Öğretmenler Paralel Bahanesiyle Görevden Atılacak! Matbu Evrak Hazır

MEB’in özel müfettişlerine matbu rapor dağıtıldı...

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘maarif müfettişleri’ adını verdiği yeni bir birim kurdu. İlk işleri, Ankara’daki kanlı terör saldırısının ardından iş bır

02 Mayıs 2016 - 09:20

Sözcü çok önemli bir iddiayı manşetine taşıdı. Sözcü'de yayınlanan haber şöyle;

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘maarif müfettişleri’ adını verdiği yeni bir birim kurdu. İlk işleri, Ankara’daki kanlı terör saldırısının ardından iş bırakma eylemi yapan öğretmenleri tek tek denetlemek oldu…

2016 TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞLARI TIKLAYINIZ
 
Başak KAYA
 
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın “ce­ma­ate kar­şı yürüttüğü ope­ras­yo­n” sos­yal de­mok­rat, Ata­türk­çü tüm ke­sim­le­ri teh­dit et­me­ye baş­la­dı. An­ka­ra­’da geçen yıl ekim ayında ya­şa­nan te­rör sal­dı­rı­sı son­ra­sı iş bı­ra­kan tüm öğ­ret­men­le­rin dev­let me­mur­lu­ğun­dan çı­ka­rıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Özel yet­ki­li mü­fet­tiş­le­re na­sıl ce­za ve­re­cek­le­ri­ni içe­ren mat­bu ra­por­lar da­ğı­tıl­dı­ğı da id­di­a edil­di.
 
BİZZAT SARAYIN TALİMATIYLA KURULDU

Bakanlık ye­ni bir mü­fet­tiş­lik bi­ri­mi oluş­tur­du. Öğ­ret­men­le­ri tek tek de­net­le­ye­cek olan “maa­rif mü­fet­tiş­le­ri­” bi­ri­mi­nin biz­zat sa­ra­yın ta­li­ma­tıy­la oluş­tu­rul­du­ğu id­di­a edil­di. CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Le­vent Gök, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Gök, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı­’nın ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le ver­di­ği so­ru öner­ge­sin­de, geçen ekim ayında iş bı­rak­ma ey­le­mi ya­pan öğ­ret­men­ler için “maa­rif mü­fet­tiş­le­ri­ne­” ta­li­mat ve­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. Öner­ge­de, bu ta­li­mat kap­sa­mın­da KES­K’­li öğ­ret­men­le­ri mes­lek­ten çı­kar­ma, Bir­le­şik Ka­mu İş üye­si öğ­ret­men­le­re ise ay­lık­tan kes­me ce­za­sı ve­ril­me­si için so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­ma­sı is­ten­di­ği­nin doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı so­rul­du.
 
“KAR­ŞI ÇI­KAN MÜFETTİŞLER TEH­DİT EDİL­Dİ”

Gök öner­ge­sin­de, özel yet­ki­li mü­fet­tiş­le­re ce­za ra­por­la­rı da­ğı­tıl­dı­ğı­nı ve kar­şı çı­kan mü­fet­tiş­le­rin teh­dit edil­di­ği bil­gi­si­ne de yer ver­di. Gök öner­ge­sin­de, “Öğ­ret­men­le­re ce­za ve­ril­me­si du­ru­mun­da mü­fet­tiş­le­re öz­lük hak­la­rın­da dü­zen­le­me­ye gi­di­le­ce­ği va­adi­nin ve­ril­di­ği, ba­zı so­ruş­tur­ma dos­ya­la­rı­nın em­ni­yet gö­rev­li­le­rin­ce ya­sa dı­şı bir şe­kil­de, maa­rif mü­fet­tiş­le­ri­ne ev­le­rin­de tes­lim edil­di­ği, öğ­ret­men­le­re yö­ne­lik ope­ras­yon için MEB mer­kez­de­ki mü­fet­tiş sa­yı­sı­nın 800’e çı­ka­rı­la­ca­ğı bil­gi­le­ri­ne ula­şıl­mış­tı­r” de­di.

Aday öğretmenler de aynı yöntemle mi görevden atılacak? TIKLA OKU

FACEBOOK ÖĞRETMENLERSİTESİ GRUBUNA KATILMAK İÇİN

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Adli Bilişim Uzmanından flaş Bylock açıklaması
Adli Bilişim Uzmanından flaş Bylock açıklaması
Muğla'da deprem
Muğla'da deprem