Mehil Müddeti Zorunlu Hizmetten Sayılır mı ?

Memurların göreve başlamadan önce kullandıkları mehil müddeti zorunlu hizmetten sayılır mı. Öğretmenleri de ilgilendiren konuya ilişkin Devlet Personel Başkanlığının mehil müddeti ile ilgili görüş yazısı haberimizde.

25 Temmuz 2015 - 13:54

ÖZET: Mehil müddetinin, zorunlu çalışma süresi hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (28/04/2011-6204) İl müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü unvanlı görevlere atananların hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ve fiili hizmet süresi hesaplanırken mehil müddeti süresinin bahse konu sürelere dahil edilip edilmeyeceği ile Türk Telekom Bayburt İl Müdürlüğünde uzman unvanlı kadroda görev yapmakta iken 4046 sayılı Kanun kapsamında Genel Müdürlüğünüze uzman olarak atanan ve ön lisans mezunu olan …’nin şube müdürü, il müdürü ya da il müdür yardımcısı kadrolarına atanıp atanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı, ancak başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi “Yönetim Hizmetleri Grubu” nda (a/2), (a/3) ve (a/4) bentlerinde il müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü unvanlarına yer almakta olup, 7’nci maddesinin (a/2),(a/3) ve (a/4) bentlerinde “İl Müdürü unvanlı kadroya atanabilmek için fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, İl Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Uzmanı veya Şube Müdürü unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak, en az on (10) yıl hizmeti bulunmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerindeki koşulları taşımak. İl Müdür Yardımcısı unvanlı kadroya atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Uzmanı, Şube Müdürü, Avukat, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Muhasebeci, Mühendis ve Şef unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Uzmanı ve Şube Müdürü unvanlı kadrolarda görev yapan veya yapmış olanların on (10) yıl hizmeti bulunmak, Avukat, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Muhasebeci, Mühendis ve Şef unvanlı kadrolarda görev yapanların veya yapmış olanların kurumda ayrı ayrı veya toplam sekiz (8)yıl bu görevlerde bulunmak ve onbeş (15) yıl hizmeti bulunmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerindeki koşulları taşımak. Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır; fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, sınav tarihi itibariyle Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Muhasebeci, Ayniyat Saymanı, Şef, Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi, Tekniker, Daire Tabibi, Diş Tabibi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Aktüer, Programcı, Çözümleyici ve Mütercim unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki (2) yıl görev yapmış olmak kaydıyla, on (10) yıl hizmeti bulunmak, yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.” hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca, söz konusu Kurum Yönetmeliğinin 28’inci maddesinin 3’üncü fıkrası; “15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan iki ve üç yıllık yükseköğretim görenler diğer koşullara sahip oldukları takdirde 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hariç dört yıllık yükseköğretim görmüş kabul edilirler.” hükmünü amirdir. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 1- İl müdürü ve il müdür yardımcısı unvanlı kadroların anılan Genel Yönetmelik kapsamı dışında yer alması sebebiyle, adı geçen personelin, mevzuatla aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika, ehliyet ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla, il müdürü ve il müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanmasının genel hükümlere göre değerlendirilmesi gerektiği, 2- Uzman unvanlı kadrodan şube müdürü unvanlı kadroya atanma işleminin, görevde yükselme mahiyetinde bir atama olması sebebiyle, söz konusu personelin 18/4/1999 tarihinde görevde bulunması ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olması ile mevzuatta aranan diğer şartları taşıması ve görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olması kaydıyla, şube müdürü unvanlı kadroya atanmasının ilgili kurumların takdirinde olduğu, 3- İl müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü unvanlı görevlere atananların hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerinin bitiminde, eski görev yerinden ayrılış sonrası yeni görev yerine başlamak üzere kendilerine verilen işe başlama süresinin hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ve fiili hizmet süresi hesaplanırken dikkate alınmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.GRUBUMUZA KATILARAK SESİNİZİ DUYURUN


YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İşçi minibüsü TIR'a çarptı, çok sayıda yaralı ve ölü var
İşçi minibüsü TIR'a çarptı, çok sayıda yaralı ve ölü var
Yılbaşında ve Öğretmenler Gününde Hediye Almak  
Yılbaşında ve Öğretmenler Gününde Hediye Almak