Sözleşmeli öğretmenlerin mazerek izni var mı, sözleşmeli öğretmenler de 10 gün ücretli mazeret izni kullanabilir mi? Sözleşmeli öğremtenlerin de mazeret izni var mı? İşte Milli eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmenlerin mazeret izinlerini düzenleyen yönetmelik ve yönergelerinden ilgili bölümler ve ddetaylar:

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi "ÜÜNCÜ BÖLÜM Sözleşmeli Personelin İzinleri" başlıklı bölümünün 23. maddesinde mazeret izinlerine ilişkin hükümler bulunmaktadır.

2023 EKYS Başvuruları ne zaman başlayacak 2023 EKYS Başvuruları ne zaman başlayacak

"Mazeret izni

MADDE 23- (1) Mazeret izinlerinin kullanılmasına ilişkin uyulacak hususlar şunlardır:
a) Kadın sözleşmeli personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. oğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Sağlık durumu uygun olduğu takdirde hekimin onayı ile sözleşmeli personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli personelin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
b) Kadın sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir.
c) Erkek sözleşmeli personele, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle doğum tarihinden itibaren iki gün izin verilir.
ç) Sözleşmeli personele, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde evlilik tarihinden itibaren üç gün izin verilir.
d) Sözleşmeli personele, isteği üzerine annesinin, babasının eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren üç gün izin verilir.
(2) Mazeret izni sözleşmeli personele isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir."


"İzin vermeye yetkili amirler''


MADDE 6- (1) İzin vermeye yetkili amirler:
a) (Ek: 13/05/2013-943496 Bakan Onayı) Merkez teşkilatında;
1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan,
2) Müsteşar Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı ve birim amirlerine Müsteşar
3) (Değişik İbare: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) Daire başkanlarına birim amirleri,
4) Diğer memurlara (Değişik İbare: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) Daire başkanları,
b) Taşra teşkilatında:
1) İl milli eğitim müdürlerine vali, ilçe milli eğitim müdürlerine kaymakamlar,
2) İl milli eğitim müdür yardımcıları (Değişik İbare: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) ile şahsa bağlı eğitim uzmanları ve maarif müfettişlerine il milli eğitim müdürleri,
3) Şube müdürleri, tesis müdürleri ve okul müdürlerine bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürleri,
4) Diğer memurlardan il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapanlara şube
müdürleri, eğitim kurumlarında görev yapanlara eğitim kurumu müdürleri,
c) Yurt dışı teşkilatında;
1) Eğitim müşavirlerine büyükelçiler,
2) Eğitim ataşelerine başkonsoloslar,
tarafından verilir."


Yukarıdaki maddelerde 10 günlük mazeret iznine ilişkin hükmün yer almaması nedeni ile  aynı yönergenin "Hüküm bulunmayan haller"başlıklı 45 maddesindeki; 

"(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

hükümlerine göre ilgili mevzuat olan Sözleşmeli Personel alıştırılmasına İlişkin Esaslara bakmak gerekmektedir. Bu yönergenin Sözleşmeli Personel alıştırılmasına İlişkin Esasları' konulu 9. maddesi 2. ve 8. Fıkrasında Sözleşmeli öğretmenlerin 10 günlük mazeret izni kullanıp kullanamayacaklarına ilişkin net bilgiler yer almaktadır.


Sözleşmeli Personel alıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan o fıkralar şöyle:


(Ek: 5/6/2006-2006/10557) Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Ek:14/05/2018-2018/11809) Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.


Yukarıdaki hükümler ve ilgili maddeler göz önüne alındığında sözleşmeli öğretmenlere eğitim kurumu müdürleri tarafından, sözleşmede belirtilen haller dışındaki mazeretleri sebebi ile bir sözleşme dönemi içinde toplamda 10(on) günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilir.