Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

4426 03 Temmuz 2002

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 3.7.2002/24804
Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539

Ek ve Değişiklikler:
1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD
2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568 TD
3) 19.6.2007/26557 RG TEMMUZ 2007/2598 TD
4) 6.10.2007/26665 RG KASIM 2007/2602 TD
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Dayanak
Madde 4- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler
Madde 5- İlkeler
İKİNCİ KISIM
Meslekî Eğitim Kurulları

BİRİNCİ BÖLÜM
Madde 6- Meslekî Eğitim Kurullarının Kuruluş ve GörevleriMeslekî Eğitim Kurulu
Madde 7- Meslekî Eğitim Kurulunun oluşumu
Madde 8- Görevleri
Madde 9- İl meslekî eğitim kurulunun kuruluşu
Madde 10- İl meslekî eğitim kurulunun oluşumu
Madde 11- İl meslekî eğitim kurulunun görevleri
İKİNCİ BÖLÜM
Toplantı ve Çalışma Esasları
Madde 12- Gündem
Madde 13- Toplantı, çalışma esas ve usulleri
Madde 14- Toplantıya katılma zorunluluğu
Madde 15- Sekreterya
Madde 16- Sekreteryanın görevleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meslekî Eğitim Kurulları İle İlgili Diğer Hususlar
Madde 17- İl meslekî eğitim kurulunda görüşülecek diğer konular
Madde 18- Müşavir üye

ÜÇÜNCÜ KISIM
Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezleri
Madde 19- Merkezlerin kuruluşu
Madde 20- Merkezlerin açılması
Madde 21- Kurumların merkez olarak yapılandırılması
Madde 22- Öneri ve karar
Madde 23- Alan/dal açma ve kapatma
Madde 24- Kapsama alma ve çıkarma

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kurumlarda Eğitim-Öğretim, Yönetim ve Üretim
BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Programlar
Madde 25- Eğitim-öğretim
Madde 26- Aday çırak ve çırakların eğitimi
Madde 27- Kalfaların ustalık eğitimi
Madde 28- Meslekî ve teknik orta öğretim programları mezunlarının ustalık eğitimi
Madde 29- Tam gün tam yıl eğitim
Madde 30- Tam gün tam yıl eğitim
Meslekî ve teknik orta öğretim programları ile çıraklık eğitimi programları
Madde 31- Programlar
Madde 32- Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları
Madde 33- Programların amaçları
Madde 34- Programların uygulamaya konulması
Madde 35- Programların süresi
Madde 36- Programların uygulanış yeri
Madde 37- Programlarda yatay ve dikey geçişler

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt-Kabul
Madde 38- Kayıt-kabul
Madde 39- Yatılı öğrenci kayıtları
Madde 40- Kayıt zamanı
Madde 41- Öğrenci yerleştirme komisyonları
Madde 42- Dosya istenmesi ve belgelerin tamamlanması
Madde 43- Kesin kayıt
Madde 44- Öğrenci velisi
Madde 45- Yabancı uyrukluların kayıtları
Madde 46- Yurt dışından dönen öğrencilerin kayıtları


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Programlarına Başvuru, Kayıt-Kabul
Madde 47- Öğrenci kontenjanının belirlenmesi
Madde 48- Başvuru koşulları
Madde 49- Komisyonca kayıt-kabulde yapılacak işler
Madde 50- Mülâkat/mülâkat ve kondisyon sınavı
Madde 51- Sınıf açılması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Orta Öğretim Programlarına Geçiş
Madde 52- Başvurulabilecek alanlar
Madde 53� Kontenjan belirlenmesi
Madde 54� Teknik orta öğretim programlarına geçiş
Madde 55� Teknik orta öğretim programına kesin kayıtlar

BEŞİNCİ BÖLÜM
Olgunlaşma Programlarına Kayıt
Madde 56- Kayıt-kabul esasları
Madde 57- Yetenek sınavı

ALTINCI BÖLÜM
Staj Çalışması ve Esasları
Madde 58- Staj zorunluluğu
Madde 59- Staj süresi
Madde 60- Staj çalışması yapılacak iş yerlerinin belirlenmesi
Madde 61- Staj kontenjanlarının belirlenmesi
Madde 62- Staj çalışması yapacak öğrencilerin belirlenmesi
Madde 63-Yerleşim yeri sınırları dışında staj çalışması
Madde 64-Stajda uygulama takvimi
Madde 65- Değerlendirme
Madde 66- Hastalık ve kaza hâlleri

YEDİNCİ BÖLÜM
Kurslar
Madde 67- Meslekî ve teknik eğitim kursları
Madde 68- Kursların plânlanması
Madde 69- Kurum dışında kurs açılması
Madde 70- Meslek kurslarının düzenlenme ve yürütülme esasları
Madde 71� Geliştirme ve uyum kursları
Madde 72- Usta öğreticilerin iş pedagojisi kursu

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Devam-Devamsızlık
Madde 73- Meslekî ve teknik orta öğretim programlarında devam-devamsızlık
Madde 74- Çıraklık eğitimi programlarında devam-devamsızlık
Madde 75� Yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarında devam-devamsızlık

DOKUZUNCU BÖLÜM
Nakil ve Geçişler
Madde 76- Meslekî ve teknik orta öğretimde nakil ve geçişler
Madde 77- Çıraklık eğitiminde nakil ve geçişler
Madde 78- Yaygın meslekî ve teknik eğitimde nakil
Madde 79- Yurt dışından gelen öğrencilerin Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim programlarına nakilleri
Madde 80- Ayrılan öğrencilerin durumu

ONUNCU BÖLÜM
Başarının Değerlendirilmesi
Madde 81- Meslekî ve teknik orta öğretim programlarında başarının değerlendirilmesi
Madde 82- İşletmelerde meslekî eğitimde başarının değerlendirilmesi
Madde 83- Yıl sonu beceri sınavı
Madde 84- Çıraklık eğitiminde başarının değerlendirilmesi
Madde 85- Ustalık eğitiminde başarının değerlendirilmesi
Madde 86- Kalfalık, ustalık ve iş pedagojisi kursu sınavları
Madde 87- Yaygın meslekî ve teknik eğitimde başarının değerlendirilmesi
Madde 88- Olgunlaşma programlarında başarının değerlendirilmesi

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Telâfi Eğitimi
Madde 89- Telâfi eğitiminin kapsamı
Madde 90- Telâfi eğitimi programı
Madde 91- Muaf tutulacak dersler
Madde 92- Duyuru, başvuru, kontenjan
Madde 93- Süre ve plânlama
Madde 94- Başarının değerlendirilmesi ve devam-devamsızlık
Madde 95- Diploma düzenlenmesi

ONİKİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler
Madde 96- Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması
Madde 97- Kurullar
Madde 98 - Öğretmenler Kurulu
Madde 99- Sınıf/şube öğretmenler kurulu
Madde 100- Zümre/sınıf zümre öğretmenler kurulu
Madde 101- Zümre başkanları kurulu
Madde 102- Öğrenci kurulu
Madde 103- Öğrenci disiplin/onur kurulu
Madde 104- Diğer kurullar
Madde 105- Komisyonlar
Madde 106- Komisyonların oluşturulması ve çalışma esasları
Madde 107- Satın alma komisyonu
Madde 108- Muayene ve kabul komisyonu
Madde 109- Sayım komisyonu
Madde 110- Kıymet takdir komisyonu
Madde 111- Kalite kontrol komisyonu
Madde 112- Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonu
Madde 113- Sınav komisyonu
Madde 114- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu
Madde 115- Kurumlarda oluşturulacak ekipler
Madde 116- Kurum gelişim-yönetim ekibi
Madde 117- Kurum gelişim-yönetim ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 118- Kurum gelişim-yönetim ekibinin toplanması ve çalışma esasları
Madde 119- Çalışma gruplarının oluşturulması
Madde 120- Kalite geliştirme ekibi
Madde 121- Sivil savunma ekipleri

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belgelerin Düzenlenmesi
Madde 122- Diploma
Madde 123- Geçici mezuniyet belgesi
Madde 124- Tasdikname
Madde 125- Öğrenim belgesi
Madde 126- Öğrenci belgesi
Madde 127- Öğrenim durum belgesi
Madde 128- Diğer öğrenim belgeleri
Madde 129- Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgelerinin düzenlenmesi
Madde 130- Sınıf geçme defteri
Madde 131- Diploma defteri
Madde 132- Defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve belgeler
Madde 133- Defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve belgelerin düzenlenmesi

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bina, Tesis ve Konutlar
Madde 134- Kurum binası
Madde 135- Türk Bayrağı ve Atatürk köşesi
Madde 136- Derslikler
Madde 137- Hizmet odaları
Madde 138- Atölye ve lâboratuvarlar
Madde 139- Kütüphane
Madde 140- Uygulama sınıfı ve çocuk kulübü
Madde 141- Spor alanları, araç-gereci ve spor tesislerinin kullanımı
Madde 142- Resim ve müzik derslikleri
Madde 143- Arşiv
Madde 144- Pansiyon
Madde 145- Yatakhane
Madde 146- Yemekhane
Madde 147- Revir
Madde 148- Kantin
Madde 149- Kooperatif
Madde 150- Konutlar

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Diğer Hususlar
Madde 151- Haftalık ders programı
Madde 152- Yıllık ders plânı
Madde 153- Günlük ders plânı
Madde 154- Rehberlik
Madde 155- Eğitici çalışmalar
Madde 156- Kültürel ve sosyal etkinlikler
Madde 157- Ders kitabı, diğer araç-gereç
Madde 158- Disiplin
Madde 159- Kılık-kıyafet
Madde 160- Çalışma takvimi
Madde 161- Çalışma ve ders/kurs süresi
Madde 162- Sınıf/grup oluşturma
Madde 163- Teknik orta öğretim programı öğrencilerine meslekî orta öğretim diploması verilmesi
Madde 164- Modül programları bitirenler
Madde 165- Yoğunlaştırılmış program
Madde 166- Kurum-aile birliği, koruma derneği ve vakıflar
Madde 167- Kurum-çevre ilişkileri
Madde 168- Hizmet içi eğitim
Madde 169- Zararlı alışkanlıklardan korunma
Madde 170- Tabelâlar
Madde 171- Olgunlaşma programlarında üretim plânlaması ve uygulaması
Madde 172- Sağlık hizmetleri
Madde 173- Kimlik-paso
Madde 174- Yarım yatılılık
Madde 175- Öğrenci/kursiyer nöbetleri
Madde 176- Evci çıkma
Madde 177- Tatiller ve süreleri

BEŞİNCİ KISIM
Kurumda ve İşletmelerde Meslekî Eğitim
BİRİNCİ BÖLÜM
İşletmelerin Belirlenmesi, İşletme Belirleme Komisyonlarının
Kuruluş ve Görevleri ile Sözleşme İmzalanması
Madde 178- İşletmelerin belirlenmesi
Madde 179- İşletme belirleme komisyonlarının kuruluşu
Madde 180- İşletme belirleme komisyonlarının görevleri
Madde 181- Kanun'da belirtilen sayıdan az personel çalıştıran işletmelerden eğitime uygun olanların belirlenmesi
Madde 182- İşletmede meslekî eğitimde sözleşme

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Uygulaması
Madde 183- Beceri eğitimi
Madde 184- Teorik eğitim
Madde 185- Teorik eğitim için izin
Madde 186- Dönemler
Madde 187- İş dosyası tutma
Madde 188- Yurt dışında staj/beceri eğitimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yoğunlaştırılmış Eğitim
Madde 189- Yoğunlaştırılmış eğitim
Madde 190- Eğitim süresi
Madde 191- Eğitimde süreklilik
Madde 192- Öğrenci grubu
Madde 193- İşletmelerde meslekî eğitim göreceklerin belirlenmesi
Madde 194- İşletmelerdeki meslekî eğitimin plânlanması
Madde 195- Seçmeli meslek dersleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
Madde 196- Meslekî eğitimde işletmelerin görev ve sorumlulukları
Madde 197- Teorik eğitimde görev alacak eğitici personel
Madde 198- İşletmelerde beceri eğitiminde görev alacak eğitici personel/usta öğretici
Madde 199- Çıraklık eğitiminde iş yerinde aranacak koşullar
Madde 200- Çıraklık eğitiminde işveren veya vekilinin görev ve sorumlulukları
Madde 201- İşletme koşullarına uyma

ALTINCI KISIM
İşletmelerde Eğitim Biriminin Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Eğitim Ortamı ve İşleyiş
Madde 202- Kuruluş
Madde 203- Fizikî ortam
Madde 204- Eğitim ortamı
Madde 205- İşleyiş

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kurulu ve Eğitim Birimi Personelinin Görevleri
Madde 206- Eğitim kurulu
Madde 207- Eğitim birimi personeli
Madde 208- Eğitim yöneticisinin görevleri
Madde 209- Usta öğretici/eğitici personel görevlendirilmesi
Madde 210- Çalışanların eğitimi

YEDİNCİ KISIM
Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören
Öğrencilerin Sigorta İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Primlerin Hesaplanması
Madde 211- Prim
Madde 212- İş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası primlerinin hesaplanması

İKİNCİ BÖLÜM
Sigortalının Tescili, Prim Belgeleri ve Sözleşmeler
Madde 213- Sigortalının tescili
Madde 214- Sicil kartı
Madde 215- Prim belgeleri
Madde 216- Aylık sigorta primleri bildirgesinin doldurulması
Madde 217- Aday çırak, çırak ve öğrenci listelerinin düzenlenmesi
Madde 218- Sözleşmenin niteliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Primlerin Ödenmesi
Madde 219- Primlerin ödenmesi
Madde 220- Primlerin ödenme süresi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta İşlemleri ile İlgili Diğer Hükümler
Madde 221- İşveren
Madde 222- İş yeri bildirgesi
Madde 223- Kursiyerlerin sigorta primleri
Madde 224- Primlerin ödenmemesi
Madde 225- Hastalık sigortası
Madde 226- Devamsızlık bildirimi
Madde 227- Hastaneye sevk
Madde 228- Kullanılacak formlar
Sigorta işlemlerinde Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenlenen formlar kullanılır.

SEKİZİNCİ KISIM
Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Denklik İlkesi, Değerlendirilecek Belgeler,
Değerlendirme Esasları ve Yetkisi
Madde 229- Denklik ilkesi
Madde 230- Değerlendirilecek belgeler
Madde 231- Değerlendirme esasları
Madde 232- Değerlendirme yetkisi

İKİNCİ BÖLÜM
Belgelerin Değerlendirilmesi
Madde 233- Teknik orta öğretim programları ile meslekî ve teknik yüksek öğretim programlarından alınan diplomaların değerlendirilmesi
Madde 234- Meslekî ve teknik orta öğretim programları mezunlarına ustalık belgesi verilmesi
Madde 235- Meslekî ve teknik orta öğretim programlarının ara sınıflarından ayrılanların çıraklık eğitimi sistemine geçmesi
Madde 236- Yetki belgelerinin değerlendirilmesi
Madde 237- Meslek odalarından alınan belgelerin değerlendirilmesi
Madde 239- Çıraklık okulu diplomalarının değerlendirilmesi
Madde 240- Yurt dışından alınan belgelerin değerlendirilmesi
Madde 241- Çıraklık eğitiminde ara sınıflardan ayrılanların kalfalık sınavına girmesi
Madde 242- Çıraklık eğitimi dışında alınan belgelerin değerlendirilmesi
Madde 243- Çıraklık eğitimi sistemine geçişte istenecek belgeler.
Madde 244- Meslekî ve teknik orta öğretim ile yükseköğretim mezunlarından iş yeri açma ve ustalık belgesi için istenecek belgeler
Madde 245 - Meslek odalarından alınan belgelerin değerlendirilmesinde istenecek belgeler

DOKUZUNCU KISIM
Meslekî Eğitim ve İstihdam
BİRİNCİ BÖLÜM
Meslekî Eğitim Almış Olanların Alanlarında İstihdamı ve
Hâlen Çalışanların Durumu
Madde 246- Meslekî eğitim almış olanların alanlarında istihdamı
Madde 247- Hâlen çalışanlar
Madde 248- Kapsam dışı mesleklerde çalışanlar

İKİNCİ BÖLÜM
Meslekî Eğitimin Seviyesi ve Türü
Madde 249- Meslekî eğitimin seviyesi
Madde 250- Meslekî eğitimin türü

ONUNCU KISIM
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 251- Personel
Madde 252- Yönetim
Madde 253� Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 254- Müdür başyardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 255- Müdür yardımcısı, görev yetki ve sorumlulukları
Madde 256 Teknik müdür yardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 257- Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı ve görevleri
Madde 258- Koordinatör müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları
Madde 259� Şefler
Madde 260- Bölüm, atölye, tesis ve lâboratuvar şefleri ve görevleri
Madde 261- Sektör koordinatörü, program koordinatörü, meslekî rehber şefleri ve görevleri
Madde 262- Araştırma bölüm şefliği ve görevleri
Madde 263- Tanıtım ve pazarlama bölüm şefliği ve görevleri
Madde 264� Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları
Madde 265- Nöbet görevi
Madde 266- Belletici ve görevleri
Madde 267- Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi
Madde 270- Yaygın meslekî ve teknik eğitimde rehberlik
Madde 271- Uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumluluk
Madde 272- İç hizmetler şefi, görev ve sorumlulukları
Madde 273- Teknisyenler ve görevleri
Madde 274- Döner sermaye saymanının görev ve sorumlulukları
Madde 275- Memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve görevleri
Madde 276- Kütüphane memuru ve görevleri
Madde 277- Ambar memuru ve görevleri
Madde 278- Ayniyat mutemedi ve görevleri
Madde 279- Hemşire ve görevleri
Madde 280- Şoför ve görevleri
Madde 281- Hizmetliler ve görevleri
Madde 282- Bahçıvan ve görevleri
Madde 283- Aşçı ve görevleri
Madde 284- Kaloriferci ve görevleri
Madde 285- Gece bekçisi ve görevleri
Madde 286- Diğer personel

ON BİRİNCİ KISIM
İşletmelerde Meslekî Eğitimin Denetimi
BİRİNCİ BÖLÜM
Denetime İlişkin Esaslar
Madde 287- Denetim
Madde 288- Denetim komisyonu
Madde 289- Komisyonun görevleri

İKİNCİ BÖLÜM
Denetim Raporları ve Saklanması
Madde 290- Denetim raporu
Madde 291- Dosya tutma
Madde 292- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletmelerdeki meslekî eğitimin denetimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler
Madde 293- Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler

ON İKİNCİ KISIM
Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması, Meslekî ve Teknik Orta
Öğretim Kurumları Mezunlarının Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişleriile
Bu Kurumların İlgili Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği ve
Koordinasyonuna İlişkin Esas ve Usuller
BİRİNCİ BÖLÜM
Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması ve Yönetimi
Madde 294- Meslekî ve teknik eğitim bölgesi
Madde 296- Öğretmen ve öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri
Madde 297- Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonu
Madde 298- Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonunun oluşturulması
Madde 299- Meslekî ve teknik eğitim bölgesinin yönetimi
Madde 300- Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonunun görevleri
Madde 301- Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonunun çalışma esasları

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişin Koşulları,
Başvuru ve Yerleştirme
Madde 302- Sınavsız geçişin koşulları
Madde 303- Sınavsız geçiş için başvuru ve yerleştirilme
Madde 304- Açıköğretim ön lisans programına yerleştirilme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş ve İş Birliği ile İlgili Diğer Hususlar
Madde 305- Eğitim programları
Madde 307- Meslekî ve teknik orta öğretim programları mezunlarının Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirilmesi
Madde 308- Meslek yüksekokulu programlarına Öğrenci Seçme Sınavı ile öğrenci yerleştirme
Madde 309- Kurumların olanaklarından yararlanma
Madde 310- Uyulacak kurallar

ON ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler, Yürürlük Hükümleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 311- Diğer bakanlıklara bağlı kurumlar
Madde 312- İkili anlaşmalarla oluşturulan programlar
Madde 313- Döner sermaye
Madde 314- Kanun'un geçici 1 inci, 2 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinin uygulanması

İKİNCİ BÖLÜM
Yürürlük Hükümleri
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 315- Yürürlük Hükümleri
Madde 316- Yürürlük
Madde 317- Yürütme