İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

13 Mayıs 2024 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32545

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde yer alan “on beş gün içinde,” ibaresi “süre sınırlaması olmaksızın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ibaresi “2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu (final/bütünleme) sınavından en az 40 alması gerekir. Yarıyıl sonu (final/bütünleme) sınavından en az 40 alamayan öğrencinin notu FF olarak işlenir.”

Bakan Yusuf Tekin’den açıklama: Öğretmenler ve okul yöneticileri bilgilendirilecek Bakan Yusuf Tekin’den açıklama: Öğretmenler ve okul yöneticileri bilgilendirilecek

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ön lisans ve lisansta mezuniyet anında öğrencinin GANO’su 2,00’ın altında ise GANO’sunu 2,00’a yükseltecek sayıda DD ve DC derslerinden almaya devam eder.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “GNO’su” ibaresi “GANO’su” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Son dönemde bütünleme sınavına giren öğrenci dereceye giremez.”

“(3) Dikey geçiş sınavı ile Üniversiteye yerleşmiş olan öğrenci ile yatay geçiş yoluyla kaydolmuş olan öğrenci kabul edildiği sınıftan itibaren normal süre içerisinde mezun durumuna geldiği takdirde derecelendirmeye dahil edilir.”

“(5) Disiplin cezası alan öğrenci derecelendirmeye alınmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrenciler haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada en çok 2 yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca en çok 4 yarıyıl kayıt dondurabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak sağlık mazeretinde tedavi süreci devam eden ve hükümlü öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile azami öğretim süresinden sayılmadan dört yarıyıldan fazla kayıt dondurabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında yürütülür.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.