Proje ve Performans Ödevlerinin Ayrıntıları

21 Nisan 2009 Görüntülenme:31196

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere sürekli internetten ödev verilmesi, ödevlerin de veliler tarafından yapılması üzerine okul idarecilerini ve öğretmenleri uyarmıştı işte o genelge.


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İlköğretim Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.İGM.0.08.01.01.010.06/7273 16/04/2009
Konu: Proje ve performans görevleri

GENELGE NO
2009/37

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
b)25/01/2007 tarihli ve B.08.0.İGM.0.08.01.01-320/1078 sayılı yazı,
c)08/10/2007 tarihli ve B.08.0.İGM.0.08.01.01-310/6251 sayılı yazı, ç) 10/01/2008 tarihli ve B.08.0.İGM.0.08.01.01-320/443 sayılı yazı.

2004–2005 öğretim yılından itibaren ülke genelinde uygulamaya konulmuş olan yeni öğretim programları ölçme ve değerlendirme yönünden bir önceki öğretim programlarından bazı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklardan biri, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında hem geleneksel (kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirmeli sorular vb.) hem de performansa dayalı (projeler, performans görevleri, ürün dosyaları, akran değerlendirme vb.) ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin bir arada kullanılmasıdır.

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin uygulamaların izlenmesi sonucunda, İlgi (a) da belirtilen Yönetmelik'in 32, 35, 38 ve 40'ıncı maddeleri ve İlgi (b), (c), (ç) yazılarla da konuyla ilgili ilköğretim okullarına bilgilendirmeler yapılmasına rağmen performans görevleri uygulamalarına ilişkin yeni bir açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Performans görevleri, programlarda belirtilen eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma, iş birliği yapma ve iletişim gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini gerektiren ve öğrenciler tarafından bir ürün ortaya konulmasıyla sonuçlanan çalışmalardır. Bu görevlerle öğrencilere birden çok beceriyi kullanma, bu becerileri geliştirme ve sergileme imkânı sağlanmaktadır. Performans görevleri; öğrencilerin, internetten ya da ansiklopedilerden bilgileri aynen aktarmalarını değil; bilgiyi edinme, düzenleme, kritik etme, kendini ifade etme, yaratıcılığı ve vücut dilini kullanma gibi hem bilişsel hem psikomotor hem de duyuşsal becerilerini işe koşmalarını sağlamalıdır. Önemli olanın, elde edilen bilginin özgün bir biçimde yeniden yorumlanmasına imkân veren becerilerin ortaya konulması olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışmalarda amaç, öğrencilerin sahip oldukları becerileri değerlendirmektir.

Yenilenen öğretim programlarının yerel imkânları ve bireysel özellikleri dikkate alması, son derece esnek yapıya sahip olması, ölçme ve değerlendirmede, yöntem ve araç seçiminde ekonomikliği, kullanışlılığı ve pratikliği beraberinde getirmektedir. Performans görevleri öğrencinin yapmakta, öğretmenin ise takip etmekte ve değerlendirmekte zorlanacağı güçlükte olmamalıdır. Şartlara göre pratik ve ekonomik çalışmalar yapılmalıdır.

Derse hazırlık ve/veya öğrenmelerin pekiştirilmesi amacıyla verilen araştırmalar ya da çalışmalarla performans görevleri karıştırılmamalıdır. Performans görevlerinde araştırına safhası var ise bu, çalışmanın sadece bir aşaması olmalıdır. Performans görevlerinde araştırına gerekiyorsa, araştırmanın maddi olarak öğrenciye yük getirecek, öğrencinin ulaşmakta zorlanacağı kaynaklardan verilmemesine ve görevin öğrenci seviyesinin üzerinde olmamasına özen gösterilmelidir. Bu çalışmalarda öğrencinin kendi çabası ile ulaşabileceği kaynaklara yönlendirilmesi esas alınmalıdır. Velilerin gerekli kaynak ve materyallere ulaşma, yol gösterme vb. konularında öğrencilere yardımları dışında, görevi yapmak gibi katkılarının olmamasına dikkat edilmelidir. Velilerin veya başkalarının yaptıkları çalışmalarla öğrenci performansı değerlendirilemez. Bu sebeple öğrenci tarafından yapılmayan çalışmalar değerlendirilmemelidir. Öğretmen, öğrencilerin çalışmalarını gerçekleştirdiği süreci gözlemlemeli ve anında geri bildirim vermelidir.

Projeler, öğrencilerin kendini tanımasına ve keşfetmesine yardımcı olan, bilimsel süreç becerilerini kazandıran ve geliştiren, öğrencinin ilgi alanına giren konulardan tercih edilen ve bundan dolayı istediği ders ya da derslerden seçilen çalışmalardır. Performans görevleri ise dersteki eğitim öğretim faaliyetleri sonucunda öğrencilerin kazanımlara ulanma düzeyini gözlemlenebilir kılarak değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Bundan dolayı performans görevleri, okul imkânlarının kısıtlı olduğu durumlarda, görevde var ise sadece araştırma safhasının okul dışında, diğer safhalarının ise sınıf ortamında yapılarak öğretmen tarafından gözlenmesi gereken pratik çalışmalar olmalıdır. Örneğin, kazanımlara bağlı olarak ve puanlama anahtarı hazırlanarak tartışma, deney düzeneği kurma veya uygulama, günlük hayattaki bir problem durumunu matematiksel olarak çözme, drama yapma, grafik çizme, broşür hazırlama, makale yazma, maket hazırlama, gezi planı yapma, okuduğu yazı hakkında eleştiri yapına ve bunu sunma, iki olayın analizini yapma, bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak gösterme, bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme vb. öğrenci ve öğretmeni zorlamayan, bir ders sürecinde uygulanabilecek basit ve ekonomik çalışmalar şeklinde olmalıdır.

Öğretim programları, ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarında çok sayıda performans görevi ve proje örnekleri verilmiştir. Bu örneklerin tamamının öğrencilere verilmesi zorunluluk değildir. Performans görevlerinin sayısı öğrencilerin gelişim düzeyleri, ilgi, istek, öğrenme ihtiyaçları, okul ve çevre imkânları dikkate alınarak her dönem için öğretmen tarafından belirlenmelidir. Öğretmen, öğrencilerin ilgilerini, özelliklerini ve yakın çevre imkânlarını göz önüne almalı ve öğrencinin seviyesine uygun performans görevi oluşturmalıdır. Ayrıca performans görevlerinin öğrencilere farklı zamanlarda verilebileceği de unutulmamalıdır.

Her performans görevinin bir dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilmesi gereklidir. Bir dereceli puanlama anahtarı birden çok öğrenci için tek sayfada hazırlanıp kullanılabilir. Bu tür uygulamalarda önemli olan, ölçütlerin göreve uygun olmasıdır. Kitaplarda verilen dereceli puanlama anahtarları da çalışmanın içeriği, öğrenci seviyesi vb. niteliklere göre yeniden düzenlenebilir. Hazırlanan dereceli puanlama anahtarları öğrencilerle paylaşılmalıdır. Performans görevleri ve projeler değerlendirilirken salt ürün değil, süreç de değerlendirilmelidir. Bu sebeple dereceli puanlama anahtarı süreci de değerlendirebilecek şekilde geliştirilmelidir.

Performans görevleri ve projeler salt not vermek için kullanılmamalı, amacın sadece değerlendirme değil öğrencilere beceri kazandırma da olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple çalışmalarda zamanında ve etkili geri bildirime ağırlık verilmelidir.
Bilgilerinizi ve genelgenin ilköğretim müfettişlerine, ilköğretim okulu müdürlüklerine ve öğretmenlere ivedilikle ulaştırılması ve uygulamanın etkililiğine yönelik izlemenin ilgililerce yapılmasının sağlanması hususunda gerekli her türlü tedbirin alınmasını rica ederim.


Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı


İlgili yazı içinTıklayınız
Yorum Yaz

Yorumlar