Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 80 öğretmeni, İngilizce eğitimi için yurt dışına gönderiyor

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 80 öğretmeni, İngilizce eğitimi için yurt dışına gönderiyor

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 80 öğretmeni, İngilizce eğitimi için yurt dışına gönderiyor
12 Şubat 2018 - 23:18

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan 80 atölye ve laboratuvar öğretmeni, İngilizce dil yeterliliklerinin arttırılması amacıyla yurtdışına gönderilecek. Başvurular 12 ila 23 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak. İngilizce dil eğitimleri Haziran 2018 - Ekim 2018 tarihleri arasında 12 hafta (3 ay) olarak planlanmıştır. Başvurmak isteyenlerin, son başvuru tarihi itibariyle İngilizce dilinden son beş yıl içinde, YDS/KPDS/ÜDS'den en az kırkbeş (45) puan ve üzerinde puan alması ya da 25.02.2016 tarihinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDEDİR: 

1.2. Genel Esaslar 

a) İngilizce dil eğitimlerinin tamamı yurt dışında; İngiltere, İskoçya, İrlanda, ABD, Malta veya Kanada ülkelerinden birinde gerçekleştirilecektir. 

b) İngilizce dil eğitimleri Haziran 2018 - Ekim 2018 tarihleri arasında 12 hafta (3 ay) olarak planlanmıştır. 

c) Eğitim süresi genel İngilizce ve mesleki İngilizce eğitimi olmak üzere toplam 360 ders saati olacaktır. 

d) İngilizce dil eğitimine gönderilecek öğretmenlerin; yurt dışı dil eğitimi masrafları, gidiş-dönüş ulaşım giderleri, konaklama hizmetleri giderleri, vize ve sigorta ücretleri Bakanlıkça yapılan hizmet alımı doğrultusunda yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ayrıca kursiyerlere Bakanlıkça belirlenen tutar üzerinden günlük ödeme yapılacaktır. 

e) Yurt dışı dil eğitimi öncesi kursiyerlere Ankara'da Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde 1 ay süre ile "Hazırlık Eğitimi" verilecektir. Hazırlık eğitimine ait tüm giderleri Bakanlık tarafından karşılanacaktır. 

f) Kursiyerler, yurt dışında alınacak eğitim süresince eğitim aldığı ülke veya başka ülkelerde kurs, seminer, çalıştay, proje, toplantı, sınav vb faaliyetlerde görev almayacaktır. 

2. Başvuru İşlemleri 

2.1. Başvuru Şartları Sözlü sınava katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. 

Genel Şartlar 

1) T.C. vatandaşı olmak, 

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (sözleşmeli öğretmenler hariç), 

3) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda alan/bölüm/atölye ve laboratuvar şefi veya atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak Tablo-1'de belirtilen atamaya esas alanlardan birinde veya tematik Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde alan/bölüm/atölye ve laboratuvar şefi veya atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak fiilen öğretmenlik yapıyor olmak, 

4) Başvuru günü itibariyle yöneticilik görevinde bulunmuyor olmak (Müdür, Müdür Baş Yardımcısı, Teknik Müdür Yardımcısı, Koordinatör Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların başvuruları dikkate alınmayacaktır), 

5) Son başvuru tarihi itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında (adaylık dahil) en az 2 (iki) yıl hizmeti bulunmak, 

6) Başvuru yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 50 (Elli) yaşını doldurmamış olmak, 

7) İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak, 

8) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, 

9) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak, 

10) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak, 

11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, 

12) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak, 

13) Son başvuru tarihi itibariyle İngilizce dilinden son beş yıl içinde, YDS/KPDS/ÜDS'den en az kırkbeş (45) puan ve üzerinde puan almak ya da 25.02.2016 tarihinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip olmak, 

14) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak; 

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde yapılmış YDS/KPDS/ÜDS İngilizce dilinden en az kırkbeş (45) puan almış olmak kaydıyla Tablo-1'de ilan edilen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday dil puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. 

Sözlü sınava, alanlar itibariyle Tablo-1'de belirtilen kontenjan için öngörülen sayıda başvurunun olmaması veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde atama alanının kadro ve ihtiyaç durumuna göre atama alanları arasında sayısal olarak değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir. 

Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü takdirde alan bazında yurt dışına gönderilecek kişi sayısında değişiklik yapılabilir. 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 20 Nisan 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (mtegm.meb.gov.tr) internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilecek olup internet üzerinden gerekli duyurular yapılacaktır. 

kaynak: memurlar.net


Bu haber 3195 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum