Memurlar ticaret yapabilirler mi?

Öğretmen olarak çalışıyorum aynı zamanda da resmi olarak vergimi ödemek şartıyla resmi yoldan ticaret yapabilir miyim?

Memurlar ticaret yapabilirler mi?
20 Haziran 2009 - 11:17

Öğretmen olarak çalışıyorum aynı zamanda da resmi olarak vergimi ödemek şartıyla resmi yoldan ticaret yapabilir miyim? Reklamımı yapacak şekilde katalog bastırarak kendime aynı zamanda işadamı tüccar sıfatı kazandırabilir miyim? (A. Yıldız) 657 sayılı Kanunun Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağını düzenleyen 28 inci maddesinde; “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).”hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde memurların tacir veya esnaf olmayı gerektirecek faaliyette bulunması yasaklanmıştır. Buna aykırı davranışların tespiti halinde Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanacaktır. Doğum izni alan memurun aynı yıl içinde yıllık izin kullanma hakkı varmıdır? 17 şubat 2008 de doğum yaptım. Doğumdan 8 hafta önce aralık gibi normal doğum iznime ayrılmıştım. 17 şubattan sonra da normal ücretli doğum iznine ayrıldım ve Mayısın 25 inde de 12 aylık ücretsiz izne ayrıldım ve 25 mayıs 2009 da görevime başladım benim merak ettiğim 2008 yılına ait yıllık izin kullanabilirmiyim ? (E.Sahip) Konuyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu 15/08/2008 tarihli ve 15418 sayılı mütalaada; “…Buna göre; 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izin ve hastalık izinini düzenleyen maddeleri ile görevden ayrı kalmayı gerektiren birtakım maddelerine istinaden bir takvim yılı boyunca izinli olan görevden uzaklaştırma veya tutuklama, istifa gibi sebeplerle uzun süre ayrı kalan personelin hizmette bulunmayan bu yıl için ayrıca yıllık izin hakkının bulunmadığı, 2-İzne ayrılmış bulunan personelden bu iznin sonunda göreve başlayanlar içinde bulundukları yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilmeleri için aynı yıl içinde mükerrer izin kullanmış olmaması kaydıyla göreve başladıkları tarihten yıl sonuna kadar kısmen veya tamamen izin kullanabilmelerine imkan veren bir sürenin kalmış olması gerektiği, bu şekilde izin kullanabilmeye imkan verebilecek hiç süre kalmamış olması halinde o yıla ait kullanılmayan yıllık izinlerinin izleyen yıl içinde kullanılabileceği mütalaa edilmektedir.”ifadesine yer verilmiştir. Buna göre, 2008 yılının tamamının bir kısmını ücretli bir kısmını da ücretsiz izinli olarak geçirdiğiniz ve izinsiz geçen bir sürenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle de 2008 yılı için yıllık izin hakkınızın bulunmadığını düşünüyoruz. İl daimi encümenliğinin emekli memurun ek göstergesine etkisi var mıdır? 1. derecenin 2.kademesinden 2200 ek göstergeden emekli memurum. İl genel meclisi üyesiyim, il daimi encümenine seçildiğim taktirde emekli ek göstergemin artışı için bir başlangıç oluşturur mu? 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl encümenini düzenleyen 25'inci maddesinde; İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşacağı, Encümen üyelerine verilecek ödeneği düzenleyen 28'inci maddesinde ise; Encümen başkanına 14000, üyelerine 12000 gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verileceği hüküm altına alınmıştır. 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30'uncu maddesinde de Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanların emekli aylıklarının kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Sonuç olarak ek göstergenizde herhangi bir artış söz konusu olmayacaktır. Çünkü kadroyla bulunduğunuz görevin hiçbir ilgisi yoktur. Ahmet Ünlü Yeni şafak

Bu haber 4334 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort