Forum » Özel Konular » Din » Allah ?n Kitab? Kur'an ?, Göz Göre Göre Tahrif Etmek.
Yanıt Yaz Yeni konu Forumda ara

Yazan

Allah ?n Kitab? Kur'an ?, Göz Göre Göre Tahrif Etmek.

10 Ekim 2016 16:32

Bir soru sormak istiyorum. Sizler inanc?n?z? hiç sorgulad?n?z m?? Allah ?n Kur’an da emretti?i yoldan m? gidiyoruz, yoksa bat?l?, hurafeyi din mi edindik? Bunun kontrolünü Kur’an dan yapma gere?i duydunuz mu, yoksa gerek yok, bana dini anlatanlara çok güveniyorum mu dediniz? Çünkü Kur’an öyle örnekler veriyor ki geçmi? toplumlar ile ilgili, Allah ?n gönderdi?i uyar? kitaplar?n? okuyup, aç?kça gördükleri tebli? ald?klar? halde, bat?l inançlar?n? ya?amak ad?na, Allah ?n sözlerini bile tahrif etmekten çekinmemi?ler. Bir örnek vermek istiyorum ki, ayn? hatalar? bizler de yapmayal?m. Yap?yorsak da, art?k vazgeçelim.

Bakara 75: ?imdi, bunlar?n size inanacaklar?n? m? umuyorsunuz? Oysa içlerinden birtak?m?, ALLAH’IN KELAMINI D?NLER, ?Y?CE ANLADIKTAN SONRA, ONU B?LE B?LE TAHR?F EDERLERD?. (Diyanet meali)

Ne dersiniz, geçmi? toplumlar?n yapt??? yanl??lar?, bizler yap?yor muyuz? Bakal?m Yaradan Kur’an da ne emrediyor, bizler F?k?h ve mezhep ö?retisi ile günümüzde neler yap?yoruz, nelere inan?yoruz. Yorumunu sizlere b?rak?yorum.

Allah gönderdi?i rehber kitab?nda, yaln?z Kur’an ?n ipine sar?l?n, biz Kur’an da hiçbir eksik b?rakmad?k ve sizlere nice örneklerle aç?klad?k ki anlayas?n?z ve sizi do?ru yola iletecek yaln?z Kur’an d?r der. Ama mezheplerin ö?retisi f?k?h inanc? ise, her ?ey Kur’an da yazmaz, Kur’an ? herkes anlayamaz, Kur’an da özet bilgiler vard?r, onun için f?k?h ve mezheplerin be?eri ö?retisi olmazsa, Kur’an anla??lmaz ve ya?anmaz diye bizlere ö?rettiler ve bizlerde bunlar? kabul edip inanmad?k m??

Allah Kur’an da din ve iman ad?na veliler, efendiler, ?eyhler edinip ard? s?ra gitmeyin, güvenilecek yard?m ve ?efaat istenecek veliniz, efendiniz yaln?z benim diye uyar?r. Ama f?k?h, mezhep ve tarikat inanc?, bunun tam tersini söyler ve velisi, ?eyhi olmayan cennete gidemez diyecek kadar ileri gidilir. ÇOK DAHA ?LG?NC?, ALLAH ?EFAAT TÜMDEN BANA A?TT?R DED??? HALDE, VEL?LER?N, ?EYHLER?N DE ?EFAATÇ? OLDUKLARINA ?NANDIRILMADIK MI?

Hakk?nda emin olmad???n bilginin ard?na dü?meyin, bunun hesab?n? sorar?m diye Allah Kur’an da bizleri uyar?r ve Kur’an ? kendi korumas?na ald???n? da bildirir bizlere. Ama bizlere ?slam ? anlatanlar, do?rulu?undan emin olamayaca??m?z ve peygamberimize atfedilen onca R?VAYET SÖZLERE, hiç ?üphe duymadan inan?r?z. Bu yetmez, rivayet hadisler Kur’an ayetleri gibidir, inkâr eden, kabul etmeyen Kur’an ? inkâr etmi? gibidir, diyenlere de inanmakta bir mahsur görmeyerek, Kur’an a ?irk ko?mad?k m??

Allah dinde sak?n bölünenler gibi olmay?n, ayr?l??a dü?meyin diye birçok kez ayetinde uyard??? halde, mezhep ve f?k?h inanc?, D?NDE BÖLÜNMEKTE BEREKET VARDIR diyecek kadar ileri gitmeleri, bizleri hiç tedirgin etmedi ve bu sözlere de inanmakta hiç mahsur görmedik.

Allah biz Kur’an ? detayland?rd?k ve anlayas?n?z diye nice örneklerle aç?klad?k dedi?i halde, f?k?h inanc? bizlere Kur’an ?n detayl? olmad???n?, yaln?z Kur’an ile aç?kça ayetler anla??lamayaca??n? ö?rettiler. Çünkü rivayetleri Kur’an da bulamad???m?zda, bak?n demek ki Kur’an da her ?ey olmuyormu? diyenlere inanmad?k m??

Allah dinde hükmüme hiç kimseyi ortak etmem, gönderdi?im elçilerimin görevleri yaln?z tebli? etmek ve sizlere anlatmak, aç?klamak ikna etmektir der. Hatta peygamberimiz, BEN SADECE BANA VAHYED?LENE UYARIM, BEN SADECE APAÇIK B?R UYARICIYIM dedi?i halde, ne yani peygamberimiz postac?m?yd? sözleriyle, Allah ?n elçisini neredeyse, dinde Allah ?n orta?? yaparak, Kur’an ?n misli kadar elçisine de dine hüküm koyma yetkisi vermi?tir, diyenlere inanmad?k m??

Sizlere aç?kça Kur’an da sayd?klar?m d???nda, sak?n haramlar edinmeyin, Allah a iftira atm?? olursunuz diye bizleri uyard??? halde, Kur’an da hiç bahsedilmeyen onca haramlar listesine de, bunlar? da peygamberimiz haram k?lm??t?r, diyenlere inanmad?k m??

Allah nisa 31. ayetinde, e?er yasaklad???m?z büyük günahlardan sak?n?rsan?z, sizin küçük günahlar?n?z? örterim diye uyard??? halde, sanki bu ayeti hiç duymam??ças?na, peygamberimize atfedilerek rivayet edilen sözde, PEYGAMBER?M?Z?N ?EFAAT? ÜMMET?N?N BÜYÜK GÜNAHLARINADIR diyerek, hâ?â elçisini neredeyse, Allah ?n affetmeyece?i ?eyleri affedebilecek güce sahip oldu?una bile inanmad?k m??

Allah bizlerin ayetleri, inceden inceye dü?ünerek anlamam?z? tavsiye ederken, sizler Kur’an ? anlayamazs?n?z, her kelimenin bile yüzlerce anlam? vard?r, onlar? veli insanlar anlar diyerek, ayetler üzerinde bizlerin dü?ünmesinin, ak?l etmemizin önüne geçenlere inanmad?k m?? Böylece ?slam dininde ruhban s?n?f? yoktur diyen Allah a inatla, KEND?M?ZE RUHBAN SINIFI YARATMADIK MI?

Allah elçisine özellikle söylemesini istedi?i, BEN GAYBI B?LMEM, S?ZLER G?B? B?R ?NSANIM dedi?i halde, Allah ?n elçisine Kur’an ?n hiç bahsetmedi?i gayb? bilgileri bildi?ine inanarak, peygamberimize inan?lmaz güçler, vas?flar yüklemedik mi?

Casiye 6. ayetinde Kur’an, ALLAH'TAN VE O'NUN AYETLER?NDEN SONRA, HANG? SÖZE ?NANACAKLAR dedi?i halde, iman?m?z? ya?amak için ciltlerce dolusu kitaplara da ihtiyac?m?z vard?r diyenlere inanmad?k m?? Bu yanl??? yaparak, Allah ?n SAKIN KUR’AN IN SINIRLARINI A?MAYIN uyar?s?na da böylece gözlerimizi kapatarak, Kur’an ?n s?n?rlar?n? a?mad?k m??

Allah Kur’an da, dinin anas? olan MUHKEM ayetleri kast ederek, YEM?N OLSUN K? B?Z KUR’AN I, Ö?ÜT VE ?BRET ALASINIZ D?YE KOLAYLA?TIRDIK DED??? HALDE, “kolayda o kadar da kolay demedik, herkes Kur’an ? anlayamaz, onun için bilmem kaç y?l ilim tahsil etmeli insan” diyerek topluma korku sal?p, Müslümanlar? Kur’an dan uzakla?t?ranlara inanmad?k m??

Zuhruf suresi 44. ayetinde Yaradan, S?ZLER? KUR’AN DAN SORUMLU TUTUYORUM dedi?i halde, bizlere yaln?z Kur’an ile iman olmaz diyerek, emin olmad???m?z rivayetlere de, t?pk? Kur’an gibi iman edilmesi gerekir diyenlere inanmad?k m??

Allah y?l?n her vaktinde, kazanc?m?z?n ihtiyac?m?zdan arta kalan?ndan, zekât?m?z?, hayr?m?z? her zaman yapma emri verdi?i halde, bunu y?lda birkaç güne indirerek, s?n?rlar koyanlara inanmad?k m??

Allah Hac bilinen aylardad?r diyerek, Haram aylarda Hacc?n yap?laca??n?n örneklerini dahi Kur’an da verdi?i halde, bat?l bilgilere inan?p, Hac görevimizi bir y?l?n içinde bir iki güne indirerek, di?er günlerde Hac yapamazs?n diye topluma direten ve böylece Allah ?n yemin ederek kolayla?t?rd??? dini, zorla?t?ranlara inanmad?k m??

Allah Kur’an ?n tamam?na iman etmedikçe gerçek iman etmi? say?lmazs?n?z diyerek, baz? ayetlerin üstünü örtüp görmezden gelenleri uyard??? halde, bizler onlarca ayetin nesih edildi?ine, yani art?k hükmünün olmad???na, kalkt???na inanmad?k m??

Allah toplant? yani Cuma namaz? için, EY ?MAN EDENLER diyerek, kad?n erkek ayr?m? yapmadan, toplant? namaz?na bizleri ça??rd??? halde, Cuma namaz?n?n yaln?z erkeklere farz oldu?unu söyleyenlere inanmad?k m?? Kad?nlar?m?z? Allah ?n bu emrinden mahrum ederek, ?slam toplumlar?n?n sosyalle?mesinin, en önemli bir yolunu ellerimizle bir kenara iterek, bat?l?n ve hurafenin sözlerine inanmad?k m??

Söyleyecek, örnekler verecek çok ?eyler var. Ne dersiniz, onca yanl??? yapan bizler, bizden önceki toplumlar?n dü?mü? olduklar? yanl??lara, bizlerde dü?medik mi? Elbette dü?tük, hem öyle bir dü?tük ki, dilim varm?yor söylemeye. Elbette bu yanl??? yapanlara, Allah ?n kitab?ndaki ayetlerin üstünü örtüp, görmezden gelenlere, gerçekleri bat?l ile gizleyenlere, bak?n Allah neler yapaca??n? söylüyor.

Bakara 159: ?ndirdi?imiz aç?k delilleri ve kitapta insanlara apaç?k gösterdi?imiz DO?RU YOLU G?ZLEYENLERE, HEM ALLAH HEM DE BÜTÜN LANET ED?C?LER LANET EDER. (Bayraktar Bayrakl? meali)


Sayg?lar?mla
Haluk GÜMÜ?TABAK

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/?ref=aymt_homepage_panel
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
http://halukgta.blogcu.com/