MEB'in skandal ikna odalarına tepki yağdı

Afyonkarahisar’da özel okula giden MEB müfettişlerinin, ‘sorgu odası’nda ifade tutanaklarını zorla imzalattığı bazı çocuklar fenalık geçirdi.

17 Mart 2014 - 09:22

Anket adı altında siyasi içerikli sorulara muhatap olan öğrencilerden S.K. “Psikolojimiz bozuldu. Bunu ömrüm boyunca unutmayacağım” dedi. “Çocuğumu hangi hakla sorguya çekiyorsunuz” diyen A.K.isimli veli ise savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ba­zı özel okul, yurt ve ders­ha­ne­ler­de baş­lat­tı­ğı “ik­na oda­la­rı”n­da­ki­ sor­gu­lar sü­rü­yor. Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­da özel okul ve yurt­la­ra gi­den MEB mü­fet­tiş­le­ri­, ço­cuk­la­rı oda­la­ra ça­ğı­ra­rak si­ya­si so­ru­la­rı ce­vap­la­ma­la­rı­nı is­te­di. İfa­de tu­ta­nak­la­rı­nı da zor­la ço­cuk­la­ra im­za­la­tan mü­fet­tiş­le­rin tav­rı ne­de­niy­le ba­zı öğ­ren­ci­ler di­sip­lin­lik bir olay ol­du­ğu­nu zan­ne­de­rek fe­na­lık ge­çir­di. Af­yon­ka­ra­hi­sar Özel Os­man­bey Ko­le­ji­’ne gi­den mü­fet­tiş­ler, çe­şit­li sı­nıf­lar­dan seç­tik­le­ri öğ­ren­ci­le­ri bir sı­nıf­ta top­la­dı. Ço­cuk­la­ra üze­rin­de si­ya­si so­ru­lar bu­lu­nan ifa­de tu­ta­nak­la­rı­nı da­ğı­ta­rak dol­dur­ma­la­rını is­te­yen mü­fit­tiş­ler, okul ida­re­ci­le­ri­nin ise sı­nıf­tan çık­ma­sı­nı is­te­di. İti­raz üze­ri­ne okul yö­ne­ti­ci­le­ri­nin sı­nıf­ta kal­ma­la­rı­na izin ve­ril­di. ‘BU­NA HAK­LA­RI YO­K’ Okul öğ­ren­ci­le­rin­den S.K. bir sı­nı­fa top­lan­dık­la­rı­nı ve ön­le­ri­ne bir ka­ğıt ko­na­rak dol­dur­ma­la­rı­nın is­ten­di­ği­ni söy­le­di. So­ru­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da göz­le­ri­ne ina­na­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden S.K, ya­şa­dık­la­rı­nı şöy­le an­lat­tı: “Ön­ce sı­nıfa ge­lip bir­kaç ar­ka­da­şa ‘Siz, siz ge­li­n’ de­di­ler. Çok şa­şır­dık ve kork­tuk. ‘A­ca­ba di­sip­li­ne mi gi­di­yo­ruz’ di­ye dü­şün­dük. Son­ra kar­şı­mız­da fark­lı ki­şi­le­ri gö­rün­ce kor­ku­muz da­ha da art­tı. So­ru­la­ra bak­tı­ğı­mızda ise si­ya­si içe­rik­li ol­du­ğu­nu gö­rün­ce da­ha da şa­şır­dık. Zor­la dol­dur­tup bi­ze im­za­lat­tı­lar. Psi­ko­lo­ji­miz bo­zul­du, ar­ka­daş­la­rı­mız ara­sın­da adı­mız çık­tı. Bu­nu öm­rüm bo­yun­ca unut­ma­ya­ca­ğım. Bu­nu bi­ze ya­şat­ma­ya kim­se­nin hak­kı yok.” HAN­Gİ HAK­LA YA­PI­YOR­SU­NUZ Özel Os­man­bey Ko­le­ji­’n­de oku­yan ço­cu­ğu­na Af­yon­ka­ra­hi­sar Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’n­den ge­len mü­fet­tiş­le­rin izin­siz bir şe­kil­de an­ket yap­tı­rma­sı­nın suç ol­du­ğu­nu ifa­de eden A.K. isim­li ve­li ise sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı­nı söy­le­di. He­nüz 12 ya­şın­da olan ço­cu­ğu­na T.C. Kim­lik nu­ma­ra­sı, ad­re­si alı­na­rak si­ya­si içe­rik­li so­ru­lar so­ru­la­rak tu­ta­nak im­za­la­tıl­dı­ğı­nı ifa­de eden A.K. “Ve­sa­ye­ti göm­dük. ‘Bin yıl sü­re­cek de­nen 28 Şu­ba­t’­ı bi­tir­di­k’ di­yen hü­kü­me­tin an­ti de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­lar­la in­san­la­rı ay­rış­tır­dığı­nı, ku­tup­laş­tır­dığı­nı ve hat­ta ya­lan ve if­ti­ra­lar­la mağ­dur et­tiği­ne şa­hit olduk. En te­mel hak­lar­dan bi­ri­si olan eği­tim hak­kı ko­nu­sun­da bi­le bas­kı­cı, hu­kuk­suz bir şe­kil­de okul­la­ra ge­le­rek öğ­ren­ci­le­rin ade­ta sor­gu­ya çe­kil­me­siy­le bü­rok­ra­si­yi da­hi ken­di ka­ran­lık plan­la­rı­na alet et­tik­le­ri­ni gös­te­ri­yo­rlar” de­di. 2010 re­fe­ran­dum­da fiş­le­me­le­ri kal­dı­ran AK Par­ti­’nin, ade­ta in­san­la­rı fiş­le­me ya­rı­şı­na gir­di­ği­ni ifa­de eden A.K. ders­ha­ne­ler­den sonra okul­la­rın he­def alın­dı­ğı­nı kay­det­ti. İşte o sorular Ankette bulunan sorulardan bazıları şöyle: *Siyasi bir propaganda yapılarak bir görüş doğrultusunda yönlendirildiniz mi? *Devlet erkanına yönelik olarak kin, nefret, iftira uyandırıcı ifadelerin kullanıldığını duydunuz mu? *Farklı siyasi tercihleri olanların kurumdan uzaklaştırıldığını gördünüz mü? *Okulda velilere yönelik siyasi amaçlı toplantılar düzenlenerek siyasi propaganda yapıldığı ve bu toplantılarda devlet büyükleri zan altında bırakılacak ifadelerin kullanıldığını duydunuz mu? Velilerden müfettiş öfkesi Sivas FEM Dershanesi’nde öğrencileri sorguya alanmüfettişler velilerin hışmına uğradı. Bayan bir velinin, “Benim çocuğum 14 yaşında, niye siyasete alet ediyorsunuz?’ sözlerine müfettişin, “Beni valilik gönderdi.” yanıtını vermesi tepkileri dindirmeye yetmedi.Müfettişler, çareyi dershaneyi terk etmekte buldu. “28 Şubat modern şekilde yeniden hortlatıldı” MHP Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, MEB’in uygulamasına sert tepki gösterdi. “Bunun 28 Şubat’taki ikna odalarından ne farkı var” diye soran Yılmaz, bunun kabul edilebilir bir olay olmadığını söyledi. ‘KINIYORUM’ Yılmaz, “İnsanlara kinle, nefretle yaklaşılarak hesaplaşma adına çocuk yaştaki öğrencilerin sorgulanması bir önemsizleştirme, sıradanlaştırma hareketidir. Bu yapılanları kınıyorum. Bu konudaki kanunsuz talimatları, tüzük ve yönetmelikleri uygulayanların takipçisi olacağımızı söylemek istiyoruz. Psikolojik baskı yapanların yanlarına kâr kalmayacaktır” dedi. ‘BU BİR KAOS’ 28 Şubat’ta yaşananları hatırlatan Yılmaz, “Buna modern bir 28 Şubat hortlaması diyebiliriz. Bu konuda kim talimat verdi? Böyle bir kaosu, psikolojik ortamı çocuklarımıza yaşatarak neyi amaçlıyorlar? Böyle bir hakları var mı” diye sordu. Uygulamanın hiçbir mantığı yoktur Türk Eğitim Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Kamu- Sen İl Temsilcisi Nizamettin Şenol, özel okulların bakanlığın izni ile açılan ve Talim Terbiye Kurulu tarafından programları onaylanan okullar olduğunu söyledi. Şenol, “Veliler bu okullara çocuklarını başarılı okullar oldukları için gönderiyorlar. Bu okulların bugün baskı altına alınmaya çalışılması 28 Şubat dönemini aratmaktadır. Bu uygulama çirkindir, yakışıksızdır, ahlaki değildir. Ve her şeyden öte pedagojik değildir. Dershanelerin bile özel okullara dönüştürülmeye çalışıldığı şu dönemde bu baskı manidardır. Herkesi aklıselime davet ediyorum” dedi. MEB’in ikna odaları anayasal suç MEB’in 28 Şubat’taki ikna odalarını hatırlatan baskıcı uygulamasına tepki yağıyor. Eski Adalet Bakanı Türk, “Bu suçtur, cezası da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır” derken, Türk Eğitim-Sen Başkanı Koncuk, “Bu soruları yöneltmek anayasal suçtur“ tepkisi gösterdi. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın (MEB) ta­li­ma­tıy­la, ik­na oda­la­rın­da öğ­ren­ci­le­re si­ya­si so­ru­lar so­rul­ma­sı­na tep­ki yağ­dı. Es­ki Ada­let Ba­ka­nı Hik­met Sa­mi Türk, “Ya­şa­nan­lar suç vas­fı ta­şı­mak­ta­dı­r” de­di. Türk Eği­tim-Sen Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, “28 Şu­ba­t’­ta ay­nı fil­mi iz­le­di­k” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nır­ken Ak­tif Eği­tim-Sen Baş­ka­nı Os­man Bah­çe, “Mil­let kamp­la­ra bö­lü­nü­r” uya­rı­sın­da bu­lun­du. “2 YIL HA­PİS CE­ZA­SI VA­R” ME­B’­in ve mü­fet­tiş­le­rin böy­le bir gö­re­vi ve yet­ki­si ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Hik­met Sa­mi Türk, “Ya­şa­nan­lar suç vas­fı­nı ta­şı­mak­ta­dı­r” de­di. “Böy­le bir fa­ali­yet doğ­ru­dan doğ­ru­ya ço­cuk­la­rı si­ya­si bir dü­şün­ce­ye yön­len­dir­me gi­ri­şi­mi­di­r” di­yen Türk, “Par­ti­zan bir uy­gu­la­ma ni­te­li­ği­ni ta­şı­mak­ta­dır. Ço­cuk­la­ra açık­ça tel­kin­de bu­lun­ma an­la­mı­na gel­mek­te­di­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Da­ha ön­ce ya­şan­ma­yan ve ak­lı­mız­dan ge­çi­re­me­ye­ce­ği­miz şey­ler olu­yo­r” di­yen Ba­kan Türk, “Ba­kan­lı­ğın gö­re­vi, eği­tim-öğ­re­ti­min ku­ral­la­ra uy­gun ola­rak ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı­nı ta­kip et­mek­tir. Ya­sa­lar çer­çe­ve­sin­de Ba­kan­lık gö­re­vi­ni ic­ra eder. An­cak ya­şa­nan­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da açık­ça ba­kan­lı­ğın böy­le bir gö­re­vi ol­ma­dı­ğı gö­rü­le­bi­lir. As­la böy­le bir şey dü­şü­nü­le­me­z” di­ye ko­nuş­tu. Dev­let me­mur­lu­ğu sı­fa­tı­nı ta­şı­yan­la­rın gö­rev su­çu iş­le­di­ği­ne işa­ret eden Türk, “Türk Ce­za Ka­nu­nu­’nun 257. mad­de­si­ne gö­re ya­şa­nan­la­rın kar­şı­lı­ğı 6 ay­dan 2 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı­dır. Zi­ra ki­şi­le­rin gö­rev­le­riy­le bağ­daş­ma­yan bir ey­lem­di­r” uya­rı­sın­da bu­lun­du. “TEH­Lİ­KE­Lİ BİR DU­RU­M” Ak­tif Eği­tim-Sen Baş­ka­nı Os­man Bah­çe ya­şa­nan­la­rı ah­la­ki bul­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Okul­la­rın si­ya­sal­laş­tı­rıl­ma­sı­nın son de­re­ce risk­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Bah­çe, “Bu­nun önü açıl­dı­ğın­da be­ra­be­rin­de çok cid­di sı­kın­tı­la­rı ge­ti­ri­r” de­di. Bah­çe söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Ya­şa­nan lü­zum­suz bir sü­reç var. Bi­ri­le­ri­nin top­lu­mu ger­me ve kamp­la­ra ayır­ma ça­lış­ma­la­rı bi­li­ni­yor. Ço­cuk­la­rın si­ya­si tar­tış­ma­la­rın içi­ne çe­kil­me­si pe­da­go­jik açı­dan da sı­kın­tı­lı ve teh­li­ke­li bir du­rum­dur. İmam ha­tip öğ­ren­ci­le­ri­nin AK Par­ti mi­tin­gi­ne ta­şın­dı­ğı bir Tür­ki­ye­’de, okul­lar­da, ‘Si­ya­set var mı yok mu?’ so­ruş­tur­ma­sı ya­pıl­ma­sı­nı sa­mi­mi­yet­siz­lik ola­rak de­ğer­len­di­ri­yo­rum. Zi­ra o ta­şı­nan öğ­ren­ci­ler ne an­lam ifa­de edi­yor? Ya­şa­nan­la­rın ah­la­ki bir bo­yu­tu yok­tur. Bu du­rum ay­nı za­man­da mil­le­te za­rar ve­rir. Mil­le­ti kamp­la­ra ayı­rır. Bir eği­tim mü­fet­ti­şi ola­rak da mü­fet­tiş­le­rin ma­şa ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­nı kı­nı­yo­rum.” Maksadını aşan durum Türk Eği­tim-Sen Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, ya­şa­nan­la­rın ka­bul edi­le­mez ol­du­ğu­nu söy­le­di. “Dev­let me­mur­la­rı­nın si­ya­si bir gö­rü­şün pi­yo­nu ol­ma ro­lü­nü üst­len­me­me­le­ri ge­re­ki­r” di­yen Kon­cuk, “Bir eği­tim ku­ru­mu­nu de­net­le­mek ME­B’­in gö­re­vi­dir. An­cak bu­ra­da mak­sa­dı­nı aşan bir du­rum söz ko­nu­su­dur. Va­tan­daş­la­rı­mı­zı ve ço­cuk­la­rı­mı­zı ra­hat­sız ede­cek so­ru­lar yö­nel­til­me­si ana­ya­sal de­ğil­dir. De­mok­ra­si­yi ağ­zın­dan dü­şür­me­yen ik­ti­da­rın dö­ne­min­de bun­la­rı ya­şa­mak yüz kı­zar­tı­cı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Kon­cuk söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Biz ay­nı fil­mi 28 Şu­bat dö­ne­min­de de iz­le­dik. Me­mur­la­rın si­ya­si or­ga­ni­zas­yon­la­rın fi­gü­ran­lı­ğı­na so­yun­ma­ma­sı ge­re­kir. Bu­gün yap­tı­ğı­nız şey­ler un­van va­de­de­bi­lir. Ama dev­let me­mur­lu­ğu so­rum­lu­lu­ğu ta­şı­yan­la­rın has­sas dav­ran­ma­lar ge­re­kir. Mak­sa­dı aşan du­ru­ma iliş­kin ME­B’­in he­sap sor­ma­sı­nı bek­li­yo­rum.” Gökhan Özdağ / BUGÜN

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Rize'de 190 üniversite öğrencisi zehirlendi
Rize'de 190 üniversite öğrencisi zehirlendi
ÖSYM başkanı Özer'den ikinci oturum hakkında açıklama geldi
ÖSYM başkanı Özer'den ikinci oturum hakkında açıklama geldi