Norm Kadro Uygulaması (Personel Genel Müdürlüğü)

6550 18 Şubat 2000

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü


SAYI : B.08.0.PGM.0.23.01.02.4-395/18942 18 /02/2000
KONU: Norm Kadro Uygulama Süreci

GENELGE
2000/22
İLGİ : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi.
c) Millî Eğitim Bakanlığı'nın 3/11/1999 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.4/17.2668/106337
(1999/90) sayılı Genelgesi.

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4359 Sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi uyarınca hazırlanan ilgi (a) Yönetmelik 10/8/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil personel kadrolarının eğitim kurumları itibariyle dağılımında esas alınacak ölçütler ile bu ölçütlere göre her eğitim kurumunda olması gereken;
1) Müdür,
2) Müdür başyardımcısı,
3) Müdür yardımcısı,
4) Branşlar itibariyle öğretmen,
sayısının norm kadro olarak belirlenmesine ilişkin usul ve esasları, belirlenen norm kadroların
Bakanlıkça onaylanmasını, mevcut personelin bu kadrolarla ilişkilendirilmesini, fazla konumda olan personel hakkında yapılacak işlemleri belirlemektedir.
Bu bağlamda, Geçici 1 inci madde ile okul ve kurumlarda olması gereken yönetici ve branşlar itibariyle öğretmen sayısına ilişkin norm kadroların, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde belirlenmesi ve onaylanarak yürürlüğe konulması öngörülmektedir. Bu öngörü çerçevesinde norm kadro uygulama sürecinde 10/8/1999 tarihinden itibaren yapılması gereken işlemlerden,
1) Eğitim Bölgelerinin belirlenmesi,
2) Uygulama sürecinde yer alan görevlilerin konu hakkında bilgilendirilmesi,
3) Okul ve kurumlardan alınacak bilgilere göre il milli eğitim müdürlüklerince norm kadroların belirlenerek Bakanlığa gönderilmesi,
hususları "Uygulama Klavuzu" ve ilgi (c) Genelge ile belirlenen takvim içinde sonuçlandırılmıştır. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen norm kadroların Bakanlığımızca onaylanarak yürürlüğe konulmasıyla ilgili işlemler de sonuçlandırılmış olup onaylı listeler ekte gönderilmiştir.
Bakanlığımızca onaylanan, norm kadroların mevcut personelle ilişkilendirilmesi ve bundan sonraki işlem sürecine ilişkin açıklama ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğinin bu açıklama doğrultusunda yapılmasını rica ederim.
Metin BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakanı
EKLER
EK-1 Uygulamaya ilişkin açıklama
EK-2 Onaylı Norm Kadro Çizelgeleri
NORM KADRO UYGULAMASI
Anayasamızın 42 nci maddesindeki "kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz" amir hükmünden hareketle Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen dağılımının ülkemizin her köşesine dengeli olarak sağlanması bakımından norm kadro uygulaması başlatılmış ve buna ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir.
Bu uygulamanın özlenen düzeyde amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi, siz yöneticilerimizin özverili çalışmalarıyla mümkün olabilecektir.
Çalışmaları, aşağıdaki esaslar doğrultusunda eksiksiz olarak yürütmekle eğitimimize kalıcı bir hizmette bulunacaksınız.
Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
A. NORM KADRO UYGULAMASINA BAŞLARKEN YAPILACAK İŞLEMLER
1. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde norm kadro uygulamasına süratle geçilebilmesi ve uygulama sürecinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının 3.2.2000 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.06.31-275/12470 sayılı yazısı ekinde gönderilen kitapçığın 27 nci sayfasında belirtilen ve norm kadro belirlemelerinde gerekli inceleme ve düzenleme yapmak amacıyla;
- Bir milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında,
- Bir ilköğretim müfettişleri başkan yardımcısı,
- Ortaöğretim kurumlarından iki müdür(Birisi meslek lisesi müdürü),
- Bir ilköğretim okulu müdürü,
- 2 şef
ile yeteri kadar memur ve V.H.K.İ.'den oluşturulan komisyon, atamadan sorumlu bir milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün katılımıyla görevine devam edecektir. Bu komisyon, sürekli bir komisyon olup, norm kadro uygulamasına ilişkin il milli eğitim müdürlüklerince yürütülmesi gereken çalışmaları üstlenecek ve il milli eğitim müdürüne karşı sorumlu olarak hizmet verecektir.
2. Bakanlıkça onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgeleri (EK-1) ilçeler itibariyle ayrılacak, fotokopi ile en az 2 nüsha çoğaltılmasını takiben bir nüshası saymanlık/mal müdürlüklerine, bir nüshası ise ilçe milli eğitim müdürlüklerine bir yazı ile teslim edilecektir. Bu çizelgelerin asıl nüshaları milli eğitim müdürlüklerinde bulundurulacaktır.
3. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, bu çizelgeleri her bir okul ve kurum için aynı yöntemle çoğaltarak;
a) Eğitim bölgesi kapsamında bulunan okul ve kurumlar bakımından ilgili eğitim bölgesi koordinatör okul veya kurum müdürlüğüne,
b) Herhangi bir eğitim bölgesine dahil olmayan okul ve kurumlar için ilgili okul veya kurum müdürlüklerine,
göndereceklerdir.
Bu işlemler, birden fazla eğitim bölgesi oluşturulamayan il ve ilçe merkezleri ile eğitim bölgesi oluşturulmayan yerleşim yerlerinde bulunan okul ve kurumlar bakımından ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
4. Eğitim bölgesi koordinatör müdürleri; bölgesine dahil bütün okul veya kurum yöneticilerini, kurumlarının norm kadroları ile bu kapsamda yapacakları iş ve işlemler hakkında bilgilendireceklerdir.
Birden fazla eğitim bölgesi oluşturulamayan il veya ilçe merkezleri ile eğitim bölgesi oluşturulamayan yerleşim yerlerindeki okul ve kurumlar bakımından bu işlem ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
B. MEVCUT ÖĞRETMENLERİN NORM KADRO İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
1. İl Milli Eğitim Müdürlükleri, bütün okul veya kurumların kendi kadrosu içinde yer alan mevcut öğretmenlerinden norm kadro çizelgesinde branşlara göre belirlenen norm kadro sayısı kadarını, o okul ve kuruma en önce atanmış olan öğretmenden başlayarak EK-2 çizelgeyle belirleyeceklerdir.
Bu belirlemede, o okul veya kuruma aynı tarihte atananlardan;
a) Aynı tarihte göreve başlayanlar için öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana,
b) Farklı tarihlerde göreve başlayanlar için ise önce göreve başlayana, öncelik verilecektir. Bu şekilde de eşitliğin bozulmaması halinde norm kadroyla ilişkilendirilecek öğretmenler kur'a ile belirlenecektir.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesi ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca yurt dışında ve (e) bendi uyarınca da Bakanlığımız dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında özel kanunlara dayalı geçici olarak görevlendirilmiş olanlar, il milli eğitim müdürlüklerine aynı maddede belirtilen amaçlarla tahsis edilen boş öğretmen kadrolarına atanacaklardır.
Bunlar, kadrolarının bulunduğu okul veya kurumun mevcut öğretmen sayısı içinde değerlendirilmeyecek ve norm kadrosuyla ilişkilendirilmeyecektir. Dolayısıyla bu öğretmenlerin il milli eğitim müdürlüklerine tahsis edilen öğretmen kadrolarına atanmaları mevcut öğretmenlerin norm kadroyla ilişkilendirilmelerinden önce gerçekleştirilecektir. Bu durumda olanlara kadro tahsis edilebilmesi için düzenlenecek "Kadro Teklif Çizelgesi" Personel Genel Müdürlüğü Kadro Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bunlardan geçici görev süreleri sona erenler branşlarında norm kadro durumuna göre öğretmen ihtiyacı bulunan okul ve kurumlara atanacaklardır. İhtiyaç bulunmaması halinde norm kadro fazlası öğretmen konumunda değerlendirilecektir.
2. Mezun oldukları yüksek öğretim programı itibariyle branşları;
a) Fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe olup aynı branşla ortaöğretim kurumlarına atanmış olan öğretmenler,
b) Fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya olup ilköğretim kurumlarına fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe branşlarında atanmış olan öğretmenler, kadrolarının bulunduğu okullarda, Talim ve Terbiye Kurulu'nun Öğretmenliğe Atanacakların Mezun Oldukları Yükseköğretim Programlarına İlişkin Kararları kapsamında, aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları bu derslerle ilgili branşın norm kadrosuyla ilişkilendirilmesinde, ilgili branşın öğretmenleri gibi değerlendirilecektir. a ve b fıkralarında belirtilen branşlar dışında olmakla birlikte benzer konumda bulunan öğretmenler de aynı şekilde değerlendirilecektir.
3. EK-2 çizelgede belirtilen öğretmenler görevli oldukları okul ve kurumun norm kadrosu içinde değerlendirilerek, branşlarıyla ilgili norm kadrolarla (Bu açıklamanın B/2 bölümünde belirtilenler en fazla okuttukları dersin dahil olduğu branşın norm kadrosuyla) ilişkilendirilecekler ve bunlar hakkında başkaca bir işlem yapılmayacaktır.
Mevcut öğretmen sayısının o branştaki norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazla konumdaki öğretmenler, yukarıdaki açıklama ve öncelik sırasına göre yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenerek, EK-3 çizelgede gösterilecektir. Ayrıca, 1999 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu hizmet yükümlülüğü nedeniyle zorunlu hizmet bölgesine dahil iller emrine yer değiştirme suretiyle atamaları yapılan öğretmenlerden görevden ayrılmaları 1999-2000 öğretim yılı sonuna ertelenenler, halen görev yaptıkları okullarda değil atandıkları illerde değerlendirileceklerdir.
C. NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN KOORDİNATÖR OKUL VEYA KURUMA ATANMASI VE BUNLARIN NORM KADROYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ
1. EK-3 Çizelgede yer alan fazla konumdaki öğretmenlerden;
a) Eğitim bölgesi oluşturulan yerleşim yerlerindeki okul ve kurumlarda görevli olanlar koordinatör olarak belirlenen okul ve kurumlara atanarak kadroları aktarılacaktır.
b) Tek eğitim bölgeli yerleşim yerleri ile eğitim bölgesi oluşturulamayan yerleşim yerlerinde bulunan okul ve kurumlarda görevli olanlar bu okul ve kurumlarda bırakılacaktır.
Bu işlem sonunda okul ve kurumların branşlar itibariyle norm kadro ve mevcut öğretmen sayısı ve buna göre ihtiyaç-fazlalık durumu Norm Kadro İzleme Çizelgesinde (EK-4) gösterilecektir.
2. İl milli eğitim müdürlükleri; illerinde branşlar bazında norm kadro açığı bulunan okul ve kurumları, fazla konumda bulunan öğretmenlere, görevli oldukları okul ve kurumlar aracılığıyla duyuracaklardır.
3. Fazla konumda bulunan öğretmenler, istek ve norm kadro durumu dikkate alınarak aşağıdaki öncelik sırasına göre;
a) Bulundukları eğitim bölgesindeki, eğitim bölgesi oluşturulamayan yerlerde o yerleşim yerindeki,
b) Birden fazla eğitim bölgesi oluşturulan yerleşim yerlerinde bulundukları yerin belediye sınırları içindeki(Büyükşehirlerde öncelikle ilçe belediyesi, daha sonra büyükşehir belediyesi sınırları dikkate alınacaktır),
c) Görevli oldukları okul veya kurumun bağlı bulunduğu ilçenin diğer yerleşim yerlerindeki,
d) Görevli oldukları il sınırları içindeki, branşlarında öğretmen açığı bulunan okul veya kurumlara, hizmet puanları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucuna göre atanacaklardır.
Yukarıda belirtildiği şekilde norm kadroyla ilişkilendirilemeyen öğretmenlerin durumları "Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda değerlendirilecektir.
Görevli bulundukları il dahilindeki okul ve kurumlarda branşlarındaki norm kadroların tamamen dolu olması veya norm kadro durumuna göre öğretmen ihtiyacı bulunan başka bir il'e yer değiştirme isteğinde bulunulmaması durumunda, fazla konumdaki öğretmenler koordinatör okullardaki görevlerine devam edeceklerdir.
4. Aynı eğitim bölgesi veya yerleşim yerinde daha sonra o branştan oluşacak öğretmen ihtiyacı, fazla konumda bulunan öğretmenlerden yukarıda belirtilen yöntemle atama işlemine devam edilerek karşılanacak ve bu fazlalık giderilinceye kadar o eğitim bölgesi veya yerleşim yerine o branştan hiçbir şekilde öğretmen ataması yapılmayacaktır.
5. Norm kadroyla ilişkilendirmede, Talim ve Terbiye Kurulunun; Öğretmenliğe Atanacakların Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programlarına İlişkin Kararlarında belirtilen branşlar esas alınacak bunların dışına çıkılmayacaktır. Ancak; yukarıda belirtilen 3 üncü maddenin (a,b,c ve d) fıkralarının uygulama sonucunda da öğretmen sağlanamaması halinde, "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Görevlerine İlişkin Esaslar" çerçevesinde;
a) İlköğretim kurumlarında okutulan Türkçe, fen bilgisi, sosyal bilgiler, matematik 1 dersleri fazla konumda bulunan Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, matematik,
b) Ortaöğretim kurumlarında okutulan Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve matematik dersleri fazla konumda bulunan Türkçe, fen bilgisi, sosyal bilgiler, matematik 1,
öğretmenlerince okutulacaktır. Ancak, bu öğretmenler derslerini okuttukları okul ve kurumların norm kadrolarıyla ilişkilendirilmeyecektir. Yine a ve b fıkralarında belirtilen branşlar dışında olmakla birlikte benzer konumda bulunan öğretmenler de aynı şekilde değerlendirilecektir.
6. İlköğretim kurumlarında beden eğitimi, müzik, resim ve iş eğitimi derslerini okutmak üzere hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilen sınıf öğretmenleri, sınıf öğretmeni norm kadrosu içinde değerlendirilecektir. Bunlardan isteyenler, o okul veya kurumda sınıf öğretmeni norm kadro açığı oluşturmamak kaydıyla norm kadro fazlası olarak ayrılabilecektir. Branşları beden eğitimi, müzik, resim iş ve iş eğitimi olan öğretmenlerin, bu branşlara ilişkin norm kadrolara ilişkilendirmeleri yapıldıktan sonra ilköğretim kurumlarında öğretmen sağlanamamış olan bu dersleri okutmak üzere görevlendirilebileceklerdir. Ancak, branş öğretmenlerinin yeterli olduğu durumda bu tür görevlendirmeler yapılamayacaktır.
7. Bakanlık onayı ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü olarak geçici görevle görevlendirilmiş olan öğretmenlerden (eğitim kurumları müdürlüğü, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı hariç) görevlerine ihtiyaç duyulanlar devam ettirilecek bunların okul ve kurumlarındaki norm kadrolarında ihtiyaç bulunan görevler fazla konumdaki öğretmenlerce yerine getirilecektir. İhtiyaç duyulmayanların ise norm kadrolarla yukarıdaki hükümler çerçevesinde ilişkilendirilmesi yapılacak geçici görevlendirilmelerinin sona erdirilmesi bakımından Bakanlığa bildirilecektir.
D. EĞİTİM ARAÇLARI VE DONATIM MERKEZLERİ

Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlüklerinin Norm Kadro Tespit Çizelgeleri ayrıca düzenlenmiştir. Bu çizelgeler iki bölümden oluşmaktadır:
1) Eğitim Araçları ve Donatım Merkezinin branşlar bazında norm kadrolarını gösterir bölüm,
2) Branş ayrımı gözetilmeksizin norm kadro verilen bölüm,
Birinci bölümle ilgili olarak bu merkezlerde görevli öğretmenler norm kadrolarla ilişkilendirilecek, branşlar bazında fazla konumda bulunanlar Eğitim Araçları ve Donatım Merkezinin içerisinde bulunduğu yerin koordinatör okul veya kurumuna atanarak kadroları aktarılacaktır.
İkinci bölümde gösterilen norm kadroların kullanım yetkisi Bakanlığa ait olduğundan bu kadrolarla ilgili norm kadro komisyonunca işlem yapılmayacak ve valiliklerce herhangi bir tasarrufta bulunulmayacaktır.
E. HALK EĞİTİM MERKEZLERİ
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik gereğince halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulları için bu kurumlarda kadrosu bulunan öğretmenlerin sayısı kadar norm kadroyla ilişkilendirmeleri yapılacak, görevli öğretmenlerin çeşitli nedenlerle ayrılmaları halinde kadroları Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğüne çekilecektir.
Bu kurumların sorumluluğunda bulunan hizmetler; mevcut öğretmenler, kadrolu usta öğreticiler, ders ücreti karşılığı görevlendirilen usta öğreticiler ve gerektiğinde fazla konumdaki öğretmenler tarafından yürütülecektir.
F. OKUL-KURUM AÇILMASI VE NORM KADROLARIN YENİDEN BELİRLENMESİNİ GEREKTİREN HALLER
2000-2001 öğretim yılında açılması planlanan, taşıma kapsamına alınan, taşıma kapsamından çıkarılan ya da kapasitesinde artma veya eksilme olan okul veya kurumların norm kadro düzenlemeleri Norm Kadro Tespit Çizelgeleri kullanılarak Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir.
G. DİĞER HUSUSLAR
1. Norm kadro ile ilişkilendirilen öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrolarının bulunduğu okul veya kurumda dolduramamalarına bağlı olarak re'sen veya isteğe bağlı olarak ek ders görevi için diğer okul veya kurumlarda görevlendirilebilecekler, bunun dışında hiçbir şekilde geçici görevlendirme yapılamayacaktır.
Ders araç ve gereci hazırlama, inceleme, araştırma, sosyal ve kültürel etkinlikler v.b. çalışmalarda, bayram kutlama etkinliklerinde ve öğretmenlere dönük sosyal hizmetler kapsamında öğretmen görevlendirmeye ihtiyaç duyulması halinde, bu ihtiyaç fazla konumdaki öğretmenlerden karşılanacaktır.
Okul ve kurumlarda norm kadroyla ilişkilendirilen öğretmenlerden, izin, sağlık raporu, görevden uzaklaştırma v.b. nedenlerle geçici olarak ayrılanların, dönüşlerine kadar görevleri aynı branşta fazla konumdaki öğretmenler tarafından yürütülecektir.
Fazla konumda olan öğretmenlerin bu esaslar çerçevesinde her türlü görevlendirilme işlemleri, koordinatör müdürün veya kurum yöneticisinin önerisi milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve mülki idare amirinin onayı ile yapılır.
2. Norm kadro uygulaması sonucu okul ve kurumlarda açık geçebilecek dersler ile seçmeli dersler fazla konumda bulunan öğretmenler varken ders ücretlerine ilişkin esaslar kapsamında fiilen öğretmenlik görevinde bulunmayanlara okutturulamayacaktır.
3. Mevcut öğretmenlerin norm kadroyla ilişkilendirilmesinden sonra okul veya kurumlarda çeşitli nedenlerle (görevden çekilme, çekilmiş sayılma, emeklilik, ölüm v.b.) oluşacak norm kadro açıkları, "Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde karşılanacaktır.
4. Öğretmenlerin norm kadroyla ilişkilendirilmelerinde, norm kadro tesbitine esas ölçütlerden bir veya birkaçı ile ilgili verilen yanlış bilgilere dayalı olarak saptanan norm kadrolardaki eksik veya fazlalıklar Norm Kadro Düzeltme Çizelgesi'ne (EK-5) uygun olarak düzenlenecek, eğitim bölgesi veya yerleşim yeri bazında gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra il milli eğitim müdürünün onayı ile en geç 28.4.2000 tarihi çalışma saati sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğü Kadro Daire Başkanlığına bildirilecektir.
5. Koordinatör okulların iş yükü dikkate alınarak, personel ihtiyacı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince, kırtasiye, malzeme v.b. ihtiyaçları eğitim bölgelerindeki diğer okul/kurum müdürlüklerince verilecek destekle karşılanacaktır.
H. ÇİZELGELER
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin uygulama süreci ve sonrasında norm kadro kullanımı, takibi ve ödemelere ilişkin olarak aşağıdaki çizelgeler düzenlenmiştir.

- Norm Kadro Tespit Çizelgesi (EK- 1)
Bu çizelgede okul veya kurumun adı ve saymanlık kod numarası ile her branştan olması gereken öğretmen sayısı gösterilmiştir.
Söz konusu normlarla görevli personelin ilişkilendirilmesi sonucunda bazı branşlarda bir miktar norm kadro boş kalabilir. Bu kadroların karşılığı yasal kadrolar ilgili saymanlığa tahsis edilmiştir. Bu boş kadrolar o okul veya kurumun norm kadrosu açık olan branştan öğretmen ataması dışında kullanılamayacaktır.
2- Norm Kadro İsimlendirme Çizelgesi (EK-2)
Bu çizelge, her bir okul ve kurumun EK- 1 çizelge ile belirlenmiş olan yönetici ve öğretmen norm kadrolarının isimlendirilmesinde kullanılacaktır. Bu çizelgede yer alan yönetici ve öğretmenler o okul veya kurumun norm kadrosuyla ilişkilendirilmiş olacaktır.
3- Norm Kadro Fazlası İsimlendirme Çizelgesi (EK-3)
Bu çizelgede okul veya kurumlarda mevcut personelin norm kadrolarla ilişkilendirilmesi sonucu fazla konumda olan öğretmenler branşlar bazında belirlenecektir. Bu öğretmenler için koordinatör okul veya kurumda kullanılmak üzere ilgili saymanlığa çizelgede belirtilen sayıda kadro tahsisi yapılmıştır. Bu kadrolardan herhangi bir nedenle boşalma olduğunda boş olan kadrolar herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır. Boşalan kadrolar Bakanlığımızca tenkis edilecektir.
Bu çizelgede yer alan kadroların karşılığı olan norm kadro fazlası öğretmenler Milli Eğitim Müdürlüklerince branşlar bazında isimlendirilecek, birden fazla eğitim bölgesi veya yerleşim merkezi varsa tamamı birleştirilerek, başka bir anlatımla o saymanlıkla ilişkili bütün fazla konumdaki öğretmenlere ilişkin listeler birleştirilerek milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra saymanlığa teslim edilecektir.
Bakanlığımızca her saymanlığa alanındaki okul ve kurumların yönetici, yönetici yardımcısı norm kadrosu ile fazla konumdaki öğretmen sayısının toplamı kadar kadro tahsisi yapılmıştır.
Görüleceği üzere bundan önceki işlemlerden farklı olarak sadece çalışan sayısı kadar değil boş norm kadrolara dokunulmamak kaydıyla fazla konumda olan öğretmenler için ayrıca kadro tahsisi yapılmaktadır.
4- Norm Kadro İzleme Çizelge (EK-4)
İl milli eğitim müdürlerimizin kadro hakimiyetini ve kontrolünü sağlamaları bakımından bu çizelge düzenlenmiştir.
İldeki yönetici ve öğretmenlerin norm ve fazla konumdaki öğretmen kadrolarının her türlü değişiklikleri bu çizelgeden izlenecek, Bakanlığımız kayıtlarıyla uyumu sağlanacaktır.
5- Norm Kadro Düzeltme Çizelgesi (EK-5)
Bu çizelge boş olarak gönderilmektedir. Mevcut personelin norm kadrolarla ilişkilendirilmesi sonucunda eksik ve fazlalıkların yeniden değerlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu form kullanılırken Bakanlığımızdaki değerlendirilmelerin sayısal ortamda yapıldığı dikkate alınarak bütün bilgi başlıklarının eksiksiz ve özellikle kod numaralarının doğru olarak yazılması gerekmektedir.
Bu çizelge düzenlendikten sonra 28.4.2000 çalışma saati sonuna kadar toplu olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Kadro Daire Başkanlığına gönderilecektir.