Bugün

Özür grubu atamada önemli hususlar

12 Temmuz 2017 - 22:06
TAKİP ETTAKİP ET

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER.............rn1. Öğretmenlerden eşleri;..............rna).......... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,...................rnb)............ Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,..........rnc) ...........506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığınarntabi,..........rnç) ..............TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,.............rnd) ..............Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak,...........rne)............... Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak,rnçalışanlar ile aşağıda 2 nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yerrndeğiştirme başvurusunda bulunabilecektir.............rn2............. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda AtamarnUsulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı TürkrnSilahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler vernSavcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/Brnve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHKrnkapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamurnkurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğurnkurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başkarnbir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yerirnbelgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir),rn5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b)rnbentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;...........rna) ...........Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,.........rnb)............ Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyetternolduğunu gösterir belge,..........rnc).......... Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalırnhizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,rn........ç)............ İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirketrnmerkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerininrnişyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıklarırnildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.