Mil­li Eği­ti­m’­de is­yan çı­ktı

MEB yönetimine eği­tim­ci ol­ma­yan­lar ge­ti­ril­di.

13 Ocak 2014 - 16:37

Din Öğ­re­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü Prof. İr­fan Ay­can imam-ha­tip açıl­ma­sın­a stan­dart ge­tir­mek is­te­di. İs­te­ği ka­bul edil­me­yin­ce gö­rev­den ay­rıl­dı. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da Ba­kan Na­bi Av­cı ile Müs­te­şar Yu­suf Te­ki­n’­in ay­rı ça­lış­ması, da­nış­man al­mak­ta ya­rış­ma­la­rı “e­ği­tim­de pa­ra­lel ya­pı­” id­di­ala­rı­na ne­den ol­du. Da­ha önce İs­tan­bul Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi de yapan Öğ­ret­men Ye­tiş­tir­me ve Ge­liş­tir­me Ge­nel Mü­dü­rü Ömer Ba­lı­be­y ve ba­zı baş­kan­la­rın alın­ma­sıy­la öğ­ret­men kö­ken­li ge­nel mü­dür ola­rak Özel Eği­tim Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Kü­çük ile Te­mel Eği­tim Ge­nel Mü­dü­rü Fun­da Ko­ca­bı­yık kal­dı. Ba­ka­nın kar­de­şi… Din Öğ­re­ti­mi Ge­nel Mü­dü­rü Prof. Dr. İr­fan Ay­can, imam-ha­tip or­ta­oku­lu ve li­se­le­ri­nin açıl­ma­sı­na stan­dart ge­tir­mek ve bu okul­la­rın sa­yı­la­rı­nı sı­nır­lı tut­mak için plan ha­zır­la­dı. Ay­ca­n bu öne­ri­le­ri­nin ka­bul edil­me­me­si üze­ri­ne ken­di is­te­ğiy­le görevinden ayrıldı. Er­kek Tek­nik Öğ­re­tim Ge­nel Mü­dür­ü iken Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­’ na ge­ti­ri­len Hü­se­yin Acır, gö­re­vin­den alın­dı, ye­ri­ne İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala’­nın kar­de­şi Atıf Ala ge­ti­ril­di. Ala’­nın ge­ti­ri­liş bi­çi­mi­nin de yö­net­me­lik­le­re uy­gun ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di. “İkibaşlı yönetim” Yay­gın Eği­tim­’e, da­ha ön­ce İŞ­KUR Ge­nel Mü­dürlüğü yapan Mus­ta­fa Ke­mal Bi­çer­li, Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri­’ne Türk Te­le­kom böl­ge mü­dür­le­rin­den Mus­ta­fa Koç, Des­tek Hiz­met­le­ri­’ne Ali Rı­za Al­tın­soy ge­ti­ril­di. Müs­te­şar Yar­dım­cı­lı­ğı­’na Kal­kın­ma Ajan­sı­’n­dan Asım Bal­cı atanırken, di­ğer yar­dım­cı Yu­suf Bü­yü­k’­ün ise da­ha ön­ce be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğı ve eği­tim­den çok si­ya­si ça­lış­ma­lar yü­rüt­tü­ğü bil­di­ril­di. Ba­kan­lık­ta­ki ge­liş­me­le­ri SÖZ­CÜ­’ye de­ğer­len­di­ren bir eği­tim­ci şun­la­rı söy­le­di: “Ba­kan ve müs­te­şar eği­tim­ci­ler­le bir ara­ya gel­mi­yor ve ka­rar­la­rı da­nış­man­lar­la bir­lik­te alı­nı­yor. Taş­ra ile ba­kan­lı­ğın iliş­ki­si ke­sil­miş du­rum­da. Ba­kan ve müs­te­şar ay­rı ha­va­lar­da. İki­baş­lı yö­ne­tim ser­gi­le­ni­yor.” SÖZCÜ

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Araç sahiplerine kötü haber
Araç sahiplerine kötü haber
Küçük çocuk öğretmeninden korktuğu için okula gitmiyor
Küçük çocuk öğretmeninden korktuğu için okula gitmiyor