Yapay Zeka (AI) Anayasa Ne Demek? Türkiye'ye Yapay Zekalı Anayasa Yapay Zeka (AI) Anayasa Ne Demek? Türkiye'ye Yapay Zekalı Anayasa
Anayasa Mahkemesi, Sendika Yöneticisinin isteği dışında atanıp atanamayacağına yönelik kararını açıkladı. İşte Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ve sendika yöneticileri açısından emsal teşkil edecek kararın detayları:

İşte AYM tarafından verilen o karar...

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü emrinde çalışmakta olan sendika yöneticisi isteği dışında, sendika yöneticisi olması gerekçesi ile Bütçe ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı'na atanmıştır. Hukuka aykırı olan bu işlemin iptali için Sendika Yöneticisi adına Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) olarak,  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde atama iptali davası açılmış, AYİM 2014/3746 Gen. Sek., 2014/1393 Esas, 2015/508 Karar sayılı ilamı ile davamız reddedilmiştir. Karar düzeltme yoluna başvurulmuş 2015/2457 Gen.Sek. 2015/1734 Esas,2015/1744 karar sayılı ilam ile bu talebimiz de reddedilmiştir. Akabinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmış, Anayasa Mahkemesi 2015/19791 Başvuru numaralı, 20/3/2019 tarihli karar ile anayasal güvence altına alınan "Sendikal Hak" ihlali olduğu tespiti yapmış ve yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı mahkemeye iade etmiştir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kapatıldığından Ankara 4. İdare mahkemesi tarafından yeniden yargılama yapılarak 2019/820 Esas, 2019/1310 Karar sayılı ilam ile atamanın iptaline karar verilmiştir. İdare tarafından 2014 yılında tesis edilen bu hukuka aykırı işlem neticesinde Sendika Yöneticisi özlük haklarında kayıp yaşamıştır. Bu maddi kayıp ile birlikte maruz kaldığı hukuksuzluk nedeniyle manevi olarak yıpranmıştır. Parasal haklarının ve manevi zararlarının karşılanması için idareye başvuru yapılmış idare hiçbir cevap vermemiş ve ödeme yapmamıştır. Bunun üzerine sendika yöneticisinin mahrum kaldığı 750TL parasal hakkın faiziyle ödenmesi ve müvekkilin yaşadığı 5 yıllık süreçte manevi olarak yıpranması nedeniyle 3000TL manevi tazminatın ödenmesi talebiyle dava açılmıştır. Dava Ankara 9. İdare Mahkemesi 2019/2101 Esas 2020/1856 Karar sayılı dosya ile görülüp maddi ve manevi tazminat talebimizin kabulüne kesin olarak karar verilmiştir.
Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 12/10/2020 tarihli 2019/2101 Esas 2020/1856 Karar sayılı kararı özetle;
“Olayda, davacının, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü emrinde çalışmakta iken sendika yöneticisi olduğundan bahisle Bütçe ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin işlemin Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 26/06/2019 tarih ve E: 2019/820, K: 2019/1310 sayılı kararıyla iptal edildiği, bu karara karşı davalı idarece yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nin 08/06/2020 tarih ve E:2019/3939, K: 2020/1369 sayılı kararıyla reddedilmesi üzerine anılan kararın kesinleştiği anlaşılmış olup, yukarıda yer verilen Anayasa ve İdare Hukuku genel ilkeleri doğrultusunda, atama işlemi sebebiyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
….
Olayda, hukuka aykırı dava konusu işlemle davacının, Anayasada güvence altına alınan Sendikal Haklarının ihlal edildiği hususunun Anayasa Mahkemesi kararıyla açık olduğu,  işlem sebebiyle davacının 01/09/2015 tarihinden itibaren muhtelif davalar açmak zorunda bırakıldığı, atama işleminin hukuki etkisinin 26/06/2019 tarihine kadar, uyuşmazlığın ise nihayet 2020 yılına kadar devam ettiği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 26/06/2019 tarih ve E: 2019/820, K: 2019/1310 sayılı kararıyla iptal edilen işlem sebebiyle duyulan elem ve ızdıraba karşılık gelmek üzere, taleple bağlı kalınarak, 3.000,00-TL manevi tazminatın, davalı idare tarafından, davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.” şeklindedir.