Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği Yönergesi

1409 01 Ağustos 1990

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ

Tebliğler Dergisi : AGUSTOS 1990/2326

Ek ve Değişiklikler:
1) EKİM 1997/2481 TD


BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

Amaç:

Madde 1: Bu yönerge; Bakanlığın görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin Bakanlık Müşavirlerinin de görüş ve katkılarıyla daha zenginleştirilmesine ve verimli hale getirilmesine, Bakanlık Müşavirlerinin birikimlerinden daha çok yararlanılmasını kolaylaştırıcı bir yapı (organizasyon) oluşturulmasına ve bir danışma birimi kimliği kazandırılmasına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesini amaçlar.

Kapsam:

Madde 2: Bu yönerge hangi statüde olursa olsun, Bakanlık Müşaviri görevi verilen bütün personeli kapsar.

Dayanak :

Madde 3: Bu yönerge, 179 Sayılı KHK'nin 56. maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar :

Madde 4: Bu yönergede geçen;

"Bakanlık"; Millî Eğitim Bakanlığını,

"Makam"; Millî Eğitim Bakanlık Makamım,

"Koordinatör Müşavir"; Bakanlık Müşavirliğini yönetme görevi verilen Müşaviri,

"Parlamento Müşavirleri"; T.B.M.M. çalışmalarını Bakanlık açısından izlemek üzere görevlendirilen Bakanlık Müşavirlerini,

"Müşavirler Kurulu"; İncelenmekte olan bir konunun derinleştirilmesi ve önerilerin zen­ginleştirilmesi amacıyla bütün Bakanlık Müşavirlerinin katıldığı çalışma ve toplana düzenini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, GÖREVLER VE GÖREVLİLER

Kuruluş :

Madde 5: Bakanlık Müşavirlerinden oluşan, bir Koordinatör Müşavirin yönetiminde çalışan, sekreteryası olan ve doğrudan Makama bağlı BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ kurulur.

Birimin Görevleri:

Madde 6: Bakanlık Müşavirliği'nin görev alanına giren iğler aşağıda belirtilmiştir.

1) Özel önem ve öncelik taşıyan konuların incelenmesinde, araştırılmasında ve çözüm yolları bulunmasında Bakana yardımcı olur.

2) Bakanlığın görev alanında olup, diğer birimleri doğrudan ilgilendirmeyen uzun vadeli çalışmaları gerektiren konu ve projeleri ele alır ve sonuçlandırır.

3) Bakanlıkta alman önemli kararları (reform niteliğinde) ve buna bağlı uygulamaları izler ve değerlendirilmesinde yardımcı olur.

4) Bakanlıktaki eğitim-öğretim, plân-program, yönetim-denetim, bütçe-yatırım, finansman, istihdam, eğitim araçları ve eğitim teknolojisinin geliştirilmesi vb. faaliyetlerin yürütülmesine katkıda bulunur.

5) Gerektiğinde, Bakanlık dışındaki toplantılara Müşavirlerin katılmalarım sağlar.

6) Parlamento ile Bakanlık arasında sağlanması gerekli ilişkiyi kurar ve devam ettirir.

7) Bakanlık Müşavirleriyle, bu birimde görevli personelin özlük ve sosyal hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.

8) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Koordinatör Müşavirin Görevleri:

Madde 7: Koordinatör Müşavir başlıca şu görevleri yapar:

1) Makam tarafından verilen görevlerin, Bakanlık Müşavirleri arasında yapılacak işbölümüyle gerçekleşmesini sağlar.

2) Bakanlık Müşavirliğini ve bürosunun kurulmasını sağlar, büro personelini yönetir.

3) Çalışma sonuçlarını ve yeni proje ile önerileri Makama sunar.

4) Bakanlık Müşavirliği'nin yıllık çalışma raporunun hazırlanmasını sağlar.

5) Bakanın yurtiçinde yapacağı inceleme ve denetlemelerin ve bu çerçevede yapılacak faaliyetlerin programını düzenler. Bu amaçla ön hazırlıkların yapılmasını ve programın uygulamasıyla ilgili koordinasyonu sağlar.

6) işlerin seyri hakkında Makama zaman zaman bilgi sunar.

7) Koordinatör Müşavir görevlerini, 179 Sayılı K.H.K.'nin 57. maddesine göre Bakanın devrettiği yetkiye dayanarak Makam adına yürütür.

Koordinatör Yardımcılığı:

Madde 8: Gerektiğinde Koordinatör Müşavire yardımcı olmak üzere, Koordinatör Müşavirin önerisi üzerine, Bakan tarafından bir veya birden fazla müşavir, Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Bunlar, Koordinatör Müşavirin verdiği görev ve İşleri yaparlar. Koordinatör Müşavirin bulunmadığı hallerde birisi Ona vekillik eder.

Madde 9: Bakanlık Müşavirlerinin başlıca görevleri şunlardır:

1) Makamdan veya Koordinatör Müşavir kanalıyla aldığı bireysel görevleri, belirlenen süreler içinde sonuçlandırır.

2) Gerektiğinde grup çalışmalarına veya kurul çalışmalarına katılır, üyelik görevini faal bir biçimde yerine getirir.

3) Kendisinin yıllık çalışma programını hazırlar, bir örneğini Bakanlık Müşavirliğine teslim eder, Makama sunulmak üzere işlerin seyri hakkında zaman zaman Koordinatör Müşavirliğe bilgi verir.

4) Görevlendirildiğinde; Bakanlığın çeşitli kurum ve kuruluşlarında inceleme, araştırma ve gözetim işlerini ve etkin biçimde rehberlik hizmetlerini bir program dahilinde sürdürür. Bakanlığın kurum ve kuruluşlarının daha iyi ve daha verimli çalışması için gerekli yeni projeleri ve önerileri hazırlar. Yeni proje ve öneri raporlarını, Makama sunulmak üzere 2 örnek halinde Bakanlık Müşavirliğine teslim eder.

5) Bakanlık içinde ve dışında hizmet içi eğitimi programlarında, isteği doğrultusunda yönetici, öğretim elemanı veya kaynak kişi olarak, kendi alanında verilen görevleri yerine getirir.

6) Hazırladığı yeni projeler ve Öneriler hakkında gerektiğinde Bakanla ikili veya grupla yapılacak çalışmalara bizzat katılır.

7) Parlamento ile Bakanlığımız arasında ilişki kurmakla görevli Parlamento Müşavirleri, TBMM komisyonları ve genci kurulun gündem çalışmalarını yakından izler.

Bakanlığı ilgilendiren gündem dışı konuşmalar; sözlü, yazılı sorular vb. konular hakkında süratle ön hazırlıklar yapar. Bir yandan Makama, diğer yandan Bakanlık Müşavirliğine de bilgi vererek ilgili icra ve destek birimlerinin devreye girmesini sağlar.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREVLENDİRME VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Görevlendirme:

Madde10: Bakanlığın özel önem ve öncelik taşıyan konularının tespit edilmesi, Bakanlık Müşavirlerinin bu konularda sürekli veya geçici görevlendirilmesi, Makam veya Makamın talimatıyla Koordinatör Müşavir tarafından sağlanır.

Çalışma Yöntemleri:

Madde 11: Bakanlık Müşavirleri, görevlerini genellikle bireysel olarak veya çalışma grupları içinde yürütürler. Bütün Müşavirlerin katılmasıyla "Müşavirler Kurulu" halinde çalışmalara da yer verilebilir. Alanın uzmanlarından oluşan çalışma grupları bir "İhtisas komisyonu" niteliğindedir. Çalışma grupları, ilk toplantılarında başkanlarını seçer. Ka­rarlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar tutanakla tespit edilir.

Müşavirler Kurulunun Çalışması:

Madde 12: Bakanlık Müşavirlerinin, bir danışma kurulu niteliğinde çalışmasına ihtiyaç duyulduğu takdirde, toplantının gündemi, yeri ve zamanı, varsa ön çalışmalarıyla ilgili bilgiler eklenerek müşavirlere yazılı veya sözlü olarak duyurulur.

Müşavirler Kurulu, Bakanın veya Koordinatör Müşavirin başkanlığında toplanır.

Toplantının tutanağı, ilgili çalışma grubu tarafından tutulur.

Kurul halinde çalışmalardan tek/bir karar çıkarılması şart değildir. Bu takdirde tartışma sonuçlarında ortaya çıkan görüşler. Makamın takdirine sunulur.

Bilimsel Yaklaşım:

Madde 13: Çalışma konularının veya sorunların bilimsel yöntemlerle ele alınması ve rapor edilmesi esastır.

Ancak, çalışına zamanının azlığı ve iş yoğunluğu yüzünden, mevcut verilerin ışığında daha pratik yollar da kullanılabilir.

Çalışma Sonuçları:

Madde 14: Çalışma yöntemi nasıl olursa olsun, çalışma sonuçlan yazılı rapor hâlinde sunulur.

Bu raporlar, mevcut durum, karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları gibi belli başlıklar altında ve sistematik olarak düzenlenir, varsa ekleriyle bağlantısı kurulur.

Raporların dil ve malzeme yönünden Öz, açık ve anlaşılır olmasına özen gösterilir.

Değişik Konumlarda Görevlendirme:

Madde15: Bakanlık Müşavirlerinin görevlerini Bakanlık Müşavirliği'nde sürdürmeleri ve buradan Makama yardımcı olmaya çalışmaları esastır.

Bakanlık Müşavirlerinin Bakanlık Müşavirliği dışında değişik konum ve mekânlarda görevlendirilmeleri, ancak Müsteşarın görüşü ve Bakanın onayına bağlıdır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Görevi Sonuçlandırmak:

Madde 16: (Değişik: EKİM 1997/2481 TD ) Bakanlık Müsriflerinin her zaman ve her yerde göreve hazır olmaları, işleri planlanan sürede ve sağlıklı bir biçimde sonuçlandırmaları esastır.

Sorumluluk :

Madde17: Görevlerinden dolayı. Koordinatör Müşavir ve Bakanlık Müşavirleri Hakana karşı sorumludur.

Birimlerin Desteği:

Madde 18: Bakanlık Müşavirlerinin, Bakanlığın merkez ve taşra ünitelerinden, inceleme-araştırma konuları ile ilgili istedikleri bilgiler (gizlilik dereceli olanlar hariç) son durumlarına göre verilir. Davet edilen kaynak elemanlarla, istenecek hizmet araçları zamanında görevlendirilir. Her türlü işbirliği, yardım ve destek sağlanır. Bunların temininden ilgili birim amirleri sorumludur.

İş Bölümü :

Madde19: Bakanlık Müşavirlerinin atama, ayrılma, yer değiştirme ve emeklilik işleri Personel Genel Müdürlüğünce, aylık, yolluk, acil durumlar için hizmet otosu tahsisi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, sicil, izin, hastalık, ders ücreti puantajları, dairesi üstü onayları, geçici görevlendirme vb. işlemleri Bakanlık Müşavirliğince yürütülür.

Bu maksatla her müşavir için Bakanlık Müşavirliğinde bir dosya tutulur.

Yıllık Çalışma Raporu :

Madde 20: Bakanlık Müşavirliği'nin yıllık genel çalışma sonuçlarını gösterir rapor, her yılın Aralık ayında hazırlanarak Makama sunulur.

Hüküm Bulunmayan Haller:

Madde 21: Bu yönergede hüküm bulunmayan olay ve durumlarda genel kurallara göre hareket edilir.

Madde 22: Bu yönerge Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Geçici Madde 1: Bu yönerge yürürlüğe girmesiyle birlikte, Bakanlık Müşavirliğinde büro hizmetlerini yürütmek üzere bir şube müdürü ile ihtiyaca göre memur, daktilograf ve diğer elemanları Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilir. Gerekli çalışma ortamı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca sağlanır.

Geçici Madde 2: Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar. Müşavirlerin ellerindeki mevcut çalışma konuları ve bunların sonuçları tespit edilerek Makama sunulur.BEŞİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yürürlük :

Madde 23: Bu yönerge, onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 24: Bu yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.