Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar

2320 05 Aralık 2001 Belgeyi İndir

KURUMLARIN ELEMAN YETİŞTİRMEK ÜZERE AÇTIKLARI MESLEKİ OKULLARDA GÖREV ALACAK YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE UYGULANACAK DERS VE EKDERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR


Resmî Gazete : 5.12.2001/24604


Amaç

Madde 1 - Bu Esasların amacı, kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda ders görevi verilen yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerin aylık ve ücretle okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Esaslar, kamu kurumlarının kuruluş kanunlarında belirtilen görev alanları itibariyle eleman yetiştirmek amacıyla açtıklan lise dengi mesleki eğitim veren okullan kapsar.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar hakkında bu Esaslar uygulanmaz.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Esaslar, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 89 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlannuştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Esaslarda geçen,

a) Bakanlık; eleman yetiştirmek üzere mesleki okul açan kurumu,

b) Esaslar; bu metinde yer alan hükümleri,

c) Mesleki Okul; kamu kurumlarının kuruluş kanunlarında belirtilen görev alanları itibariyle eleman yetiştirmek amacıyla açtıkları lise dengi mesleki eğitim veren okulları,

d) Yönetici; kamu kurumlarının eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki
okullarda yönetim görevi alanları,

e) Öğretmen; kamu kurumlarının eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda eğitim ve öğretim görevini yürütenleri,

f) Aylık Karşılığı Ders Görevi; aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,

g) Ek Ders Görevi; aylık karşılığı ders görevi dışında ücretle okutulan dersleri,

h) Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi; kamu kurumlarının eleman yetiştirmek Özere açtıkları mesleki okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin ders dışı hazırlık, planlama veya sosyal hizmetleri ile okul veya kurumun ders araç ve gerecinin, makine ve teçhizatının sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması gibi ek ders görevi sayılan etkinliklerini,

i) Ders Niteliğinde Koordinasyon Görevi; kamu kurumlarının eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda görevli yönetici ve rehber öğretmenlerin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen süreleri,

j) Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri; üse dengi mesleki eğitim okullarındaki öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesi, sosyal ve eğitsel etkinlikleri ile psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını,

k) Gece öğretimi; saat 17.00 den sonra başlayan öğretim ile cumartesi, pazar, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan Öğretimi,

l) Ders Yılı; derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

ifade eder.

Ders Niteliğinde Koordinasyon Görevi

Madde 5 - Kapsama dahil okullarda görevli yönetici ve rehber öğretmenlerin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;

a) Müdürlerin haftada 14 saati,

b) Müdür yarduncüanmn haftada 13 saati,

c) Rehber öğretmenlerin haftada 12 saati,

ders niteliğinde koordinasyon görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.

Alan Uygulamalı Derslerde Uyulacak Hususlar ve Ek Ders Görevi

Madde 6 - Ders yılı içinde, mesleki liselerde öğretim programına bağlı olarak okutulan/yaptırılan alan uygulamalı ders saatlerinde öğrenciler, ders ve uygulama alanının özelliklerine göre gruplara ayrılarak, her grup için bir öğretmen görevlendirilir. Uygulama derslerinde, uygulamaların nerelerde, kaç öğrencilik gruplara ve hangi niteliklere sahip öğretmenler tarafından yapılacağı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkça hazırlanan uygulama yönergesinde belirlenir.

Uygulama çalışmalarında görev verilen öğretmenlere bu görevlerine karşılık haftada;

a) Büyükşehir belediyesi sınırlan içindeki ilçelerde 20 saati,

b) Diğer il ve ilçelerde 24 saati,

geçmemek Özere okutabilecekleri ek ders saatleri içinde kalmak şartıyla ek ders ücreti verilir.

Diğer Hükümler

Madde 7 - Bu Esaslarla belirlenen nitelikleri Özerinde taşıyan yönetici, öğretmen ve diğer personelden kendilerine ücretli ders görevi verilecekler. Bakanlık onayı ile tespit edilir.

Uygulama

Madde 8 - Bu Esaslarla belirlenen düzenlemeler ile rehber öğretmenler bakımından "Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi " hariç olmak Özere; yönetici ve öğretmenlerin "Aylık Karşılığı Ders Görevi", "Ek Ders Görevi'', "Yetiştirme, Okuma-Yazma ve Uyum Kursları", "Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirme'', "Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi", "Sınav Görevi", "Belleticilik Görevi", "Ders Dışı Eğitim Çalışmaları", "Ders Kitabı ve Aracı Hazırlama Görevi", "Eşit Dağıtım", "Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller", "Görevin Fiilen Yapılması", "Vekalet Görevi", "Diğer Okul ve Kurumlarda Ders Görevi" ile "Ek Ders Görevini Yapmayanlar" bakımından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eşdeğer okullarda görevli yönetici ve öğretmenler için düzenlenen 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar" ile sözkonusu Esaslarda yapılacak ek ve değişiklikler uygulanır.

Öğretmen ve yöneticilerin haftalık ders ve ek ders saatlerine ilişkin EK-1 Çizelge 31.12.2004 tarihine kadar uygulanır. EK-2 Çizelge 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 9 - Bu Esaslann yürürlüğe girmesiyle birlikte, aşağıda sayılan ve Bakanlar Kurulu Kararlan ile yürürlüğe konulan Esaslann, sadece mesleki okullar ile bu Esaslann Geçici 1 inci maddesinde belirtilen eğitim merkezlerine ilişkin hükümleri ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış olup diğer hükümlerin yürürlüğü ise devam eder.

10.12.1986tarih ve 86/11288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Adalet Bakanlığına Bağlı Adalet Meslek Liselerinde Görevli Öğretmen ve Yöneticiler ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Görevlendirilenlerin Üçretli Ders Saatlerine Dair Esaslar",

07.10.1994 tarih ve 94/6192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Üçretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar".

27.11.1978 tarih ve 7/16916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Maliye Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitimlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara İlişkin Esaslar",

07.10.1988 tarih ve 88/13160 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve öğretim Kurumları İle Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayım, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar",

16.07.1985 tarih ve 85/9697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve öğretim Kurumlarında Ücretle Okutulacak Haftalık Ders Saatlerinin Sayım. Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar",

18.03.1990 tarih ve 90/286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan"Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinde ve Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayım, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar",

16.11.1981 tarih ve 8/3889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı, Sağlık Meslek Liseleri ile Eğitim Merkezlerinde Açılacak, Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayım, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar"

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1- Belli bir öğretim programına dayalı olarak, aynı kanlım grubuna yönelik en az iki yarıyıl süreli mesleki eğitim, meslek edindirme ve kurs faaliyeti yürütülen eğitim merkezlerinin yönetici ve öğretmenlerine, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, bu Esaslar çerçevesinde ders ve ek ders ücreti ödenir.

Geçici Madde 2 - 555 sayılı "Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu" uyarınca açılan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitim Enstitülerinde görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin esasları hakkında Bakanlar Kurulunca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Anadolu Meslek Lisesi gibi değerlendirilerek bu Esasların hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 10 - Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 - Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.


Ekler için lütfen belgeyi indirin

Ek-1 ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN HAFTALIK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ÇİZELGE (31.12.2004 tarihine kadar uygulanır.)

Ek-2 ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN HAFTALIK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ÇİZELGE (01.01.2005 tarihine kadar uygulanır.)