MEB Destekleme ve yetiştirme kursu yönergesi

3847 17 Ağustos 2016

Milli Eğitim Bakanlığı destekleme kursları yönergesinde değişikliği - Resmi Yazı - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü destekleme kursları yönergesinde değişikliği hakkında bir resmi yazı yayımladı
MILLI EĞITIM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞITIMI DESTEKLEME VE YETIŞTIRME KURSLARI YÖNERGESINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNERGE

MADDE 1- 23/9/2014 tarihli ve 15923718/20/4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslan Yönergesinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarına devam etmekte olan kursiyerleri. örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılan destekleme ve yetiştirme kurslan ile ilgili usul ve esastan kapsar."
MADDE 3- Aynı Yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kurs:Resmi örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarına devam etmekte olan kursiyerleri. örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kurslan,"
MADDE 4- Aynı Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, resmi örgün eğitim kurumlanndaki öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarındaki kursiyerler için, belirlenen kurs merkezlerinde örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır."
MADDE 5- Aynı Yönergenin 20 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldınlmıştır. Yürürlük
MADDE 6 Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme
MADDE 7- Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yünitür.