MÜDÜR VE MÜD. YRD. GÖREVE İADE DİLEKÇELERİ

Görevinden alınan onbinlerce okul müdürü ve müdür yardımcıları Danıştay kararı sonrası görevne dönebilecek. Okul Müdürlerinin ve Müdür Yardımcılarının göreve iade dilekçeleri haberimizin devamında;

12 Haziran 2015 - 19:21

Danıştay İDDK'nın müdürlük değerlendirme işlemlerinde yapılan puanlamaların ve müdür başyardımcılığı ile müdür yardımcılığına yapılan görevlendirmelerin yürürlüğünü durdurması üzerine görevden alınan okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının göreve iade edilmek için kurumlarına verecekleri dilekçe örnekleri. NOT: Görevden alınan okul müdürlerinden dava açıp davasını kazanan ve değerlendirmesi devam eden okul müdürleri ikinci dilekçe ile birlikte birinci dilekçeyi de vermeleri gerekmektedir MÜDÜR GÖREVE İADE DİLEKÇESİ GÖREVİ : Öğretmen ÜNVANI : ADI VE SOYADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : EMEKLİ SİCİL NO : T.C.KİMLİK NO : ÖZÜ : Okul Müdürü Olarak göreve iade talebi ……………………………………….MÜDÜRLÜĞÜNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere) İlgi: a) 10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik. b) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) nun 2014/1151 nolu kararı Halen Kocaeli ili …. ilçesinde ……………okulunda …………… Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 2013-2014 öğretim yılında …………………………okulunda okul müdürü olarak görev yapmakta iken İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre müdürlük görev süremin uzatılmasına ilişkin yapılan puanlama sonucunda yeterli puan alamadığım gerekçesiyle okul müdürlüğü görevinden alınarak öğretmen olarak atamam yapılmıştır. İlgi (b) Danıştay İDDK Kararıyla Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formunun Açıklama-3 Nolu Kısmındaki “3- En kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenlerin, değerlendireceği müdür ile en az altı ay çalışmış olmaları şarttır. Değerlendirme sonucu, en kıdemli öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmenin değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Kıdem belirlemesinde öğretmenlikte geçen hizmet süreleri esas alınır.” maddesinin “Okul müdürü hakkında objektif ve bir değerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanıması, bunun içinde makul bir süre onunla birlikte çalışması gerekmektedir. Bu şart en kıdemli öğretmen ile en kıdemsiz öğretmende aranırken, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinde aranmamıştır. Bu nedenle hukuka uygun değildir.” gerekçesiyle yürürlüğü durdurulmuştur. Bu yürürlük durdurma kararı uyarınca altı aydan az çalıştığım, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İnsan Kaynaklarından ve Eğitim Öğretim İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlerinin hakkımda yaptığı değerlendirmenin hukuken bir geçerliliği kalmamıştır. Dolayısıyla hakkımda verilen puanında bir hükmü bulunmamaktadır. Bu gerekçeyle de okul müdürlüğünden alınmamı gerektirecek bir yasal dayanak kalmamıştır. Diğer taraftan, İlgi (a) Yönetmeliğin Geçici Madde 1 İkinci Fıkrasında “(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder.” hükmü mevcut olup hüküm uyarınca mevcut müdürlerin yerlerine yenisi atanıncaya kadar görevlerine devam edecekleri hüküm altına alınmıştır. Tüm bu açıklamalar uyarınca eski görev yerim olan ………………… okuluna okul müdürü olarak göreve iademin yapılması hususunda; Gereğini arz ederim. ………/06/2015 Adres: …………….. Ortaokulu ………………. ………... /Kocaeli YENİDEN DEĞERLENDİRMESİ DEVAM EDENLERİN DİLEKÇESİ GÖREVİ : Öğretmen ÜNVANI : ADI VE SOYADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : EMEKLİ SİCİL NO : T.C.KİMLİK NO : ÖZÜ : Mahkeme kararına göre yapılacak puanlamada Danıştay İDDK Kararının dikkate alınması talebi …………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere) İlgi: a) 10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik. b) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) nun 2014/1151 nolu kararı c) Adana ……İdare Mahkemesi’nin 2015/……..E ve 2015/……K nolu kararı d) Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12.06.2015 tarihli duyurusu Halen Kocaeli ili …. ilçesinde ……………okulunda …………… Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 2013-2014 öğretim yılında …………………………okulunda okul müdürü olarak görev yapmakta iken İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre müdürlük görev süremin uzatılmasına ilişkin yapılan puanlama sonucunda yeterli puan alamadığım gerekçesiyle okul müdürlüğü görevinden alınarak öğretmen olarak atamam yapılmıştır. Hakkımda yapılan puanlama ile ilgili …………İdare Mahkemesi nezdinde açtığım dava sonucunda İlgi (c) karar ile hakkımda yapılan puanlama iptal edilmiştir. İptal kararı kurumunuza tebliğ edilmiş olup karar üzerine hakkımda yapılan yeniden değerlendirme işlemleri devam etmektedir. İlgi (b) Danıştay İDDK Kararıyla Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formunun Açıklama-3 Nolu Kısmındaki “3- En kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenlerin, değerlendireceği müdür ile en az altı ay çalışmış olmaları şarttır. Değerlendirme sonucu, en kıdemli öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmenin değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Kıdem belirlemesinde öğretmenlikte geçen hizmet süreleri esas alınır.” maddesinin “Okul müdürü hakkında objektif ve bir değerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanıması, bunun içinde makul bir süre onunla birlikte çalışması gerekmektedir. Bu şart en kıdemli öğretmen ile en kıdemsiz öğretmende aranırken, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinde aranmamıştır. Bu nedenle hukuka uygun değildir.” gerekçesiyle yürürlüğü durdurulmuştur. Bu yürürlük durdurma kararı uyarınca altı aydan az çalıştığım, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İnsan Kaynaklarından ve Eğitim Öğretim İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlerinin hakkımda değerlendirme yapma imkanı kalmamış olup yeniden yapılacak değerlendirme işlemlerinde bu kişilerin değerlendirme yapmamaları gerekmektedir. İlgi (d) bakanlık duyurusunda halen puanlaması devam eden müdürlerle ilgili “Bu süreçte, değerlendirme süresinin son günü (12 Haziran 2015) itibarıyla değerlendireceği okul müdürü ile en az altı ay süreyle çalışmamış durumda olan ilçe milli eğitim müdürü, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürlerinin değerlendirme dışı tutulması sağlanacaktır. Bu amaçla "Değerlendirme Yapacak Kişileri Değiştirme" ekranında silme yetkisi verilecektir. Bu durumda eksik kalacak değerlendirmeler, Yönetmelikte belirlendiği gibi mevcut değerlendiricilerin değerlendirmelerinin yüzlük sisteme uyarlanması yoluyla yapılmış olacaktır.” denilerek altı aydan az çalışan kişilerin değerlendirme yapmaması gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu açıklamalar uyarınca mahkeme kararı üzerine yapılacak yeniden değerlendirme işlemlerinde İlgi (b) Danıştay İDDK Kararı ve İlgi (d) Bakanlık duyurusunun dikkate alınması hususunda; Gereğini arz ederim. ……/06/2015 Adres: …………….. Ortaokulu ………………. ………... /Kocaeli MÜDÜRYARDIMCISI GÖREVE İADE DİLEKÇESİ GÖREVİ : Öğretmen ÜNVANI : ADI VE SOYADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : EMEKLİ SİCİL NO : T.C.KİMLİK NO : ÖZÜ : Müdür Başyardımcısı/Müdür Yardımcısı Olarak göreve iade talebi ……………………………………….MÜDÜRLÜĞÜNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere) İlgi: a) 10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik. b) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) nun 2014/1151 nolu kararı Halen Kocaeli ili …. ilçesinde ……………okulunda …………… Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 2013-2014 öğretim yılında …………………………okulunda Müdür Başyardımcısı/Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre müdürlük görev süremin uzatılmasına ilişkin yapılan puanlama sonucunda yeterli puan alamadığım gerekçesiyle Müdür Başyardımcılığı/Müdür Yardımcılığı görevinden alınarak öğretmen olarak atamam yapılmıştır. İlgi (b) Danıştay İDDK Kararıyla İlgi (a) Yönetmeliğin 10. Maddesinin 9. Fıkrasındaki “(9) Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.” hükmü “Dört yıllık görev süresini doldurmayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlerinin sonlandırılması, 657 sayılı KHK'da yer alan düzenlemenin aşılmasıdır” gerekçesiyle; 23. Maddesinin 1. Fıkrasındaki “(1) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında halen yönetici veya öğretmen olarak görev yapanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilir.” hükmü “Dava konusu düzenleme, müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığı görevlendirmelerinde hiçbir objektif kıstas öngörülmemesi, takdir yetkisine mutlak ölçüde bir etki kazandırması, hiçbir değerlendirme kriterine yer vermeyerek hukuka uygunluk denetiminin etkinliğinin daraltılması, kariyer ve liyakat ilkelerini gözetmeyerek kamu personeli açısından güvencesiz bir ortam yaratması, görevin getirdiği niteliklere sahip en uygun personelin seçimini ve dolaysıyla kamu hizmetinin iyi işlemesini zorlaştırıcı bir etki yaratması ayrıca adayların görevlendirmelerden haberdar olmasını sağlayacak duyuruya yer vermeyerek geniş katılımı ve fırsat eşitliğini ortadan kaldırması nedenleriyle hukuka uygun bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürürlüğü durdurulmuştur. Bu yürürlük durdurma kararı uyarınca müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına okul müdürünün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından yapılan atamaların yürürlüğü durdurulmuştur. Diğer taraftan, İlgi (a) Yönetmeliğin Geçici Madde 1 İkinci Fıkrasında “(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder.” hükmü mevcut olup hüküm uyarınca mevcut müdürlerin yerlerine yenisi atanıncaya kadar görevlerine devam edecekleri hüküm altına alınmıştır. Tüm bu açıklamalar uyarınca eski görev yerim olan ………………… okuluna müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı olarak göreve iademin yapılması hususunda; Gereğini arz ederim. ……../06/2015 Adres: …………….. Ortaokulu ………………. ………... /Kocaeli

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Küçük çocuk öğretmeninden korktuğu için okula gitmiyor
Küçük çocuk öğretmeninden korktuğu için okula gitmiyor
FETÖ'den aranan öğretmenin Japonya'ya kaçtığı belirlendi
FETÖ'den aranan öğretmenin Japonya'ya kaçtığı belirlendi