Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda öğretmenlerin ek ders ücreti ödemelerine ilişkin görüş belirtildi.

24.03.2023 tarihli Ek Ders Ücreti konulu resmi yazıda bazı öğretmenlerin ek ders ücreti alıp alamayacaklarına açıklık getirildi.


Ek Ders Ücreti Resmi Görüş yazısı şöyle;

:Ek Ders Ücreti

24.03.2023

GAZIANTEP VALILIGINE (il Milli Egitim Müdürlügü)

ilgi : a)16.03.2023 tarihli ve E-16233601-929-72482347 sayil yazmiz.

b) Ortaögretim Genel Müdürlügünün 20.02.2023 tarihli ve E.83203303-10.03-70671306 sayil yazis.

Valilik açıkladı okullar yarın tatil Valilik açıkladı okullar yarın tatil

ilinizde bulunan egitim kurumlamnda görev yapan yönetici ve ögretmenlerden 6 Subat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle evleri orta ve daha agir hasarl olanlar ile birinci derece yakim vefat etmesi nedeniyle idari izinli sayilanlarm, idari izinli sayildiklari sürecte ders görevlerini yapmis sayilip sayilamayacaklarma iliskin ilgi (a) yazi incelenmistir.

Bilindigi gibi 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayil Resmi Gazete'de yayilanan Kamu Görevlilerinin Genelineve Hizmet Kollamna

Yönelik Mali ve Sosyal Haklara iliskin 2022 ve 2023 yillarmi kapsayan 6. Dönem Toplu Sözlemenin "Egitim, Ögretim ve Bilim Hizmet Koluna Iliskin Toplu Sözlesme" bölimünün "Ders görevinin yapilms sayilacagi haller" bashikh 2'nci maddesinde; "(L) Milli Egitim Bakanhgana baght örgün ve yaygun egitim kurumlarinda ders yr içerisindeki is günlerinde genel idari izinli olmalar sebebiyle egitim ve ögretim faaliyetlerini fülen yerine getiremeyen yönetici ve ögretmenler ile ögrencilerin segitli nedenlerle sufveya okul bütünlügünde izinli sayilmalart sebebiyle egitim ve ögretim faaliyetlerini filen yerine getiremeyen yönetici ve ögretmenler; bu sürelerde üzerlerinde bulunan ahk karsilgi ders, varsa ek ders, ders niteliginde yonetim, hazhk ve planama görevlerini yapmus sayhrlar. " denilmektedir.

Toplu Sözlesmede yer alan bu hükümle;

  1. Genelidari izinli olmalam sebebiyle egitim ögretim faaliyetlerini filen yerine getiremeyen yönetici ve ögretmenlerin,
  2. Ogrencilerin cesitli nedenlerle simif veya okul bütünlügünde izinli sayilmalan sebebiyle egitim ögretim faaliyetlerini filen yerine getiremeyen yonetici ve ögretmenlerin,

bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylk karsilgi ders, varsa ek ders, ders niteliginde yönetim, hazarlik ve planlama görevlerini yapmis sayilmalan öngörülmüstür.

Toplu Sözlesmenin yukanda belirtilen hükmünde yer alan; "genel idari izinli olmalan sebebiyle egitim ve ögretim faaliyetlerini fülen yerine getiremeyen yönetici ve ögretmenler" ifadesinde geçen "genel" ibaresinden anlasilacadi üzere, bu kapsamda ders görevinin yapilmis sayilmasi için idari iznin genele wygulanmasi, bir baska ifadeyle yönetici ve ögretmenlerin ülke, il veya ilçe genelinde tamammin idari izinli sayilmasi gerekmektedir.

Oysa idari izmin yonetici ve ögretmenlerin tamamina degil yalnizca deprem nedeniyle evleri orta ve daha agur hasarli olanlar ile birinci derece yakm vefat eden yönetici ve ögretmenlere verildigi, ilgi (b) yazida belirtildigi üzere ilinizde 13 Mart 2023 taribinden itibaren egitim ögretime baglandigi, egitim ögretim faaliyetlerinin yürütülmekte oldugu ve dolayistyla idari izinli sayilmayan yonetici ve ögretmenlerin görevlerinin bagmda olduklan dikkate aliciginda; yönetici ve ögretmenlerin tamammm genel idari izinli olmadiklari, ögrencilerin de simf veya okul bütünlügünde izinli sayilmadiklan açaktir.

Öte yandan idari izinli olan ögretmenlerin ders görevlerinin görevde olan ögretmenlere dagitildigi ve bu durumda üzerlerinde herhangi birders görevi olamayacagi; dolayistyla bu süreçte idari izin verilen ögretmenlerin yapmis sayilacaklar herhangi birders görevlerinin bulunmayacagi kuskusuzdur.

Kaldi ki bu sekilde idari izin verilen ögretmenlere aynca ek ders ücreti ödenmesi, idari izinli olan ögretmenlerin ders görevlerinin görevde olan ögretmenlere dagitildigi ve bu dersleri okutan ögretmenlere ek ders ücreti ödendigi göz önünde bulunduruldugunda, ayn görevler if in mükerrer ödemeye neden olacak, bu durum da kamu zarari olusmasia yol açacaktir.

Bu çerçevede, ilinizde bulunan egitim kurumlarinda görev yapan yönetici ve ögretmenlerden depremler nedeniyle evleri orta ve daha agir hasarli olanlar ile birinci derece yakini vefat etmesi nedeniyle idari izinli sayilanlarm, 13.03.2023 tarihinden itibaren bu idari izinlerine bagh olarak filen yerine getimedikleri ders görevlerini yapmis sayilarak karsiliginda ek ders ücretinden yararlandilmalarmin mümkün bulunmadigi degerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet AYTAÇ

Bakan a.

Daire Baskan

  • İlinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden depremler nedeniyle evleri orta ve daha ağır hasarlı olanlar ile birinci derece yakını vefat etmesi nedeniyle idari izinli sayılanların, 13.03.2023 tarihinden itibaren bu idari izinlerine bağlı olarak fiilen yerine getirmedikleri ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.