Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gaze’de yayımlandı

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

Şahinbey ilçe milli eğitim müdürü görevinden istifa etti Şahinbey ilçe milli eğitim müdürü görevinden istifa etti

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/10/2020 tarihli ve 31285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrenciler müfredatındaki zorunlu derslerden çekilme talebinde bulunamazlar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dâhil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkına sahip olamaz ve devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. Ders yoklamaları ders veren öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine haftalık olarak girilir. Tutuklu veya hükümlü öğrencilerden derslere devam şartını sağlayamayanlar devamsızlıktan başarısız sayılırlar, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılamazlar.”

“(5) Haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenci bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplamda en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Öğrencinin kayıt dondurma/izin hakkından yararlanabilmesi için, yarıyıl başlangıcından önce akademik takvimin belirlediği sürelerde kayıtlı olduğu dekanlığa yazılı olarak başvurması gerekir. Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurmuş olan öğrenciler kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında, yarıyıl ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları dönemden devam ederler. Kayıt donduran ve bu sebeple izinli sayılan öğrenciler, ilgili dönemde katkı paylarını/öğrenim ücretlerini ödemezler. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak mazereti ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen rahatsızlığı ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenciler ile hükümlü öğrencilere azami öğretim süresinden sayılmadan dört yarıyıldan fazla (normal öğrenim süresi sonuna kadar) kayıt dondurma hakkı tanınabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfındaki bu durumda olan öğrencilerin kayıt dondurma süresi ise dört dönemi geçemez.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.