Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ÖMK'da öğretmenlere rotasyon maddesi yer aldı. Buna göre öğretmenler her 12 yılda bir rotasyona tabi tutulacak. İşte kanun taslağının ilgili maddesinin tam metni ve detaylar.

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan Öğretmenlerin Yer Değişikliği başlığındaki 18. Maddenin  2.Fıkrasında (2) Öğretmenlerin; atandıkları eğitim kurumunda en az üç eğitim öğretim yılı, aynı eğitim
kurumunda en fazla 12 eğitim öğretim yılı görev yapmaları esastır. İfadesi yer aldı.

Öğretmenler için 3 yeni sınav görevi ve zamlı sınav görevi ücretleri Öğretmenler için 3 yeni sınav görevi ve zamlı sınav görevi ücretleri

İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu ÖMK taslağında rotasyon ile ilgiliyer o kısım:

MADDE 18-Öğretmenlerin yer değişikliği

(1) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde
sonuçlandırılır.
(2) Öğretmenlerin; atandıkları eğitim kurumunda en az üç eğitim öğretim yılı, aynı eğitim kurumunda en fazla 12 eğitim öğretim yılı görev yapmaları esastır.
(3) Öğretmenlerin sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeleri yıl içerisinde döneme tabi olmaksızın, diğer mazeretlere bağlı yer değiştirmeleri ise yarıyıl ve/veya yaz tatili döneminde yapılır.
(4) Öğretmenlerin mazeret durumlarına ve isteğe bağlı yer değiştirmeleri, Bakanlığın öğretmen ihtiyacı ve öğretmenin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.
(5) Mazeret durumlarına bağlı yer değiştirme istekleri hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, talepleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak
saklı tutulur. Ancak aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yılın sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanır.
(6) Öğretmenlerin atamaları, Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde öğretmenlerin atandıkları ildeki
görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce
belirlenir.
(7) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler, il içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle talepte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayanlar ile
talepte bulunmayanların atamaları, aynı ilçe grupları içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına ilgili valilerce resen yapılabilir.
(8) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, mazeret durumları, hizmet
bölgeleri, hizmet alanları ve ilçe grupları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir