Olumsuz güvenlik soruşturması ile atanamayan kişiye dair Danıştay kararı

Atama isteyen ancak yapılan güvenlik soruşturmasında gözaltın alındığı için olumsuz rapor çıkması nedeni ile ataması yapılmayan davacının Danıştay'a intikal eden davasında karar çıktı. Danıştay güvenlik soruşturmasını geçemeyen davacının atamasının yapılması yönünde karar verdi.

Olumsuz güvenlik soruşturması ile atanamayan kişiye dair Danıştay kararı
27 Mart 2017 - 17:14 - Güncelleme: 27 Mart 2017 - 17:32

İstanbul iline 2009 yılında sosyal çalışmacı olarak yerleşen aday, güvenlik soruşturması olumsuz çıktığı için ataması yapılmamıştır.

Açılan davada, güvenlik soruşturmasının, sadece kişinin daha gözaltına alınmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ancak gözaltına alınan kişiyle ilgili olarak mahkeme dava açmaya gerek görmemiştir.

Açılan davada, kişinin örgüt üyesi olduğuna dair bir tespit olmadığı ve sadece gözaltına alındığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkan adayın atamasının yapılması gerektiği belirtildi.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2015/1759
KARAR NO : 2015/5517
KARAR TARİHİ.22/10/2015


ÖZET: KPSS yi kazanıp , herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmayan ancak aleyhinde yürütülen savcılık soruşturmasında takipsizlik kararı olan buna rağmen güvenlik soruşturması olumlu olmadığı için atanamayan memur adayının açtığı iptal ve tam yargı davasında;
...hakkında kamu davasının açılmasını haklı gösterecek delil ve emare elde edilmediğinden kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği, ancak hakkındaki güvenlik soruşturmasının olumlu olmadığı ileri sürülerek ataması yapılmamış ise de; davacının belirtilen fiile ilişkin olarak herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmadığı ve hakkında açılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve maddi haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi yolundaki kararın usul ve yasaya uygun olduğu


İstemin Özeti : ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olarak İstanbul İli Sosyal Çalışmacı kadrosuna ataması teklif edilen davacı tarafından, 13.05.2009 tarihli ve 2255 sayılı sınav kurulu kararıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yöntmeliğinin 6/18-(b) maddesi gereğince "güvenlik soruşturması olumlu olmak" şartını taşımadığından bahisle anılan kadroya atanmamasına ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle mahrum kaldığı tüm özlük ve maddi haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucu; 28.12.1994 tarihinde .. suçlamasıyla gözaltına alınarak bilahare serbest bırakıldığı, aynı konuyla ilgili olarak hakkında hazırlanan soruşturma evrakıyla birlikte Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığının 24.01.1995 tarihli ve Hazırlık No:1995/31, Karar No:1995/42 sayılı kararıyla, davacının söz konusu teşkilat içinde yer alıp faaliyetler gösterdiği hususunda hakkında kamu davasının açılmasını haklı gösterecek delil ve emare elde edilmediğinden kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği, ancak hakkındaki güvenlik soruşturmasının olumlu olmadığı ileri sürülerek ataması yapılmamış ise de; davacının belirtilen fiile ilişkin olarak herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmadığı ve hakkında açılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve maddi haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi yolunda Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 19/09/2013 tarihli ve E:2013/1339, K:2013/1252 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : 
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 22/10/2015 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
 

YÖK'ün yeni öğretmenlik alanları belirleniyor

Bu haber 30196 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort