Rehber Öğretmenlerin Ek Dersleri

İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden..

Rehber Öğretmenlerin Ek Dersleri
10 Eylül 2009 - 21:07
01.12.2006 gün ve 2006/1350 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı resmi gazetede yayınlanması ile rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen sürelerde ödenmeye başlanmıştı. Derslerin bittiği günden, derslerin başladığı döneme kadarki sürelerde her tür ve kademedeki okullarda çalışan rehber öğretmenlere ek ders ücretlerinin ödenmemesi sorununu doğurmuştur. MEB bu sorunu görüş yazıları ile çözmüştür. Şöyle ki; ek dersle ilgili Kararın “Ders niteliğinde yönetim görevi” başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrası (d) bendinde “Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm nedeniyle her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin, ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden haftada 18 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılıp, fiilen görev yapmaları koşuluyla karşılığında ders yılı süresince ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. Yukarıdaki hükümde “ders yılı süresince” ibaresi ise Ek dersle ilgili Kararın “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrası (e) bendindeki “Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, ifade eder.” hükmü nedeniyle Rehber öğretmenleri, ders kesiminden sonra ve okullar açılmadan önce yapılan sınav ve seminer dönemlerinde görevde olmalarına rağmen, almaları gereken 18 saat ek ders ücretini "ders yılı süresince" ibaresi nedeniyle alamama sorunu ile karşılaşmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararındaki bu karmaşa rehber öğretmenleri sıkıntıya sokmakta, bu konuda okullar arasında farklı uygulamalara ve idarecilerin keyfi uygulamalarına sebep olmaktadır. Örneğin bazı okul müdürleri rehber öğretmenlerine ders kesiminden sonra okula gelmemelerini söylerken, bazı okullarda da bu durumun tam tersine işlemekte, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları bitene kadar rehber öğretmenlerin okula gelmesini isteyebilmektedir. Ayrıca bazı illerde rehber öğretmenler Ek dersle ilgili Kararın “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrasındaki hükümler nedeniyle iki hafta üzerinde 15 saat ücret alırken bazı illerde ise 4 hafta boyunca okula gitmelerine karşılık ücret ödenmemesi sorunu ile karşılaşmaktadırlar. MEB Rehber öğretmenlere ek ders ücretlerinin ödenmemesi sorununu görüş yazıları ile çözmüştür İlköğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.06.2007 tarih ve 41388 sayılı görüş yazılarının son paragrafında; “Bu itibarla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin, ilgi (b) Karar’ın (d) bendi hükmü kapsamında öngörülen ek ders ücretinden ders yılı süresi dışında yararlandırılmaları mümkün bulunmamakla birlikte, ilgi (c) Genelge’nin 2’nci sırasında yapılan açıklamalar da dikkate alınarak söz konusu Karar’ın 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında meslekle ilgili çalışmaları karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmaktadır.” açıklamaları bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün bu görüş yazısına göre; İlköğretim okullarında görev yapan ve meslekle ilgili çalışmalara katılan rehber öğretmenlere Ek dersle ilgili Kararın “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrasındaki; “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.” hükümleri gereğince ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bu görüş yazısından dolayı İlköğretim okullarında çalışan tüm öğretmenler ders yılı başında ve sonunda iki hafta süre ile seminer çalışması yapmakta ve İlköğretim okullarında çalışan Rehber Öğretmenler de bu çalışmalara katılarak haftada 15 saat ek ders ücreti alabilmektedir. İlköğretim okullarında seminer çalışmalarına katılan rehber öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödenirken, Ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere ücret ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüt bulunmaktadır. Ortaöğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Ders yılı sonunda, ortaöğretim kurumlarında ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları yapılmakta, 9.sınıf öğrencileri alan seçimi, meslek lisesine geçiş, son sınıf öğrencileri üniversite tercihleri ve mesleki danışmanlık hizmetleri için okula gelmekte ve rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Yine ders yılı başlamada da İl çerçeve programını temel alarak okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okul türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlama çalışmaları yürütülmektedir. Ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenler de bugüne kadar bu dönemlerde fiili olarak okula gelmekte, hizmet vermeye devam etmekte, fakat ek ders ücreti alamamaktadırlar. Bu dönemlerde ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılmamaktadır. Bu durum bazı öğretmenler tarafından dava konusu yapılmış ve dava sonunda ilköğretimde çalışan rehber öğretmenlere ödenen iki hafta süre ile 15’er saat üzerinde ücretin ortaöğretimde çalışan rehber öğretmenlere de ödenmesine kararlar verilmiştir. Ortaöğretim okullarında görevli rehber öğretmenlere Ders kesiminden sonra ve okullar açılmadan önce yapılan sınav dönemlerinde görevde olmalarına rağmen, almaları gereken ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği ve ödenmiyorsa göreve gelip gelmeyecekleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuran Türk Eğitim Sendikasına; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 03.08.2009 tarihli ve 64416 sayılı cevabi görüş yazılarında; “Bilindiği gibi, 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ilgi (b) Karar’ın 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında; öğretmenler, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödeneceği, 10’uncu maddesinin (d) bendinde ise; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin, ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden haftada 18 saatin ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve fiilen görev yapmaları koşuluyla karşılığında ders yılı süresince ek ders ücretinden yararlandırılacakları hükme bağlanmıştır. Bu itibarla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin, ilgi (b) Karar’ın (d) bendi hükmü kapsamında öngörülen ek ders ücretinden ders yılı süresi dışında yararlandırılmaları mümkün bulunmamakla birlikte, ilgi (c) Genelge’nin 2’nci sırasında yapılan açıklamalar da dikkate alınarak söz konusu Karar’ın 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında meslekle ilgili çalışmaları karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmaktadır.” şeklinde cevap verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün bu cevabi görüş yazısına göre; ortaöğretim okullarında görev rehber öğretmenlere Ek dersle ilgili Kararın “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrasındaki; “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.” hükümleri gereğince ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden dolayı iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Aslında bu görüş yazısı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin sene sonu ve sene başı çalışmalarında iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenmesi gerektiğini anlatmaktadır. Sendikanın Rehber öğretmenlere ders ücreti ödenmeyecekse, ders kesiminden sonraki zamanlarda görevde olup olmayacakları hususunda ki başvurusuna ise Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne görüş sormuş, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16.07.2009 tarih ve 3285 sayılı yazılarında; “İlgi (b) Genelgede yer aldığı üzere; ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenler ders kesiminden itibaren de görevlerini sürdürmekte olup, yılsonu çalışma raporlarının hazırlanması ve rehberlik ve araştırma merkezlerine gönderilmesi, bir sonraki eğitim-öğretim yılı rehberlik hizmetlerinin planlanması ve hazırlık çalışmaları, ÖSS tercihleri öncesinde ve tercih sürecinde öğrencilere rehberlik çalışmaları yapılması, alan seçimi vb konularda çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca, ilgi (c) Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde "Rehberlik ve Psikolojik Danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftada 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar." ibaresinin yanı sıra aynı Yönetmeliğin görevleri içeren 50 nci maddesinin (s) bendinde ise "Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar." denilmektedir.” açıklamaları ile Rehber öğretmenlerin ders yılı süresi dışındaki sürelerde görevli olup olmayacaklarına ilişkin görüş bildirmiştir. Görüşlerinde “Ders yılı sonunda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar” diyerek, ders yılı sonunda görevli olduklarının altı çizilmiştir Rehber öğretmenler, izin ve tatillerini 657 sayılı Yasanın 103/2. maddesinde belirtildiği biçimiyle, diğer öğretmenler gibi kullanmaktadır. Dolayısıyla rehber öğretmenler de diğer öğretmenler gibi, seminer döneminde görevlerinin başında bulunarak, meslekle ilgili çalışmalarını yapmaktadır. Yukarıda yer verdiğimiz üç görüş yazısı ile her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin sene sonu ve sene başı çalışmalarında iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmeketdir. Ahmet Kandemir
Bu haber 4190 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum