Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği

2066 23 Mart 1983 Belgeyi İndir

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI VE
EĞİTİM ARAÇLARI SATIŞ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 23.03.1983/17996
Tebliğler Dergisi : 11.04.1983/1983


Ek ve Değişiklikler:
1) 30.09.1992/21361 RG (26.10.1992/2369 TD)
2) 6.10.2007/26665 RG

Amaç:
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılan ders kitapları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak veya yardımcı olacak eğitim araçlarının ve Millî Eğitim genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserlerin satışı ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2- Bu yönetmelik, eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitaplarının, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim malzemelerinin ve Millî Eğitim genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin satışını yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin uyması gereken hükümleri kapsar.
Dayanak:
Madde 3- Bu yönetmelik, 1739 sayılı “Millî Eğitim Temel Kanunu” ile 2133 sayılı “Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Sermayesi Hakkındaki Kanun”a dayalı olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 4- Aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu yönetmelikte geçen;
“Bakanlık” sözünden, “Millî Eğitim Bakanlığı”,
“Bölge Şefliği” sözünden, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne bağlı “Bölge Şeflikleri”,
“Yayınevi” sözünden, “Millî Eğitim Yayınevleri”,
“Merkez” sözünden, İstanbul'da bulunan “Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü”,
“Yayın” sözünden, her türlü kitap, dergi ve ansiklopedi, anlaşılır.
Satış:
Madde 5 - Millî Eğitim Bakanlığı yayınları ile her türlü eğitim aracı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne bağlı Bölge Şefliklerinde toptan, yayınevlerinde perakende satılır. Gerektiğinde Bakanlığın uygun göreceği Millî Eğitim Yayınevlerinde de perakende satışla birlikte toptan satış da yapılabilir.
Perakende satışlar peşin, toptan satışlar ise peşin veya kredili yapılır.
Madde 6- Alıcıların satın aldıkları her türlü kitap ile eğitim araçlarının taşınma ücreti kendilerine aittir.
Madde 7- (Değişik:-30.09.1992/21361 RG) Satış yetkisi devlet kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü'nde olan ders, yardımcı ders, kaynak kitap ve kültür kitapları ile temsilciliğini yaptığı diğer kurumlara ait kitapların satışı, yurtiçi ve yurtdışındaki kişi ve kuruluşlarca, toptan ya da perakende, Türk parası veya döviz karşılığında yapılabilir.
Yurt dışında Türk Öğrenciler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarının ders, yardımcı ders ve kaynak kitap ihtiyaçları, Ba kanlığın dış ülkelerin yönetimleri ile yapacağı işbirliği sonucunda tespit edilir. Tespit edilen kitap İhtiyacı yürürlükteki mevzuata uygun olarak Bakanlıkça karşılanır.
Madde 8- İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile yaygın eğitim kurumlarında statüsüne uygun olarak kurulmuş kooperatif bulunduğu takdirde, Bakanlık yayınları ile eğitim ve öğretim araçları bu okullarda perakende satılabilir. Siparişler kooperatif adına, okul müdürlüğünce bedeli peşin ödenmek suretiyle yapılır.
Madde 9- Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce bastırılan yayınların dışında kalan ve Bakanlığın diğer dairelerince hazırlanan eğitim araçlarının yayınevlerinde satışı, ilgili Daire ile Yayımlar Dairesi Başkanlığı arasında düzenlenecek protokolda belirlenecek esaslara göre yapılır.
Madde 10 -Yürülükten kaldırıldı. (Değişik:30.09.1992/21361 RG)
Madde 11 - Millî Eğitim Bakanlığından Satıcılık izni almış kitapçılar, toptan satış aldıkları kitapları, kitapçılık yaptıkları mahalde ve kendi işyerlerinde satmak zorundadırlar. Kitapları kendi işyerleri dışında satamayacakları gibi yurt dışına da çıkaramazlar.
Madde 12- (Değişik:30.09.1992/21361 RG) Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının satıcısı olmak isteyen kitapçılar, yurt içinde millî eğitim müdürlüklerine yurt dışında ise yurtdışı temsilcilik!erimize bir dilekçe ile başvuruda bulunarak, aşağıda belirtilen belgeleri tamamladıktan sonra, söz konusu belgeleri, aynı makam aracılığıyla Yayımlar Dairesi Başkanlığı'na göndereceklerdir.
A -Yurt İçinde :
1- Güven Belgesi : Kişinin iyi hal sahibi olduğunu, öğrencilerin bu kişiyle ilişkilerinde sakınca bulunmadığım belirten inceleme ve araştırma sonucuna dayalı olarak millî eğitim müdürlüklerince düzenlenecek belge. (Örnek-1)
2- Yüklenme Senedi : Noterden onaylı olacaktır, (örnek-2)
3- Ticari Uğraş Belgesi : Şahsın kitap-kırtasiye isiyle uğraştığına dair ticaret odası, esnaf ve sanatkarların kayıtlı olduğu dernek, belediye veya bunların bulunmadığı yerlerde muh tarlıktan alınacak belge. (Örnek-3)
4 - Beş adet vesikalık fotoğraf.
B -Yurt Dışında :
1 - Güvence Belgesi : Yurt dışı temsilciliklerimizce düzenlenecek belge. (Örnek-1 B)
2 - Yüklenme Senedi : Bağlı bulundukları Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarından onaylatılacak.
3- Ticari Uğraş Belgesi : İlgili makamlardan alınacak belgenin onaylı Türkçe tercümesi.
4 - Beş adet vesikalık fotoğraf.
Madde 13- (Değişik:30.09.1992/21361 RG) Mîllî Eğitim Bakanlığı yayınlarını satması uygun görülen kitapçıya Yayımlar Dairesi Başkanlığı'nca fotoğraflı ve onaylı bir belge verilir. Durumu, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü'ne, ilgili millî eğitim müdürlüğüne, yurt dışı temsilciliklere, toptan kitap alacağı kuruluşa birer yazıyla ayrıca bildirilir. Yurt dışındaki yetkili satıcılar her türlü kitap ihtiyaçlarını İstanbul Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü'nden veya bölge şefliklerinden karşılarlar.
Madde 14- (Değişik:30.09.1992/21361 RG) Millî Eğitim yayınlan satıcılık belgesi" verilmiş kitapçıların belgeleri, faaliyetlerinin devam ettiğini gösterir bir belgeyi ibraz etmeleri halinde bölge şefliklerince iki yılda bir vize edilir. Yurtdışındaki yetkili satıcıların vize işlemleri yurt dışı temsilciliklerimizce yapılır..
Satıcılık belgesini kaybedenler gazete ilânı ve bir adet fotoğrafla birlikte Yayımlar Dairesi Başkanlığı'na başvurduğu takdirde belgeleri yenilenir.
Denetim:
Madde 15 - Satıcılık izni alan kitapçılar, yüklenme senedinde belirtilen hususları yerine getirmek, alıcılarla olan münasebetlerini karşılıklı saygıya dayanan ticari anlayış içerisinde düzenlemek zorundadırlar. Kitapçıların denetimi Belediye yanında Yayımlar Dairesi Başkanlığı ile Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılır.
Madde 16 - Denetleme sonucuna göre satıcılık izni almış kitapçının bu yönetmelik hükümlerine uymadığının tesbiti halinde Yayımlar Dairesi Başkanlığınca satış izin belgesi iptal edilir.
Madde 17 - (Değişik:30.09.1992/21361 RG) Bakanlık yayınlarının toptan peşin satışlarında kitap satıcıları lehine;
1 - Ders ve alıştırma kitaplarında % 20,
2 -Bilim ve kültür yayınlarında % 25,
3 -Bütün cilt kapaklarında % 10 indirim yapılır.
Ancak, yetkili satıcılar 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürlüğü' nün veznesine veya T.C. Ziraat Bankası İstanbul Şehremini Şubesi nezdindeki 304-320 sayılı hesabına para yatırdıkları takdirde ders ve alıştırma kitaplarına % 25 indirim uygulanır. Mevcudu bulunmayan kitaplar ise basıldığında bankada kalan parasına karşılık aynı indirimle verilir. Kitap yetkili satıcısı olmayan satıcılara indirim yapılmaz, ancak fiyatı üzerinden satılır.
Gerek ders ve alıştırma, gerekse bilim ve kültür kitaplarına yönetmelikte belirtilen oranlar üzerinden indirim uygulanır. İndirim oranlan hiçbir şekilde değiştirilemez.
Madde 18- (Değişik:30.09.1992/21361 RG) Öğretmenler Günü nedeniyle 24 Kasım'dan itibaren 15 gün süre ile yayınevlerinde satılan her türlü yayının peşin, perakende satışlarında tüm alıcılar lehine % 20 indirim yapılır. Ayrıca Bakanlığın uygun göreceği özel günlerde ve Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü'nün katıldığı fuarlarda %20 indirim yapılır. Bakanlık ve üniversite mensuplarına her kademedeki örgün ve yaygın eğitim Öğretmen ve Öğrencilerine, bilim ve fikir eserleriyle uğraşan meslek kuruluşları mensuplarına, Bakanlıkça yayımlanan bilim ve kültür eserlerinde % 25 İndirim; yapılır.
Madde 19 - Yurtiçindeki kültür kuruluşları, okul kütüphaneleri, Üniversite ve akademiler ile diğer kurumların peşin para ile istedikleri Bilim ve Kültür yayınları siparişlerine % 25 indirim yapılır. Bu siparişler Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce sevk edildiği takdirde, taşıma giderleri yapılan indirimden düşülür. Tutarı döviz olarak ödenmek ve bedeli peşin alınmak şartı ile Bakanlıkça yayımlanan Bilim ve Kültür eserlerinin yurtdışına toptan satışlarına da % 25 indirim uygulanır.
Yayınların taşıma giderleri yurtdışı satışlarında da alıcıya aittir.
Sipariş:
Madde 20- Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne, Bölge Şefliklerine ve toptan satış yapan Millî Eğitim Yayınevlerine yetkili satıcılar ve okul kooperatifleri mektupla, telgrafla yayın siparişinde bulunabilirler.
Sipariş edilen yayınların bedelleri T.C. Ziraat Bankası İstanbul Bahçekapı Şube (8) numaralı hesaba yatırılır. Yayınların gönderilebilmesi için sipariş sahiplerinin banka dekontunu veya havale makbuzunu bağlı oldukları Bölge Şefliğine veya toptan satış yapan en yakın yayınevine göndermeleri gerekir. Okul kooperatiflerine bu şekilde gönderilecek yayınların taşıma giderleri Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce karşılanacağından indirim oranı % 15'dir. Yetkili satıcılara gönderilecek yayınların taşıma giderleri ise 17. madde belirtilen indirim oranlarından düşülür.
Madde 21- Bu yönetmelik hükümleri uyarınca, yetkili satıcı bulunmayan il, ilçe, bucak ve köylerden gelecek siparişler, yayın bedelleri 20. maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak karşılanır. Bu şekilde gönderilecek yayınlarda indirim yapılmaz, taşıma giderleri Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce karşılanır.
Madde 22 - Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü, Bölge Şefliği ve Yayınevleri peşin veya kredili sattıkları yayınların teslimini veya sevkini fatura tarihinden itibaren 48 saat içinde yapmak zorundadırlar. (Resmî tatil günleri bu sürenin dışındadır.)
Kredili Satış:
Madde 23 - Bu yönetmelik hükümlerine göre yetki verilmiş satıcılar toptan alacakları yayınları, 24, 25. ve 26. maddelerde belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde, kredili olarak verilir. Kredili satışlarda alıcı lehine;
1. Ders ve Alıştırma Kitaplarında % 10,
2. Bilim ve Kültür Kitaplarında % 20,
İndirim yapılmaz.
Madde 24 - (Değişik:30.09.1992/21361 RG) Toptan kredili satılacak ders ve alıştırma kitapları tutarının °/o 20'si peşin ödenir. Geri kalan miktarın ise 90 gün içinde üç eşit taksitte ödenmesi zorunludur. Kredili satışlarda herhangi bir limit sözkonusu değildir. Yun dışı satış!arında peşinat döviz veya Türk parası, taksitler ise döviz olarak ödenir.
Madde 25 - Ders ve alıştırma kitabı dışında kalan diğer yayınların toptan kredili satışlarında, satılan yayınların tutarının üçte biri peşin, geriye kalanı ise 180 gün içinde 6 eşit taksitte alınır.
Madde 26 - 24. ve 25. maddeler gereğince satılacak yayınların taksitleri için bonolar alınır. Ayrıca alınan bonolara eş değerde banka teminat mektubunun da verilmesi zorunludur. (Örnek-3)
Madde 27 - Kredi ile kitap alanlar, vadesi gelen bononun tutarını T.C. Ziraat Bankası İstanbul Bahçekapı Şubesindeki (8) numaralı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünün hesabına veya bu hesap adına diğer bir bankaya yatırarak, alacakları makbuzları bono vadesinin bitimini izleyen iki iş gün içinde Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne veya işlem yaptıkları Bölge Şefliğine teslim etmek zorundadırlar. Bu süre geçtiği halde bankaya ödendiğini gösteren makbuz teslim edilmediği takdirde, bononun karşılığı teminat mektubundan derhal kesilir. Bonosunu ödemede iki defa gecikmiş olan satıcılara bir daha kredili satış yapılmaz.
Madde 28- (Değişik:30.09.1992/21361 RG) Ders ve alıştırma kitabı dışında kalan Bakanlık yayınları kamu kesimindeki görevlilere en fazla (10) eşit taksitle kredili olarak satılır. Kredili satışlarda K.D.V. peşin olarak alınır. Geriye kalan kısım ise (10) eşit taksitle alınır. Kredi tavanı alıcının brüt maaşının iki katını geçemez.
Kamu kesimi dışındakiler, kamu kesiminden kefil göstererek taksitle kitap satın alabilirler.
Kefillerin memuriyetteki hizmetlerinde beş yıl tamamlamış olması şarttır.
Kitaplarda İade:
Madde 29 - Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü ile Bölge Şeflikleri ve yayınevlerinde yapılan toptan ve perakende satışlarda iade kabul edilmez.
Ancak, öğretimden kaldırılmış ders ve alıştırma kitapları, öğretimden kaldırıldığı yılın Kasım ayı sonuna kadar olan süre içinde ve en son fatura ile satınalınan kitap miktarının % 50'si oranında, yerine aynı değerde Bakanlık yayını alınmak şartı ile kabul edilir.
Madde 30 - Herhangi bir şekilde yıpranmış, bozulmuş, üzerine bir ticarethanenin veya şahsın ismi yazılmış veya damgası basılmış, fiyatı kazınmış, silinmiş, karalanmış değiştirilmiş kitaplar geri alınmaz.
Diğer Yayınların Satışı:
Madde 31 -
a. Millî Eğitim Yayınevlerinde, Bakanlık eserleri yanında, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek tüzel kişiler satış masraflarına karşılık olmak üzere Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne % 30 indirim yaparlar.
b. Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı yayınları ile karne, diploma, sınav kâğıdı ve benzeri matbu evrakın Millî Eğitim Yayınevlerinde satışı yapılabilir. Ancak söz konusu Vakıf, Millî Eğitim Yayınevlerinde satılan eserleri için satış masraflarına karşılık olmak üzere, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne, satış fiyatları üzerinden % 5 indirim yapar. Millî Eğitim Yayınevlerinde bu tür eserler peşin ve indirimsiz satılır, mektupla, yazı ile telgrafla sipariş kabul edilmez.
Madde 32 - Yayınevlerinde satışına izin verilen Bakanlık dışı yayınların incelenen baskısında değişiklik yapılmadığı sürece ve hak sahiplerinin aksine bir isteği olmadıkça beş yıl süre ile satışlarına devam edilir. Beş yılın sonunda Bakanlığın süre uzatımı ile ilgili bir emri olmadığı takdirde, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü bu gibi yayınların satılmayanlarını hak sahiplerine iade edilmesi için Bakanlığa teklifte bulunabilir. Bakanlık, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünün teklifini uygun bulursa bu yayınların yayınevlerinde satış iznini iptal eder.
Madde 33 - Yayınevlerinde satışı yapılan Bakanlık yayını dışındaki eserlerden satılanların bedelleri her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce hak sahiplerine ödenir.
Kaldırılan Hükümler:
Madde 34 - Bu yönetmelikle, 26.02.1982 gün ve 17617 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Basılı Eğitim ve Öğretim Malzemeleri Satış İşleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (6.10.2007/26665 RG) 2002 ila 2006 yılları arasında Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne bağlı bölge şeflikleri ve yayınevleri tarafından Bakanlık yayınları satış izin belgesi bulunan kitapçılara yapılan toptan satışlardan, 2006-2007 öğretim yılında okutulma süresi devam eden ortaöğretim ders kitapları bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümlerine tabi olmaksızın, iade alınan kitapların bedellerinin tespitinde satıcıların alış faturalarında gösterilen bedel esas alınmak suretiyle,
a) Satıcıların iade edecekleri kitaplar için iade faturası düzenlemeleri ve düzenleyecekleri bu faturalarda, iade edecekleri kitapların tam listesini, sayılarını ve her kaleme ait alış faturalarının tarih ve sayılarını belirtmeleri, ayrıca bu faturaların bir örneğini de iade faturalarına eklemeleri,
b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden en geç yirmi beş takvim günü içerisinde müracaat etmeleri,
halinde iade alınan kitapların bedeli Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün bütçe imkânları dahilinde en geç altı ay içerisinde ödenir.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlara uygun olarak Yayımlar Dairesi Başkanlığının veya Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün talimatları ile veya satıcılar tarafından resen yapılan iadeler için de bu maddede belirtilen esaslara göre işlem yapılır.
Yürürlük:
Madde 35 - Sayıştay Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 36 - Bu yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekler için, lütfen belgeyi indirin


ÖRNEK : 1 (GÜVEN BELGESİ) MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİN KİTAP SATICILARINA VERECEKLERİ BELGE ÖRNEĞİ

ÖRNEK : 1B (GÜVEN BELGESİ) EĞİTİM MÜŞAVİRİ VE ATEŞELERİNİN KİTAP SATICILARINA VERECEKLERİ BELGE ÖRNEĞİ

ÖRNEK : 2 KİTAP SATICILARINDAN ALINACAK YÜKLENME SENEDİ ÖRNEĞİ

ÖRNEK : 3-a BONO İLE YAPILAN MUAMELELERDE SATICILARDAN ALINACAK BANKA TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

ÖRNEK : 3-b TİCARET UĞRAŞ BELGESİ