Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun (3423)

5376 14 Haziran 1938

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI DÖNER SERMAYESİ HAKKINDA KANUN(1)

Kanun Numarası : 3423
Kabul Tarihi : 3.6.1938
Resmî Gazete : 14.6.1938/3933


Ek ve Değişiklikler:
1)K.No: 69 / 6.7.1962 (13.7.1962 / 11153 RG )
2)K.No: 2768 / 28.12.1982 ( 30.12.1982 /17914 RG )
3)K.No: 2909 / 6.10.1983 ( 8.10.1983 / 18185 RG )
4)K.No: 3308 / 5.6.1986 ( 19.6.1986 / 19139 RG )
5)K.No: 4684 / 20.6.2001 ( 3.7.2001 / 24451 RG )
6) K.No: 5450 / 26.1.2006 ( 3.2.2006/26069 RG )


Madde 1 – 8 Haziran 1927 tarih ve 1087 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince Aydın sanayi idadisiyle sanayi mektepleri atelyeleri için, 21 Mart 1931 tarih ve 1774 sayılı kanun mucibince Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan meslek mektepleri atelye ve satış evleri için, 16 Mart 1936 tarih ve 2920 sayılı kanun mucibince Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan kız mesleki ve teknik öğretim okulları için tahsis edilen ve 22 Temmuz 1931 tarih ve 1867 sayılı kanunun dördüncü maddesi mucibince vilayet hususi idarelerinden san'at mektepleri için verilen döner sermayeler birleştirilmiştir.
(Ek: 5/6/1986 - 3308/43 md.; Değişik: 26/1/2006 - 5450/7 md.) Okulların döner sermayelerinin toplamı yüzmilyon Yeni Türk Lirasına (YTL) çıkarılmıştır. Bu miktar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. Sermaye artırımları; döner sermaye işletmelerinin yıl sonu bilançosunda görülen kârlarının üçte birinin doğrudan sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanır. Döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde edilecek kârın en çok üçte biri, bu kârın gerçekleşmesini sağlayan personele katkıları oranında üretimi teşvik primi olarak dağıtılır. Ancak, her personele verilecek primin yıllık tutarı en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz. Bakanlıkça uygun bulunan alanlarda, çalışma saati göz önünde bulundurulmaksızın parça başı ücret ödenmek suretiyle mal ve hizmet üretimi yaptırılabilir. Her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin iki aylık tutarından fazla olamaz. Aynı iş için hem parça başı ücret hem de fazla çalışma ücreti aynı anda ödenemez. Okulların atölye, makine parkı ve tesisleri özel sektörle işbirliği yapılarak işletilebilir. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Bu sermayelerin mesleki ve teknik öğretim okullarına tevzii ve icabında birinden diğerine nakli salahiyeti Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. İşbu tevzi ve nakilleri Maliye Bakanlığı Sayıştaya bildirir.
(Ek: 28/12/1982 - 2768/1 md.) Ankara II nci Akşam Sanat Okulunun (Ders Aletleri Yapım Merkezi) döner sermaye işletmesinin sermayesi ( 500.000.000) beşyüz milyon liradır. Bu sermayenin (200.000.000) ikiyüz milyon lirası Genel Bütçeden, kalan (300.000.000) üçyüzmilyon lirası ise her yıl sonunda elde edilecek döner sermaye karından karşılanır.

Madde 2 – Döner sermaye atelyeleri işlerine ve bu işlerin inkişafına göre muvakkaten memur istihdamına lüzum görüldüğü takdirde doğrudan doğruya bu işlerle meşgul olmak üzere Maliye Bakanlığının muvafakatile Milli Eğitim Bakanlığınca bu okullara kafi miktarda memur tayin olunabilir. Bu memurların ücretleri o okula ait döner sermaye atelyesinin umumi hasılatından tediye olunur .
——————————
(1) 6/10/1983 tarih ve 2909 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile, bu Kanunda geçen "Maarif Vekaleti" deyimi, "Milli Eğitim Bakanlığı", "Ertik Okulları" deyimi, "Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları";"Mütedavil Sermaye" deyimi,"Döner Sermaye" "Maliye Vekaleti";deyimi,"Maliye Bakanlığı"; "Divanı Muhasebat"deyimi, "Sayıştay" olarak değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.

Madde 3 – (Değişik: 6/7/1962 - 69/1 md.) Uhdelerine ilave olarak döner sermaye muhasipliği veya memurluğu verilen okulun maaşlı veya ücretli memurlarına okul döner sermaye atelyelerinin umumi gelirinden ödenmek üzere iş hacimleri gözönünde tutularak Milli Eğitim Bakanlığının tensibi ile ayda (30) liradan (150) liraya kadar ücret verilir.

Madde 4 – Her okula verilen döner sermaye, Maliye Bakanlığının muvafakatiyle tayin olunan mesul muhasibin veya uhdesine ilave olarak döner sermaye muhasipliği verilmiş olan okul katip ve hesap memurunun veya maaşlı veyahut ücretli diğer memurun ve Milli Eğitim Bakanlığınca tensip olunmak şartıyla okul direktörünün veya direktör muavinlerinden veyahut atelye şeflerinden birinin müşterek mesuliyeti altında mütemadiyen devir ve teselsül kaidesiyle kullanılır.

Madde 5 – Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermaye atelyelerinin muamelatı, idare tarzı ve siparişlerden alınacak ücretlerle bu atelyelerde yapılan sipariş işlerinde çalıştırılacak talebeye umumi hasılattan verilecek ücretler Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığınca müşterek tesbit olunur.

Madde 6 – Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermaye atelyelerinde yapılacak temrin işleri muamele vergisinden muaf tutulur.

Madde 7 – Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermayelerinin sarf ve kabzı Muhasebei Umumiye Kanunu ile Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinden müstesnadır. (1)

Madde 8 – Döner Sermayesi olan mesleki ve teknik öğretim okullarında tenmiye edilecek mebaliğin Sayıştayca, atelyelerin umumi masrafları, ücretler, atelye için satın alınan demirbaş makine, avadanlık ve malzemenin tutarları çıktıktan sonra, bir mali seneye ait muamelatının tetkik ve tasdiki neticesinde tahakkuk ettirilecek karı usulüne tevfikan malsandıklarına yatırılır.
Bir Mali seneye ait muamelatı Sayıştayca tetkik ve tasdik edildikten sonra zararı olduğu tahakkuk eden okulların döner sermayelerindeki zarar miktarı ertesi seneler zarfındaki karlardan mahsup edilmek suretiyle kapatılır.

Madde 9 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 10 – Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Milli Eğitim Bakanları memurdur.
––––––––––––
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.


3423 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
69 – 13/7/1962
2768 – 30/12/1982
2909 – 8/10/1983
3308 – 5/6/1986
4684 – 3/7/2001
5450 1 3/2/2006