Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yı terleten sorular

Muhalefet milletvekilleri, Genel Kurul’daki görüşmelerde MEB kanun tasarısının sakıncalarını Bakan Avcı’ya soru olarak yöneltti.

28 Şubat 2014 - 14:49

Ders­ha­ne­le­ri ka­pa­tan ve 40 bin ida­re­ci­yi tas­fi­ye eden ka­nun ta­sa­rı­sı­nın gö­rüş­me­le­ri­ne Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı­’ya mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri­nin sor­du­ğu so­ru­lar dam­ga vur­du. Ta­sa­rı­nın ge­ne­li üze­rin­de ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar­da ta­sa­rı­nın eği­ti­me kat­kı sağ­la­ma­yı de­ğil bir ca­mi­adan in­ti­kam al­ma­yı amaç­la­dı­ğı be­lir­ti­l­di: Gü­ney­do­ğu­’da ders­ha­ne­le­rin boş­lu­ğunu PKK’­nın dol­dur­ma­ma­sı için dü­şün­dü­ğü­nüz ted­bir­ler ne­ler­dir? Okul mü­dür­le­ri­ni va­li­le­rin ata­ma­sı, Os­lo­’da ka­bul et­ti­ği­niz eği­ti­min ye­rel yö­ne­tim­le­re dev­rine ha­zır­lık mı? Müs­te­şar ve Ta­lim Ter­bi­ye Ku­ru­lu dı­şın­da tüm yö­ne­ti­ci­le­rin de­ğiş­ti­ril­di­ği bir baş­ka ül­ke var mı­dır? Mes­lek ha­ya­tı­nız­da hiç te­pe­den in­me­ci bir tarz­da, ya­ni si­zin yap­tı­ğı­nız gi­bi gö­rev­den alın­dı­nız mı? On bin­ler­ce yö­ne­ti­ci­nin gö­rev­den alın­ma­sı, eği­tim­de bir za­fi­yet mey­da­na ge­tir­me­ye­cek mi­dir? Mil­li Eği­ti­m’­in en önem­li so­ru­nu ders­ha­neyi dö­nüş­tür­mek, özel oku­la çe­vir­mek mi­dir? Bu ta­sa­rı, eği­tim­de ku­rum­sal­laş­ma­yı yok edi­yor, ör­güt kül­tü­rü­nü im­ha edi­yor. Eği­tim­de sü­rek­li­li­ği ve ku­rum­sal­lı­ğı sağ­la­mak için ne­ler yap­ma­yı dü­şü­nü­yor­su­nuz? Bu ya­sa Mil­li Eği­ti­m’­e bü­yük bir çö­küş ya­şat­mış­tır. Bu­nu na­sıl aş­ma­yı dü­şü­nü­yor­su­nuz? Bu ya­sa ta­sa­rı­sı ha­zır­la­nır­ken de­mok­ra­tik­lik, ka­tı­lım­cı­lık ve ada­let kav­ram­la­rı­nı ne­re­ye koy­du­nuz? Dün­ya­da ders­ha­ne­ci­li­ğin ya­sak­lan­dı­ğı kaç ül­ke var­dır? Ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­ni KPSS ol­ma­dan ata­ya­cak­sı­nız. Ata­ma için kul­la­na­ca­ğı­nız söz­lü sı­nav­la­rın kri­ter­le­ri bi­le bel­li de­ğil. KPSS pu­an­la­rı olan öğ­ret­men­le­re bu du­ru­mu na­sıl izah ede­cek­si­niz? Ders­ha­ne­ler­den özel oku­la dö­nü­şe­cek olan ku­rum­la­ra gi­de­cek olan öğ­ren­ci­le­re pa­ra­sal des­tek ver­me­yi dü­şü­nü­yor­su­nuz; pa­ra­sal des­tek ver­me plan­la­ma­sı ya­pıl­dı mı? Bu dü­zen­le­mey­le özel okul­lar­da­ki öğ­ret­men­le­rin da­ha az ma­aş ala­bil­me­si­nin önü­nü açı­yor­su­nuz. Bu öğ­ret­men­le­rin ma­aş­la­rı­nı azalt­ma­nız­da­ki top­lum­sal fay­da ne­re­de? ­ Dağa eleman taşınmasını nasıl önleyeceksiniz Ana­ya­sa­’nın 48. mad­de­sin­de­ki özel te­şeb­bü­se rağ­men ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı so­nu­cu ki bir sü­rü taz­mi­nat­tan, ve­sa­ire­den yok­sun bı­ra­kıl­ma­sı söz ko­nu­su- AİH­M’­e git­tik­le­rin­de ve ka­zan­dık­la­rın­da bun­la­rın taz­mi­nat­la­rı­nı kim öde­ye­cek­tir? Ve siz ce­bi­niz­den mi öde­ye­cek­si­niz? Gö­rev­den al­dı­ğı­nız bü­tün mü­dür­le­rin öz­lük hak­la­rı­nı de­vam et­ti­re­ce­ği­ni­zi söy­lü­yor­su­nuz, za­ten gö­rev­den al­dı­ğı­nız pek çok bü­rok­rat, çe­şit­li ku­rum­lar­da mü­şa­vir ola­rak gö­rev ya­pı­yor ve bu ka­dar faz­la, gö­rev yap­ma­yan, hiç iş yap­ma­yan in­sa­na bu ka­dar ma­aş ver­me­ni­zin be­de­li kim ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak? Bu, hak­sız­lık de­ğil mi­dir? Ül­ke­ye za­rar de­ğil mi­dir? Ders­ha­ne­ler dö­nüş­tü­rü­lür­ken, böl­ge­de Eği­tim Des­tek Ev­le­ri’­nin açıl­ma­sı­nın ama­cı ne­dir? Ya­ni bu­ra­da, bu bi­rim­ler da­ğa ele­man ta­şı­yan un­sur­lar mı­dır? Bu­nun­la il­gi­li her­han­gi bir ça­lış­ma­nız var mı­dır? Bu bil­gi­ler doğ­ru mu­dur? Çetin Çiftçi / BUGÜN

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
21 Kasım 2017 tarihli atama kararları
21 Kasım 2017 tarihli atama kararları
2 Yeni KHK geliyor !
2 Yeni KHK geliyor !