Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin özür grubu atamalarına yönelik takvimi yayımladı. Öğretmenler eş durumu, sağlık özrü ve can ve mal güvenliği özürlerinden herhangi birinden yararlanarak görev yaptığı okul/kurumdan başka bir okul ya da kuruma tayin isteyebiliyorlar. MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme taleplerini karşılamak ve atamaları yapmak üzere 2022 yılı yarı yıl tatili atama duyurusunu yayımladı. İşte bakanlığın yayımladığı duyuru:
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
2022 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU
 Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır.
 Bu Duyuru kapsamında sadece Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarının öğretmen kadrolarında görev yapanlar başvuruda bulunabilir.
 Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.
 Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.
2022 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin (652 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak
görev yapmakta iken ön başvurunun son günü itibarıyla sözleşme gereği üç yıllık çalışma
süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere) il içi ve iller arasında
aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
A. GENEL AIKLAMALAR
1. Başvurular duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda
“Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci” ile “Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci”
olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada
tercih başvurusunda bulunamayacaktır.
2. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası
kapsamındaki eğitim kurumları ile bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar
itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar itibarıyla
muhtemel boşalacak eğitim kurumları Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde
ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında
hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme
başvurusunun (Tercih başvurusu) son günü, hizmet süresinin hesabında ise 28 Şubat 2022
tarihi esas alınacaktır.
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli
öğretmen olarak görev yapanlardan, ön başvurunun son günü olan 3 Ocak 2022 tarihine
kadar üç yıllık çalışma süresini tamamlayan ve öğretmen kadrosuna atananlar bu Duyuru
kapsamında başvuru yapabilecektir.
4. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt
işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine
yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme
başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
5. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere
bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda
bulunabilecektir.
6. Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda
görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler
daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları
eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.
7. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS
Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler
eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu
müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.
8. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur.
Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi
düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde
bulunanlardan onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal 
edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.
9. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme
başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.
10. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe
dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun
iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde
ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler uygun olan başvuruları
süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.
11. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.
12. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev
sürelerinin veya aylıksız izinlerinin 7 Şubat 2022 tarihine kadar sona ereceğini
belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda
bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 11 Şubat 2022 tarihine
kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
13. Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince
onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu
müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.
14. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular,
gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler
uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı
imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz
başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.
15. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan
öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında
yasal işlem yapılacaktır.
16. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr”
internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.
B. MAZERET DURUMLARI
B.1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla va
si tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya
özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin
Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda
bulunabilecektir.
Başvuruda;
a) Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla resmî veya
özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan yukarıda açıklanan
muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,
istenecektir.
Eş, anne, baba, çocuk veya kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporlarıyla
yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir
vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.
B.2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden eşleri;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik
sandığınatabi olarak çalışanlar,
c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a)
 ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar,
 eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Yukarıda sıralananlardan (a) ila (h) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu
kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Birinci aşama
başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları
yeterli kabul edilecektir.)
(ı) bendi kapsamında başvuranlardan;
 Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
 Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin
faaliyette olduğunu gösterir belge,
 Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün
sigortalıhizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
 İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin
şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde
eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler
için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları
belge,
(i) bendi kapsamında başvuranlardan;
 Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün
sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
 Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
istenecektir.
Açıklama : Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği
kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama
işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık
hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden
hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci aşama
başvurularının son günü itbarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin
başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.
Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar
1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış
olanlardan atandıkları yerde 28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini
doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası
yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 28 Şubat 2022 tarihi
itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine
bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme
isteğinde bulunabilecektir.
4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte
değerlendirilecektir.
5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak
kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleride sigortalı
olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.
6. Öğretmenlerden;
a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,
 yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
B.3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde
kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından
alınacak belgeyle belgelendirenler,
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli
makamlarca işyerinindeğiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar,
 can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
B.4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer
değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ocuklar İçin Özel Gereksinim
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan
ÖZGER raporunda (ocuklar için özel gereksinim raporu) “ok ileri düzeyde ÖGV”,
“Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de
bu kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık
Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade
ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesiveya babası için
aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.
Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin
özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol
edecektir.
Açıklama : Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında
01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporları
geçerli kabul edilecektir.
B.5. Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde
istedikleri yere,
b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet
ettiği yere,
c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya
da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen
olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle
atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca
herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,
ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli
olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet
mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel
eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların
bulunduğu yere,
 yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Yukarıda sayılanlardan;
(a) bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,
(b) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak
 TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)
(c) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin
 şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
(ç) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel
 eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda  bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı,
 istenecektir.
C. YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLE VE İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
1. Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik
Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna,
“mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile
ulaşılabilecektir.
2. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli
öğretmen olarak görev yapmakta iken ön başvurunun son günü itibarıyla sözleşme gereği üç
yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananların başvuru yapabilmeleri
için kişisel MEBBİS şifrelerinin okul/kurum müdürlüklerince kadrolu öğretmen olarak
güncellenmesi gerekmektedir.
3. Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin
belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek
zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta,
telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu
müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden
öğretmenler sorumludur.
4. Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar
elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak
başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları
reddedilecektir.
5. Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme
yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.
6. Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün
içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün
onayını takip eden gün içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde
onaylanacaktır.
7. Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye
alınacaktır. Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi
gerekmektedir.
8. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması
ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.
9. Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri
ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel
bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.
10. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce
giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.
. BAŞVURU VE TERCİHLER
1. Başvurular
a) Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama
yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı
olarak alınacaktır.
b) Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna
göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
c) İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen
norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer
değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi
“personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.
ç) Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu
kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.
d) Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar
sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden
öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin
bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına
etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik
bilgilerini güncelletmekle sorumludur.
2. Tercihler
a) İller arasında
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk)
tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il
genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca
belirtebilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek
işaretlenmeyecektir.
Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece
tercihleri dikkate alınacaktır.
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri
halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.
b) İl içinde
İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin
bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte
bulunabilecektir.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile
Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını
tercih edebilecektir. Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları,
ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak
belirlenecektir.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri,
ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu
yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin
içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca
mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler
dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu
yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi
bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını
tercih edebilecektir.
c) Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin tercihleri
Spor liselerinin beden eğitimi alan öğretmenleriile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve
müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim
kurumlarını da tercih edebilecektir.
Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel
sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar ve müzik alan
öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine
atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması
şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
D. YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla
olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak

öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde
yayınlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri
Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
E. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
Aşama İşlem Tarih
Birinci
Aşama
Başvuruların Kabul Edilmesi ve
Onay Süreci Başlangıç : 27 Aralık 2021
Bitiş : 3 Ocak 2022 (Saat 17.00)
İkinci
Aşama
Tercihlerin Yapılması ve Onay
Süreci Başlangıç : 7 Ocak 2022
Bitiş : 12 Ocak 2022 (Saat 17.00)
Atamalar 14 Ocak 2022
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 21 Ocak 2022 Tarihinden İtibaren
Personel Genel Müdürlüğü