MEB uzmanları yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Uzmanları yönetmeliği çalışmaları kapsamında çıkarılacak olan yönetmeliğin taslak çalışmasını görüşlere sundu. MEB Uzmanları için çıkarılması düşünülen MİLLÎ EĞİTİM UZMANLARI YÖNETMELİĞİ taslak çalışması şöyle

18 Ekim 2015 - 09:10

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Uzmanları yönetmeliği çalışmaları kapsamında çıkarılacak olan yönetmeliğin taslak çalışmasını görüşlere sundu. MEB Uzmanları için çıkarılması düşünülen MİLLÎ EĞİTİM UZMANLARI YÖNETMELİĞİ taslak çalışması İŞTE O ÇALIŞMA: MİLLÎ EĞİTİM UZMANLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, millî eğitim uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, millî eğitim uzmanlığına atanmaları; millî eğitim uzmanları ve millî eğitim uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığında istihdam edilecek millî eğitim uzmanları ile millî eğitim uzman yardımcılarını kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Birim: Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatı birimlerini, c) Birim amiri: Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatına bağlı birim amirlerini, ç) Genel Müdürlük: İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünü, d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını, e) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını, f) Özel yarışma sınavı: Millî eğitim uzman yardımcılığına atanacakları belirlemek için yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavı, g) Tez: Millî eğitim uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini, ğ) Uzman: Millî eğitim uzmanını, h) Uzman yardımcısı: Millî eğitim uzman yardımcısını, ı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, i) Yeterlik sınavı: Millî eğitim uzmanı kadrolarına atanacaklar için yapılacak sözlü sınavı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Uzman Yardımcılığına Giriş Özel yarışma sınavı MADDE 5- (1) Uzman yardımcılığına özel yarışma sınavı ile girilir. Özel yarışma sınavı; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. (2) Yazılı sınav, Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; sözlü sınav, özel yarışma sınavı komisyonunca yapılır. Özel yarışma sınavı duyurusu MADDE 6- (1) Özel yarışma sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı, KPSS puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, öğrenim alanları, sınavın şekli, başvuru tarihleri ve yeri, sınavın tarihi ve yeri ile diğer hususlar ilk başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Bakanlığın internet sitesi ile Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilir. Başvuru şartları MADDE 7- (1) Özel yarışma sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır; a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak, c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile Bakanlık birimlerinin görev alanına giren ve giriş sınavı duyurusu ile sınav kılavuzunda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, ç) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli MADDE 8- (1) Özel yarışma sınavına katılacak adaylar, ilanda belirtilen süre içinde başvuru yapılan alana ait lisans ve/veya lisansüstü eğitim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ile fotoğraflı özgeçmişlerini de sisteme yüklemek suretiyle Ek-1’de yer alan Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurarak başvuruda bulunur. (2) Başvuruya ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça yayımlanacak sınav kılavuzuyla duyurulur. Sınav kılavuzu, yarışma sınavı duyurusu ile aynı tarihte yayımlanır. (3) Başvuruda istenen belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Özel yarışma sınavı komisyonu MADDE 9- (1) Özel yarışma sınavı komisyonu; Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Müsteşar tarafından birim amirleri, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri ve daire başkanları arasından belirlenen dört üyeden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Gerek görüldüğünde komisyona, yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından iki üye dâhil edilebilir. (2) Özel yarışma sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. (3) Özel yarışma sınavı komisyonu üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavda görev alamaz. (4) Özel yarışma sınavı komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür. Yazılı sınav MADDE 10- (1) Yazılı sınav soruları, genel kültür ve ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak yazılı sınav ilanında belirtilen diğer alanlardan oluşur. Yazılı sınav test ve/veya klasik usulde yapılır. Sınav sorularının yüzde otuzunu genel kültür, yüzde yetmişini alan bilgisi oluşturur. (2) Yazılı sınava, belirlenen KPSS puan türüne göre yapılan başvurular arasından en yüksek puana sahip olandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en çok yirmi katı kadar adayın başvurusu kabul edilir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır. (3) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlanarak özel yarışma sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava alınır. (4) Yazılı sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir; adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. Sözlü sınav MADDE 11- (1) Yazılı sınav yapıldığı takdirde, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasındaki sıralamaya giren adaylara yazılı sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir; adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. Sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, belirlenen KPSS puan türüne göre yapılan başvurular arasından en yüksek puana sahip olandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava alınır. (2) Sözlü sınavda adaylar, Ek-2 Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı Değerlendirme Formunda belirtilen; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir. (3) Adaylar, özel yarışma sınavı komisyonu tarafından bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi için elli, diğer bentlerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Özel yarışma sınavı komisyonu üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasına göre yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Özel yarışma sınavının değerlendirilmesi ve ilanı MADDE 12- (1) Özel yarışma sınavı sonucu; yazılı ve sözlü sınav yapılmış olması hâlinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının, yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. En yüksek puan alan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenerek sıralamaya girdikleri puanlarıyla birlikte ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. (2) Özel yarışma sınavı sonucunda belirlenen sınav puanlarının eşitliği hâlinde sırasıyla; yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura ile belirlenir. Özel yarışma sınavı sonuçlarına itiraz MADDE 13- (1) Özel yarışma sınavı sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden beş iş günü içinde; yazılı sınav bakımından sınavı yapan birime, sözlü sınav bakımından özel yarışma sınavı komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar en geç on iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgilisine yazılı olarak bildirilir. Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler MADDE 14- (1) Uzman yardımcılığına atanma hakkı kazanan adaylar; a) Başvuru formunu (Ek-1 Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı Başvuru Formu), b) Başvuru yapılan alana ait lisans ve/veya lisansüstü eğitim diploması veya geçici mezuniyet belgesini, c) Fotoğraflı özgeçmişlerini, ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair yazılı beyanını, d) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanını, e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını, f) İki adet vesikalık fotoğrafını sınav sonucunun Bakanlığın internet sitesinde ilan edildiği tarihi takip eden on iş günü içinde Genel Müdürlüğe şahsen teslim eder. (2) Belgelerini süresi içinde ve tam olarak teslim etmeyenler atanma hakkından vazgeçmiş sayılır. (3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Uzman yardımcısı kadrolarına atama MADDE 15- (1) Özel yarışma sınavı sonucunda yapılan belirlemeye göre atanma hakkı kazanan adaylar uzman yardımcısı olarak atanır. (2) Atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar, belgelerini süresi içinde teslim etmeyenler, ataması yapılmış olup yasal süresi içinde göreve başlamayanlar ile sonuçların geçerlik süresi içinde görevden ayrılanların yerine aynı alandaki yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılabilir. Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri MADDE 16- (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. (2) Uzman yardımcısı olarak atananlar, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmalarına yönelik faaliyetlerin yanı sıra; a) Bakanlığın teşkilât yapısı, görevleri, çalışma usul ve esasları ile merkez ve taşra uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya, b) Bakanlığın hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya, c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi beceri ve yetkinliği kazanmaya, ç) Meslekî konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya, d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye, e) Bakanlığın hizmet sahası ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kongre/konferans, seminer ve eğitim programları ile temsil kabiliyetini geliştirmeye, yönelik faaliyetlere katılabilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı Tez çalışmalarına başlama MADDE 17- (1) Uzman yardımcıları, göreve başladıkları tarihi izleyen on sekizinci ayın sonunda uzmanlık tezi hazırlamaya hak kazanır. Aylıksız izinler ile toplamı üç ayı aşan kanuni izin ve kurumlararası geçici görevlendirme süreleri bu süreye dâhil değildir. Tez ve yeterlik sınavı komisyonu MADDE 18- (1) Tez ve yeterlik sınavı komisyonu, Müsteşar veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında; birim amirleri, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri ve daire başkanları arasından Müsteşar tarafından belirlenecek dört üyeden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Gerek görüldüğünde komisyona, yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından en çok iki üye dâhil edilebilir. (2) Tez ve yeterlik sınavı komisyonu, Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. (3) Tez ve yeterlik sınavı komisyonunun görevleri şunlardır; a) Bakanlığın görev alanları ve ihtiyaçları dikkate alınarak tez araştırması yapılacak alanların listesini oluşturmak ve gerektiğinde güncellemek, b) Tez araştırma önerisini, özgün değer, metodoloji ve yaygın etki kıstaslarını dikkate alarak karara bağlamak, c) Uzman yardımcılarının kurum içi ve kurum dışından ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelerin tez hazırlıkları kapsamında olup olmadığını değerlendirmek ve karara bağlamak, ç) Tez hazırlıkları kapsamında ihtiyaç duyulan saha araştırması taleplerini değerlendirerek karara bağlamak, d) Uzman yardımcıları yetiştirme programı sürecinde yapılacak saha incelemelerinin kapsamı ile düzenlenecek eğitimlerin içeriğini ve süresini belirlemek, e) Uzman yardımcılarının uzmanlık tezini değerlendirmek ve yeterlik sınavını yapmak, f) Tez süreci ile yeterlik sınavıyla ilgili diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak. (4) Tez ve yeterlik sınavı komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür. Tez araştırması yapılacak alanların belirlenmesi ve tez hazırlama MADDE 19- (1) Tez araştırması yapılacak alanların listesi, tez ve yeterlik sınavı komisyonu tarafından diğer birimlerin görüşleri de alınmak kaydıyla uzman yardımcılarının görevde on sekiz ayı tamamladıkları tarihe kadar oluşturularak Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanır ve gerektiğinde güncellenir. (2) Birim amirleri, tez araştırması yapılacak alanlar listesinden uzman yardımcılarının tercih ettiği üç alan ile ilgili görüşünü, listenin yayımlandığı tarihten itibaren birinci ayın sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük birim amirinin görüşünü tez ve yeterlik sınavı komisyonunun onayına sunar. Tez ve yeterlilik sınavı komisyonunun değerlendirmesiyle kesinleşen tez araştırması alanları, Genel Müdürlük tarafından ilgili uzman yardımcılarına bildirilir. (3) Tez; hazırlanacak tez konusunda uzmanlaşmış Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, daire başkanı veya uzmanlar arasından ilgili birim amirince belirlenecek bir tez danışmanının gözetiminde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır. Birim amirleri, istemeleri halinde tez danışmanı olabilir. Hazırlanacak tez konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri de, bu Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklerin tümünü yerine getirmeyi taahhüt etmeleri hâlinde tez danışmanı olarak belirlenebilir. (4) Uzman yardımcısı, tez konusunun belirlendiği tarihten itibaren üç ay içinde tezin amacı, önemi, yöntemi ve çalışma planının yer aldığı tez önerisini, Genel Müdürlükçe belirlenecek formata uygun olarak hazırlayıp tez ve yeterlik sınavı komisyonuna iletilmek üzere Genel Müdürlüğe sunar. (5) Tez ve yeterlik sınavı komisyonu, en geç iki ay içinde tez önerisini onaylar veya değişiklik taleplerini belirtmek suretiyle reddeder. Tez önerisinin reddi halinde karar uzman yardımcısına tebliğ edilir. Uzman yardımcısı, yeni tez önerisini kırk beş gün içerisinde aynı usulle tez ve yeterlik sınavı komisyonuna sunar. (6) Tez konusu ve/veya tez danışmanı, uzman yardımcısının talebi ve birim amiri ile tez ve yeterlik sınavı komisyonunun uygun görüşü üzerine bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Ancak bu değişiklik, tezin teslim tarihini uzatmaz. (7) Uzman yardımcılarına, tez hazırlama süresinin son iki ayında tezlerini tamamlamaları bakımından gerekli kolaylık sağlanır. (8) Hazırlanacak tezin uzman yardımcısının görüş, değerlendirme ve önerilerini içeren bilimsel çalışma etiğine uygun özgün bir eser olması gerekir. Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin hükümleri ve cezaî işlemler uygulanır. (9) Uzman yardımcıları tezlerini, Genel Müdürlükçe belirlenen kılavuza uygun olarak hazırlar. Tezin teslimi MADDE 20- (1) Uzman yardımcıları, tez önerilerinin kabul edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazırladıkları tezi, tez ve yeterlik sınavı komisyonu üye sayısı kadar çoğaltarak elektronik kopyasıyla birlikte Genel Müdürlüğe teslim eder. Bir yıllık sürenin hesabında, aylıksız izinler ile toplamı üç ayı aşan kanuni izin ve kurumlararası geçici görevlendirme süreleri dikkate alınmaz. Tezler, Genel Müdürlük tarafından en geç on gün içinde tez ve yeterlik sınavı komisyonu üyelerine teslim edilir. Tezin değerlendirilmesi ve kabulü MADDE 21- (1) Tez ve yeterlik sınavı komisyonu, teslim aldığı tezleri en geç üç ay içinde inceler. (2) Tez ve yeterlik sınavı komisyonu tarafından belirlenen tez savunma tarihi, ilgili uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere Genel Müdürlüğe bildirilir. (3) Uzman yardımcısı tez ve yeterlik sınavı komisyonu önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır. Uzman yardımcısının tez savunmasından sonra tez ve yeterlik sınavı komisyonu üyeleri oylarını başarılı veya başarısız şeklinde kullanır. (4) Süresi içinde tezlerini sunmayanlara altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. (5) Tezinde eksiklikler görülenlere bu eksiklikleri gidermesi için üç ay ek süre verilir. (6) Tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini yeniden sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. (7) Tezini teslim ettiği halde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için yeni bir savunma tarihi belirlenir. Tez savunmasına katılmayan uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır. (8) Tez ve yeterlik sınavı komisyonu, gerek görmesi hâlinde dinlemek üzere tez danışmanlarını da davet edebilir. Yeterlik sınavı MADDE 22- (1) Tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcılarından aylıksız izinler ile toplamı üç ayı aşan kanuni izin ve kurumlar arası geçici görevlendirme süreleri hariç olmak üzere Bakanlıkta en az üç yıl uzman yardımcısı olarak görev yapmış olanlar, yeterlik sınavına tabi tutulur. Yeterlik sınavı, tez ve yeterlik sınavı komisyonunca yüz tam puan üzerinden Ek-3’te yer alan Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu esas alınarak sözlü olarak yapılır. Tez ve yeterlik komisyonu üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasında yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. (2) Yeterlik sınavı konuları ve puan değerleri şunlardır; a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat): 30, b) Türk eğitim sistemi: 30, c) Karşılaştırmalı eğitim sistemleri: 20, ç) Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri: 10, d) Genel kültür: 10. (3) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcılarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere ikinci bir sınav hakkı verilir. Yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması ve itiraz MADDE 23- (1) Yeterlik sınavı sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde ilgililere tebliğ edilmek üzere kadrolarının bulunduğu birimlere bildirilir. (2) Yeterlik sınavı sonuçlarına, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde tez ve yeterlik sınavı komisyonunca incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, Genel Müdürlükçe itiraz sahiplerine duyurulur. Uzmanlığa atama MADDE 24- (1) Tez savunması ve yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcısı, YDS’den asgari (C) düzeyinde belgeyi veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi uzman yardımcılığı süresi içerisinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartıyla uzman olarak atanır. Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi MADDE 25- (1) Uzman yardımcılarından; a) Tez savunması veya yeterlik sınavında ikinci hakkında da başarılı olamayanlar, b) Yabancı dil belgesini süresi içinde ibraz etmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görev ve sorumluluk MADDE 26- (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Bakanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma, inceleme ve raporlama yapmak. b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılan toplantı ve çalışmalardan Bakanlıkça uygun görülenlere katılmak. c) Eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışma, inceleme ve araştırmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, Bakanlığın hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Türkiye’de uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak. ç) Amirlerince verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. Yurt dışında eğitim MADDE 27- (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilir. Yeniden atanma MADDE 28- (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlar, müracaatları hâlinde boş kadro bulunması kaydıyla uzman kadrosuna yeniden atanabilir. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik MADDE 29- (1) 30/3/2012 tarihli ve 28249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. href="http://www.ogretmenlersitesi.com/giris" target="blank">KOLAY ÜYE OL ÜLKENİN DÖRT BİR TARAFINDAN ÖĞRETMENLERLE SOHBETE BAŞLA ÖĞRETMENLER BURADA TOPLANIYOR, SİZ NEDEN YOKSUNUZ ÖĞRETMENİM

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
36 yaşındaki öğretmen tarlada ölü bulundu
36 yaşındaki öğretmen tarlada ölü bulundu
21 Kasım 2017 tarihli atama kararları
21 Kasım 2017 tarihli atama kararları