UYGULAMADAKİ HATA VE YETERSİZLİK ÖZÜR ATAMASINDA ADAY ÖĞRETMENLERİN CANINI YAKIYOR

2016 Şubat ataması ile atanan öğretmenlerden önemli bir kısmı 2017 Ocak özür grubu atamalarına başvuru yapamıyor. MEB'i kendilerine yardımcı olmaya çağıran öğretmenlerin sitemize gönderdiği yazıyı paylaşıyoruz.

UYGULAMADAKİ HATA VE YETERSİZLİK ÖZÜR ATAMASINDA ADAY ÖĞRETMENLERİN CANINI YAKIYOR
06 Ocak 2017 - 21:21 - Güncelleme: 07 Ocak 2017 - 13:37
TERÖR OLAYLARI İLE PLANLAMA VE UYGULAMADAKİ HATA VE YETERSİZLİK
ADAY ÖĞRETMENLERİN CANINI YAKIYOR
O dönemdeki artan terör olayları, güvenlik operasyonları ve sokağa çıkma yasaklarının da büyük rol
oynaması ve atanacak Aday Öğretmenler için planlanan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’nda yer alacak
NİTELİKLİ Eğitim Kurumu ile 10 yılını doldurmuş ve uygun branşlarda Danışman Öğretmenlerin dağılım ve
sayı olarak yeterli oranda bulunamayıp Aday öğretmenlerin asıl görev yapacakları illerin tamamında
Yetiştirme Programını tamamlayabilecek nitelikte Eğitim Kurumları ve Danışman Öğretmen kadrosu
sağlanamaması nedenleri ile;2016 Yılı Şubat Ayı Öğretmen Ataması yapılmadan önce Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin (17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı R.G.) 15 inci maddesinin birinci fıkrası
“(1) Aday öğretmenler, adaylık dönemlerinin yetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında
görev yapabilir ve en az bir yıl fiilen çalışmak (1 yıl sürenin asıl görev yapacakları ilde olması gerektiği
belirtilmemiştir.) ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı
veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.” Şeklinde 19 Ocak 2016 tarihinde değiştirilerek, Yetiştirme
sürecinde aday öğretmenin istediği yerde görev yapabilmeleri yönünde başlangıçta aday öğretmenin lehine
gibi görünen düzenleme yapıldı. Ancak bu düzenleme dönemin şartları gereği acele ile yapılırken, o anda uygulanacak bu değişiklik ile
sonradan sorun yaşanılması muhtemel olan 19. Madde ve 49. Maddenin b fıkrası üzerinde de değişiklik
yapılarak bu fıkranın da 15. Maddenin birinci fıkrasındaki özel duruma uygun hale getirilmesi ve ilgili diğer
düzenlemelerin de yapılması gereği gözden kaçtı.
Bakanlık yapılan düzenlemeyi bir tercih gibi sundu ama Aday Öğretmenlerin asıl görev yapacakları
illerin tümünde Bakanlığın Yetiştirme Programını tamamlayacak nitelikte Eğitim Kurumu ve Danışman
Öğretmen kadrosu sağlayamaması, artan terör olayları ve güvenlik operasyonları ile sokağa çıkma yasakları
nedeniyle tüm aday öğretmenlere tercih ekranında bu iller açılmayıp zorunlu olarak başka il seçimi
yapmalarından asıl görev yapacakları illeri seçip bu illerde göreve başlamak mümkün olamadı. Aday
öğretmenler yetiştirme sürecinde atama tercihini asıl görev yapacakları iller ve eğitim kurumları
doğrultusunda yapmış olsa bile aday öğretmenlerin çoğunluğunun bu istekleri karşılanamadı ve Bakanlık
aday öğretmenleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezlerde toplayarak altı aylık yetiştirme sürecini bu
merkezlerde geçirtme yolunu izledi.

Düzenlemede, aday öğretmenlerin 1 yıllık adaylık döneminin ilk altı ayını kapsayan yetiştirme
sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapmaları halinde, olası bir yer değişikliği talebi
yapabilmeleri ve adaylığın kaldırılması sınavına girebilmeleri için esas alınacak olan çalışma süresinin
hesabında yetiştirme sürecinin ne şekilde dikkate alınacağı konusunda hiçbir bilgilendirme ve ayırt edici bir
hukuki düzenleme yapılmadan, bu süreçte 2-18 Şubat 2016 tarihleri arasındaki tercih dönemi öncesinden aday
öğretmenler tercihlerini yapıp atamaları gerçekleşinceye kadar bu uygulamanın kendilerine tanınmış şanslı bir
hak olduğu ve aday öğretmenlere hiçbir yönde hiçbir zarar getirmeyeceği bilgileri veriliyordu. Onlarda böyle
olduğunu zannederek tercihlerini yapıp atamalarını kabul ettiler.
18 Şubat 2016 tarihi itibarı ile tercih süresi bitip atama işlemleri sonuçlandıktan sonra madalyonun
öteki yüzü aydınlanmaya başladı. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 22 Şubat 2016 tarihli yazısı 9.Maddesinde, Aday Öğretmenlerin asıl görev yapacakları Eğitim Kurumlarında 1 yıllık görev süresini
doldurmadan Aile Birliği Mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamayacağından bahsetmeye başladı.
Bu yazıda ayrıca 19 Şubat 2016’da aday öğretmen olarak ataması yapılan, asıl görev yapacakları
eğitim kurumları ile yetiştirme sürecini geçirecekleri eğitim kurumları farklı olan; Aday Öğretmenlerin, asıl
görev yapacakları eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilmiş oldukları göz önünde
tutularak bu norm kadroların boş tutulacağı ancak yetiştirme sürecine rastlayan gerek mazerete bağlı yer
değişikliği gerekse diğer nedenlere bağlı yer değişikliği işlemlerinde o kadrolara başka atama yapılmaması
amacı ile boş gösterilmeyeceği ile Aday Öğretmenlerin yetiştirme sürecinde görev yapacakları eğitim
kurumları, eğitim kurumlarının öğretmen normlarından bağımsız olarak belirlendiğinden, aday öğretmenlerin
yetiştirme sürecini geçirecekleri eğitim kurumlarının mevcut öğretmen normları bu süreçten herhangi bir
şekilde etkilenmemiş ve dolayısıyla bu eğitim kurumlarının boş öğretmen norm kadroları aday öğretmenlerle
doldurulmadığı için, gerek mazerete bağlı yer değişikliği gerekse diğer nedenlere bağlı yer değişikliği
işlemlerinde boş gösterileceği de
Yani aday öğretmen, Adaylığının kaldırılabileceği sınava girme hakkı kazanmak için gerekli olan en
az 1 yıl çalışma süresinin altı aylık yetiştirme sürecini başka eğitim kurumunda geçirmiş olsa bile ilk atama
tarihinden itibaren ve devamlı olarak 1 yıl asıl görev yapacakları eğitim kurumlarının öğretmen norm
kadrolarında görünmektedir.
Daha sonra 02.03.2016 tarihli ve 2456947 sayılı Makam Oluru İle yürürlüğe giren Aday Öğretmen
Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge'de Yetiştirme süreci başlığı altında 5. Madde hükmüne göre, Aday
öğretmenler, adaylıklarının ilk altı ayında yetiştirme sürecine tabi tutulurlar. İbaresi yer aldı. Bu yönergede
bunun dışında adaylık süresi, kadro durumu, görev yeri, yetiştirme ve adaylık süreci sonunda uygulanacak
sınav ya da atama ile ilgili herhangi bir şarta rastlanmadı.
Sayın Bakanlığın Aile Birliği Mazereti ile atama başvurularına karşı çıkması acaba niyedir?
Oysaki Aile birliğinin korunması ilkesi, sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerin en önemlilerinden bir
tanesidir. Devlet Memurları Kanunu madde 72/2’de sözü edilen hüküm eşi arzu ettiği takdirde aynı yerde
çalışmasına dolayısıyla aile birliğini korumaya matuftur. Bu önemine binaen Anayasanın 41.maddesi Devlete,
aile birliğini korumak, huzur ve refahını sağlamak ve bu konuda gereken tedbirleri almak konusunda bir
yükümlülük getirmiştir.
Anayasa, Ailenin korunması başlığı altındaki 41.maddesi ile aileyi parçalamaktan kurtarmak, aile
bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu
görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde
yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amaçlarını taşımıştır. Bu gibi işlemlerle de varılması düşünülen
hedef kamu hizmetinin naklen atanılan yerde daha rasyonel ve daha verimli olarak yerine getirileceği
inancıdır.
Naklen atama, hizmet yararına düşünülen bir kurum olduğuna göre, bu amaçla tesis edilen bir işlem,
memuru cezalandırma ya da aynı görevi yapmakta olan memurlar arasında ayrımcılık yapma hissi uyandıran
bir amaca yönelik müeyyide olarak görülmemeli, kamu hizmetini ön planda tutan bir araç olarak
görülmelidir. Bu nedenle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin,
Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler başlığı altındaki 10. Maddesinde
Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle
bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme
suretiyle atanma yapılabilir şeklinde ve Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler başlığı
altındaki 12.Maddesinde (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.) Sağlık, AİLE BİRLİĞİ ve can güvenliği
mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma
süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Şeklinde
düzenlemeler yapılmıştır.
Bu gelişmeler son olarak Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 2017 Ocak Ayı
Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere
Bağlı Yer Değiştirme duyurusu ile değişik bir boyut kazandı.
Duyurunun ilk paragrafında, söz konusu yer değişikliklerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacağı belirtilmiş, GENEL AÇIKLAMALAR bölümü, Aile Birliği
Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar kısmında ise;
1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan
atandıkları yerde 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile
birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
Bu şekilde görev yerleri değiştirilen aday öğretmenler, en geç 28 Şubat 2017 tarihinde atandıkları
yerlerde görevlerine başlayarak adaylıklarının kaldırılmasına esas sınava yeni görev yerlerinde katılacaktır.
Açıklamaları yer almıştır. İşte bu Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar 1.maddesi
başlangıçta, başvuru süresi başlamadan önce bir türlü gerçek yanıtına ulaşmamış ama başvuru süresi başlayıp
ta yapılan uygulama görülünce ortalığı toz duman edip duyumlara göre en az 7000 aday öğretmeni mağdur
pozisyonda bırakmıştır.
Bakanlık şanslı bir hak içeren seçenek gibi sunup yukarıda izah edildiği gibi zoraki yaptırdığı yetiştirme
süreci tercihlerini, Aday Öğretmenlere karşı yine “Bir seçenek verdik değerlendirseydiniz” şeklinde
savunmaya başlamıştır.
Oysaki mevcut uygulamada ne Anayasa’nın, Ailenin korunması başlıklı 41.Maddesi, ne Vicdan ve
Hakkaniyet, ne Hukuk ne de Hukuk Devleti ve Eşitlik İlkeleri korunmuştur.
2017 Ocak MazereteBağlı Yer Değiştirme Duyurusu, Aile Birliği mazereti il dışı atama başvurusunda,
2016 Yılı Şubat Ayı Öğretmen Ataması yetiştirme süreci tercih döneminde şans eseri asıl görev yapacağı
kurumu seçemese bile görev yapacağı kurumun ilini seçebilen ve ilk atama yapıldığı 6 aylık yetiştirme
sürecini ildeki başka merkez ya da kurumda geçirip sonrasında ikinci atandığı kurum olan asıl görev yerinde
yönetmelik, yönerge ve MEB-İKGM yazıları ile 2017 Ocak Ayı Mazeret Atamaları Duyurusunda sözü edilen,
Asıl Kurumlarında 1 yıllık fiili çalışma süresini doldurmadan, ilk atandığı kurumdaki göreve başlama
tarihinden itibaren 1 yıllık toplam çalışma süresi olan aday öğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı başvuru
yapabiliyorken,
Bakanlığın, Korkmayın kötü bir şey olmaz deyip dostane sırtlarını sıvazlayarak şanslı bir hak içeren
seçenek gibi lanse edip gerçekleri açıklamadan sunduğu şekilde ikametgahlarının bulunduğu illere tercih
yaptırdığı ya da Asıl görev yapılacak illerin tümünde Bakanlığın Eğitim Kurumu ve Danışman Öğretmen
sağlayamaması, terör, güvenlik operasyonu ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm aday öğretmenlere tercih
ekranında bu iller açılmadığından asıl görev yapacakları illeri seçip bu illerde göreve başlamaları mümkün
olamayan ve istekleri dışında zorunlu olarak başka il tercihi yapan Aday Öğretmenler için Aile Birliği
başvuru ekranı açılmayıp; “Bulunduğunuz İlde bir yıllık çalışma süresini tamamlamadığınız için Başvuru
yapamazsınız!” Uyarısı çıktığından başvuru yapamamaktadır.
Bakın bu ikinci bölümdeki aday öğretmenler arasında bakanlık gerçekten ayrımcılık yapmamakta
isteğin doğu ya da batı olması önemli olmadan İstanbul’a gitmek isteyen İlhan Öğretmen de, İzmir’e gitmek
isteyen Seda Öğretmen de Urfa’ya gitmek isteyen Ferdi Öğretmen de istediği yere giderek Aile Birliğini
sağlayamamakta ve eşine çocuğuna kavuşamamaktadır. Aslında Aile Birliği Mazereti ile başvuru yapabilen ve yapamayan bu iki grup arasında çalışma
açısından herhangi bir fark yoktur. Her ikisi de aynı tarihte atanıp 6 aylık yetiştirme sürecine tabi tutulmuştur.
İlk yetiştirme süreci ve ikinci asıl görev yeri atama dönemlerinde aynı ilde görev yapmak her iki dönemde de
asıl görev yapacağı aynı kurumda görev yapmak anlamına gelmeyeceğinden, her ikisi de bu ilk atamaları
yapılan ilk 6 ayda asıl görev yapacakları kurum dışında başka bir kurumda görev yapmış 6 ay sonunda kendi
kurumlarına atanmıştır. Her ikisi de Asıl Kurumlarında 1 yıllık fiili çalışma süresini doldurmamıştır.
Peki aradaki fark nedir ve bu fark her neyse aday tercihini yapmadan önce neden belirlenip
bildirilmemiştir? Bu konuda tercih öncesi yapılmış bir yasal bilgilendirme var mıdır?
Yapılan bu uygulama şu anki hali ile göründüğü kadar, Devletine, Bakanlığına ve yöneticilerine
duyduğu güven nedeniyle, tercih öncesi verilen bilgiye inancı nedeni ile bu şekilde tercih yapıp atamayı
onayladığı için bir nev’i cezalandırılarak ve aynı görevi kendisi ile aynı şekil ve şartlarla yapıp atama
hakkından yararlanan diğer memurlar ile kendisi arasında ayrımcılık yapılarak mağdur edilen Aday
Öğretmenler açısından olabildiği kadar Hukuksuzluk doludur. Söz konusu durum Anayasa’nın, Ailenin
korunması başlıklı 41.Maddesi’ne, Vicdana, Hakkaniyete, Hukuka, Hukuk Devleti ve Eşitlik İlkesine
aykırıdır.
2012 Şubat atamasında Aday Öğretmenlere 1 yıllık çalışma sürelerini doldurmadan 2012 Ağustos
Özür Grubu atamalarında başvuru için olanak sağlayan ve 2016 Özür atamalarında 6500 Öğretmen
Mağduriyetini gideren Sayın Bakanlığımız, Başbakanlığımız ve Devletimizin,
Bu dönemde 2016 Yılı Şubat Ayı Öğretmen Atamasından bu yana 1 yıllık çalışma sürelerini de 31
Mart 2017 tarihi itibarı ile doldurmuş olan yaklaşık 7000 Aday Öğretmeni mağdur durumda bırakan bu
uygulamayı bu hali ile uygulamaya devam etmeyeceğine ve bu Aday Öğretmenleri mağdur durumda
bırakmayacağına, bir an önce eşleri çocukları bir araya getirip Aile Birliğini sağlayarak yuvaları ısıtacağına
olan inancımızla durumun bir an önce çözümlenerek aynı görevi aynı şekil ve şartlarla yapıp eşit durumda olan
Aday Öğretmenlere eşit hak verilmesi için bir an önce yapıcı çalışmalar gerçekleştirilerek 2017 Ocak Ayı Aile
Birliği Mazereti ile Başvuru ekranının tüm aday öğretmenlere açılacağını umuyoruz. 06.01.2017
Sedat Celil Bullalıoğlu


 


 


Bu haber 5954 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum