YÖK tarafından paylaşılan personel alımı ilanında; "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 40 (kırk) adet Sözleşmeli Personel alınacaktır." 

Depremzede Öğrencilerin Nakil İşlemlerine İlişkin Resmi Yazı Depremzede Öğrencilerin Nakil İşlemlerine İlişkin Resmi Yazı

NASIL BAŞVURU YAPILIR

Adaylar başvurularını 15-29-03-2023 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Başvuru tarihleri içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek olup süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli müracaatlardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR
Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir ;

a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
e. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4- Başkanlığımız her aşamada ilanı iptal etme veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
6- Ön lisans mezunlarının başvurularında 2022-KPSSP93, ortaöğretim mezunlarının başvurularında 2022-KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.
7- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.
8- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Destek Personeli (Şoför)
* Otobüs Kaptanlığı Programı mezunu olmak.
* E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik kapsamında 01/01/2016
tarihinden sonra alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
* Şoför olarak en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.
* Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
* SRC-2 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak.
*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
* Askerlik ile ilişiği bulunmamak
* Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.
* KPSS P93 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.
Destek Personeli (Şoför)
* Ortaöğretim mezunu ( lise ve dengi) olmak.
* E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik kapsamında 01/01/2016 tarihinden sonra alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
* Şoför olarak en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek
* Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
* SRC-2 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak.
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
* Askerlik ile ilişiği bulunmamak
* Vardiyalı çalışmaya uygun olmak
* KPSS P94 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.
Destek Personel (Aşçı)
* Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
* Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.
* Aşçı olarak en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.
* Dönerci Ustalık/Seviye 3 Belgesi veya Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Ustalık Belgesine sahip olmak.
* KPSS P94 puan türünden en az 55 puana sahip olmak.
* Destek personeli (aşçı) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
* Yemekleri hazırlamak ve pişirmek, mutfaktaki çalışmaları organize etmek.
Destek Personeli (Aşçı)
* Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.
* Aşçı olarak en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.
* KPSS P93 puan türünden en az 55 puana sahip olmak.
* Destek personeli (aşçı) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
* Yemekleri hazırlamak ve pişirmek, mutfaktaki çalışmaları organize etmek.
5 Destek Personeli (Temizlik)
* Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
* Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engeli bulunmamak.
* İhtiyaç hâlinde vardiyalı düzende çalışmak.
* Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
* KPSS P94 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.
* Destek personeli (temizlik) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
* Kurulumuz birimlerinin temizlik hizmetlerini ve bunun yanı sıra çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapmak.
* Kapalı mekânların ana girişi dâhil salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.
* Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.
* Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. temizlemek.
* Günlük olarak tuvaletleri yıkamak, lavaboları temizlemek, aynaları ve muslukları silmek.
* Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.
* Temizlik hizmeti ile ilgili verilen iş ve işleri yapmak.
* Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
* Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek
Destek Personeli (Garson)
* Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
* Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engeli bulunmamak.
* İhtiyaç hâlinde vardiyalı düzende çalışmak.
* Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
* KPSS P94 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.
* Destek personeli (garson) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
* Yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
* Masa, sandalye, servis takımlarını hazırlamak vb. servis öncesi hazırlıklarını yapmak.
* Temizlik hizmeti ile ilgili verilen iş ve işlemleri yapmak.
* Görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
* Yemekhanede kullanılan tabak, bardak, tencere vb. malzemelerden atıkları temizlemek.
* Tabak, bardak, çatal, kaşık vb. malzemeleri elde veya bulaşık makinesinde yıkamak
Destek Personeli (Bulaşıkçı)
- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
- KPSS P94 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.
- Destek personeli (bulaşıkçı) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
- Makinaya sığmayan büyük kazan, tencere vb. malzemeleri elle yıkamak.
- Yıkanmış ve temizlenmiş malzemeleri kurulayıp raflara ve dolaplara yerleştirmek.
- Kararmış metal kapları parlatıcı kullanarak parlatmak.
- Ocak, fırın, bulaşık makinesi vb. malzemelerin temizliğini yapmak.
- Mutfak ve bulaşıkhanenin genel hijyen kurallarına göre temizliğini yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirmek.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Boyu 163 cm’den kısa olmamak. Boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15 den fazla 13 den az olmaması ve bu durumu sağlık raporu ile belgelendirmek.
* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
* Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle geçerli silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
* Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
* KPSS P93 puan türünden en az 60 puana sahip olmak
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
• Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
• Boyu 170 cm’den kısa olmamak. Boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması ve bu durumu sağlık raporu ile belgelendirmek.
• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle geçerli silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
• Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
• KPSS P93 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.