erkek protez saçthemeforest temaları

Öğrenim kredisindeki af neleri kapsıyor?

Öğrenim kredisinde gecikme zammını affeden kanun, Meclis'ten geçti

Öğrenim kredisindeki af neleri kapsıyor?
25 Haziran 2009 - 23:03

Öğrenim kredilerinde üç unsur bulunmaktadır. Ana para, bu ana paraya enflasyon oranında uygulanan arttırım ve bu ikisinin ödemesinin gecikmnesi halinde uygulanan gecikme zammı. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme, ana para ve bu ana paraya uygunan arttırımın affına ilişkin olmayıp, sadece gecikme zamlarının aflarına ilişkindir. Dolaysıyla düzenlemenin kapsamı oldukça dardır. Mezun olan öğrencilerin medyada yer alacak haberleri bu çerçevede değerlendirmesi gerekmektedir. İŞTE MECLİSTE KABUL EDİLEN DÜZENLEME MADDE15- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundan doğan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce takibe alınmış olan borcunu üç ay içerisinde Kuruma başvurarak ödeme taahhüdünde bulunanların, borcunun tamamını; a) Başvuru süresi içinde defaten ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde yetmişbeşi, b) Oniki ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde ellisi, c) Yirmidört ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde yirmibeşi, ç) Otuzaltı ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde onu, terkin edilir. Taksitli ödemeler başvuru tarihini takip eden aydan itibaren başlar. Aylık taksitlerin aksatılmadan ödenmesi halinde bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanmaz. Aylık taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenen tutarlar red ve iade edilmez. Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık yapılmış hacizler ödemeler nispetinde kaldırılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir." ------------------------------------------------------------------ Aralarında öğrenim kredisi faiz borçlarının indirilmesini de öngören kananun tasarısının 1. bölümü Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda, ''temel kanun'' olarak görüşülen Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlara taşınmasını öngören kanun tasarısının 1. bölümü kabul edildi. Tasarının değişikliklerle kabul edilen 1. bölümüne göre, kaymakam adaylığı yazılı sınavı, İçişleri Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek protokole göre yaptırılacak. Kaymakam adaylığına atama yapılacak boş kadro sayısı ve sınava ilişkin konuların yer alacağı duyuru, başvuru süresinin bitiminden en az 15 gün önce Türkiye genelinde günlük yayınlanan, tirajı en yüksek beş gazetenin birinde ilan olunacak. Bu duyuru, İçişleri Bakanlığının internet sitesinde de yayınlanacak. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puanın altına düşülmemek şartıyla en yüksek puandan başlanarak alınacakların 4 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Puanların tutanağa geçirileceği mülakatta, herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacak. Kaymakam adayları, il özel idarelerinde staj yapacak. Boş ilçelerin sayısının artmasından dolayı hizmetin aksamaması amacıyla da kaymakamlık kursu, gerekli görüldüğü takdirde öne alınacak. 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan yazılı sınavı kazandığı ilan edilen kaymakam adayların tümü, mülakata çağrılacak. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORÇLARI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanuna eklenen maddeyle, ödenmeyen yüksek öğrenim kredi borçları yeniden yapılandırılacak. Buna göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce takibe alınmış yüksek öğrenim kredi borcu olanlar, 3 ay içinde başvuruda bulunacak. Borcun tamamının, başvuru süresi içinde defaten ödemesi durumunda, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde 75'i, 12 ay içinde aylık taksitler halinde ödenmesi halinde hesaplanan gecikme zammının yüzde 50'si, 24 ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesi durumunda hesaplanan gecikme zammının yüzde 25'i, 36 ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesi durumunda ise hesaplanan gecikme zammının yüzde 10'u terkin edilecek. Taksitli ödemeler, başvuru tarihini takip eden aydan itibaren başlayacak. Aylık taksitlerin aksatılmadan ödenmesi halinde kanunun yürürlük tarihten itibaren gecikme zammı uygulanmayacak. Aylık taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümleri uygulanmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenen tutarlar, iade edilmeyecek. Bu kapsamdaki alacaklara karşılık yapılmış hacizler, ödemeler nispetinde kaldırılacak. EMNİYET PİLOTLARINA TERFİ İMKANI Maliye Bakanlığına bağlı Kefalet Sandığı, 3 kişiden meydana gelecek. Bunlara ödenecek ücret, KİT yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri çerçevesinde belirlenecek. Kefalete tabi personelin sandıktan ilişiklerinin kesilmesine ve aidatların geri verilmesine ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ve bağlı ortaklıklarında çalışanların Kefalet Sandığındaki statüleri devam ettiği sürece, sandıktan ilişikleri kesilmeyecek. Emniyet teşkilatındaki pilotlar, meslek derecelerine göre, ''Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi'', ''Havacılık Müdürü'', ''Pilot'' unvanlarına terfi edebilecek. İLLER BANKASI KAZANCI İller Bankasının safi kazancının paylaşımına ilişkin düzenlemeye göre, İller Bankası Genel Kurulu tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi kazancın yüzde 10'u adi ihtiyat akçesi, yüzde 30'u köy sermayesi payı olarak sermaye hesabına, yüzde 60'ı ise köyler ve nüfusu 10 binin altında olan belediyelerin içme suyu, atık su, katı atık ve benzeri kentsel altyapı tesislerinin yapımına, köyler ve nüfusu 100 bine kadar olan belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelendirme hizmetinin finansmanına ayrılacak. PTT'DEN BANKALARA DESTEK HİZMETİ PTT, denetlemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bankacılık Kanuna tabi olmaksızın bankalarla yapacağı sözleşmeler doğrultusunda bankalara destek hizmeti verebilecek. PTT, bankaların şubesi bulunmayan yerlerde, bu bankalar adına şube işlemlerini yürütebilecek. Üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuat kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan tedavi hizmeti karşılığı olarak 2009 başından önce düzenlenen fatura bedellerinden, tahsil edilmemiş alacak tutarının yüzde 50'sinin 6 ay içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde geri kalan kısmı diğer cezalarıyla birlikte terkin edilecek. Tahsil edilemeyen fatura bedeli 100 liradan az olan alacaklardan ise vazgeçilecek. SANATÇILARIN İSTİHDAMI Belediye tiyatro ve orkestralarında görev alan sanatçı, stajyer sanatçı, sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcılarının istihdamında Maliye Bakanlığı vizesi kaldırılacak. Aynı alanda birden fazla örgün veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunduğu yerlerde eğitim kampüsü kurulabilecek ve bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kampüsü yönetimi oluşturulabilecek. Eğitim kampüsü bünyesindeki ortak açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesi kampüs yönetimince yerine getirilecek. Elde edilecek gelirler, kampüsün ortak giderleri için kullanılacak. Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği sağlanacak. Bu amaçla okullarda kurulacak okul aile birlikleri, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilecek veya kendileri işletebilecek. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamayacak. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerekli görülen hallerde il milli eğitim müdürlükleri, il sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampüsü yönetiminin veya okul aile birliğinin işlettirebileceği veya işletebileceği yerlere ilişkin ihaleleri bunlar adına yapmaya yetkili olacak. ELEKTRİK VE HAVA GAZI TÜKETİM VERGİLERİ, GENEL BÜTÇEYE 31 Aralık 2009 tarihine kadar belediyelere verilmesi öngörülen elektrik ve hava gazı tüketim vergileri, genel bütçeye aktarılacak. Üniversite öğrencileri, burs verilen veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere, bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçemeyecek. Bu öğrencilerin YURT-KUR'dan aldığı kredi ve burslar kesilmeyecek. Üniversitelerin bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje özel hesaplarına aktarılmak suretiyle kullanılacak. SİT alanı ilan edilmiş ve 1/1000 ölçekli oranlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller, aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilen parsellerin tamamının kabulü koşuluyla, başka Hazine arsa veya arazileri ile müstakil veya hisseli olarak değiştirilebilecek. Bu arada, CHP'li milletvekillerinin, Maliye Bakanlığınca yürütülen hükümet konaklarının yapım ve onarım işlerinin, İçişleri Bakanlığına devredilmesini düzenleyen maddenin tasarı metninden çıkarılması için verdiği önerge kabul edildi.

Bu haber 3383 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort