İlköğretim Kurumları, Orta Öğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi

2645 30 Kasım -0001 Belgeyi İndir

İLKÖĞRETİM KURUMLARI, ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SPOR YARIŞMALARI YÖNERGESİ

Bakanlık Makam Onayı : 21/08/1997/316


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Konu-Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

Konu

Madde 1- Toplumu oluşturan bireylerin; sağlıklı, atılgan, becerikli, üretken olmaları, dengeli bir kişilik geliştirmeleri, kısaca; beden, zihin, duygu ve sosyal yeteneklerinin, millî amaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve yönlendirilmesinde en etkin araç beden eğitimi ve spor faaliyetleridir.

Gelişen teknolojinin, hızlı kentleşmenin ve diğer hayat şartlarının bireylere getirdiği bunalım ve baskıları azaltmak, bunların insan üzerindeki olumsuz fizik ve moral etkilerini hafifletmek, dolayısıyla sağlıklı bir toplum yaratmak için, beden eğitimi ve spor faaliyetlerini insan hayatında vazgeçilmez bir alışkanlık hâline getirmektedir. Bu alışkanlığın verileceği en uygun yaş grubunu da ilk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrenciler oluşturmaktadır.

Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin genel eğitim ve öğretimdeki yeri ve önemi ülkemizde anlaşılmış ve kabul edilmiş olup Anayasamızın 59 uncu maddesinde, “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur” şeklinde ifadesini bulmuştur.

Öğretim kurumlarımız; okullarda beden eğitimi ve spor faaliyetlerini eğitim ve öğretimin etkin bir aracı olarak yaygınlaştırırken ülkemizin dünya genelinde spor yarışmalarında başarılı olması için de önemli bir kaynağı oluşturacaktır. Sporda dev atılımları yapan ülkeler ile aramızdaki farkı kapatmak için konuya bilinçli ve sistemli bir şekilde yaklaşmak gerekmektedir. Sporcu piramidinin tabanı da tamamen okullarımız bünyesi içerisindedir. Temel spor bilgilerinin verilmesi, üstün yetenekli sporcuların tespit edilmesi bu kurumlarımızda gerçekleşecektir. Bu da okullarımızda uygun bir “spor ortamı”nın yaratılmasıyla mümkün olacaktır.

Amaç

Madde 2- Genel eğitimin önemli bir bölümünü oluşturan beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin;

- İlk ve orta öğretim kurumlarında özendirilmesi, yaygınlaştırılması,

- Ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi,

- Okul, il, Ülke ve Uluslar Arası Yarışmaların; Uluslar Arası Oyun ve Yarışma Kuralları, Millî Federasyonlarımızca kabul edilen usuller ve Okul Spor Kolları Yönetmeliği Hükümlerine göre eğitim bütünlüğü ilkesi çerçevesinde yürütülmesidir.

Kapsam

Madde 3- Bu yönerge; Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer Bakanlıklara bağlı resmî ve özel ilk ve orta öğretim okullarında (kız-erkek) okuliçi, iliçi, yurt içi ve yurt dışında yapılacak resmî ve özel spor yarışmaları ile bu yarışmalara ilişkin çalışmaları kapsar.

Dayanak

Madde 4- Bu Yönerge; 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 5- Bu Yönergede geçen;

“Bakanlık”, Millî Eğitim Bakanlığını,

“Daire Başkanlığı”, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

“Eğitim-Öğretim Kurumları”, İlköğretim okulları, orta öğretim okullarını,

“Yarışma”, Millî Eğitim Bakanlığı ve yetkili kuruluşlarınca düzenlenen her tür ve seviyedeki sportif müsabakayı,

“Kategori”, Okullar için tespit edilen ve resmi yarışmaları düzenlenen yaş kesitini,

“ISF”, Uluslararası Okul Sporları Federasyonunu,

“Federasyon ve Spor Federasyonu”, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yasasına göre kurulmuş spor federasyonlarını,

“Yönetici ve İdareci”, Spor kafilelerinin başında görevli idari ve teknik elemanları,

“Çalıştırıcı”, Spor faaliyetlerine katılan öğrenci sporcuları çalıştıranları, eğitenleri,

“Sporcu”, Kayıtlı olduğu okulu temsilen spor yarışmalarına katılan öğrenci sporcuları,

“E-K”, (K) Kız, (E) Erkek öğrenci sporcuları,

ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Spor Çalışmaları ve Yarışmaları

Spor Çalışmaları ve Yarışmaları

Madde 6- Her okulda ders dışı zamanlarda spor çalışmaları yapılır, sınıflararası yarışmalar organize edilir. Okullar, okulda çalışmalarını yaptıkları spor dallarında, mahallî okullar arası yarışmalara katılırlar. Mahallî yarışmalarda derece alan okullar, Bakanlıkça tanınan kontenjanlara göre sonucu Türkiye Birinciliğine varan yurt içi yarışmalarda ilini ve okulunu temsil ederler. Türkiye Birincisi olan ferdi sporcularla, okul veya il karması takımları Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF); o yıl yarışmalarını organize ettiği spor dallarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanırlar.

(A) Spor Çalışmaları

Öğrencilerin yalnız beden eğitimi dersleri ile beden eğitimi ve sporun amaçlarına uygun yeterli gelişme ve eğitime ulaşmaları imkânsızdır. Bu nedenle okul içinde ders dışı spor faaliyetlerine büyük önem verilerek, bu çalışmalar tüm öğrencilerin katılımına imkan verecek biçimde düzenlenir ve yürütülür.

Bu faaliyetlerin organizasyonu için her okulda “Okul Spor Kolları Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak, bir spor kolu kurulur. Okulun bütün öğretmen ve öğrencileri spor kolunun tabiî üyesidir. Spor çalışmaları ve yarışmaları için okul müdürü başta beden eğitimi öğretmeni olmak üzere bütün öğretmenlere görev verebilir.

(B) Spor Yarışmaları

Öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlamak, kurallara uymayı öğretmek, boş zamanı faydalı bir şekilde değerlendirmek, okuldaki çalışmaları diğer öğrencilere, okullara ve velilere sergilemek için, ferdî ve takım hâlinde yapılan karşılaşmalardır.

Bu yarışmalar; okuliçi (sınıflar arası) yarışmalar, okullararası (mahalli) yarışmalar, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği Yarışmaları ile Milletler Arası yarışmalar olmak üzere 4 ana gruba ayrılır.

(1) Okul İçi Yarışmalar (Sınıflar Arası)

Okul spor kolu tarafından, okul idaresi iş birliği ile okulda mevcut öğrenci ve sınıf sayısına, öğrencilerin cinsiyeti, yaş ve bünye özelliklerine uygun olarak, okulun ve çevrenin saha, tesis ve malzeme imkanları göz önünde tutularak organize edilen yarışmalardır.

Bu amaçla;

a) Her okulda bir “Spor Ortamı” yaratılacaktır.

b) Okulun saha, tesis ve malzeme sorununun çözümü için mahallî imkânlar seferber edilecektir.

c) Çevrenin saha, tesis ve malzeme imkânlarından azami yararlanma yoluna gidilecektir.

d) Spor dallarında okul bünyesine uygun olanlar; öğrenci potansiyeli, saha, tesis ve malzeme durumları göz önünde tutularak seçilecek ve okul bünyesi içinde bu spor dalları ve branşlarında bir ekol oluşturulmaya çalışılacaktır.

e) Okullarda sınıf içi çalışmalar yapılacak, büyük sınıflardaki yetişkin öğrencilere, küçük sınıflardaki çalışmaların yürütülmesi sırasında liderlik görevi verilecektir.

f) Okulca belirlenen spor dallarında, cinsiyet ve yaş seviyesi gözetilerek öğretim yılı boyunca sürecek yarışmalar, bir program dahilinde yürütülecek ve bunların kayıtları tutulacaktır.

g) Sınıflar arası yarışmalarda sınıf öğretmenlerine sorumluluk verilecektir.

h) Yarışmalarda sporcu ve seyirci öğrencilerin hal ve davranışları öğrencilik ve sportmenlik sınırlarını aşmayacaktır. Bu konuda her türlü tedbir zamanında alınacaktır.

(2) Okullar Arası Yarışmalar (Mahallî)

Okul çalışmalarının il düzeyinde sergilendiği, okullar arasındaki kaynaşmayı sağlayan aynı zamanda ülke düzeyinde ili temsil edecek öğrencileri veya okulu belirleyen, ilin tüm resmî ve özel ilk ve orta öğretim okulları arasında, Millî Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda, mahallî okullararası, yarışma kurullarınca; (Lig Heyeti) Daire Başkanlığının yayımladığı yönetmelik, yönerge, genelge ve programlarına göre yürütülen resmi ve özel yarışmalardır.

a) Okul Spor kolları Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre ilçe düzeyinde kurulacak. İlçe Lig Heyetlerince de özel ve resmi mahiyette yarışmalar organize edilebilecektir.

b) İlçe diğer yerleşim yerlerinde okullar; yarışma programlarını aksatmamak koşulu ile imkanları ölçüsünde mahalli okullararası Yarışma Kurullarınca (Lig Heyeti) düzenlenen yarışmalara katılabilirler. Bu yarışmaların yer ve tarihleri yarışmaların tertip komitelerince belirlenecektir.

c) Mahallî Okullar Arası Yarışma Kurulları organizasyon için; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile; saha ve tesis tahsisi, hakem görevlendirilmesi, sağlık ve emniyet önlemlerinin alınması, yarışmaların Uluslar Arası Kurallara ve ilgili Federasyonların Yarışma Yönetmeliklerine uygun yürütülmesi ve benzeri hususlarda idari ve teknik yönden iş birliği yapacaklardır.

d) Mahallî Okullar Arası Yarışma Kurulları (Lig Heyeti), her yıl yayınlanan yarışma programına uygun olarak mahallî okullar arası spor yarışmalarının programını hazırlayacaklar, okulların katılımını sağlayacaklar ve bunların kayıtlarını tutacaklardır.

e) Yarışmalarda Daire Başkanlığınca tespit edilen öğrenci lisansı geçerli olacak ve lisanssız hiç bir sporcu yarıştırılmayacaktır.

f) Mahallî Okullar Arası Yarışmalar il ve ilçe merkezlerinde bulunan ve aşağıda belirtilen sayıda okul takımının iştirakiyle düzenlenecektir. Belirtilen sayıdan az okulun iştirakiyle yapılan yarışmalarda derece elde eden takımlar grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği Yarışmalarına alınmayacaklardır. Bu sebeple; Millî Eğitim Müdürlükleri Branş ve Kategorilere göre yarışmalara katılan okul sayılarını, sporcu sayılarını ve teknik sonuçlar ile katılma isteklerini kız-erkek (EK-4 Form) en geç sonuç bildirme tarihine kadar, Daire Başkanlığına bildirmiş olacaklardır, Sonuç bildirmeyen iller yarışmalara alınmayacaklardır.

g) İllerin gruplandırılması ve yarışmalara katılacak en az okul sayısı (kız-erkek):

I. Grup İller : Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir.

II. Grup İller : Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İçel, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Zonguldak.

III. Grup İller : I. Ve II. Grupta yer almayan diğer iller.

Küçükler Kategorisi Yıldızlar Kategorisi Gençler Kategorisi

I. GRUP 10 8 8

II. GRUP 8 6 6

III. GRUP 6 4 4

h) Okul müdürleri, yarışmalarda okulların sporcularından ve seyircilerinden sorumlu olacak, yeteri kadar öğretmen bulunduracaklardır.

(3) Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği Yarışmaları

Sınıflar arası ve mahallî spor çalışma ve yarışmaların yurt düzeyinde devamı ve faaliyetlerin teşviki, Uluslar Arası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) organizasyonuna katılacak sporcu ve okul takımlarının seçilmesi ve Türk Sporunun gelişmesi amaçlarına yönelik olarak Daire Başkanlığının sorumluluğunda; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları, Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin iş birliği ile organize edilen, sonucu Türkiye Birinciliğine varan eleme, grup, yarı final ve Türkiye Birinciliği yarışmalarıdır.

Bu yarışmalar için her yıl faaliyet programı yayınlanır.

Yıllık faaliyet programları;

a) Alınan bütçe ödenekleri,

b) Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) yıllık faaliyet programı,

c) Spor Federasyonları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin yıllık faaliyet programları,

d) İllerin nüfus yoğunluğu ve spor potansiyeli,

e) İllerin ve okulların önceki yıllarda spor dallarına göre gösterdikleri başarıları,

f) İllerin; saha, tesis, malzeme, ulaşım, barınma, hakem ve teknik personel vb. imkanları,

g) Resmî ve Dini Bayram Tatilleri,

h) Okulların öğretime açılış ve kapanış tarihleri, yarıyıl tatili,

ı) Okulların çeşitli sınav tarihleri,

i) Yarışmaların tüm öğretim yılını kapsayacak şekilde uzun süreli olması,

j) Spor dallarının özelliklerine göre yarışma mevsimlerini, dikkate alınarak hazırlanır.

(4) Millerler Arası Yarışmalar (ISF)

Uluslar Arası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) organize ettiği, üye ülkelerin, spor dallarına göre takım halinde birinci olan okul takımları veya ferdi birincilerinden oluşan karma takımlarıyla temsil edildiği yarışmalardır. Bu yarışmalara katılım Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün yaptığı koordinasyon sonucu gerçekleştirilir.

Bu yarışmalar, ISF'nin tespit ettiği esaslara ve yıllık faaliyet takvimine göre organize edilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Spor Dalları ve Kategoriler-Yaş Tashihi-Terfiler ve Terfi

Edebilme Yaşları

Spor Dalları

Madde 7- Ülkemizde faaliyet gösterilen spor dallarının hepsini okullarımızda yaygınlaştırmak ve yarışmalarını düzenlemek mümkün değildir. Bu nedenle okuliçinde çalışması mümkün olan, gençlere sevilen, benimsenen spor dalları ile geleneksel sporlarımıza öncelik verilecek, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun branşlarda yarışmalar düzenlenecektir. Bölge özelliği gösteren kayak, yüzme ve benzeri spor dallarının uygun bölgelerde yaygınlaştırılması hedef alınacaktır. Spor dallarındaki değişiklikler her yıl yarışma programında belirtilecektir.

İller, Bakanlıkça resmî yarışması düzenlenmeyen spor dallarında, şartlar uygun olduğu takdirde, özel yarışmalar düzenleyebilirler.

Kategoriler

Madde 8- Okul spor yarışmaları, öğrencilerin yaş, cinsiyet ve bünye özelliklerine uygun olarak aşağıdaki kategorilerde düzenlenir.

a) Küçükler kategorisi (İlköğretim Okulları)

b) Yıldızlar kategorisi (İlköğretim Okulları)

c) Gençler kategorisi (Ortaöğretim Okulları)

Kategoriler;

1) ISF'nin yaş sınırlamaları,

2) Milli Spor Federasyonlarımızın belirlediği yaş sınırlamaları,

3) Okullarda okuyan öğrencilerin yaş ve bünye özellikleri göz önünde tutularak öğretim yılı başında tespit edilir ve her yıl yarışma programında ilan edilir. Yaş hesabında doğum yılı esas alınır. Ay ve gün hesabı yapılmaz.

4) Uluslar Arası Okul Sporları Federasyonu (ISF) ile spor branşlarının özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde bu kategorilerin yaş sınırlarında değişiklik yapılabilir.

A) Küçükler Kategorisi :

Bu kategori; İlköğretim okullarında okuyan kız ve erkek öğrencileri kapsar.

B) Yıldızlar Kategorisi :

Bu kategori; İlköğretim okullarında okuyan kız ve erkek öğrencileri kapsar. Orta öğretim kurumları ile birlikte eğitim yapan okullarda yaşları uygun olsa bile lise kısmında okuyan öğrenciler bu kategoride yarışmalara katılamazlar.

C) Gençler Kategorisi :

Bu kategori; Orta öğretim okullarında okuyan kız ve erkek öğrencileri kapsar.

ISF yaş sınırına göre düzenlenen yarışmalarda;

- İlk ve Orta öğretimi bir arada bulunan kurumlarda öğrencilerin yaşları tutsa da karma takım oluşturulamaz.

Yaş Tashihi

Madde 9- Hangi tarihte yapılırsa yapılsın mahkeme ile yaşını küçüktenler tashih yapılmadan önceki yaş ile; yaşını büyültenler, yeni tashih olunan yaşı ile lisans çıkartabilirler. Bu konuda yapılacak yanlışlıklardan okul müdürü sorumludur.

Terfiler ve Terfi Edebilme Yaşları

Madde 10- a) Öğrencilerin gelişme ve yeteneklerine göre bir üst kategoriye terfileri, Okul Spor Kolları Yönetmeliğinde belirtilen, asıl yaş kategorisindeki spor dallarında geçerlidir.

b) Boks, Güreş, Halter, Futbol ve Taek-Wondo dallarında bir üst kategoriye terfi yapılamaz.

c) Terfi yaşları doğum tarihlerine göre her yıl faaliyet programında açıklanır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yarışma Çeşitleri-Yarışmalara Katılacaklarda Aranacak

Şartlar-İstenecek Belgeler-Yarışmaların Tertibi-Yarışma

Kurulları ve Görevleri

Yarışma Çeşitleri

Madde 11- Özel ve resmî okulların yarışmaları; resmi ve özel olmak üzere teşvik, eleme, grup, yarıfinal, final ve benzeri kademelerde (Kız-Erkek) küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenir.

A) Resmî Yarışmalar

1) Okul, yıllık faaliyet programında yer alan spor dallarında, sonucu okul birinciliğine varan ve okul müdürlüklerinin sorumluluğunda, Okul Spor Kolları Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenen sınıflararası yarışmalar,

2) Mahallî Okullar Arası Yarışma Kurulu (Lig Heyeti) yıllık faaliyet programında yer alan spor dallarında, sonucu ile birinciliğine varan ve Millî Eğitim Müdürlükleri sorumluluğunda Daire Başkanlığının okullar arası yarışma yönergesi hükümlerine göre düzenlenen okullararası, yarışmalar,

3) Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığının yıllık faaliyet programında yer alan spor dallarında, sonucu Türkiye Birinciliğine varan Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda düzenlenen teşvik, eleme, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği kademelerinde okullararası yarışmalar,

4) Uluslar Arası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) yıllık faaliyet programında yer alan spor dallarında, sonucu Dünya Birinciliğine varan ve organizasyon olarak, ISF, temsil olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda olan Ülkeler Arası Okul Spor yarışmaları.

B) Özel Yarışmalar

1) Resmî yarışmalar tanımında açıklanan birimlerin program dışı organize ettikleri yarışmalar,

2) İl Birinciliğine katılamayan ilçe ve diğer yerleşim yerlerindeki okulların kendi aralarında organize ettikleri yarışmalar.

3) Okulların il içerisinde birbirleriyle veya başka kuruluşlarla organize ettikleri yarışmalar,

4) Okulların başka ildeki okullarla ya da kuruluşlarla organize ettikleri yarışmalar,

5) Okulların veya il karmalarının resmi program dışı başka ülkelerin okul takımları ile organize ettikleri yarışmalardır.

Yarışmalara Katılacaklarda Aranacak Şartlar

Madde 12-

A) Okullar

1) Okullar yıllık faaliyet programında belirlenen spor dalları ve bunların branşlarında sınıflararası yarışma düzenleyeceklerdir.

2) Okullar, mahallî yarışmalar imkanları ölçüsünde katılacaklar, ancak, her okul kros ve masa tenisi il birinciliklerine katılmak zorundadırlar.

3) Yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

4) Faaliyet programında yer almak,

5) Katılım payı olarak lig heyetine ödenmesi gereken parayı yatırmış olmak,

6) Takımların başında sorumlu idareci ve/veya çalıştırıcı bulunmak,

7) Yarışma yerinde zamanında hazır olmak,

8) İl birinciliklerini Daire Başkanlığı yıllık faaliyet programları ve takvimine uygun olarak yaparak sonuçlarından illerin okul takımları ile ferdi sporcuları, sonucu Türkiye Birinciliğine varan yarışmalara katılmaya hak kazanırlar. Bu yarışmalara katılmaya hak kazanan okul, Türkiye Birinciliği yarışmalarına veya bunların kademelerine katılmak zorundadırlar. Özürleri olmaksızın katılmayan takım ve sporcular için belli bir süre yarışmalara alınmama vb. müeyyide uygulanır ve ilgililer hakkında idarî soruşturma açılır. Bu husus yarışma yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

9) Türkiye Birincisi olan okul takımları ile ferdi sporcular, o yıl ISF programında yer alan Dünya Şampiyonalarında ülkemizi temsile hak kazanırlar.

10) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen yarışmalara katılacak takım ve sporcular da bu yönergede belirtilen genel ve teknik açıklamalara uyacaklardır.

11) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takım ve sporcuları Türkiye Birinciliklerinde Birinci olmaları halinde uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsil edemezler, ikinci olan takım uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsil edecektir.

B) Sporcular

Durumları Daire Başkanlığının yayınladığı konu ile ilgili her türlü yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun; özel ve resmî ilk ve orta öğrenim okullarının öğrencileri okullar arası düzenlenen yarışmaların her basamağında okulunu, ilini ve Bakanlığımızı temsilen yarışmaları katılabilirler.

Ancak;

1) İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği, hükümlerine göre okulun kayıtlı öğrencisi ve derslere devam etme hakkı olmak ve devam etmek,

2) İstenilen vasıflara uygun spor kıyafeti olmak,

3) Kategorisine uygun yaş sınırı içerisinde bulunmak,

• Spor dalı kısıtlama şartlarına uymak,

5) Usulüne uygun öğrenci lisansına sahip olmak,

6) Cezalı durumda bulunmamak (Cezaların af edilmesi halinde veya süresinin bitiminde mani hal ortadan kalkar. Okulca veya Bakanlıkça okuldan uzaklaştırma cezası alanlar bu süre içerisinde yarışmalara katılamazlar.)

7) Okul müdürlüğünce görevlendirilmiş, idareci ve çalıştırıcıya sahip bulunmak.

8) Okulda yanı müdürlük bünyesinde başka isim altında, yaş sınırlaması ve tahsil durumu aranmadan eğitim ve öğretim yapan; pratik sanat okulu vb. kurs niteliğinde kurulmuş okulların öğrencileri yarışmalara katılamazlar.

9) Okulun diğer öğrencileri ile aynı statüde olan yabancı uyruklu öğrenciler, takım listelerinde 2 (iki) den fazla yer alamaz ve bu öğrencilerin ikisi birden aynı anda takımda yarışamaz, bu öğrenciler yurtdışı yarışmalarında ülkeyi temsil edemezler.

Yarışmalara Katılacaklardan İstenilecek Belgeler

Madde 13-

A) Mahalli Yarışmalarda :

1) Okullardan;

a) Okul müdürlüğünce antetli kağıda yazılmış ve onaylanmış idareci, çalıştırıcı ve sporcu isim listesi.

b) Yarışmalara katılacak sporculara ait o öğretim yılı için geçerli lisanslar,

2) Sporculardan;

Usulüne uygun olarak alınmış öğrenci sporcu lisansı. (Örnek –1)

B) Eleme, Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliklerinde:

1) Okullardan;

a) Valilikçe onaylı idareci, çalıştırıcı ve sporcu isim listesi (Örnek-3) liste örneğine uygun olarak 4 nüsha olarak hazırlanacak bunlardan bir nüshası ilgili okul müdürlüğüne verilecek, biri takım idaresinde kalacak, 2'si Tertip Komitesine verilecektir. Listelerde silinti ve kazıntı bulunmayacaktır.

b) İdarecide kalmak üzere veli izin belgesi.

c) Sporculara ait lisans ve nüfus hüviyet cüzdanları.

2) Sporcudan;

a) Usulüne uygun olarak alınmış öğrenci sporcu lisansı (Örnek-1)

b) Fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı (Aslı) nüfus hüviyet cüzdanı fotoğrafsız ve onaysız hiçbir sporcu kesinlikle yarışmalara alınmayacaktır.

Yarışmaların Tertibi

Madde 14- Okullarda ve okullar arası tertip edilecek her türlü spor yarışması için prensip olarak yarışmaların tümünden sorumlu yarışma kurulu, tek tek spor dalı veya birden fazla spor dalının organizasyonundan sorumlu tertip komiteleri oluşturulur.

Bu kurul ve komiteler

A) Sınıflar arası yarışmalar için;

Sınıflar arası Yarışmalar Kurul ve Sınıflar arası Tertip Komiteleri.

B) Okullar arası yarışmalar için;

Mahalli Okullar Arası Yarışmalar Kurulu (Lig Heyeti) ve Mahallî Okullar Arası Yarışmalar Tertip Komiteleri.

C) Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmaları için; (Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde) Okullar Arası Yarışmalar Kurulu ve Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı yıllık faaliyet programlarına göre düzenlenecek yarışmalar için oluşturulacak geçici yarışmalar tertip Komiteleridir.

Yarışma Kurulları ve Görevleri

Madde 15-

A- Sınıflar arası Yarışmalar Kurulu ve Görevleri :

1) Okul Spor Kolu Yönetim kuruludur. Her öğretim yılında okulların yeni öğretim yılına başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde okul müdürünün çağrısı üzerine toplanan genel kurulda Okul Spor Kolları Yönetmeliği esaslarına göre seçilir.

2) Okulda düzenlenecek yarışmaların; spor dalı ve branşlarını tespit eder. (Kız-Erkek) hangi seviyedeki sınıflar arasında ve hangi yaş grupları ile yapılacağını ve diğer ana prensipleri saptanır.

3) Yarışmaların organizesi ile ilgili tertip komitelerini belirler.

4) Yıllık faaliyet programını hazırlar.

5) Spor disiplinine uymayanlar hakkında gerekli önlemleri alır ve ilgili kurula iletir.

6) Yarışma sonuçlarının tescillerini yapar.

7) Yarışmalar ile ilgili kayıtları tutar, istatistikî bilgileri tespit eder ve değerlendirir.

8) Yıl sonunda faaliyet raporunu hazırlar.

B- Mahallî Okullar Arası Yarışmalar Kurulu

(Lig Heyeti) ve Görevleri :

1) Lig Heyeti; Okul Spor Kolları Yönetmeliğine uygun olarak başkanının (M.E.Müdürü veya görevlendireceği M.E.Müdür Yardımcısı) çağrısı üzerine okulların yeni öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 30 gün içinde toplanır. Toplantı sonunda teşkil edilen lig heyeti isim listesi ve toplantı tutanağı 01 Kasım'a kadar Daire Başkanlığına gönderilecektir.

2) Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığının yönetmelik, yönerge, genelge ve emirleri doğrultusunda okullararası yarışmalar programına ve teknik açıklamalarına uygun olarak (Kız-Erkek) hangi branşlarda ve kategorilerde yarışma yapılacağı tespit eder.

3) Yarışmaların organizesi ile ilgili tertip komitelerini belirler.

4) Yıllık faaliyet programını hazırlar.

5) Spor disiplinine uymayanlar hakkında gerekli önlemleri alır ve ilgili kurula iletir.

6) Yarışmalar ile ilgili kayıtları tutar, istatistiki bilgileri tespit eder ve değerlendirir.

7) Yarışma sonuçlarının tescillerini yapar.

8) Yıl sonunda faaliyet raporunu hazırlar.

C) Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği Yarışmaları

Kurulu ve Görevleri :

1) Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığının Başkanlığında en az 4 üyeden oluşur. Üyeler ilgili şube müdürleri ve konu üzerine uzmanlaşmış diğer kişiler arasındatespit edilir.

2) Yıllık faaliyet programının ana prensiplerini ve hedeflerini belirler.

3) Konu ile ilgili Şube Müdürlerinin koordinasyonunu sağlar ve çalışma takvimini belirler.

4) Hazırlanan yarışma yönergesi ve faaliyet programını inceler.

5) Spor disiplinine uymayan hakkında gerekli önlemleri alır ve disiplin işlemlerinin uygulanması için ilgili kurula iletir.

6) Yarışma sonuçlarını tescil eder.

7) İstatistikî bilgileri ve yıl sonu faaliyet raporunu inceler ve değerlendirir.

Tertip Komiteleri ve Görevleri

Madde 16-

A) Sınıflar Arası Yarışmalar Tertip Komiteleri :

Okul spor kolu başkanı tarafından seçilecek en az 2 (iki) en çok 4 (dört) sınıflararası yarışmalar kurulu üyesi en çok 2 (iki) sınıf temsilcisi ve ilgili dalların okul kaptanlarından oluşur.

Her spor dalı için ayrı Tertip Komitesi kurulacağı gibi birden fazla spor dalını organize edebilecek Tertip Komiteleri de kurulabilir. Bu durumda ilgili spor dallarının kaptanları komitede yer alır. Komitenin görev süresi bir yıldır.

Görevleri

1) Yarışma fikstürlerini düzenlemek.

2) Yarışmaların yer, zaman ve görevli elemanlarını belirlemek, bu konuda okulun ve çevrenin imkanlarından yararlanmak için girişimleri yapmak.

3) Yarışmaları yönetecek hakemleri görevlendirmek.

4) Yarışmaların, programa uygun yer ve zamanda yapılmasını sağlamak.

5) Gerekli hallerde, yarışmaların tarih, yer ve saatinde değişiklik yapmak.

6) Hakem tarafından alınan erteleme kararları ve sonuçlandırılmayan yarışmalar hakkında karar vermek.

7) Yarışmaların okul disiplinine, sportmenlik ilkelerine yaraşır biçimde yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak, çıkan olaylarda görevlilerin raporlarını incelemek gerekli görülenleri sınıflararası yarışmalar kuruluna sevk etmek.

8) Yarışma sonuçlarını düzenli olarak tutmak, bu konuda hazırlanan formları doldurmak ve bunları görüşleri ile birlikte okul spor koluna vermek.

9) Yarışmalarda derece alan takım ve sporcuları ödüllendirmek.

10) Görev süresi bir yıldır.

B) Mahallî Okullar Arası Yarışmalar Tertip Komiteleri:

Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya ilgili Şube Müdürü Başkanlığında mahallî Okullararası Yarışmalar; Yarışmalar Kurulu (Lig Heyeti) tarafından kurul içinden seçilecek en az 2 (iki), en çok 4 (dört) üye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spordan Sorumlu Şube Müdürü ile ilgili spor dallarının sorumlusundan oluşur.

Her spor dalı için ayrı ayrı tertip komiteleri oluşturulacağı gibi, bir tertip komitesi bütün spor dallarını veya bunlardan bir kısmını organize edebilir. Bu takdirde ilgili spor dallarının il temsilcileri komiteye dahil edilir.

Görevleri

1) Yarışma fikstürlerini düzenlemek.

2) Yarışmaların programa uygun yer ve zamanda yapılmasını sağlamak.

3) Yarışmalar sırasında gerekli olan yönetici, saha sorumlusu, emniyet ve sağlık görevlisi, hizmetli vb. personeli temin etmek.

4) Yarışmaları yönetecek hakemlerin görevlendirilmesi için ilgili branşın hakem komitesinden hakem görevlendirilmesi için talepte bulunmak.

5) Gerekli hallerde yarışmaların tarih, yer ve saatinde değişiklik yapmak.

6) Hakem tarafından alınan erteleme kararları ve sonuçlandırılmayan yarışmalar hakkında karar vermek.

7) Yarışmalarda çıkan olaylarda görevlilerin raporlarını incelemek ve yarışmaların sonucu hakkında karar vermek.

8) Faaliyetlerin eğitim-öğretim ilke ve amaçları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

9) Gerekli görüldüğü hallerde kusuru olanlar hakkında disiplin işlemleri yapılması için Mahalli Okullararası Yarışmalar Kuruluna (Lig Heyeti) sevk etmek.

10) Yarışma sonuçlarını düzenli olarak tutmak, bu konuda hazırlanmış formları doldurmak ve bunları görüşleri ile birlikte mahallî yarışmalar kuruluna vermek.

11) Görev süresi bir yıldır. Yeni Tertip Komitesi seçilinceye kadar görevine devam eder.

C) Geçici Tertip Komiteleri:

Eleme, Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği organizasyonunun yapıldığı yerde ilgililerin katılması ile oluşturulan komitelerdir.

Bu komiteler, ilgili yarışmanın adı ile belirtilir. (Örnek: Basketbol Grup Birinciliği Tertip Komitesi, Puanlı Atletizm Türkiye Birinciliği Tertip komitesi gibi).

Komite Başkanı; Bakanlık Temsilcisidir. Temsilci bulunmadığı hallerde İlin Milli Eğitim Müdürü veya görevlendireceği Yardımcısı veya Şube Müdürü Komiteye Başkanlık eder.

Üyeler Gençlik ve Spor İl Müdürü veya görevlendireceği Şube Müdürü, Milli Eğitim Müdürü veya görevlendireceği Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü, Federasyon Temsilcisi ve ilgili spor dalının il temsilcisidir.

Görevleri

1) Yarışma programına uygun olarak fikstürleri düzenlemek.

2) Yarışmaların gün ve saatini belirlemek.

3) Hakemlerin görevlendirilmesini sağlamak.

4) Yarışma kayıtlarını tutmak.

5) Yarışmalara katılacakların belgelerini incelemek, eksik ve hatalı bulunanların yarışmalara alınıp alınmamasına karar vermek.

6) Organizasyonun eğitim-öğretim ilkelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Gerekli hallerde ertelenmesine karar vermek.

7) Yarışmalarda olay çıkaran, olumsuz tutum ve davranışlarda bulunan, sahtecilik yapan idareci, çalıştırıcı, sporcu ve takımlar hakkında idari ve disiplin işlemlerine ilişkin kararlar almak. Kusuru bulunanların merkez disiplin kuruluna sevklerini sağlamak.

8) Elde olmayan sebeplerle idari ve teknik toplantıya zamanında katılmayan ekiplerin yarışmalarına girip girmemesine karar vermek.

9) Yarışma sonuçlarını tescil etmek.

10) Yarışmalarla ilgili açılış ve kapanış törenlerini düzenlemek, protokolü belirleyerek ödüllerin dağıtımını sağlamak.

11) Yarışmalarla ilgili itirazları inceleyip karara bağlamak.

12) Bu komiteler yarışma yerinde yarışmalardan bir gün önce kurulur, yarışmaların sonuçlandırılması, ödüllerin dağıtılması, kayıtların Bakanlık Temsilcisine teslimi ile görevleri sona erer.

D) Özel Yarışmalar Tertip Komiteleri:

Tertip Komitelerinin Oluşumu :

1) Yarışmaya katılan takımların resmî temsilcilerinden oluşur.

2) Okullar bu konuda gerekli izinleri önceden almakla yükümlüdür.

3) Bu yarışmalarda da okullar, eğitim-öğretimin temel ilkelerine ve sportmenlik kurallarına uyarlar.

Komitenin Görevleri :

1) Yarışmaları organize etmek, saha, hakem ve diğer görevlileri temin etmek, yarışmaları disiplin içinde sonuçlandırmak.

2) Bu komiteler yarışmanın özelliğine göre isim alırlar.

3) İlgili yerlerden izin alınması ile göreve başlar, yarışmaların bitirilerek raporlarının ilgili makamlarca onaylanması ile görevleri sona erer.BEŞİNCİ BÖLÜM

Spor Dallarının Kısıtlanması-Okul Değiştirme-Yarışma

Usulleri-Grupların Teşkili-Hükmen Yenik Sayılma-

Yarışmalardan Alıkoyma

Spor Dallarının Kısıtlanması

Madde 17- Sürekli büyüme ve gelişme halinde olan öğrencilerin büyüme ve gelişmelerinin normal bir seyir takip etmesini sağlamak, öğrenimdeki başarılarını olumsuz yönde etkilememek, fırsat eşitliği ilkesine bağlı olarak daha fazla öğrencinin spora yönelmesini temin etmek, ana spor dallarına öncelik vermek, spor dallarında kaliteyi, dolayısıyla başarıyı geliştirmek amacıyla öğrencilerin yarışmalara katılmalarında spor dalı ve branşlarında kısıtlamalar getirilmiştir.

Buna göre her öğrenci atletizmden başka yalnız bir spor dalında yarışabilir. (Değişik: 24/11/2001 tarih ve 325 sayılı Olur. Satranç bu kısıtlamanın dışındadır.)

Okul Değiştirme

Madde 18-

A) İl içindeki bir okuldan diğer bir okula nakledilen öğrenciler;

1) Öğretim yılının başladığı günden itibaren (30) otuz gün içerisinde (Tatile rast gelişinde onu izleyen ilk iş günü akşamına kadar) yeni kaydoldukları okullarında okula kayıt gününden başlamak üzere (30) otuz gün geçtikten sonra okullararası yarışmaları katılabilirler.

2) Yukarıda belirtilen süreden sonra kayıt yaptıran öğrenciler yarışma haklarını yitirirler.

B) Bir il'den başka bir il'e nakillerde;

1) Birinci kanaat döneminin son iş günü akşamına kadar başka bir ildeki okula naklen kaydolan öğrenciler, kayıt tarihinden başlamak üzere (60) altmış gün sonra yeni okullarında okullararası yarışmalara katılabilirler.

2) Yukarıda belirtilen süreden sonra kayıt yaptıran öğrenciler yarışma haklarını yitirirler.

C) Yabancı uyruklu öğrencilerle yurtdışından gelen T.C. uyruklu öğrencilerin

Spor yarışmalarında kaydoldukları okulu temsil edebilmeleri için;

Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun, bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Yönetmelik ve Bazı Derslerin Öğrenimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelmiş olmaları, aşağıda belirtilen şartları taşımaları ve bu durularını belgelendirmeleri gerekir.

1) Anne, baba veya veli görevi nedeniyle ülkemize gelmiş olmak,

2) Ülkeler arası kültürel değişim programları nedeniyle ülkemize gelmek,

3) Öğretim yılının başladığı günden itibaren (30) otuz gün içerisinde (Tatile rast gelişinde onu izleyen ilk iş günü akşamına kadar) yeni kaydoldukları okullarında okula kayıt gününden başlamak üzere (30) otuz gün geçtikten sonra,

4) Birinci kanaat döneminin son iş günü akşamına kadar bir okula kayıt yaptıran öğrenciler, yeni kaydoldukları okullarında kayıt gününden başlama üzere (60) altmış gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler,

5) Yukarıda belirtilen sürelerden sonra kayıt yaptıran öğrenciler ile durumları ilgili Yönetmeliğe ve bu Yönergedeki belirtilen esaslara uymayan öğrenciler okullararası yarışmalara katılamazlar.

D) Birinci kanaat döneminin son iş günü akşamına kadar başka bir ildeki okula

Naklen kaydolan öğrenciler;

Aynı öğretim yılında tekrar önceki il'e döndüklerinde ancak ayrıldıkları okullarına naklen kaydoldukları takdirde, kayıt gününden başlamak üzere (30) otuz gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler.

Yarışma Usulleri

Madde 19- 1) Yarışmalar, ilgili federasyonların yarışma yönetmelikleri göz önünde tutularak Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca belirlenen prensiplere uygun olarak ilgili yarışma kurullarınca tespit edilen usullere göre yürütülür.

2) Yarışmaların gereğinde fazla uzatılarak eğitim ve öğretimin aksamasına, öğrenci gelişiminde olumsuz etkiler yapmasına fırsat verilmez.

3) Mahallî, Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında takım sayısı fazla olursa gruplar oluşturulabilir.

Gruplarına Teşkili

Madde 20- Mahalli okullar arası yarışmalarda, yarışmalara katılan okul sayısı, grup, yarıfinal ve final yarışmalarına katılan il ve takım sayısı fazla olduğu takdirde; aynı seviyedeki okulları biraraya getirmek, ilin belli bölgelerindeki okulları veya birbirine yakın illeri biraraya getirerek ulaşım kolaylığı sağlamak, mücadele dolayısıyla kaliteyi yükselterek yarışmaları cazip kılmak, yarışmaları öğretim yılında dengeli bir şekilde yayarak sıkışıklığı önlemek ve benzeri nedenlerle gruplar ve kümeler oluşturulabilir. Bu hususta kararı ilgili yarışmanın Tertip komitesi verir. Grup, yarıfinal ve final yarışmalarında uygulanacak sistem her yıl yarışma programının genel açıklamalar bölümünde belirtilir.

Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği Yarışmalarında Gruplar

1) Takım yarışmalarında mahallî yarışmalar yapılmak kaydıyla her ilin bir takım kontenjanı vardır. Buna ilâveten; ilin nüfus yoğunluğu, iliçi yarışmalara katılan takım sayıları, bir önceki yılda yapılan Türkiye Birinciliği yarışmalarında elde ettiği başarı durumlarına göre ilave kontenjanlar verilebilir. Bu kontenjan sadece o öğretim yılı içinde geçerlidir.

2) Ferdî yarışmalarda illere başarılarına göre ayrıca kontenjanlar verilebilir.

3) Kontenjanla ilgili hususlar her yıl yarışma programında belirtilir.

Hükmen Yenik Sayılma, Yarışmalardan Alıkoyma

Madde 21-

A) Hükmen Yenik Sayılma :

1) Zamanında yarışma yerinde, yarışmanın gerektirdiği spor giysileri ile bulunmamak veya ilgili yarışma yönetmeliğinin öngördüğü sayıdan az yarışmacı ile yarışmaya çıkmak. (Zamanında sözcüğü, ilgili branşın yönetmelik esaslarının uygulanacağını belirtir.)

2) Yarışmaların sonucu üzerinde önceden anlaşma yapıldığına baş hakem, tertip komitesi veya Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca kanıya varılmış olmak. (Bu durumda her iki takım ve yarışmacı yenik sayılır. Ayrıca olaya neden olanlar ilgili ceza kuruluna sevkedilir.)

3) Herhangi bir takımın yararına veya kaybına neden olabilecek bir biçimde yarışmayı tamamlamadan çekilmek. (Tertip komitesince kanaat getirildiği takdirde sahadan çekilen takımın idarecileri ve buna sebep olan çalıştırıcı ve yarışmacılar hakkında ayrıca ceza hükümleri uygulanır.)

4) Lisansı hakeme göstermeyen oyuncu hakem tarafından yarıştırılamaz. Aynı nedenle hakem tarafından yarıştırılmayan takım hükmen yenik sayılır.

5) Yarışma anında veya sonrasında sporcu, idareci veya çalıştırıcıların hakeme karşı gelmeleri, görevinin devamına engel olmaları, hakeme fiili tecavüz etmeleri veya bu gibi davranışların sonunda taraftar seyircilerin sahaya girerek yarışmaların devamını imkansız kılmaları.

6) Sahte lisansla oyuncu oynatma;

a) Lisanstaki fotoğrafı değiştirmek.

b) Sahte lisans düzenlemek.

c) Vizesiz lisanslı oyuncu oynatmak.

7) Lisanssız oyuncu oynatmakta ısrar etmek.

8) Lisans muayenesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yararlanarak oyuncu değiştirmek.

9) Cezalı oyuncu oynatmak veya cezalı çalıştırıcıya takım idare ettirmek, cezalı oyuncuya çalıştırıcılık yaptırmak.

10) Ertelenen yarışmalarda erteleme tarihinde yarışma hakkı olmayan sporcuları yarıştırmak.

11) Takım kadrosunda (oyun içinde) birden fazla yabancı uyruklu sporcuya yer vermek.

12) Yarışmaya çıkacak takımlara formları o branşın kıyafetine uygun olmayanlara bir defaya mahsus olmak üzere ihtar verilir. Bu ihtar yarışma cetveline kaydolunur. Ayrıca takım ondan sonraki yarışmalarda da durumu düzeltmeden sahaya çıkarsa hakem yarışma yaptırmaz ve buna sebep olan takım hükmen yenik sayılır. (Tertip komiteleri verilen ihtarı takım idarecilerine bildirir. O takımın bundan sonraki karşılaşmalarının hakemlerine de sözlü olarak durumu iletir.)

13) Bir yarışmada hakem tarafından sahadan çıkartılmak istenen oyuncu, idareci ve çalıştırıcının sahayı terk etmemeleri halinde hakem kararını takım kaptanına, çalıştırıcısına ve idarecisine bildirir. Bunlarda adı geçenlerin sahadan çıkartılmasını temin edemezlerse oyunu tatil eder. Bu durumda, 21 inci maddenin 5 inci fıkrası hükümleri uygulanır.

14) Hükmen yenme ve yenilenmelerde sayılar, puan durumları ilgili branşın yarışma yönetmeliği esas alınarak değerlendirilir.

B) Yarışmalardan Alıkoyma :

1) Programa alındığı halde Tertip Komiteleri kararı olmadan özürsüz olarak yarışmalara katılmayan okul ve il karma takımlarının, bir yıl sonraki yarışmalara o branştaki katılma başvuruları, ilgili yarışma kurullarınca incelenerek karara bağlanır.

2) Yarışmalarda ve lisanslarda sahtelik yapanlar hakkında gerekli ceza ve disiplin kovuşturması yapılmakla birlikte bu konuda sorumlu okul ve il karması takımları ilgili yarışma kurulu kararı ile belli bir süre yarışmalardan alıkonulur.

3) Yarışmalarda olay çıkaran okul veya il karma takımlarında sorumlular hakkında gerekli ceza disiplin kovuşturması yapılmakla birlikte disiplin kovuşturması sonucuna göre sorumlu idareci, çalıştırıcı ve sporcu ilgili yarışma kurulu kararı ile belli bir süre yarışmalardan alıkonulur.

4) Yukarıda belirtilen müeyyideler tek tek veya birlikte uygulanabilir.


ALTINCI BÖLÜM

Yarışma Sonuçlarının Tescili-Sonuç Bildirme-İtiraz-

Ödüller-Disiplin-Lisans İşlemleri ve Malî Hususlar

Yarışma Sonuçlarının Tescili

Madde 22- Tüm yarışmaların sonucu ilgili federasyonların müsabaka yönetmeliklerine uygun olarak yarışmaların tertip komitesince tescil edilir. İtiraz olduğu takdirde nihai tescil kararını ilgili yarışma kurulları verir.

Sonuç Bildirme

Madde 23- 1) Faaliyet programında yer alan illerin Millî Eğitim Müdürlükleri mahallî spor yarışmalarını tamamlayıp grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılma isteklerini faaliyet programında belirtilen süre içerisinde, örnek: 4 nolu formu uygun olarak doldurarak Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

2) Yarışma programında kontenjan tanınmayan iller bu spor dalında mahalli okullar arası spor yarışmalarının sonuçlarını örnek: 4 form ile Bakanlığımıza bildirmeleri hâlinde yapılacak incelemede durumları uygun görülenler, imkânlar dahilinde yarışmalara davet edilebilir.

İtirazlar

Madde 24-

1) Lisans Yönergesinin esas ve usullerine göre düzenlenmiş lisansa sahip sporcuların yarışmalara katılma haklarına itiraz edilemez. (Aşağıda belirtilen hususlar hariç)

a) Takımlar Hakkında;

1. Takımın cezalı olması,

2. Ait olduğu kurumun yönetmeliklerine ve bu Yönergede belirtilen esaslara uygun olmayan durumdaki öğrencilerin yarıştırılması,

3. Cezalı çalıştırıcıya takım yönettirilmesi.

b) Sporcular Hakkında;

1. Sporcunun cezalı olması,

2. Kullandığı lisansın sahte olması,

3. Ait olduğu kurumun yönetmeliklerine ve bu Yönergede belirtilen esaslara uygun olmayan öğrenci olması.

2) İtirazlar, yarışmanın başlamasından önce karşı takım kaptanı veya idarecisi önünde itiraza neden gösterilen konu takım kaptanı, idareci, çalıştırıcı tarafından yazılı olarak ilgili tertip komitesine veya maçın hakemine yapılır.

3) İtirazlar, bir dilekçe ile yapılır. Bu dilekçeye varsa kanıt olacak belgeler eklenir. Belge yoksa itiraz dilekçesinde açıkça belirtilir.

4) İtirazlarla ilgili masrafların karşılanması için itiraz eden taraflarca il lig heyeti saymanına (makbuz veya alındı belgesi karşılığı) her öğretim yılı faaliyet programında belirtilen miktar kadar para depozito olarak yatırılır. İtirazın doğruluğu halinde (harcanmayan) para iade edilir. Geçersizliği halinde ise il lig heyeti hesabına gelir olarak kaydedilerek il lig heyeti gelir makbuzu itiraz eden tarafa teslim edilir.

5) Sporcuların öğrencilik, lisans, ceza konusundaki uygunsuzluklarında; mahalli yarışmalarda itiraza konu olan yarışmanın bitiminden en geç üç (3) iş günü mesai bitimine kadar, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliklerinde ise turnuvanın son yarışmasının bitimine kadar itiraz edebilirler.

6) Oyun kurallarına yapılacak itirazlar yarışma süresi içerisinde ilgili branşın yarışma yönetmeliklerinde belirtilen esas ve usullere göre yapılır.

7) İtirazlar, ilk aşamada yarışmanın tertip komitesinde görüşülüp karara bağlanır. Çözüm bulunmadığı takdirde ilgili yarışma kuruluna havale edilir.

8) Tertip komitelerinin aldığı karara tebliğ tarihinden itibaren üç (3) gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar; mahalli yarışmalarda mahalli okullar spor yarışma kuruluna, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliklerinde Daire Başkanlığına yapılır.

9) Mahallî yarışmalarda yapılan itirazları tertip komiteleri en geç üç (3) gün içinde neticelendireceklerdir.

10) Mahallî yarışmalara ilişkin, il tertip komitelerinin kararlarına yapılan itirazlar, mahalli okullar spor kurulunda, (Lig Heyeti) görüşülerek bir hafta (7 gün) içerisinde karara bağlanır.

11) Sporcu öğrencilere yapılacak itirazlar tertip komitesi başkanınca ilgili kafile başkanına bildirilecektir. İtirazın kabullenilmesi hâlinde sporcu yarışmalara alınmayacak, yarışma grup, yarıfinal ve final yarışması ise kafileye bu sporcu ile ilgili bir ödeme yapılmayacaktır. İtirazın kabul edilmemesi halinde kafile başkanından ve öğrenciden kayıtlardaki bilgilerin doğru olduğuna dair teyit yazısı alınarak yarışmalara katılmasına müsaade edilir. İtirazın sonuçlandırılması için gerekli soruşturma yapılır.

12) Sahtecilik olayına yapılan itirazlar, itiraz edeni de, edileni de maddi ve manevi yönden zor durumda bırakacağından konunun bilhassa itiraz edecekler açısından çok iyi incelenmesi, somut bilgi ve belgelere dayandırılması gerekmektedir. İtiraz edilenlerin ise kendilerine yapılan tebliği çok iyi değerlendirmesi yapacakları teyitle ikinci defa bir hataya düşmemeleri kendileri için daha yararlı olacaktır.

13) Yapılan soruşturma sonunda itirazcının haklı bulunması halinde sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai işlemler yapılacaktır. Sürekli olarak belirli bir delile dayanmadan itiraz yapan kişiler hakkında rakibe manevi bastı yapmaktan dolayı idari soruşturma açılabilecektir.

Ödüller

1) Bakanlığımızın yıllık faaliyet programına dayalı olarak yapılacak her kademedeki yarışmalarda okul takımlarına, yönetici, çalıştırıcı ve sporcularına verilecek ödüller; Bakan Oluru ile yürürlüğe giren “Ödül ve Disiplin Yönergesi” esaslarına uygun olarak verilecektir.

2) Mahallî-grup-yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışma organizasyonlarının başında bütün takımların sporcu kıyafetleri ile iştirak edecekleri açılış seramonisi ve dereceye girenlerin katılacağı kapanış ile ödül törenlerinin ciddiyetle yapılması prensiptir. Olağanüstü durumlar da bu seramonilerin yapılıp yapılmayacağına, çok zaruri hallerde bazı ekiplerin izinli sayılmalarına tertip komitesi karar vermeye yetkilidir.

3) Yarışmaların başlamasından önce bütün kafilelerin sporcu kıyafeti ile iştirak edecekleri açılış seramonisi yapılır. Bu seramoni sporcu öğrencilerin birbirine ve seyirciye tanıtılması, yarışmaların mana ve önemini belirtmek hedefine yöneliktir. Seramonide konunun mana ve önemini belirten kısa bir açış konuşması yapılır. Açış konuşmasından önce bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklâl Marşı söylenir. Öğrenciler “Okul Sporları adına 3 defa çağrı” çağrısı ile 3 defa sağol derler. Seramonide sporcuların önünde Türk Bayrağı ile ilin Flâması bulunur. Seramoni programı 30 dakikayı aşmayacak şekilde planlanır.

4) Sınıflar arası yarışmaların ödülleri, okul spor kollarınca temin edilerek okulca uygun görülen zamanlarda verilecektir.

5) Mahallî yarışmaların (il birinciliklerinin) ödülleri; ilgili yarışma kurulunca (Lig Heyeti) tespit ve temin edilerek yarışmaların bitiminde törenle veya Millî Bayramlarda törenle verilecektir. İlköğretim okullarının ödülleri (küçükler-yıldızlar kategorisi) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Orta öğretim okullarının ödülleri (Gençler Kategorisi) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda törenle verilecektir.

6) Ayrıca, Türkiye Birinciliklerinde dereceye giren okul takımı ve ferdi sporcular Milli Bayramlarda Milli Eğitim Müdürlüklerince ödüllendirilecek ve halka tanıtılacaktır.

Bu konuda 10/01/1997 gün ve 277 sayılı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 1997/02 nolu genelgesinin 13 üncü maddesine uyulacaktır. “Madde 13- Bundan böyle; İlköğretim Kurumları seviyesinde öğretim yılı boyunca yapılacak olan halk oyunları, müzik, resim, spor, bilgi vb. yarışmalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına kadar sonuçlandırılmalı ve başarı kazanan yönetici, öğretmen, öğrenci, grup ve takımlarının ödülleri de bayram günü tören alanında verilerek gelenek haline getirilecektir.”

Ortaöğretim Kurumları seviyesinde öğretim yılı boyunca yapılacak olan halk oyunları, müzik, resim, spor, bilgi vb. yarışmalar, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'na kadar sonuçlandırılmalı ve başarı kazanan yönetici, öğretmen, öğrenci, grup ve takımlarının ödülleri de bayram günü tören alanında verilerek gelenek haline getirilecektir.”

7) Ödül verilecekler;

a) Grup ve Yarıfinal Birinciliklerinde;

1) Takım yarışmalarında; ilk üç dereceyi elde eden takımlara plaket ve başarı belgesi,

2) Ferdi yarışmalarda; birinci olan sporculara altın, ikinci olan sporculara gümüş, üçüncü olan sporculara bronz madalya ve başarı belgesi,

3) Takım ve ferdi değerlendirmenin birlikte yapıldığı yarışmalarda; takımlara plaket ve başarı belgesi, ferdi 1. 2. 3. olan sporculara madalya ve başarı belgesi verilir.

b) Türkiye Birinciliklerinde;

1) Takım yarışmalarında; ilk üç dereceyi elde eden takımlara şilt veya kupa, başarı belgesi, takımda yer alan sporcular ile idareci ve çalıştırıcılara madalya ve başarı belgesi,

2) Ferdi yarışmalarda; ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi,

3) Takım ve ferdi değerlendirmenin birlikte yapıldığı yarışmalarda ise; takımlara şilt veya kupa, başarı belgesi, ferdi 1. 2. 3. olan sporculara madalya ve başarı belgesi verilir,

4) Okul takımlarına verilen ödüller okulların şeref köşelerinde, il karması takımlarına verilen ödüller Millî Eğitim Müdürlüklerinin şeref köşelerinde teşhir edilir. Ferdi sporcuların aldıkları ödüller kendilerine aittir.

5) Yarışmalarla ilgili olarak yapılacak açılış, kapanış ve ödül törenlerinin program ve protokolü, yarışmaların yapıldığı ilin özellikleri göz önünde bulundurularak yarışmaların organizasyonundan sorumlu tertip komitelerince yapılacaktır.

6) Ödül törenine, mazeretsiz olarak katılmayan (ödül almaya hak kazananlar) bu hareketlerinden dolayı ceza kuruluna sevk edilerek gerekli disiplin kovuşturması yapılır.

Disiplin

Madde 26- 1) Okullar arasındaki yarışmalarda sporculuk ve centilmenliğe yakışmayan olaylara sebep olan sporcu, çalıştırıcı ve idarecilere sportif yönden uygulanacak cezai müeyyideler hakkında Bakan Oluru ile yürürlüğe giren “Ödül ve Disiplin Yönergesi” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

2) Okullar arası mahallî yarışmalarda İl Disiplin Kurulunca, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmaları ile Uluslar arası yarışmalarda Merkez Disiplin Kurulunca cezalandırılanlar, cezalı oldukları sürece okul içi ve okullar arası yarışmalara katılamazlar.

3) Okul Disiplin Kurulunca, okuldan geçici olarak uzaklaştırılan cezalı öğrenciler, cezalı oldukları süre içerisinde okul içi ve okullar arası yarışmalara katılamazlar.

Lisans İşlemleri

Madde 27- 1) Okullar arası düzenlenen her türlü resmî yarışmalara öğrenci lisansı ile iştirak edilir.

2) Lisans üzerinde (örnek-1) öğrencinin fotoğrafı, kimliği ve okuluna ait bilgiler, iştirak edeceği spor dalları, Millî Eğitim Müdürlüğüne ait imza ve mühürler, sonraki yıllara ait vize onayları ve açıklayıcı bilgiler bulunur.

3) Öğrenci sporcuların lisansları; Bakan Oluru ile yürürlüğe giren “Lisans Yönergesi” esas ve usullerine göre verilir.

Malî Hususlar

Madde 28- Okullar arasında organize edilen resmi yarışmaların; personel, hakem ücretleri ile sporcu, çalıştırıcı, idareci, federasyon temsilcisi, Bakanlık Temsilcisi, görevlisi, hakem, mutemet vb. yolluk ve yevmiyeleri Daire Başkanlığınca bütçe imkanları dahilinde karşılanacaktır. Ödemelere ilişkin esaslar her öğretim yılı faaliyet programında illere duyurulur.YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 29- Görme, İşitme, Ortopedik ve Zihinsel özürlüler içinde bünyelerine uygun spor dallarında yarışmalar düzenlenecektir.

Bu yarışmaların program ve teknik hususları her yıl faaliyet programında belirlenecektir.

Madde 30- Beden Eğitimi Öğretmenlerinin veya okul öğretmenlerinin dışında o spor branşında uzmanlaşmış kişilerin okul takımı ve sporcularını çalıştırabilmeleri için bu kişilerin çalıştırıcılık (Antrenörlük) belgesine sahip olmaları, ilgili okul müdürlüğünce çalıştırıcılık yapmaları teklif edilerek (Millî Eğitim Müdürlüğü) Valilik Olurunun alınması gerekmektedir. Bu esaslara uymayan kişilerin okul takımı ve sporcularını çalıştırmaları mümkün olmayacaktır. Bu olur her öğretim yılı yenilenecektir.

Madde 31- Küçükler (Kız-Erkek) kategorisinde düzenlenen yarışmalarda okul takımlarında yer alan sporcu öğrencilerden bazılarının yaşlarının, fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü sporcularla birlikte yarıştırılması eşitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve bazı olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır.

Bu nedenle doğabilecek tereddütlere meydan verilmemesi için; mahallî yarışmalarda İl Tertip Komiteleri bu tür öğrencilerin durumunu titizlikle araştırarak yarışma öncesi yapılacak incelemede, emsallerinden büyük gösteren çocukların ana yaşının büyük olduğuna kanaat getirildiği takdirde yarışmalara alınmayacaklardır. Bu öğrenciler grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliklerine de gönderilmeyecektir. Aynı uygulama, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliklerinin tertip komitelerince de yapılacaktır. Tertip Komitelerince yarışmalardan alıkonulan sporcular için herhangi bir makama itirazda veya şikayette bulunulamayacaktır.

Madde 32- Mahallî yarışmalara katılacakları branşları öğretim yılı başında lig heyetine bildiren okullar, programa alındıkları halde, daha sonra katılmadıkları takdirde bu yarışmaların gideri olan hakem ve personel ücretlerini lig heyetine ödeyeceklerdir.

Madde 33- Çıraklık Eğitim Merkezleri; Okul Spor Kolları Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi gereğince okul spor kollarını kurarak okullar arası yarışmalara müstakil olarak katılabileceklerdir. Aynı yönetim altında bir başka kurum ile birleşik eğitim yapan çıraklık eğitim merkezleri de müstakil olarak yarışmalara katılacaklardır. Karma takım oluşturamayacaktır.

Madde 34- Eğitim öğretim hizmetlerini aynı fiziki yapı ve aynı yönetim (aynı müdürlük) altında birleşik olarak sürdüren okullar, okullararası yarışmalara karma takımlar halinde katılabileceklerdir. (Örnek; Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi vb.) Ancak, eğitim öğretim hizmetlerini aynı fiziki yapı altında da olsa ayrı ayrı yönetimler (Müdürlükler) altında sürdüren okullar, okullararası yarışmalara kendi okulunun adı ile ayrı ayrı katılabilecekleri gibi isterlerse karma takımda oluşturabileceklerdir. (Ör. Ticaret Lisesi-Anadolu Ticaret Lisesi-Öğretmen Lisesi-Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel (X) Lisesi-Özel (X) Fen Lisesi vb.)

Sorumluluk

Madde 35- Sınıflar arası, mahallî, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği spor çalışmaları ve yarışmalarının, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri direktifleri doğrultusunda yürütülmesi ve takibinden sırasıyla okul müdürü, Millî Eğitim Müdürü ve Daire Başkanlığı sorumludur.

Madde 36- Bu Yönerge bundan sonraki öğretim yıllarında da geçerli olacaktır.

Madde 37- Bu Yönergede yapılacak değişiklikler genelge ve Valiliklere duyurulacaktır.SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük :

Madde 38- Bu Yönerge, makam onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 39- Bu Yönerge hükümlerini, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanı yürütür.


Ek için lütfen belgeyi indirin

EK-1 ÖRNEK DİLEKÇE : 4