MEB'den 2009 yılı boş şef kadroları için duyuru

03 Temmuz 2009 Görüntülenme:4385

2009 Yılı Merkez ve Taşra Teşkilatında Boş Bulunan Şef Kadrolarına İlişkin Görevde Yükselme Sınav


Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Duyuru için tıklayınız


Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Klavuzu için tıklayınız


Taşra Teşkilatı Boş Şef Kadrolarına İlişkin Kontenjan Listesi içintıklayınızMerkez Teşkilatı Boş Şef Kadrolarına İlişkin Kontenjan Listesi
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü


Sayı : B.08.0.PGM.0.23.02.03./ 57257 02/07/2009

Konu : Merkez -Taşra Teşkilatında Boş Bulunan

Şef Kadrolarına Görevde Yükselme Duyurusu.

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.

b) Danıştay 2’nci Dairesinin 03/04/2009 tarihli ve Esas No. 2009/13 sayılı kararı.

c) 23/06/2009 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.02.03/54009 sayılı Makam Onayı.

d) 24/06/2009 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.02.03/54654 sayılı yazı.

Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan personelin, merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan şef kadrolarına 2008 yılı içerisinde görevde yükselme sınavı sonucunda atamaları yapılmıştı. Ancak ilgi (b) Danıştay Kararı ilgi (a) Yönetmeliğin 7/c-3 maddesinde yer alan şef kadrolarına atanabilmek için “Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak” ibaresine ilişkin düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına hükmetmiştir.

Söz konusu ilgi (b) Kararın uygulamasına yönelik olarak dava konusu yönetmeliğin 7/c-3 maddesinde, ve bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı 16/12/2008 tarihli ve 111957 sayılı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Duyurusuna ilişkin yazı ile 2008 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınav Başvurusu Kılavuzunda yer alan “Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak” ibaresinin çıkarılarak, İlgi (c) Onay gereği Bakanlığımız Merkez - Taşra Teşkilatında 3, 4 ve 5’inci derecelerden olmak üzere taşra teşkilatı 3466 adet ve merkez teşkilatı 88 adet boş şef kadrolarına yönelik planlanan görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan personelin başvuruları 01/09/2009-15/09/2009 tarihleri arası elektronik ortamda mesai saati bitimine kadar alınacaktır.
Yapılacak olan “Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef Kadrolarına Atanabilmek İçin Görevde Yükselme Sınavı”na katılabilme şartları, başvurularda dikkat edilecek hususların neler olduğu, kimlerin başvuruda bulunabileceği, merkez ve taşra teşkilatında boş kadroların bulunduğu kontenjan listeleri, sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin açıklanacağı sınav başvuru kılavuzu Bakanlığımızın www.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Başvuru kılavuzunda yer alacak olan başvuru şartlarının, başvuruda dikkat edilecek hususların neler olduğu ve kimlerin başvuruda bulunabileceğine ilişkin bilgiler aşağıda ayrıca belirtilmiştir.

Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak genel şartlar;


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Bakanlık kadrolarında en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak,

c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Şef kadrolarına atanacaklarda aranacak özel şartlar;

a) En az iki yılık yüksek okul mezunu olmak,

b) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

c) Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor

olmak.

Başvuruda dikkat edilecek hususlar;

Başvurular, elektronik ortamda yayınlanan görevde yükselme sınav başvuru kılavuzu çerçevesinde aday tarafından elektronik ortamda kadrolarının bulunduğu birime yapılacaktır. Adaylar tarafından doldurulan bölümlere ilişkin sorumluluk kendilerine ait olacaktır. Elektronik ortamda yayınlanan sınav kılavuzu çerçevesinde “Elektronik Başvuru Formu” ile 01/09/2009 ve 15/09/2009 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunan personelin onay işlemi kadrosunun bulunduğu birimce, başvurunun yapıldığı gün içerisinde yapılacak ve aday tarafından da onay işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilecektir.

İlgi (a) Yönetmeliğin 10’uncu Maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan hüküm gereği; yapılacak duyuru üzerine adaylardan yönetmeliğin 6 ve 7’inci maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlardan merkez ve taşra teşkilatı için ayrı ayrı ilan edilen boş şef kadrolarına merkez teşkilatında görev yapanlar merkez teşkilatındaki, taşra teşkilatında görev yapanlar taşra teşkilatındaki kadrolar için görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.
İlgi (a) Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrası gereği görevde yükselme eğitimine;

a) Görevden uzaklaştırılanlar,

b) Aylıksız izinde olanlar bu durumlarını sonlandırmadan başvuruda bulunamazlar.

Başvuruda bulunacak adayın sınava ilişkin bilgileri, İLSİS kayıtlarından alınacağından İLSİS kayıtlarında özellikle sınava girecek adayın fotoğraflarının eklenmesi ve EK-1 Değerlendirme Formu değerlendirme kıstaslarına yönelik olarak personele ilişkin öğrenim durumu, görev kaydı, aylıksız izinler, hizmet birleştirilmesi, sicil notları, ayrılma, ödül ve kurs belgeleri gibi bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenerek sorumlu birimlerce güncellenmesi gerekmektedir.
Bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenmemiş olması durumunda başvuruda bulunan bazı adaylar açısından başvurunun kabul edilmemesi gibi sonuçlar doğurabileceğinden sorumlu birimlerin adayların bilgilerini güncellemesi ile ilgili gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Ayrıca adaylar tarafından bilgilerin elektronik ortamda verilerin hatasız, eksiksiz, başvuru kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile özlük dosyalarının tutulduğu birime ait olacaktır.

Başvurular esnasında oluşabilecek aksaklıklara itiraz eden adayların durumları incelenerek, adaylara başvuru süresi içerisinde başvurulardan sorumlu birimce cevap verilecektir. Ayrıca adaylar gerekçelerini belirtmek kaydıyla İlgi (a) yönetmeliğin 11.maddesinin 2. fıkrası gereği EK_1 Değerlendirme Formuna göre yapılan değerlendirme sonuçlarına da itirazda bulunabilirler. Adaylar itirazlarını değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde değerlendirmeyi yapan birime yapabilirler. İtiraz bu birim tarafından değerlendirilerek sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yine İlgi (a) Yönetmeliğin 11. maddesinin 1 inci fıkrasındaki hüküm gereği merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen boş kadroların üç katı aday tespit edilerek görevde yükselme eğitimine alınacaktır. İlan edilen kadroların üç katından az sayıda istekli bulunması halinde ise şartları taşıyanların tümü eğitime alınır. Aynı maddenin 4’üncü fıkrası gereği görevde yükselme eğitimi başladıktan sonra herhangi bir nedenle katılmayanların yerine başka adaylar alınmayacaktır.

Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde İlgi (a) Yönetmelik eki Ek_1 değerlendirme formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılarak toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayının üç katı kadar aday belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde; sırasına göre, hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.
Adaylar İlgi (a) yönetmeliğin 13’üncü maddesinde yer alan ve aşağıda puan ağırlığı belirtilen konulardan görevde yükselme eğitimi alacaklar ve sınavda bu konulardan sorumlu olacaklardır.Konular: Puan ağırlığı :

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: %4

1 - Genel Esaslar,

2 - Temel Hak ve Ödevler,

3 - Devletin Temel Organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik: % 6

c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat: % 4

ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat: %12

d) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları: % 4

e) Türkçe, Dil Bilgisi, Resmi Yazışma Kuralları: % 10

f) Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği ile İlgili Konular ve % 60

Mesleki Etik İlkeleri:

İlgi (a) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1’inci fıkrası gereği görevde yükselme eğitimini tamamladıktan sonra görevde yükselme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
İlgi (a) Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereği, ilan edilen boş şef kadrolarına görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre Merkez ve Taşra teşkilatı kadroları için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan başarı listesinde bulunanlar en yüksek puan alandan başlamak suretiyle duyuru üzerine tercihte bulunanlardan puan üstünlüğü esas alınarak görev yapmakta oldukları teşkilat kadrolarına atanacaklardır. Başarı puanının eşit olması durumunda atanacak personel Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenecektir. Yine de puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

İlan edilen kadrolar sınıf, unvan, birim, derece ve sayı olarak İlgi (a) Yönetmeliğin 9’uncu maddesi gereği duyuruya çıkılmıştır. Bu nedenle ilgi (d) yazımızda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilan edilen kadroların etkilenmesine neden olan birime ait olacaktır.
Görevde yükselme sınavı sonucunda atama iş ve işlemlerine ilişkin bilgilerin yer alacağı “Atama Başvuru Kılavuzu” yayınlanacaktır.

Adaylar atama aşamasında, ilan edilen kadrolardan mükteseplerine uygun olan kadrolara atanabilmek için başvuruda bulunabileceklerdir. Adayların müktesebinin üzerinde kadroya atanabilmesi için adayın bu kadroya atanmayı kabul ettiğine ilişkin dilekçesi alınarak göreve başlatılacaktır.

Görevde yükselme eğitimine katılarak yapılan sınavlarda başarılı olanlardan atama koşullarını

taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

Başvuruda bulunmak isteyen personelin mağdur edilmemesi için konunun tüm personele duyurularak başvuru süresi içinde başvuruda bulunmalarının sağlanması, özellikle personele ilişkin özlük bilgilerin sorumlu birimce güncellenmesi ve başvuru işlemlerindeki onayların başvuru süresi içerisinde yapılması hususunda gereğini arz ve rica ederim.


Necmettin YALÇIN

Bakan a.

Genel Müdür


Etiketler

mebmebşefşef

Yorum Yaz

Yorumlar