erkek protez saçthemeforest temaları

Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde değişiklik

MEB Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yöentmelik yayımlandı.

Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde değişiklik
16 Ekim 2009 - 08:12

16 Ekim 2009 CUMAResmî GazeteSayı : 27378 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/4/2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – Bu Yönetmelik 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 18/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 6 – (1) Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında en az biri taşıma merkezi ilköğretim okulu müdürü olmak üzere beş ilköğretim okulu müdüründen oluşur. (2) Komisyon, Şubat ayının ikinci haftasında toplanır. (3) Kendi bölgelerindeki taşımalı ilköğretim uygulamaları ile ilgili görüşlerini bildirmek üzere il millî eğitim müdürü tarafından en az bir ilköğretim müfettişi toplantılara katılmak üzere görevlendirilir. (4) İhtiyaç duyulması hâlinde, ilgili yerleşim birimlerinin köy muhtarları ve belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de görüşleri alınmak üzere toplantıya davet edilebilir.” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir. “a) Köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki ilköğretim çağ nüfusu ile öğrenci sayılarını sınıflara göre tespit edip değerlendirmek.” “d) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin merkez ilköğretim okullarına uzaklığını ve ulaşım planını gösteren taşımalı ilköğretim haritalarını (A4 ebatında) hazırlatmak ve e-okul sistemine aktarmak.” “h) Mart ayının son haftasında, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Taşımalı İlköğretim Bilgi Formu (Ek-1) ile hazırlanan gerekçeli raporu millî eğitim müdürlüğüne sunmak.” “ı) Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan yerleşim birimleri ile okullardaki öğrenciler, öncelikle 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yatılı ilköğretim bölge okullarına yerleştirildikten sonra taşıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak.” MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir. “f) Zorunlu sebepler dışında yatılı ilköğretim bölge okulları ile ikili öğretim yapan ilköğretim okullarının taşıma merkezi ilköğretim okulu olarak seçilmemesi.” MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir. “f) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerinin belediye sınırları içerisinde bulunmaması.” MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 11 – (1) İl millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında taşımalı ilköğretim uygulamasından sorumlu şube müdürü, taşımalı ilköğretim uygulamasının yapıldığı ilçe millî eğitim müdürleri ve ilköğretim müfettişleri başkan yardımcısından oluşur. Komisyon, Nisan ayının son haftasında toplanır. (2) İhtiyaç duyulması hâlinde diğer birimlerden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürlerinin de toplantılara katılmaları sağlanır.” MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İl millî eğitim müdürlüğü, Mayıs ayının en geç üçüncü haftasında, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Taşımalı İlköğretim Bilgi Formunun (Ek-1) bir örneğini İlköğretim Genel Müdürlüğüne, bir örneğini ihale işlemleri takip edilmek üzere ilçe milli eğitim müdürlüğüne, bir örneği de ihale işlemleri yapılmak üzere ilgili daireye gönderir.” MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı fıkranın (a ), (f), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Merkez ilköğretim okulu müdürünün taşımalı ilköğretim uygulamasına ilişkin görevleri şunlardır:” “a) Okulun fiziki durumuna göre taşımalı ilköğretim kapsamında okuluna alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek şubat ayının ikinci haftasında millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.” “f) Taşınan öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, yüklenicinin sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak kontrol etmek ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.” “i) Araçların aylık çalışma programlarına göre hazırlanan puantaj cetvellerini her ayın sonunda millî eğitim müdürlüğüne göndermek.” “j) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin, 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak denetlemek, aksaklıkları önlemek ve gidermek üzere gerekli tedbirleri almak ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.” MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir. “b) İhale işlemleri en geç Ağustos ayının ikinci haftasında bitirilir. Bu tarihten sonra sel, yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlar dışında hiçbir şekilde ihale işlemlerine dair valilik onayı alınamaz ve taşıma ihalesi yapılamaz.” “c) İlçe millî eğitim müdürlüğü, ihale işlemleri sonuçlandırılıp sözleşmeler ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderildikten sonra, Ağustos ayının en geç üçüncü haftasında, ihale sözleşmelerinin, Taşımalı İlköğretim Bilgi Formunun (Ek-1) ve Taşımalı İlköğretim İstatistik ve Ödenek Formunun (Ek-2) birer örneğini il millî eğitim müdürlüğü ile ilgili taşıma merkezi ilköğretim okulu müdürlüklerine gönderir.” “d) İl millî eğitim müdürlüğü, e-okul sistemindeki Taşımalı İlköğretim Bilgi Formu (Ek-1) ile Taşımalı İlköğretim İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-2) Eylül ayının en geç ikinci haftasında doldurarak onaylar.” “e) Taşımalı ilköğretim kapsamında hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre düzenlenir.” “g) Öğrenci taşımacılığının kara yolu ile yapılamadığı yerlerde valilik onayı alınarak deniz yolu ile de taşıma yapılabilir. Deniz yolu ile yapılacak taşımada Denizcilik Müsteşarlığınca yolcu taşınmak üzere belgelendirilmiş deniz araçları kullanılır. Taşıma yapacak deniz araçlarının, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunda öngörülen nitelikleri taşıması gerekir. Deniz araçlarında, bu Kanun uyarınca gerekli olan belge ve teknik teçhizatlar ile kişi başı TSE veya ISO onaylı ışıklı ve düdüklü çocuk can yeleği bulundurulur. Araçların ferdi kaza ve mali sorumluluk sigortalarının yaptırılması zorunludur.” “ğ) İhale işlemlerinin zamanında yapılamaması veya yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde öğrencilerin eğitim öğretimlerinin aksamaması için mülki amirlerce gerekli tedbirler alınır.” MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 19 – Öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınarak kapatılan ilköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenler hakkında, 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre işlem yapılır.” MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 20 – Öğrencisi taşıma kapsamına alınarak kapatılan okullarda bulunan ders araçları ile taşınır mallar, millî eğitim müdürlüğünce, merkez ilköğretim okullarına öncelik verilmek kaydıyla ihtiyacı olan ilköğretim okullarına 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre verilir. Öğrencisi taşınan okullardaki defter, dosya, kayıtlar ve her türlü resmî evrak merkez ilköğretim okuluna teslim edilerek muhafaza edilir.” MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında taşınan öğrencilere öğle yemeği verilir. Yemekler, yürürlükteki ihale mevzuatı hükümlerine göre satın alınır. Yemek hizmetlerinin yürütülmesinde 15/8/1983 tarihli ve 83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yemeklerin hazırlanmasında ve sunulmasında besin değerinin korunmasına ve sağlığa uygunluğuna gerekli özen gösterilir.” “Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı hâlde planlanarak yapılan taşıma iş ve işlemleri ile öğrencilerin her türlü sorumluluğu, planlama ve değerlendirme komisyonlarına aittir.” MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “GEÇİCİ MADDE 2 – Taşımalı ilköğretim kapsamına girmeyen yerleşim birimlerindeki okulların; yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması ve öğrencilerin en yakın yatılı ilköğretim bölge okuluna yerleştirilememeleri durumunda, çözüm bulununcaya kadar öğrenciler, taşımalı ilköğretim kapsamına alınırlar.” MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 ve 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bu haber 3020 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort