TBMM (AA) - Uçuş izni almadan veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran ve genel kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilen kişiler hakkında mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 60 bin lira idari para cezası uygulanacak

Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Düzenlemeye göre, sivil havacılıkta yetki ve yükümlülüklere aykırı davranılması durumunda uygulanacak idari para cezaları artırılacak.

Buna göre, ticari hava işletmelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından izin, işletme ruhsatı almaması, tarifelerdeki değişiklikleri bildirmemesi; Türk sivil hava araçlarının tescil edilmemesi; sivil havacılık personelinin yeterlilik belgesi almaması; uçakta işlenen suçları pilotun kanuni tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla yetkili makamlara bilgi vermemesi gibi durumlarda bin liradan 10 bin liraya kadar olan para cezası 20 bin liradan 500 bin liraya; sivil uçak sicilinde ve verilecek tescil belgesiyle ilgili işlemlere aykırı davranışta bulunanlara 500 liradan 10 bin liraya kadar olan para cezası 10 bin liradan 500 bin lira liraya çıkarılıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara, 500 liradan 10 bin liraya kadar olan para cezası da 10 bin liradan 500 bin liraya çıkarılıyor.

Türk Hava Sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ithali, satışı, ruhsatlandırılması, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sertifikalandırılması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, uçuş izinlerinin verilmesine ve hava trafik hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

İHA sistemlerinin ithaline, satışına, tesciline, ruhsatlandırılmasına, uçuşa elverişliliğin sağlanmasına, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken niteliklere ilişkin düzenlemelere aykırılıkları tespit edilenlere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 5 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

İnsansız hava aracı satan şirketlerin sorumlu işleticileri ve yöneticilerinin, satılan araç bilgileri ile satın alanların kimlik bilgilerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sistemine kaydettirmeyenler ile yurt dışından bireysel olarak getirdiği veya yurt içinde devraldığı aracı en geç 3 gün içinde sisteme kaydettirmeyenlere verilecek para cezası, 5 bin liradan 50 bin liraya; kayıt esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara verilecek para cezası da 10 bin liradan 100 bin liraya yükseltiliyor.

Uçuş izni almadan veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran ve genel kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilen kişiler hakkında mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 60 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Düzenlemeyle, devlet ormanları kapsamındaki alanlarda havaalanı ve havalimanı projeleri kapsamında, havaalanı ve havalimanı sınırları içerisinde hava ve kara tarafı için gerekli tesis alanları ile yolcuların zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, otel, motel, lokanta, dini tesis, alışveriş üniteleri gibi tesislerle akaryakıt istasyonu, lojistik, kargo tesisleri, yönetim ve idari binalar, geçici konaklama tesisleri ve terminal binaları için verilen izinlerden herhangi bir bedel alınmayacak.

- Posta Hizmetler Kanunu'nda değişiklik

Türk Ticaret Kanunu'nun gemilerdeki yolcu taşımacılığında zorunlu sigorta yükümlülüğüyle ilgili hükmünde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, zorunlu sigorta bedelinin sınırı her kaza için yolcu başına, uluslararası sefer yapabilmek için ruhsat almış bir gemi ile yolcu taşındığı takdirde 250 bin özel çekme hakkından, uluslararası sefer için gerekli ruhsatı olmayan bir gemi ile yolcu taşındığı takdirde 100 bin özel çekme hakkından az olamayacak.

TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1) TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1)

Teklifle, Posta Hizmetler Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor. Buna göre, evrensel posta hizmet yükümlüsü veya sağlayıcıları, aylık dönemler itibarıyla evrensel posta hizmeti kapsamındaki hizmetleri karşılamanın net maliyetini Bakanlığa bildirecek.

Evrensel posta hizmetlerine ilişkin giderleri karşılamak üzere evrensel posta hizmeti yükümlüsüne ya da sağlayıcısına avans ödenebilecek. Avans ödemesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

Sermayesinin yarıdan fazlası PTT'ye ait olan şirketlerde kamu kurum ve kuruluşlarına personel istihdam edilmesine dair mevzuat hükümlerine tabi olunmaksızın İş Kanunu'na tabi personel istihdam edilebilecek. Şirketlerde istihdam edilecek personelin işe alınması ve mali hakları hususlarında; görev yapılan unvan, eğitim, tecrübe, dil bilgisi ve alanında uzmanlığı esas alınmak kaydıyla ilgili şirketlerin yönetim kurulları yetkili olacak.

- Disiplin cezaları

Teklifle, Posta Hizmetleri Kanunu'na eklenen ek maddeyle disiplin cezaları ve uygulanacak haller belirlendi.

Buna göre, PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak görev yapan personel disiplin cezaları ile ceza gerektiren fiil ve haller hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olacak.

Aylıktan kesme cezası, brüt sözleşme ücretinden 30'da 1 ile 8'de 1'i oranları arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanacak. Kademe ilerlemenin durdurulması cezası; brüt sözleşme ücretinden 4'te 1'i ile yarısı oranlarında kesinti yapılması, devlet memurluğundan çıkarma cezası da bir daha PTT'de herhangi bir göreve alınmamak üzere sözleşmenin feshi suretiyle uygulanacak.

PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak görev yapan personel hakkındaki disiplin işlemlerinde, kanunda hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin başlıklı bölümünde yer alan hükümler uygulanacak.

Teklifle, Posta Hizmetleri Kanunu'na eklenen ek madde ile disiplin cezası vermeye yetkili amirler ve kurullar da belirleniyor.

Posta Hizmetleri Kanunu'na eklenen ek madde ile görevden uzaklaştırma, "görevi başında kalmasında sakınca görülen personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbir" olarak tanımlanırken, görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilecek.

Teklifle, devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine ek tazminat ödemesini de düzenleyen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Devlet Hava Meydanlarında sözleşmeli olarak çalışan pilot, hava trafik başkontrolörü, hava trafik kontrolörü, havacılık bilgi yönetimi uzmanı, havacılık bilgi yönetiminde müdür yardımcısı ve şef pozisyonunda bulunanlar, KHK'daki 1 sayılı cetveldeki ek ödeme kapsamına alınıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından araştırma ve geliştirme için ayrılan ödenekten, havacılık, uzay, raylı sistem ve denizcilik teknolojileri alanlarına destek verilebilecek.

(Bitti)

Kaynak: aa