Türkiye Badminton Federasyonu 1. Derece temel antrenörlük kursu duyurusu yayınladı. Duyuru şöyle:

1-5 TEMMUZ 2024 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’DA YAPILACAK OLAN
1. KADEME TEMEL ANTRENÖR KURSU DUYURUSU

Kursun Yeri Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi Spor Salonu
Adres İstanbul
Kurs Tarihleri 1-5 Temmuz 2024
Başvuru Başlangıcı 17 Haziran 2024 – Saat : 10.00

DERS PROGRAMI

NOT: 1-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında Uygulamalı Dersler yapılacak, 5 Temmuz 2024 tarihinde Saat: 10.00’da ise Uygulamalı Sınav Yapılacaktır.

(Tüm kursiyerlerin 1 Temmuz 2024 tarihinde Saat 09:00’da kurs yerinde spor kıyafeti ve raketi ile beraber hazır olması gerekmektedir.)

Madde 1-1.KADEME ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR
a) TC vatandaşı olmak
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
e) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
f) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca Yönetmelik kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

Madde 2-1.KADEME BADMİNTON ANTRENÖR KURSLARINA KATILACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
05.10.2020 tarihli antrenör eğitim talimatının 17. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak (besyo denklik başvurusu yapanlar ve üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullarının antrenörlük eğitimi ve antrenörlük eğitimi dışındaki kalan bölümü/programlarından 4 yıl içinde mezun olan adaylar hariç olmak üzere)

KURS KONTENJANININ BELİRLENMESİ
a) Kursa başvuru; yukarıda 1. Madde ve 2. Maddede belirtilen şartlara sahip tüm adaylar kursa başvurabilirler.
b) Kurs kontenjanı e-devlet üzerinden başvuru yapan kursiyerlerle sınırlıdır. Sistem üzerinde belirlenen kota aşılamamaktadır.
c) Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.
d) 05.10.2020 onay tarihli antrenör eğitim talimatı madde 7 de belirtilen hükümler uygulanır.

KURS ÖN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER VE KURSA BAŞVURU ŞEKLİ
a)Adaylar fiziki olarak herhangi bir evrak göndermeyecektir.
b) E-Devlet Kurs Başvurusu: E-Devlet Giriş / Gençlik ve Spor Bakanlığı / Spor Bilgi Sistemi / Uygulamaya Git / Spor Elemanı / Antrenör / Kurs Başvuru şeklinde yapmanız gerekmektedir. Mail adreslerinizi doğru girmenizi önemle rica ederiz.
c) Kursa katılım ücretini, E-devlet üzerinden alınan referans numarası belirterek TEB Bankası’ndan işlem yapabilirsiniz. (Federasyon İban / Hesap no bilgileri kullanılarak EFT / HAVALE ile yapılan ödemelerin geçerliliği olmayacak ve kursa kabul edilmeyeceksiniz.

NOT: E-devlet üzerinden yapılacak olan başvurulardaki istenen bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Kurs Ücretleri
1.Kademe Temel Antrenör Yetiştirme Kursu – 1500 TL

ÖNEMLİ NOT :

Voleybol: 16 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası Voleybol: 16 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası
  •  Kursumuzda devamsızlık uygulaması yapılacaktır. Antrenör Eğitim Talimatı Md. 10 (1 ve 2) Bendine istinaden toplam devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsun toplam ders saatinin yüzde onunu geçemez. Bu sürenin üzerinde devamsızlık yapan Eğitmen adaylarının uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir.
  • Sınavlar, sınav komisyonu tarafından uygulamalı olacak şekilde kursun son günü yapılacaktır. Her dersten ayrı ayrı değerlendirilerek yapılacak olan sınavların geçme notu (70) Yetmiş puandır. Yetmiş (70) puandan daha düşük alınan her dersten aday başarısız sayılacaktır. Bütünlemeye kalınan ders sayısı sonucunda 4 yıl içinde açılacak olan Federasyon Başkanlığımızın açmış olduğu 1. Kademe eğitimine kaldığı ders sayısı kadar bütünlemede o dersi almak zorundadır.
  • Bütünlemeye girecek olan kursiyerlerin başarısız oldukları derslerin günü ve saatinde derse katılması zorunludur, kursun son günüde sınav gireceklerdir.