Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvurularında...

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvuruları bugün sona eriyor.

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvurularında...

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvuruları bugün sona eriyor.

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvurularında...
20 Temmuz 2018 - 15:25

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklamıştı. Sonuçlara itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından 17 Temmuz'da başlayan sözleşmeli öğretmen tercih işlemleri bugün sona eriyor.

Tercih yapmaya hak kazananlar en fazla 20 tercih yapabilecekler ve bu tercihleri bağlı olunan ilk veya ilçe müdürlüklerine onaylatacaklar. Öğretmen adayları ayrıca, "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum" seçeneğini de kullanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda "2018 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Duyurusu çerçevesinde sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar için sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma işlemleri başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.

3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan '5.2.' seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecek.

Atamalar nasıl yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü sınavda başarılı olanların tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.

Göreve başlarken istenen belgeler

*Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
*Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),
*Elektronik Başvuru Formu'nun onaylı örneği,
*Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
*Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

Ataması yapılanlar, bu bölümün '11.3.' maddesinde belirtilen belgelerle birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacak. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacak.

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurarak göreve başlayabilecek.

Elektronik Başvuru Formu'ndaki beyanlarıyla ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenlerse değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı'na bildirilecek.

Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesiyle buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı'na gönderilecek. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecek.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak.

Sözleşmeli öğretmenlikte süre ne kadar?

Sözleşmeli öğretmenlik ile göreve başlayan adayların görev yaptıkları okullarda en az 4 yıl sözleşmeli olarak çalışmaları gerekiyor. 4 yıl boyunca görev yapan adaylar bu süreyi başarılı geçirir ve olumlu bir performans puanı alırsa sürenin sonunda kadroya geçebilirler. Ancak tam tersi olması halinde ise kadroya geçemezler.

Sözleşmeli öğretmenler neler yapar?

Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar, kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler, yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar.