Göreve Yeni Başlayacak Öğretmenlerden İstenen Belgeler: Kamu Etik Sözleşmesi, Mal Bildirimi (Yeni Atanan Öğretmenler İçin)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Atanan öğretmenlerin yeni görev yerlerine başvuru yaparken, Milli Eğitim Müdürlüklerine sunmaları gereken belgeler var. İşte göreve yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerden istenecek belgeler ve bu belgelerden Mal Bildirimi ve Kamu Etik Sözleşmesi:

Göreve Yeni Başlayacak Öğretmenlerden İstenen Belgeler: Kamu Etik Sözleşmesi, Mal Bildirimi (Yeni Atanan Öğretmenler İçin)
04 Eylül 2021 - 11:12
20 Bin sözleşmeli öğretmen ataması sonrası Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünce göreve başlayacak öğretmenlerden istenecek belgeler açıklandı.

03.09.2021 tarihinde Bakanlığımızca İlimize atanan sözleşmeli öğretmenlerden göreve başlama işlemi esnasında istenecek belgeler:
1- Kimlik Kartının (Nüfus Cüzdanı) aslı ve bir adet fotokopisi,
2-Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen /beyan edilen atamaya esas olan;
a) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği, ayrıca e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi. ( Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı örneği olmadan sadece e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi ile göreve başlama yapılmayacaktır.)
b)Varsa pedagojik formasyon belgesiveya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

c)Varsa denklik belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

d) Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; Sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair resmi belgenin (Transkript kabul edilmeyecektir.) aslı ya da onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

3- Askerlik Durum Belgesi, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

4- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

5- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, (6 adet)

MAL BİLDİRİMİ
 
MAL BİLDİRİMİKURUMU        
GÖREVİ        
SİCİL NO        
T.C.  NO        
     3628 Sayılı Kanunun 2 nci ve Mal Bidiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 nci madesine göre mal bildiriminde bulunacak olanlar kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile arsa ve yapı koopetifi gibi kooperatiflerde bulunan hisselerini değerleri ne olursa olsun formun 2 nci ve 3 ncü bölümlerine kaydetmek zorundadırlar. Formun 4 - 8 nci bölümlerine kaydedilmesi gereken her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer döver,  harman makinası  ve  diğer ziraat makinaları,  inşaat  ve  iş makinaları, hayvanlar,  kolleksiyon  ve antika  ev  eşyaları  ile  hakları,  alacaklar, borçlar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme yapılamayanlara ise  GİH  sınıfındaki  1. derece şube müdürüne yapılan aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan edilir.   
BÖLÜM - 1  KİMLİK  BİLGİLERİ    
SIRAADI VE SOYADIDOĞUM DOĞUM YAKINLIĞI (1)TC.KİMLİK NUMARASI 
NOTARİHİYERİ 
        
        
        
        
        
        
        
BÖLÜM - 2  TAŞINMAZ  MAL  BİLGİLERİ    
SIRADEĞERİTAŞINMAZINADRESİHİSSEEDİNMEMALİKİN 
NOCİNSİ (2)( Mahal, Ada, Parsel nosu dahil )MİKTARITARİHİTC.KİMLİK NUMARASI 
          
          
          
          
          
          
          
          
BÖLÜM - 3  KOOPERATİF  BİLGİLERİ    
SIRAKOOPERATİFİN ADI VE YERİHİSSE DEĞERİHİSSE ORANIÜYELİKHİSSEDARIN 
NOTARİHİTC.KİMLİK NUMARASI 
           
           
           
           
           
BÖLÜM - 4  TAŞINIR  MAL  BİLGİLERİ    
A - TAŞIT BİLGİLERİ 
SIRAPLAKA TAŞITINTAŞITINEDİNMEMODELEDİNMESAHİBİNİN 
NONOCİNSİ (3)MARKASIDEĞERİYILITARİHİTC.KİMLİK NUMARASI 
          
          
          
B - DİĞER TAŞINIR MALLAR 
SIRATAŞINIR MALIN CİNSİ (4)EDİNMEMODELEDİNMESAHİBİNİN 
NODEĞERİYILITARİHİTC.KİMLİK NUMARASI 
        
        
        
        
        
        
        
           
           
BÖLÜM - 5BANKA  VE  MENKUL  DEĞERLERE  AİT  BİLGİLER    
SIRAPARA VE MENKUL DEĞERİN NİTELİĞİ (5)MİKTARICİNSİSAHİBİNİN 
NOTC.KİMLİK NUMARASI 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
BÖLÜM - 6ALTIN  VE  MÜCEVHERAT  BİLGİLERİ    
SIRACİNSİDEĞERİMİKTARISAHİBİNİN 
NOTC.KİMLİK NUMARASI 
           
           
           
           
           
           
BÖLÜM - 7BORÇ - ALACAK  BİLGİLERİ    
SIRABORÇLUNUN  ADI  VE  SOYADI (6)ALACAKLININ  ADI  VE  SOYADI (6)BORÇ / ALACAK 
NOTUTARI 
           
           
           
           
           
           
BÖLÜM - 8HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI 
SIRAHAK (7) VEYA BEYANI GEREKLİ EDİNME ŞEKLİSAHİBİNİN  
NOGÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARITC.KİMLİK NUMARASI  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 AÇIKLAMALAR     BİLDİRİM SAHİBİNİN   
 1) Yakınlığı sütununa " kendi ", " eşi " veya " çocuğu " ibaresi yazılacaktır. ADI: ............................................................... 
 2) Bu bölüme " bina ", " arsa" veya " arazi " yazılacaktır.       
 3) Bu bölüme kara, deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır.  SOYADI: ...............................................................   
 4) Silah, pul, diğer kolleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs.          
 5) Yurtiçindeki veya Yurtdışındaki bankalar ile özel finans kuruluşlarında  TARİH: .......... / ............ / 20......  
      bulunan para veya menkuldeğerler yazılacaktır.       
 6) Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır.    İMZA    
 7) Menkul mallara ait ihtira beratı, alameti farika ve telif hakkı gibi haklar      
     yazılacaktır.         
           

KAMU ETİK SÖZLEŞMESİ:
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

          Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

          * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

          * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

          * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

          * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

          * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

          * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

          * Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
T.C. Kimlik No        :

Adı Soyadı             :

Unvanı                   :

Birimi                      :

İmza                      :

Tarih                      :
8- Elektronik Başvuru Formu.

9- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi veya onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

10- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

11- Bakanlığımız dışındaki kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ilimize sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlar, yukarıda istenen belgelere kurumlarından istifa ettikten sonra düzenlenen hizmet cetvelini de ekleyeceklerdir.

12- İlimize ataması yapılan ve halen askerde olan sözleşmeli öğretmenler, dilekçeleri ile birlikte muhtemel terhis tarihlerine ilişkin yazıyı atandıkları İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

NOT: 03.09.2021 tarihinde İlimize atanan sözleşmeli öğretmenler, yukarıda istenen belgelerle birlikte atandıkları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. (Vekâleten göreve başlamalar kabul edilmeyecektir.)


 
Bu haber 592 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum