Memurlar, Özel Hastanede Ne Kadarlık Bir Fark Verecek?

Özel hastanelere gidildiğinde Devletin belirlemiş olduğu bedelin yüzde 30'una kadar ilave ücret alınabilmektedir.

Memurlar, Özel Hastanede Ne Kadarlık Bir Fark Verecek?
22 Ekim 2008 - 08:52

Bu konuya ilişkin düzenleme 4 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yüzde 30 ilave ücret alınabileceğine yönelik sınırlama, özel hastanelerce sadece eski ifade ile SSK'lı ve Bağ-Kur'lulara uygulanmakta, Devlet memurlarının ise Bütçe Uygulama Talimatı kapsamında olduğu belirtilerek uygulanmamaktadır. SORU Bir konunun kamu oyunda açıklığa kavuşturulması için ilgilerinizi beklemekteyim. Özel sağlık tesislerince % 30 luk fark(en fazla) uygulaması memur dışında ki sgk kapsamında hak sahiplerine uygulanmaktadır ( en fazla %30'luk farkın SUT kapsamındaki kişilere uygulanacağı, BUT kapsamındaki (memur) kişilere uygulanmayacağı görüşü savunulmakta). Memur, bu en fazla %30 luk fark dışında tutularak, memurdan sınırsız fark alınabilmektedir. % 30'luk fark SUT'un 24.3.1 maddesinde geçmesi itibariyle SUT kapsamındaki kişileri kapsadığı savunulabilir ancak bu fark uygulamasının bakanlar kurulu kararıyla belirlenmiş olması itibariyle memurların da (yani BUT kapsamındaki kişilerin de) dahil olduğuna inanmaktayım. Bu konunun açıklığa kavuşması için gerekli ilgiyi göstermenizi saygılarımla arz ederim. CEVAP Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla % 30’una kadar ilave ücret alabileceği yönündeki düzenleme 4 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer almıştır. İlgili hüküm şu şekildedir: "MADDE 1 – (1) Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla % 30’una kadar ilave ücret alınabilir." Bakanlar Kurulu Kararı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre almıştır. Bu husus kararda yer almaktadır. Diğer taraftan sağlık hizmetlerine ilişkin geçiş düzenlemeleri 5510 sayılı Kanunun "Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri" başlıklı geçici 12’nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde şu şekildedir: “Bu Kanunun uygulamasında sağlık hizmeti sunucularının sigortalılık kontrolü ve diğer provizyon işlemlerini elektronik ortamda yapmaya başlaması için gerekli altyapının kurulmasına kadar, sağlık bilgilerinin yazılı olarak tutulmasına başlanır ve sağlık belgesinin veya sağlık karnesinin Kurumca verilmesine devam edilir. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci üç yıl içinde tamamlanır. Kişilerin yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri gereğince hak ettikleri sağlık hizmetleri, bu Kanun hükümleri gereğince kapsama alınmamış ise tedavi tamamlanıncaya kadar yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre Kurumca sağlanmaya devam edilir. 67 nci madde gereği hesaplanan 30 günün hesabında kişilerin lehine olan durum uygulanır. Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan, ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra faturalandırılan tedavi giderleri Kurum tarafından karşılanır.” Bu hükümler çerçevesinde yüzde 30 sınırlaması, 5510 sayılı Kanunun Genel sağlık sigortası geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 12’nci maddesindeki hüküm nedeniyle, 1.10.2008 tarihinden önce çalışan memurlar hakkında uygulanmayacaktır. Ancak, bu tarihten sonra memuriyete başlayanlara uygulanacaktır. Bu durumun memurlar açısından bir haksızlık olacağı kuşkusuzdur. Peki bu haksızlığı gidermek için ne yapılabilir? Bu haksızlığı giderebilmek için Bütçe uygulama talimatı çıkarılırken Maliye Bakanlığı 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Teşkilat Kanunundan kaynaklanan yetkisiyle, yüzde 30 sınırlamasını 1.10.2008 tarihinden önce çalışan memurlar için de uygulatabilir. Özetle, özel hastanelerin uygulaması hukuken yanlış olmayıp, memurların uğradığı bu haksızlığın Maliye Bakanlığınca değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu haber 1462 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort