222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre Açılacak Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Yönetmeliği

3188 22 Ekim 1967

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNUNA GÖRE
AÇILACAK YETİŞTİRİCİ VE TAMAMLAYICI SINIFLAR VE KURSLAR YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 22.10.1967/12757
Tebliğler Dergisi : 20.11.1967/1479


Amaçlar:
Madde 1 — Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için açılır:
a) Mecburi öğrenim çağında bulundukları halde, öğrenimlerini yaşıtları ile birlikte zamanında yapamamış olan çocuklara kısa yoldan ilk öğrenim vermek;
b) Durumları ve yaşama şartlan yönünden yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilkokula hazırlamak;
c) İlkokulu bitirmiş olup da henüz mecburî öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini artırmak, ve kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve becerileri kazandırmak;
d) İlköğretim çağı dışına çıkmış olup da üst dereceli öğrenim kurumlarına gidememiş olan yurttaşların genel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş ve üretim unsuru olarak yetişmelerine yardım etmek;
İlköğretimin amaç ve ilkelerine göre, ilköğrenimleri esnasında çocuklara kazandırılması gereken bilgi, görgü, beceri ve alışkanlıkların bir taraftan mecburi öğrenim çağının üst sınırına kadar izlenmesi ve takviyesi ayrıca belirtilen bu değerler yönünden halkımızın devamlı surette takviyeleri ve beslenmeleri amacı ile yukarıda bahse konu yurttaşlarımızı:
e) Millî Kültürümüz ve değerlerimizle devamlı olarak beslemek, onların insanî ve estetik duygularını sürekli olarak işlemek, geliştirmek, daha ileri bir dünya görüşü kazanmalarını sağlıyarak vatandaşları daha olumlu bir yaşama düzeyine yükseltmek, kendilerini geriletici inanç ve alışkanlıklardan kurtarmak;
f) Vatandaşlara Atatürk Devrimlerinin. Cumhuriyetin anlamını kavratmak, benimsetmek, halkımızın demokratik yaşayışa uymalarım sağlamak, eğitimi yurt ölçüsünde yaymak ve kökleştirmek:
g) Bilhassa köylümüzün iş güçlerini değerlendirerek tarımsal üretim alanında yan gelir sağlamalarına yardım etmek, köy el ve ev sanatlarını ihya etmek, geliştirmek ve köy halkının bu işlerde de çalışmalarını sağlıyarak onları aynı zamanda imâl eden insanlar haline getirmek, pazarlama konusunda köylü vatandaşlarımızın örgütleşme ve kooperatifleşmelerini sağlamak;
Örgüt :
Madde 2— Birinci maddedeki amaçları gerçekleştirmek için; gerçek ve tüzel kişilerle, .Belediyeler, Özel İdareler ve Devlet tarafından açılacak sınıflar ve kurslar:
a) Mecburî olan Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar,
b) İsteğe bağlı Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar, olmak üzere ikiye ayrılır.
Madde 3 — Mecburi olan Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar şunlardır:
a) Kısa yoldan ilköğrenim verme kursları,
b) Tamamlayıcı genel bilgi kursları,
c) İşe ve mesleğe hazırlama kursları.
Madde 4 — Kısa yoldan ilköğrenim verme kursları:
Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde ilköğrenimlcrini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış olan çocuklara , kısa yoldan İlköğrenim vermek yahut böylelerini ilköğrenimin verilerinden yararlandırmak için açılan ''A'' ve ''B'' kurslarıdır.
''A'' Kursları ile okuma-yazma öğretilir ve gerekli temel bilgiler verilir, ilkokulun birinci devresinde öğretilen önemli konular hakkında birinci devreye yaklaşık bilgiler kazandırılır.
''B'' Kurslarına ''A'' kursunu bitirmiş olanlarla, yetişme durumları bu seviyede bulunanlar alınır ve ilkokulun ikinci devre öğretim programının hayati önemi bulunan konuları işlenir.
Bu kurslar, haftada sekiz saatten az olmamak üzere öğretim yılı süresince devam eder.
Bu kursları bitirmiş olanlardan yaşları müsait ve yetişme durumları bir sınavla tesbit edilenler, yetişmiş oldukları seviyedeki ilkokul sınıflarına alınırlar.
Bu maddenin uygulanmasında İlkokullar Yönetmeliğinin 12. maddesinin e fıkrası hükümleri gözonünde bulundurulur .
Madde 5 — İlkokulu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrerenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemiyecek olanların genel bilgilerini artırmak ve kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve becerileri kazandırmak için aşağıdaki kurslar açılır.
a) Tamamlayıcı genel bilgi kursları:
İlkokullarda program ve çocukların durumu icabı olarak verilememiş olan yurttaşlık bilgilerini artırmak ve geliştirmek, çevrenin sağlık şartlarını düzenleyecek , sağlıklı yaşamaya götürecek nitelikte sağlık ve beslenme bilgileri vermek, dil bilgisini geliştirmek ve daha geniş bir hayat görüşü kazandırmak amacıyla açılır.
b) İşe ve mesleğe hazırlama kursları:
Çevrenin yaşama ve geçim şartları gözönünde bulundurularak konunun özelliğine göre uygun zaman ve sürelerde aşağıdaki konular ve benzeri alanlarda çeşitli kurslar açılır:
l — Marangozluk,
2— Dülgerlik.
3 — Yapıcılık,
4— Tuğlacılık,
5— Kiremitçilik.
6— Demircilik-Tenekecilik,
7— Biçki - Dikiş,
8— Erkek Terziliği.
9— Ana ve çocuk sağlığı (Ana sağlığı, çocuk bakımı ve korunması, beslenmesi ve eğitimi).
10— Ev idaresi ve beslenme (Yiyeceklerin besin değerini kaybetmeden pişirilmesi, doğru beslenme kuralları, sofra düzeni, ütücülük, onarım, ev ve giyim eşyasının bakım ve temizlenmesi v.b.),
11— Trikotaj ve her çeşit örme işleri,
12— Tarla tarımı,
13— Bağcılık, meyvecilik ve ağaç yetiştiriciliği.
14— Çeşitli tarım sanatları ve besinlerin saklanması ( reçel, marmelât, turşu, sirke, salça, peynir, tarhana, şehriye, erişte yapımı v.b. ),
15— Sabunculuk,
16— Hayvancılık,
17— Arıcılık,
18— İpek böcekçiliği,
19— Kümes hayvancılığı,
20— Bitki sapları, orman artıkları, deniz ürünleri kabuklarının değerlendirilmesi ve balıkçılık.
21— Halıcılık ve her çeşit dokumacılık,
22— Kooperatifçilik,
23—Toplum sağlığı (çamaşırlık, köy hamamı, sıhhî hela. fennî gübrelik yapımı, içme suyu getirilmesi, bataklıkların kurutulması, çevre sağlığı ve belli başlı bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş v. b.),
24— İnsan ve aile münasebetleri,
25— Sepetçilik, arabacılık, ambalajcılık , bakırcılık, sıhhi tesisatçılık v. b.),
26— Siirt tipi battaniyecilik, (Piyasada bu isimle tanınır.)
27— Toprak eşya yapımı,
28— Ağaç işlemeciliği,
29— Sim-Sırma işlemeciliği,
30— Halı tipi bükme ve boyama,
31— Taş işlemeciliği,
32— Deri işlemeciliği,
33— Hasır koltukçuluk,
34— Orman içi artıklarının kıymetlendirilmesi.
35— Betonarme kalıpçılığı,
36— Betonarme kalıp demirciliği,
37— Karo ve fayans kaplamacılığı v. b.
Yukarıda açıklanan kurslar, imkânların sınırlı olduğu yerlerde münferit ve kısa süreli ve aralıklı olarak açılabileceği; imkânları elverişli olan yerlerde (okulu çok İlçe ve İl Merkezleriyle, Bölge Okulları v. b,) A, B, C kursları halinde ve her kurs bir bütün olmak üzere, programlı ve birbirini tamamlayıcı ve devam edenlere bir iş alanında maharet, bilgi ve yeterlik kazandırabilecek şekilde de düzenlenir.
Bu gibi kursların program ve yönetmelikleri Millî Eğitim Bakanlığının organizatörlüğü ile İlköğretim Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığının ilgili Daireleri, Köy İşleri Bakanlığı Halk Eğitim Genel Müdürlüğü, Tarım, Sanayi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarıyla işbirliği halinde hazırlanır ve yürütülür.
Bu kursları başarı ile bitirenlere, Valiliklerce birer (Kurs Bitirme Belgesi) verilir.
Madde 6 — Çevrenin şartlarına ve eldeki imkânlara göre. 5. maddede belirtilen kurslardan biri, yahut birden fazlası bir arada açılabileceği gibi, tamamlayıcı genel bilgi kurslarıyla birlikte de açılıp yürütülebilir.
Madde 7 — İlkokula hazırlayıcı, Yetiştirici sınıflar ve kurslar, Türkçeyi ilkokul öğrenimini göreceği kadar takip edebilecek şekilde bilmeyenler için lüzumlu görülen yerlerde açılır.
Madde 8 — Mecburi ilköğrenim çağı dışına çıkmış olanlar için gerek ilköğrenim vermek gerekse işe mesleğe hazırlamak maksadıyla tertiplenen kurslar, yönetmeliklerine göre Milli Eğitim ve Köy İşleri Bakanlıklarının ilgili daireleriyle diğer ötgüt ve kurumlarca işbirliği içinde düzenlenir ve yürütülür.
Kursların yeri. süresi ve zamanı:
Madde 9 — Mecburi ilköğrenim çağında bulunanlar için açılacak kursların yeri ve süresi, açılma zamanları ve haftalık çalışma saatleri ele alınacak konuların bünyesine ve çevrenin ihtiyacına göre Millî Eğitim Müdürlerinin sorumlulukları altında; mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olanlar için açılacak kursların yeri, süresi, açılma zamanları ve haftalık çalışma saatleri ise Halk Eğitimi Başkanlarının sorumluluğu altında, ilgili örgüt ve kurumlarca tesbit edilir.
Madde 10- Sözü geçen kursların açılamadığı yerlerde, varsa mesleki ve teknik alandaki kurslardan da faydalanılır.
Yönetim:
Madde 11- Mecburi ilköğretim çağında bulunanlar için açılacak Yetiştirici ve Tamamlayın Sınıflar ve Kursların her çeşit yazışma ve yönetim işleriyle kayıt, kabul ve devam işleri, kursun açıldığı yerin okul müdürü, kurs öğretmeni veya gezici öğretmeni tarafından; mecburi öğrenim çağı dışındakilerin kayıt, kabul ve devam işleri. Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri, ilgili kurs öğretmenleri, usta öğreticileri, gezici başöğretmenler ve diğer gezici halk eğitimcileri, veya toplum eğitimcileri tarafından organize edilip yürütülür.
Madde 12 — İlköğrenim çağında bulunup da herhangi bir öğrenim kurumuna devam etmeyen kız ve erkek çocuklar, 14 yaşını tamamladıkları öğretim yılı sonuna kadar, bu yönetmeliğe göre açılan sınıflara ve kurslara devama mecburdurlar. Devam etmeyenler hakkında, ilkokula devam etmeyenler gibi işlem yapılır.
Madde 13 — Bir yerde birden çok kurs açılması halinde, öğrencilerin bunlardan hangisine gidebilecekleri, kendilerinin de isteklerine uyularak ve Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü sorumlu elemanları ile işbirliği halinde, okul müdürleri ve kurs öğretmenlerince düzenlenir. Ancak, kursların öğrenci sayısı (10) dan az olamaz.
Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarda faydalanılacak personel:
Madde 14 — Yukarıda belirtilen ve benzeri yetiştirici ve tamamlayıcı kurslar ve sınıflarda, konunun niteliğine göre ilgili müesseselerce ehliyeti tesbit edilen aşağıdaki personelden faydalanılır:
1— Her derecedeki okul ye kursların öğretmen ve usta olan öğreticileri veya bu görevlere tayin şartlarını haiz olanlar,
2— Tarım Bakanlığı örgütünde görevli tarım teknisyeni, mühendisi, yüksek mühendis uzmanları, yöneticileri,
3— Sağlık Bakanlığı ile öteki resmî kurumlardan görevli doktor, sağlık memuru, hemşire ve ebeler.
4— Sanayi Bakanlığı küçük sanatlar kurslarında görevli öğretmenler ve usta öğreticiler,
5— Halk Eğitimi örgütünde görevli elemanlar,
6— Kız Enstitülerinin.
a) Gezici kadın kursları öğretmenliği bölümünden ,
b) Dış giyim bölümünden,
c) Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden,
d) Ev yönetim bölümünden,
e) Elsanatları bölümünden,
f) İş giyim bölümünden ,
Mezun olanlar.
Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursların giderleri:
Madde 15— Köy işleri Bakanlığının iştiraki sağlanarak Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilecek esaslara ve miktara göre; ilköğrenim çağında bulunanlar için açılacak yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursların öğrenim ücretleri Millî Eğitim Bakanlığınca, ilköğrenim çağı dışında bulunanlar için açılacak dershane ve kursların yönetim ve öğretim ücretleri de Köy İşleri Bakanlığınca genel bütçeden karşılanır.
Tüzel kişilerle Belediyeler ve Özel İdarelerce açılacak bu gibi kurların her türlü giderleri kursu açan kurumlarca karşılanır.
Madde 16 — Mecburi öğrenim çağında bulunanlar için açılacak Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kursların öğretim ücretleri dışındaki bütün giderleri 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78. Maddesinin b fıkrasındaki hizmetler için İllerin Özel İdare Bütçelerinden ayıracakları sosyal hizmetler ödeneklerinden, köy bütçelerine aynı kanun hükümlerine göre konulan %10 lardan ve okula ait arazi ve uygulama bahçesi gelirlerinden karşılanır.
Madde 17— Bu Yönetmeliği Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanları yürütür.
Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.