Mutabakata varılan konfederasyon talepleri

İl dışına çıkışta izinler, eşi doğum yapan memura izin hakkı, aylıklı refakat izinleri...

Mutabakata varılan konfederasyon talepleri
04 Eylül 2008 - 23:05
Bu yıl yedincisi yapılan Toplu Görüşmeler 29 Ağustos 2008 Cuma günü saat 22:00 itibariyle mutabakatla sonuçlandı. Varılan mutabakata göre, 2009 yılı birinci altı ay için memur maaşlarında yüzde 4, ikinci altı ay için ise yüzde 4.5 olmak üzere kümülatif yüzde 8.7 artış sağlandı.Artış oranlarının enflasyonun altında kalması halinde memurlara enflasyon farkı ödenecek. Bu düzenlemeye göre, Ocak 2009'dan itibaren aile yardımı ödeneği dahil en düşük devlet memuru maaşı 1163 YTL'ye, Temmuz ayında ise 1215 YTL'ye çıkacak. Ortalama devlet memuru maaşı ise Ocak 2009'da 1414 YTL, Temmuz ayında 1478 YTL'ye ulaşacak. Daha önce sendika üyesi memurlara verilmekte olan 5 YTL, toplu görüşme pirimi adı altında 10 YTL olarak ödenecek. Mali haklar yanında sosyal, demokratik ve sendikal haklarda da kazanımların elde edildiği görüşmelerde 4/B’lilerin becayiş, eş tayini ve askerlik dönüşü işe başlama, ek ödemelerden yararlanamayan şef, şube müdürü, müdür yardımcısı gibi idari personelin de yararlanması konuları da dahil olmak üzere 25 maddede mutabakata varıldı. Ayrıca, mali haklar dışında çalışma şartları, demokratik ve sendikal haklar konusunda bir çok maddede tam bir mutabakat sağlandı. Bilhassa, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda değişiklik yapılması hususunda mutabakat sağlanması, grev ve toplu sözleşme konusunda geleceğe yönelik bir zemin oluşması kamu çalışanları açısından önemli gelişmelerdir. Mutabakat metni önümüzdeki günlerde sitemizde yayınlanacak ve madde madde elde edilen haklar değerlendirilecektir. Toplu Görüşme sonuçlarını Ağustos 15'de ödenen iyileştirme oranları ile beraber düşünmek bu Toplu Görüşme sonuçlarını daha iyi değerlendirme imkanı sağlayacaktır. Bu iyileştirme sonucunda en düşük dereceli memur maaşında 103 YTL artış meydana gelmişti. Bu iyileştirme oranları üzerine elde edilen %8.7'lik zam en düşük devlet memuru maaşını Türkiye Kamu Sen'in hesabı olan açlık sınırının (1012 YTL) üzerine çıkarılması da önemli bir gelişmedir. Bu mutabakat metnindeki en önemli gelişmelerden biri de 2012 yılına kadar tamamlanacak olan "Eşit İşe Eşit Ücret" uygulamasının Toplu Görüşme Masası'na taşınmasıdır. Bundan sonra yapılacak iyileştirme oranları yetkili sendikalarla masa başında beraberce tespit edilecektir. TOPLU GÖRÜŞMELERDE MUTABAKATA VARILAN TALEPLER I-ÜZERİNDE MUTABAKATA VARILAN KONFEDERASYON TALEPLERİ 1-Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olmaları şartıyla yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması hususunda kanuni düzenleme yapılması, 2-Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek bir komisyon kurulması konusunda düzenleme yapılması, 3-Disiplin cezalarında tanınan savunma süresinin ilgilinin isteği üzerine 7 gün uzatılabilmesi, 4-Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç, il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilmesi, 5-657 sayılı Kanunun 126. ve 135. maddelerinin değiştirilerek uyarma ve kınama cezalarına itirazların disiplin kuruluna yapılması 6-Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresinin 5 güne çıkarılması, 1 inci derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde de 3 gün izin verilmesi, 7-Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi ve raporda öngörülen süreyi aşmaması kaydıyla yılda 1 aya kadar aylıklı refakat izni verilmesi, 8-657 sayılı Kanunun Ek 31 inci maddesinde öngörülen ödemenin müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılmasının sağlanması, 9-Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanmasının sağlanması hususunda bir genelge yayımlanması, 10-Görevde yükselme yönetmeliği kapsamındaki kadrolara atama yapılması konusunda ihtiyaç ortaya çıkması durumunda, görevde yükselme yönetmeliklerinin öngördüğü prosedürün uygulanmasını sağlama hususunda bir genelge yayımlanması, 11-Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması amacıyla bir genelge yayımlanması, 12-Engelli kamu çalışanlarına yönelik olarak; a.Kamu kurum ve kuruluşu yönüyle ayırım yapılmaksızın kamuya ait servis araçlarından yararlanmalarının sağlanması bunun mümkün olmadığı durumlarda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları yönünde düzenleme yapılması, b.Engelli kamu çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması, c.Kamu hizmet binalarının engelli kamu çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi hususunda bu konu ile ilgili olarak daha önce yayımlanan Başbakanlık Genelgesi de dikkate alınarak bir Genelge yayımlanması, 13-Kamu görevlisinin isnat ve iftiralara karşı korunması konusunda 657 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde yer verilen yükümlülüğün yerine getirilmesi konusunda uygulama aksaklıklarının giderilmesine ilişkin genelge yayımlanması, 14-Fazla çalışma karşılığı izin hakkından yararlandırılmamak şeklindeki keyfi uygulamalara son verilmesi konusunda bir genelge yayımlanması, 15-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun tasarısının sendikalara sunularak görüşlerinin alınması, 16-Devlet Personel Başkanlığında “Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanlığı”nın kurulması, 17-Başta Anayasa ve ilgili kanunlar uyarınca memurlar tarafından yürütülmesi gereken hizmetler göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında ortaya çıkan uygulama sorunlarının takip edilmesi, 18-399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izinlerini yıl içerisinde kullanabilmelerini sağlamaya yönelik genelge yayımlanması, 19-İlgili Bakanlıkların ve kurumların görüşleri alınmak suretiyle 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan personele; d.Kurumun hizmet gerekleri, aynı unvanlı pozisyon durumu ve ilgi personelin nitelikleri dikkate alınarak eş durumu nedeniyle yer değiştirme hakkı verilmesi, e.Askerlik dönüşü göreve başlayabilme ve en az 1 yıl çalışmış olmaları kaydıyla karşılıklı yer değiştirme hakkının verilmesi, hususunda düzenleme yapılması, 20-Teftiş ve denetim uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilmesi, 21-İtfaiye ve belediye ambulans araçlarına kasko yapılması hususunda düzenleme yapılması, 22-4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince Araştırmacı olarak nakledilecek personelin, görevde yükselme mahiyetinde olmamak kaydıyla atama teklifi yapılacak kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talep çerçevesinde atama yapılabilmesinin mümkün hale getirilmesi için kanuni düzenleme yapılması, 23-4046 sayılı Kanunun 22. maddesine göre yapılan nakillerde sendika ve şube yönetim kurulu üyelerinin ve atama yapılması istenilen kurumun yazılı talebi halinde, nitelikleri, atama yapılacak kurumlardaki boş kadro durumu dikkate alınarak aynı hizmet kolunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir kuruma atanmalarının sağlanması. II-ÜZERİNDE TARAFLARCA ÇALIŞMA YAPILARAK SONUCUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK KONFEDERASYON TALEPLERİ 1-Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde, çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması, 2-Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin yeniden tanımlanması, 3-Disiplin cezalarının sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve 10 yıllık sürelerin, 3 ve 6 yıla indirilmesi, 4-Yıllık izin sürelerinde "işgünü" ve kademe esasına göre düzenleme yapılması, en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara izin verilmesi konusunun değerlendirilmesi, 5-Hafta içi ve resmi tatillerde personele yaptırılacak fazla mesai sürelerine bir üst sınır getirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması ve bu ücretlerin gözden geçirilmesi, 6-Din görevlilerinin, ebelerin, posta dağıtıcılarının vb. hafta sonu ve bayram tatillerine ilişkin izin sıkıntılarının giderilmesi konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde teknik çalışmalar yapılması, 7-Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde kendilerine hukuki yardım yapılması konusunda ortaya çıkan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen düzenleme ile karşılanamayan aksaklıkların giderilmesi, 8-Sendika ve konfederasyonların, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan kamu görevlileri ile ilgili kurul, komisyon, şura, meclis toplantılarında temsilci bulundurması, 9-Sicil hukukuna ilişkin düzenleme ve uygulamalarda; a)Sicil raporlarında yer alan değerlendirmeye esas soruların, kurum ve kuruluşların özellikleri ve kamu çalışanlarının görev ve unvanları dikkate alınarak farklı şekilde düzenlenmesi, b)Sicil notuna dayalı ilave kademe verilmesine ilişkin 6 yıllık sürenin 4 yıla indirilmesi, 10-İtfaiye personelinin tamamının emeklilik açısından genel idare hizmetleri sınıfı kapsamına alınması talebinin değerlendirilmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına intikal ettirilmesi, 11-Kamu kurum ve kuruluşlarının, çerçeve yönetmeliği esas almak suretiyle unvan ve kadroların bütününü içeren atama ve yer değiştirme yönetmeliği düzenlemesi, 12-Atama ve yer değiştirme işlemlerinde keyfiliği ortadan kaldıracak norm kadro düzenleme ve uygulamasının bütün kamu kurumlarında hayata geçirilmesi, 13-Kurumlar arası nakil yoluyla yapılan atamalarda kamu çalışanlarının yaşadıkları (muvafakat verilmemesi) olumsuzlukların giderilmesi, 14-Atama ve yer değiştirme işlemlerinde aile birliğinin ve sağlığın korunması, eğitim hakkının engellenmemesi gibi Anayasal yükümlülükler dikkate alınarak eş, öğrenim ve sağlık durumuna dayalı taleplerin karşılanmasına ilişkin uygulama aksaklıklarının giderilmesi, 15-Çeşitli kurum ve kuruluşlarda uygulanan döner sermaye, ek ödeme, performans ücreti ve benzeri ödemelerin disiplin cezasına dayalı olarak kesilmesi konusunda yargı kararlarına bakılarak değerlendirme yapılması, 16-Basına bilgi ve demeç vermek şeklindeki disiplin suçunun tereddüde yer vermeyecek ve farklı uygulamalara neden olmayacak şekilde tanımlanması konusunda düzenleme yapılması, 17-657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi kapsamında iki yıla ilave bir kademe verilmesi uygulamasında söz konusu yörelerde zorunlu hizmet kapsamında görev yapıyor olma şartının kaldırılması, 18-İlaç bedellerinin mahallinde ödenmesi konusunun kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralındığı tarihe göre yeniden değerlendirilmesi, 19-Belediye aylıklarının zamanında alınması konusunda geçmişte yapılan düzenlemeler de göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılması. III-KONFEDERASYONLARCA GÜNDEME GETİRİLEN VE DEĞERLENDİRME YAPMALARI İÇİN İLGİLİ KURUMLARA İNTİKAL ETTİRİLECEK KONFEDERASYON TALEPLERİ 1-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklar konusunda Konfederasyonlarımızın ve ilgili diğer kuruluşlarımızın önerilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi, 2-Kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları planlaması ve insan gücü ihtiyacı çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde kamu çalışanlarının eğitim düzeylerinin artırılması konusunda çalışmalarda bulunulması, 3-Sağlık Bakanlığınca çalışmaları sürdürülmekte olan sağlık çalışanlarının çalışma süreleri ile ilgili kanun tasarısı çalışmasının, Anayasa’nın eşitlik ilkesi çerçevesinde tüm kamu çalışanlarının standart düzenlemelere tabi olması amacına hizmet edeceği düşüncesiyle desteklenmesi, 4-İstikrar bulmuş yargı kararlarının benzer durumdaki personele de uygulanması konusunda titizlik gösterilmesi, 5-711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasına ilişkin Kanunun uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi konusunda hizmet kolunda yetkili sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulması. Kaynak: Kamu-Sen
Bu haber 3181 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum