Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde değişiklik

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde değişiklik
20 Mart 2009 - 08:38

20 Mart 2009 CUMAResmî GazeteSayı : 27175 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Mesleki Eğitim Kurulunun kuruluş ve işleyişi,” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Mesleki Eğitim Kurulunun kuruluş ve işleyişini,” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İl istihdam ve mesleki eğitim kurulunun görevleri MADDE 9 – 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 13 üncü maddesi gereğince illerde kurulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütür.” MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mesleki Eğitim Kurulunun gündemi, ilgili bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Kurul üyeleri, gerekli gördükleri konuların gündeme alınmasını Kurul Başkanından isteyebilirler. Bu takdirde konunun gündeme alınıp alınmaması oylama ile belirlenir.” MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mesleki Eğitim Kurulu aşağıdaki esaslar doğrultusunda çalışır: a) Mesleki Eğitim Kurulu, Bakanlıkça uygun görülecek zamanda en az yılda bir defa toplanır. Kurul, gerekli görülen durumlarda Başkanın daveti veya en az beş üyenin aynı gerekçeye dayalı yazılı isteği üzerine toplantıya çağrılır. Toplantılar, çağrı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır. b) Toplantıya davet, toplantı gününden en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak gündemle birlikte duyurulur. c) Kurul, başkan dışında üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. d) Kurul, gündemindeki konuları görüşerek karar alır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. e) Oylama açık ve işaretle yapılır. Oylama sonucu, başkan tarafından açıklanır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Alınan karar ve görüşe karşı olan üyeler varsa gerekçeli muhalefet şerhlerini, kurul sekreteryasına yazılı olarak verirler. f) Toplantıda görüşülen konular, ileri sürülen görüşler ve alınan kararlar tutanakla belirlenir. Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.” MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 15 – Mesleki Eğitim Kurulunun sekreterya işleri Bakan tarafından belirlenen birimce yürütülür.” MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 18 – Gerektiğinde Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına, Başkanın daveti üzerine müşavir üye olarak, mesleki ve teknik eğitimle ilgili birimlerin temsilcileri ile kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileri katılabilir. Ancak bu üyeler toplantılarda oy kullanamazlar.” MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kurumlarca hazırlanan programlar, il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun uygun görüşü ve valilik onayı ile uygulamaya konulur. Daha önce onaylanmış ve uygulanmış programlar ile modüler çerçeve öğretim programlarına dayalı olarak oluşturulan kurs/sertifika programları için yeniden onay alınmaz.” MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Gerektiğinde adres tespitinde ulusal adres veri tabanından yararlanılır.” MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, teknik lise programına geçiş başvurusuna bakılmaksızın, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ağustos ayının ikinci haftasının son iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği alanın bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.” “Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir. Sorumluluk sınavları sonunda bir üst sınıfa geçen ve/veya özürleri nedeniyle süresi içinde başvuramayanların alana geçiş başvuruları ders yılının ilk haftası içinde yapılır, kontenjan durumuna göre tercih ve başarı durumları esas alınarak alanlara yerleştirilmeleri sağlanır.” MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 11 inci sınıfa geçen öğrencilerin dal seçimleri de ilgi, istek ve yeteneklerine göre gerçekleştirilir. Öğrenciler dal tercihlerini, ders kesiminden itibaren ağustos ayının ikinci haftasının son iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrencisi oldukları okul müdürlüğüne yaparlar. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde öğrencilerin dallara yerleştirilmesinde, sırasıyla 10 uncu ve 9 uncu sınıf yıl sonu başarı puanları esas alınır. Bir dalda eğitime başlanabilmesi için, sınıf tekrar edenler de dâhil en az 8 öğrencinin bulunması gerekir. Bir alanda 8’den az öğrencinin bulunması durumunda ise mevcut öğrencilerin tercihleri doğrultusunda belirlenecek bir dalda eğitim-öğretime devam edilir. Kabul edilebilir özürleri nedeniyle süresi içinde dal tercihini yapamayan öğrenciler ile sorumluluk sınavları sonunda sınıfını geçen öğrenciler, ders yılının ilk haftası içinde okul müdürlüğünce uygun dallara yerleştirilir.” MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Teknik lise programına kayıt için gerekli koşulları taşıyan öğrenciler, form dilekçe ile ya da elektronik ortamda ders yılı bitiminden ağustos ayının ikinci haftasının son iş günü çalışma saati bitimine kadar geçiş yapmak istedikleri kurum müdürlüklerine başvururlar." MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Haftalık ders çizelgesindeki ortak dersler ile alan/dal dersleri içinde modüler yapıda hazırlanmayan derslere ait ders kitaplarının seçiminde, 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine uyulur. Modüler yapıda hazırlanan derslerde ise çerçeve öğretim programlarına uygun modüler eğitim materyalleri kullanılır.” MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 183 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile kurum ve iklim koşulları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan meslek alan/dallarında öğrenim gören otelcilik ve turizm meslek lisesi ile diğer meslek liselerinin yiyecek-içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ile eğlence hizmetleri alanı öğrencileri, 10 uncu veya 11 inci sınıftan itibaren mesleki eğitimlerini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak görebilirler. Öğrencilerin okulda veya işyerinde görecekleri eğitimin tarihleri belirlenirken, her iki birimdeki eğitime ortalama altışar aylık zaman ayrılır. Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde Valilikçe değiştirilebilir. Ancak, genel olarak öğrencilerin bir öğretim yılında kesintisiz olarak ekim-mart ayları arasındaki dönemde okulda, nisan-eylül ayları arasındaki dönemde işletmelerde eğitim görmeleri esastır. 10 uncu ve 11 inci sınıflarda derslerin kesildiği tarih ile yıl sonu beceri sınavı sonrasında öğrencilere ikişer haftalık dinlenme izni verilir. Son sınıf öğrencilerinin teorik ve uygulamalı eğitimleri derslerin kesilmesi ile birlikte sona erer.” MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile kurum ve iklim koşulları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan meslek alan/dallarında öğrenim gören otelcilik ve turizm meslek lisesi ile diğer meslek liselerinin yiyecek-içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ile eğlence hizmetleri alanı öğrencileri işletmelerde beceri eğitimlerini yoğunlaştırılmış olarak yaparlar.” MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 241 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. “Çıraklık eğitiminde ara sınıflardan ayrılanların kalfalık sınavları ve başka bir daldan kalfalık ve ustalık belgesi alınması” “Bir meslek dalında kalfalık veya ustalık belgesi sahibi olanlar, farklı derslerin ve/veya modüllerin eğitimini almak ve girecekleri sınavda başarılı olmak kaydıyla aynı alandaki diğer dallardan da belge alabilirler.” MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 243 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e) Yurt dışından alınmış çalışma belgelerinin aslı ile yetkilendirilmiş makam, kurum ve kuruluşlarca yapılmış Türkçe çevirisi,” “f) Yurt dışında mesleki eğitim görenler, diploma veya belgeleriyle gördükleri mesleki eğitimin süresini ve derslerini belirtir belge veya varsa sınavlarda aldıkları notları gösterir belgelerin aslı ile yetkilendirilmiş makam, kurum ve kuruluşlarca yapılmış Türkçe çevirisi,” MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin; 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendindeki “yetkilisinden” ibaresi “yetkilisi”, (p) bendindeki “Başkanı” ibaresi ise “Başkanından” olarak, 38 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “nüfus cüzdanı örneği”, 243 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 244 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “Nüfus cüzdanı aslı ve örneği” ile 245 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “Nüfus hüviyet cüzdanı aslı ve örneği” ibareleri “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası” olarak, 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesinde geçen “bir yıl” ibaresi “altı ay” olarak, 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği” ibaresi “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği” olarak, 259 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “atama” ibaresi “görevlendirme” olarak değiştirilmiştir. MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 10, 11 ve 17 nci maddeleri ile 267 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bu haber 3850 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort