Şube müdürleri bu konuda çok mağdur

Yönetim Hizmetleri Grubunda Şube Müdürleri Ek Gösterge, Makam, Görev Tazminatı Mağduru.

21 Nisan 2017 - 07:34

3046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Şube Müdürlüğü esas hizmet birimidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının her birinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin özel yönetmeliklerinde "ŞUBE MÜDÜRÜ" YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBU'nda sayılmaktadır.

 Şube Müdürü, Şube Müdürlüğü Makamı’nı temsil etmekte, bu makamın sorumluluklarını üstlenmekte ve yetkilerini kullanmaktadır. Bakanlıklarda Müstakil Daire Başkanlığı şeklinde teşkilatlandırılan birimlerde Birim Amiri Müstakil Daire Başkanı iken Müstakil Daire Başkanından sonraki en üst amir Şube Müdürü'dür. Müstakil daire başkanının yokluğunda başkanlığın Birim Amir’liği görevini, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılan birimlerde ise daire başkanın yokluğunda Daire Başkan’lığı görevini vekaleten yürütmektedir.

Başka bir deyişle Şube Müdürü’ne, müstakil daire başkanlıklarında birim amirliği, genel müdürlüklerde daire başkanlığı misyonu yüklenmektedir.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının imza ve yetki devri Yönergelerinde Şube Müdürlerine,  İmza Ve Yetki Devri Yapılmaktadır.

Şube müdürleri de Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızasıdır. Aynı zamanda değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamaya hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm merciidir. Daire Başkanı ve üstü kadrolar ise yürütme organının tercihine göre şekillenmektedir. Şube Müdürü olabilmek için belli bir süre hizmet edip, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra, disiplin yönünden sınava girmesine engel bir durumunun olmaması, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olması gerekmektedir. Şube Müdürleri konusunda uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur.
Bazı Bakanlıklarda yönetsel hiyerarşik kademelerin azaltılması amacıyla Şube Müdürü unvanı kaldırılmış, ancak uygulamada aksaklıklar yaşanmaya başlayınca bazı bakanlıklarda Koordinatör, Şube Yöneticisi, Çalışma Grup Sorumlusu, Şube Sorumlusu gibi yasal dayanağı olmayan pozisyonlar oluşturularak azaltılması amaçlanan yönetsel hiyerarşik yapının korunmasına devam edilmiştir. Bu durum, 3046 sayılı Kanunun kabul ettiği Şube Müdürlüğü hiyerarşi kademesinin Kamuda (B) grubu kadrolarda göreve başlayan her kamu çalışanı Şube Müdürü olarak atanmayı kariyer hedefi olarak belirlemektedir.

Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması halinde, kamu çalışanlarının kariyer beklentileri kalmayacak, kamusal hedeflerle işgören beklentileri arasında uyum sağlanamayacak, bunun doğal sonucu olarak da kamu hizmetlerinin sunumu olumsuz etkilenecektir.

3046 sayılı Kanunda sayılan hiyerarşik kademelerde Daire Başkanından sonra gelen Şube Müdürleri;      makam + görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ, memur, şoför vb. kadrolarda görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis, İstatistikçi gibi unvanlarda görev yapmakta olanlar, Şube Müdürü'ne bağlı olarak çalışmaktadırlar. Örneğin; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarında Mühendis, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıklarında ise Mühendis ve İstatistikçi Şube Müdürü'ne bağlı olarak görev yapmaktadır.
Mühendisin Ek Göstergesi 3600, İstatistikçinin Ek Göstergesi 3000 iken Şube Müdürü'nün Ek Göstergesi 2200'dür.
Ek gösterge farklılığı, amir - memur ilişkisini zedelemek suretiyle çalışma barışını bozmakta, bu durum kamu hizmetinin etkin ve verimli sunulabilmesi noktasında olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

Şube Müdürü’nün üzerinde bulunan sorumluluk ve kullanmış olduğu yetki düşünüldüğünde, görev riski karşısında kendisine verilen Ek Göstergenin, kendisine bağlı çalışan ve üzerinde böyle bir sorumluluk olmayan kamu çalışanlarından daha az olması hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Kaldı ki kamuda Ek Gösterge bir statüdür.
Ayrıca amir durumunda olan Şube Müdürü’nün Ek Gösterge’sinin memurla aynı olması Şube Müdürü’nün statüsünün yok sayılması sonucunu doğurmaktadır.
Eşit işe eşit ücret sisteminde hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken 2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan düzenleme sonucu Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirilmiştir. Şube Müdürü ve alt kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmamış olup, hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi orantısız şekilde bozulmuştur.
657 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1965 yılında, Şube Müdürünün maaşı, TSK’ da görev yapan Albay rütbesine eşitken, günümüzde bunun çok uzağındadır. Hal böyleykenbugün itibariyle idari kademenin en büyük kayba uğramış kesimi Şube Müdürleridir. 
 
ŞUBE MÜDÜRÜ AYLIK ÜCRETİNE GÖRE BAZI UNVANLARIN
MUKAYESELİ ÜCRET TABLOSU (15.01.2017)
                                                                                                                                           (TL.)
UNVAN666 Sayılı KHK Öncesi
           (15.7.2011)666 Sayılı KHK Sonrası
(15.01.2017)
AYLIK
ÜCRETFARKFARK ORANI  (%)AYLIK
ÜCRET (TL.)FARKFARK ORANI (%)
Genel Müdür Yrd.3.1761.088527.1402.93770
Daire Bşk.3.006918446.8102.60762
Şube Müdürü2087  4.203  
Kariyer Uzmanı2.120320,0156.0551.85244
  
 
Tablolarda 30 hizmet yılı ve ¼ dereceler esas alınmıştır.
 
UNVANLARA GÖRE GÖREV AYLIKLARI VE EMEKLİLİK AYLIĞI
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU (15/01/2017)
 
UNVAN 
EK GÖSTERGEMAKAM,
TEMSİL VE GÖREV TAZMİNATI 
AYLIK
ÜCRET
  
EMEKLİ AYLIĞI
 ÜCRETTEKİ DÜŞME MİKTARIDÜŞMEORANI
( % )
Başbakanlık Müsteşarı800015000+2000010.1027.1822.9200,27
Bakanlık Müsteşarı760010000+190009.6736.5473.1260,32
Bakanlık Müsteşar Yrd.
İLKSAN’A ÖZEL UMRE PROGRAMI64007000+170008.7775.8042.9730,34
Genel Müdür64007000 +170008.7775.8042.9730,34
Genel Müdür Yrd.36003000 + 90007.1404.0013.1390,44
Daire Bşk.36002000 + 80006.8103.8013.0090,44
Şube Müdürü2200YOK4.2032.2341.9690,47
Kariyer Uzmanı36002000 + 80006.0553.8012.2540,37
Mühendis3600YOK4.2742.8021.4720,34
Programcı, Çözümleyici2200“3.3952.2341.1610,34
İstatistikçi, Matematikçi3000“3.7492.2981.4510,39
Diğer Uzmanlar2200“3.1232.2348890,28
Şef2200“3.0682.2348340,27
Memur2200“2.8272.2345930,21
VHKİ2200“2.9272.2346930,24
Şoför2200“2.8272.2345930,21

*Emekli aylığı hesabında 30 hizmet yılı esas alınmıştır.
 
Şimdiye kadar kendileri ile ilgili hiçbir talepte bulunmayan Şube Müdürlerinin mutlaka hak ettiği “Kariyer Meslek Gurubu” içinde sayılarak, mağduriyetlerine sebep olan gelir kaybının giderilmesi gerekmektedir. 15.000 Şube Müdürü Mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedir.

Hiyerarşik kademeler arasında dengenin sağlanması, 666 sayılı KHK ile uğradıkları mağduriyetin giderilmesi, 3600 ek gösterge, 2000 makam ve 8000 görev tazminatı verilmesini sağlayacak şekilde yasal düzenleme yapılarak, 375 sayılı KHK’nın eki I sayılı cetvelden çıkartılarak, II  sayılı cetvelin 9.sırasına dahil edilmesi hususunu tensiplerinize arz ederim.
 
Cengiz CEBECİ
Şube Müdürleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Öğretmenlere yeni sınav görevi var
Öğretmenlere yeni sınav görevi var
Derslere Cuma ayarına tepki
Derslere Cuma ayarına tepki