erkek protez saçthemeforest temaları

Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması genelgesi

Okul öncesi eğitimi 48–72 ay çağ nüfusunda Dokuzuncu Kalkınma Palanı sonunda öngörülen; %50 lik okullaşma oranına ulaşılabilmesi...

Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması genelgesi
23 Haziran 2009 - 14:44

Okul öncesi eğitimi 48–72 ay çağ nüfusunda Dokuzuncu Kalkınma Palanı sonunda öngörülen; %50 lik okullaşma oranına ulaşılabilmesi, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde Eğitim Programında belirlenen ilke ve amaçlara uygun olarak yürütülebilmesi ve gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşılabilmesi için; hazırlanan genelge tüm illere gönderildi T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı: B.08.0.OÖG.0.07.0l.03.32l/1724 15/06/2009 Konu: Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO 2009/53 Okul öncesi eğitimi; 0-6 yaş grubundaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, onları toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren ve temel eğitim bütünlüğü içinde ilköğretime hazırlayan eğitim sürecidir. Çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği okul öncesi eğitim döneminin; çocukların ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve akademik başarıları üzerinde önemli etkilerinin olduğu yapılan bilimsel araştırmalar ve çağdaş eğitime yönelik uygulamalarla kanıtlanmış bulunmaktadır. Bu nedenle 0-72 ay dönemi, çocuğun gelişiminin en kritik, en ilginç, en çok dikkat isteyen ve ihmal edilmemesi gereken bir dönemidir. Eğitim ihtiyacımızın önemli ve ağırlıklı bir bölümü olan ve eğitim sistemimizin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitimin, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği bakımından hayati önem taşıdığı bilinen bir gerçektir. Bu bilimsel gerçeklere ve son yıllarda Bakanlığımızca gerçekleştirilen önemli atılımlara rağmen; toplumumuzun okul öncesi eğitimin gereği ve önemi konusundaki bilgi noksanlığı, kamu kaynaklarının sınırlı olması, özel sektörün yeterince yönlendirilememesi ve bu hizmetin değişik kurum ve kuruluşlarca dağınık bir şekilde sunulması vb. gibi nedenlerle gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşılamamıştır. Okul öncesi eğitimi 48-72 ay çağ nüfusunda Dokuzuncu Kalkınma Palanı sonunda öngörülen; %50 lik okullaşma oranına ulaşılabilmesi, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde Eğitim Programında belirlenen ilke ve amaçlara uygun olarak yürütülebilmesi ve gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşılabilmesi için; 1-Mevcut okul öncesi eğitim kurumlarının (anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarının) tam kapasite ile çalışması konusunda gereken her türlü önlemin alınması, 2-Fiziki şartları uygun olan ilköğretim okullarının tamamında en az bir ana sınıfı açılması, kullanılmayan boş derslik bulunduğu takdirde, bu dersliklerin ana sınıfı olarak değerlendirilmesi, 3-Okul öncesi eğitimi çağ nüfusu dikkate alınarak, daha fazla çocuğun okul öncesi eğitim imkânlarından yararlandırılması amacıyla, fiziki durumu müsait olan örgün ve yaygın eğitimi kurumlan bünyesinde ana sınıfı açılması, 4-İlköğretim okulları ile ortaöğretim kurumlan bünyesinde açılan ana sınıflarında yürütülen okul öncesi eğitim hizmetlerinin, bu okullarda yapılan teneffüslerden etkilenmemesi için ana sınıflarının okulun en uygun bölümündeki dersliklerde ve imkânlar ölçüsünde birbirine yakın sınıflar şeklinde açılması, 5-Anaokulu ve ana sınıflarında çalıştırılacak yardımcı personelin kız meslek lisesinin çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi ile çocuk gelişimi ve bakımı bölümü mezunlarından seçilmesi, 6-Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin mali hükümlerle ilgili maddeleri gereğince kurulacak komisyonların titizlikle çalıştırılması, alınacak ücretlerin gerçekçi bir şekilde tespit edilerek Yönetmelikle belirlenen amaçlara uygun olarak kullanılması, 7-Okul öncesi eğitimin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için alan araştırması ve çevre incelemesi yapılmadan, çocuk azlığı gerekçe gösterilerek ana sınıflarının kapatılmaması, 8-Devlet Yatırım Programında yer alan anaokulu binalarının planlanan sürede bitirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, 9- Donatım ödeneklerinin zamanında hizmete dönüştürülmesi, 10-Okul öncesi çağ nüfusu bulunan, fiziki mekânı uygun kapatılmış köy ilköğretim okullarının onarımları yapılarak anaokulu/ana sınıfına dönüştürülmesi, 11-Belediyeler, Özel İdareler, eğitim sever vatandaşlar ve müteşebbislerin okul öncesi eğitim kurumu açmalarının ve yardımda bulunmalarının teşvik edilmesi, 12 Okul öncesi eğitimin önemi ve önceliği hususunda toplumu bilinçlendirmek için kitle iletişim araçlarından yararlanılması, 13-Bakanlığımız dışında okul öncesi eğitim hizmeti veren kumu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile iş birliği yapılması ve gerçekleştirilecek faaliyetlere katılımlarının sağlanması, 14- Çocuk Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda çalışan anne-babaların çocuklan başta olmak üzere, istekli velilerin çocuklarının eğitim saatleri dışındaki zamanlanın bu kulüplerde eğitsel ortamda geçirmelerinin sağlanması, 15-Yerel Yönetimler ve Üniversitelerle iş birliği yapılarak "Gezici Sınıf Projesinin" sosyo-ekonomik yetersizlikleri olan ailelerin yaşadığı bölgelerde uygulanması, 16-2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılının okul öncesi eğitimi konusunda atılımların gerçekleştirileceği bir yıl olarak değerlendirilmesi ve okul öncesi eğitimin yapılacak etkinliklerle sürekli gündemde tutulması, 17-Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak ilinizce bu güne kadar gerçekleştirilen ve planlanan önemli etkinliklerin ve sağlanan/sağlanması planlanan kayda değer başarılı sonuçların bir rapor halinde 19/06/2010 tarihine kadar Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğüne bildirilmesi hususlarında, Gereğini önemle rica ederim. Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı İlgili resmi yazı içinBelgeyi İndir

Bu haber 8194 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort