Hasta olmasının ardından bir sağlık kurumundan yaşadığı hastalıktan dolayı aldığı sağlık raporu görev yaptığı kurum tarafından izne çevrilmeyen devlet memuru için idare tarafından verilen memurluktan çıkarılma kararı sonrasında adı geçen memur yargıya başvurmuştu. Yaşanan yargılama süreçlerinin ardından yüksek mahkeme Danıştay, yıllar süren davaya son noktayı koydu.

Hekim adayları Gazze'ye yeniden saldırı başlatan İsrail'e 7 dilde tepki gösterdi Hekim adayları Gazze'ye yeniden saldırı başlatan İsrail'e 7 dilde tepki gösterdi

Hastalığı nedeniyle sağlık raporu alan memurların, almış oldukları bu raporların izne çevrilip çevrilmediğini takip etmeleri gerekiyor. Bir kamu kurumunda hizmetli olarak görev yapan M.S., isimli devlet memuru yaşadığı rahatsızlığından dolayı ilçe devlet hastanesinin kulak burun boğaz kliniğinden 20 gün rapor aldı.

Rapor alan hizmetlinin Kurum müdürü, 10 gün boyunca mazeretsiz işe gelmeyen M.S. hakkında işlem başlattı. 657 sayılı Kanun'un 94. maddesinde öngörülen müstafi sayılmanın şartlarının oluştuğu gerekçesiyle hizmetlinin görevden çekildiğine karar verildi.

Gerekçe olarak da müstafi sayılma işleminin tesis edilebilmesi için 'memurun en az 10 gün kesintisiz şekilde göreve devam etmediği, bu 10 günün hangi günler olduğu, memurun göreve devam etmeme hususunda bir izninin ya da kurumunca kabul edilebilecek mazeretinin bulunmadığı' gösterildi.

Raporlu olmasına rağmen bir anda memurluktan çıkarıldığını duyan hizmetli, hayatının şokunu yaşadı. Mağdur memur, İdare Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

Mahkeme; davacının görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak devam etmediğinin kabul edilebilmesi için idareye sunmuş olduğu istirahat raporunun hastalık iznine çevrilmediğinin ve görevine başlaması gerektiğinin usulüne uygun yapılacak olan tebligat ile yazılı olarak bildirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Usulüne uygun bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar hakkında izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak 657 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılabileceği hatırlatıldı. Davacının almış olduğu raporun hastalık iznine çevrilmediği ve görevine başlaması gerektiğine ilişkin 08 Şubat 2016 tarihli yazı usulüne uygun şekilde tebliğ edilmeden ve usulsüz tebligata dayanılarak mazeretsiz ve kesintisiz 10 gün göreve gelmediğinden bahisle 19 Şubat 2016 tarihinden itibaren görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmedildi. Valilik, karar sonrası istinaf müracaatında bulundu. Bölge İdare Mahkemesi, kararı yerinde bulunca valilik bu kez kararı temyiz etti.

"DAVALI İDARENİN TEMYİZ MÜRACAATININ REDDİNE HÜKMEDİLDİ"

Devreye giren Danıştay 12. Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:

"Dosyada yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde, Devlet Hastanesi KBB servisinden düzenlenen hasta yatış formuna göre, davacının 28 Ocak 2016 tarihinde hastaneye yatışının yapıldığı, 02 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen raporda 03 Şubat 2016 tarihinden itibaren 20 gün istirahatli sayıldığı ortadadır. Dolayısıyla da davacının mazereti sebebiyle görevine gitmediği görüldüğünden, dava konusu işlemin tesisine sebep olan 10 gün süreyle kesintisiz ve mazeretsiz göreve gelmeme fiilinin gerçekleşmediği sonucuna varılmaktadır. Bu duruma göre, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanması gerekmektedir. Davalı idarenin temyiz müracaatının reddine, Bölge İdare Mahkemesi kararının onanmasına hükmedildi."

MÜSTAFİ İSTİFA ETMİŞ SAYILMAK NE DEMEK ?

Devlet memuriyetine girenler, memuriyetten istifa etmemelerine rağmen bazı hallerde memuriyetten istifa etmiş (müstafi) sayılmakta ve bu durumun ilgililere farklı etkileri olabilmektedir.

MEMURUN İSTİFA ETMİŞ SAYILMA HALİ

Kamu kurumlarında görev yapanların devlet memuriyetinden istifa etmiş sayılma (müstafi) hali, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “çekilmiş sayılma” şeklinde düzenlenmiş olup, çekilmiş sayılma ise memuriyetle olan ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuran haller olarak karşımıza çıkmaktadır.

Devlet memurları memuriyetten istifa etme yönünde bir başvurusu bulunmaksızın, memurun çekilmiş sayıldığı (istifa isteğinde bulunmuş sayıldığı) haller, 657 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerinde düzenlenmiştir.

Yürürlükteki Kanunda yer alan ilgili hükümlere göre, memurun memuriyetten çekilmiş sayılacağı hallerden bazıları şöyle:

*Bir mazeretine istinaden aylıksız izin kullanmakta iken söz konusu mazereti ortadan kalkan memur, 10 gün içinde görevine dönmediğinde memuriyetten çekilmiş sayılır.