4 C Özür Durumu Yer Değiştirme Dilekçesi

03 Mart 2010 Görüntülenme:3678

Eşi 4/C´li personel olan Öğretmenler İçin Özür Durumu Yer Değiştirme Dilekçesi
657 sayılı kanunun 4-C statüsünde çalıştırılanların hizmet sözleşmeleri 31.12.2009 tarihinde sonlandırılmıştır.

2009 yılı kararnamesi 10 Ocak 2009 tarihinde çıkarılmış olmasına rağmen TEKEL işçileri ile yapılan görüşmelerin devam etmesi nedeniyle 2010 yılı kararnamesi Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan Devlet Bakanlığının 7.12.2009 tarihli ve 15300 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3.5.2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a göre, Bakanlar Kurulu’nca 21.12.2009 tarihinde kararlaştırılmış ve 04 Şubat 2010 tarih ve 27483 Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2010 yılı 4/C kararnamesinin 4 Şubatta yayınlanmış olması nedeniyle, 2010 Yılı Yarıyıl Tatili Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme kılavuzunun “9. 2010 Yılı Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Takvimleri (Ek–1)” bölümündeki “2010 Yılı Yarıyıl Tatili Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Takvimine” göre Başvuruların Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay Sürecinin 14 Ocak–04 Şubat 2010 tarihleri arasında yapıldığından, 4/C li personelin 14 Ocak–04 Şubat 2010 tarihleri arasında sözleşme imzalayamamasından dolayı, eşi 4/C li personel olan öğretmenler, 2010 Yılı Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme isteğinde bulunamamışlardır.

Bu öğretmenlerden kadrolu öğretmen olanlar özür grubu yer değiştirme işlemlerinden sonra sadece sözleşmeli öğretmenlere ek özür grubu yerleştirme hakkı verildiğinden hak kaybına uğramışlardır.


GÖREVİ :

ÜNVANI :


ADI VE SOYADI :


BABA ADI :


DOĞUM YERİ VE TARİHİ :


SİCİL NO :


EMEKLİ SİCİL NO :


T.C.KİMLİK NO :


ÖZÜ : Edirne İl Emrine Atanmak İsteği.


.............................. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

(Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)


İlgi: a) 2010 Yılı Yarıyıl Tatili Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme

Kılavuzu

b) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12.02.2010 tarih ve 9103 sayılı

yazısı.

c)12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının

Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik.


Eşim Özelleştirme uygulamaları sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı emrinde Edirne İlinde 657 sayılı kanunun 4-C statüsünde istihdam edilen geçici personeldir.

657 sayılı kanunun 4-C statüsünde çalıştırılanların hizmet sözleşmeleri 31.12.2009 tarihinde sonlandırılmıştır.

2009 yılı kararnamesi 10 Ocak 2009 tarihinde çıkarılmış olmasına rağmen TEKEL işçileri ile yapılan görüşmelerin devam etmesi nedeniyle 2010 yılı kararnamesi Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan Devlet Bakanlığının 7.12.2009 tarihli ve 15300 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3.5.2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a göre, Bakanlar Kurulu’nca 21.12.2009 tarihinde kararlaştırılmış ve 04 Şubat 2010 tarih ve 27483 Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgi (a) daki kılavuzun “9. 2010 Yılı Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Takvimleri (Ek–1)” bölümündeki “2010 Yılı Yarıyıl Tatili Dönemi Kadrolu Ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Takvimine” göre Başvuruların Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay Sürecinin 14 Ocak - 04 Şubat 2010 tarihleri arasında yapıldığından eşimin de 2010 yılı 4/C kararnamesinin 4şubatta yayınlanmış olması nedeniyle sözleşme imzalayamadığından 2010 Yılı Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme talebinde bulunamadım.

İlgi (b) deki yazı ile de sadece Sözleşmeli öğretmenler için il içi ve iller arası ek nakil hakkı verilmesi nedeniyle yine Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme talebinde bulunamadım.

Bu bağlamda; ……… il emrine atamamın yapılması hususunu; ilgi (c) deki Yönetmeliğin 12.maddesinde yer alan “Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esasla­rını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.


Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları sil­sile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.” hükmü gereği çözümlemeye yetkili olan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Makamına iletilmesi hususlarında gereğini arz ederim.…...02.2010
Adres: Adı soyadı

………… Okulu

………/…………Cihat Karakuş
Kamudan.com

Yorum Yaz

Yorumlar