MEB'den öğretmenler için çok güzel bir karar daha

MEB'den öğretmenleri için güzel bir karar daha. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin emeklilik işlemlerine ilişkin önemli bir genelge yayınlayarak, Haziran ve Temmuz'da yapılmakta olan öğretmen emeklilik işlemlerinde MEB'in görüşü kısmını daha hızlı karar alınabilmesi için yetkiyi Valiliklere devretti...

MEB'den öğretmenler için çok güzel bir karar daha
11 Eylül 2018 - 01:03

Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunan öğretmenlerin emekliye ayrılabilmesi için MEB'in uygun görüşü gerekmekte iken konu ile ilgili işlemlerin hızlı ve etkili yürütülmesi açısından yetki devri onayıyla Valiliklere devrederekkapsamlı bir emeklilik işlemleri genelgesi çıkartıldı.
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Öğretmenlerin emekliliği" başlıklı 39 uncu maddesi; 09/07/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, MEB bünyesindeki okul/kurumlarda Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH) Sınıfında görev yapan yönetici (okul müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) ve öğretmenlerin emeklilik işlemlerine dair; 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Öğretmenlerin emekliliği" başlıklı 331 inci maddesiyle "Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır." hükmü getirilmiştir.

TAKVİM DIŞI EMEKLİKTE BAKANLIK ONAYI KALDIRILDI

Bu hükme binaen Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunan öğretmenin emekliye ayrılabilmesi için Bakanlığın uygun görüşü gerekmekteyken konu ile ilgili işlemlerin hızlı ve etkili yürütülmesi açısından 13/08/2018 tarihli ve 16833931-903.06.01-E. 14610391 sayılı yetki devri onayıyla Valiliklere devredilmiştir.

Devredilen yetki;

a) Kadrosu Taşra teşkilatında olanlar bakımından Vali,

b) Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatında Personel Genel Müdürü, tarafından kullanılacaktır.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı EÖH Sınıfına dahil kadrolarında görev yapan personelin emeklilik iş ve işlemlerine ait süreç aşağıda belirtildiği şekilde planlanacak ve yürütülecektir.

EMEKLİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

A. Emeklilik Başvuruları:

1. Emekli olmak için genel başvurular Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtildiği gibi HAZİRAN ve TEMMUZ aylarında aşağıda belirtilen tarihlerde Valiliklere (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) yapılacaktır.

Genel Başvurular; 01-10 Haziran tarihleri arasında alınacak, en geç 15 Temmuz(dahil) tarihine kadar yapılacak emeklilik başvuruları da değerlendirilecek, 16 Temmuz (dahil) tarihinden sonra verilecek emeklilik talep dilekçeleri ise işlemlerin sonuçlanmasına yetecek kadar süre kalması kaydıyla işleme alınacaktır.

2. Emeklilik için gerekli olan şartları 31 Temmuz'dan sonraki bir tarihte dolduracak olanlarla, isteklerinde gecikenler bir sonraki döneme kadar (Haziran ve Temmuz) emekliye ayrılma isteğinde bulunamayacaklardır.

3. Emekliye ayrılmalarını zorunlu kılan bir özür beyan edenler, Haziran ve Temmuz ayları dışında da emeklilik başvurusu yapabileceklerdir.

EMEKLİLİK BAŞVURULARINDA HANGİ BELGELER İSTENECEK?

4. Emekli başvurularında Valiliklerce aşağıdaki belgeler istenecektir;

4.a) Okul/Kurum/İlçe MEM teklif yazısı, (T.C. Kimlik Numaralı)

4.b) Emeklilik talep dilekçesi, (T.C. Kimlik Numaralı)

4.c) Banka talep dilekçesi, (T.C. Kimlik Numaralı)

4.d) Sağlık mazeretiyle emekli olmak isteyenler bakımından Sağlık Kurulu Raporu, (ibraz edilen SKR SGK Başkanlığına gönderilmeyecek, ilgilinin özlük dosyasında emeklilik evraklarıyla birlikte saklanacaktır.) (Malulen emeklilik işlemleri hariç)

Sağlık Kumlu Raporunda aşağıda belirtilen kriterlerin yer alması gerekmektedir;

4.d.l) Kendisi, eşi, annesi, babası, çocuğu ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunun; Resmi ve/veya SGK ile anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşlarından/Hastanelerinden, başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde alınmış, en az üç doktor imzalı ve hastane baştabipliğince onaylanmış olması,

4.d.2) Kendisi için düzenlenen raporda, uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalandığını, görevini sürdürmesine engel ve/veya hayati öneme haiz olup olmadığı,

4.d.3) Aile fertlerinden biri için düzenlenen raporda ise hastalığın tedavisi süresince, hastanın ailesinin bakım ve desteğine ihtiyacı olup olmadığı kaydı aranacaktır.

5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (sağlık kurulu raporu; eş, ana, baba ve çocuklarından biri ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşine ait ise istenecektir),

6. Vasi tayini yapılmış ise vasi tayinine ait mahkeme kararı,

7. SGK Başkanlığının güncel tarihli göreve iade yazısı.

EMEKLİLİK BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

B. Başvuruların Değerlendirilmesi:

1. Emeklilik döneminde (Haziran ve Temmuz aylarında) emeklilik talebinde bulunanların başvurulan;

1. a) Emeklilik için gerekli olan yaş şartı ve fiili hizmet süresi açısından değerlendirilerek, emekliye ayrılmalarında bir engel bulunmadığı anlaşılanların (özlük dosyaları İlinizce tutulanların) emeklilikleri onaylanacaktır.

1. b) Emeklilik talebi onaylananlara emeklilikleri tebliğ edilerek, mezkür Kararname gereği en geç TEMMUZ ayının son iş günü itibarıyla görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi sağlanacak ve tahsis belgeleri Valiliklerce (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına [(Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) (Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı)] HİTAP sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilecektir. Emeklilik evrak asılları ilgililerin özlük (sicil) dosyalarında saklanacaktır.

1. c) Emeklilik isteğinden vazgeçenler ile Temmuz ayının son iş günü mesai bitimine kadar (kurum gelen evrak kaydında işlem gören) iptal dilekçesi verenler, emeklilik işlemi tamamlandığı halde tebliğ/tebellüğ etmeyen ve görevden ayrılışı sağlanamayan personelin emeklilik işlemi (emekli onayı) Ağustos ayının ilk iş günü iptal edilerek görevlerine devamları sağlanacaktır.

2. Emeklilik dönemi (Haziran ve Temmuz aylan) dışında emeklilik talebinde bulunanların başvuruları;

2. a) İl genelinde ya da bulunduğu yerleşim yeri, ilçe, eğitim bölgesi ve/veya okul/kurumda herhangi birisinde branşında öğretmen fazlalığı olması,

2. b) Yönetici olmaları, (kumcu müdür, müdür vekili ve müdür yetkili öğretmen olarak yapılan görevlendirmeler hariçtir.)

2. c) 61 istekle yaş haddi, (en az 15 yıl hizmeti olup, 61 yaşını doldurmuş durumda olanlardan)

2. ç) Emeklilik işlemi yapılıp görevinden ayrılanlardan, SGK Başkanlığınca eksik hizmet süresinden ve/veya yaş şartını tamamlamamış olmasından dolayı görevlerine iadesi istenilen ve görevine başlatılanlardan; hizmet süresini ve yaş şartını tamamlamaları akabinde tekrar emeklilik talebinde bulunanlar,

2. d) Sağlık özrü,

bakımından incelendikten sonra değerlendirilecektir.

C. Diğer Hususlar;

1. Emeklilik izin işlemleri ile ilgili sekretaryayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütecektir.

2. Emeklilik izin yazılarını imzalama yetkisi Valinindir. Vali adına emeklilik izni onaylanamayacaktır. Bu hususta Vali tarafından alt kademelere yetki devredilemez.

3. Emeklilik onaylarının SGK Başkanlığına [(Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) (Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı)] gönderilmesi sırasında uygun görüş yazısının bir örneği de eklenecektir.

4. Özüre bağlı olarak emeklilik izni verilmiş olan personelin işlemleri, iznin verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde görevinden ayrılışı sağlanacak şekilde sonuçlandırılacaktır. (5434 SK 91/b, 5510 SK 48.Md) Aksi takdirde emeklilik işlemi (emekli onayı), SGK Başkanlığına intikal ettirilmeden iptal edilecek ve göreve devamları sağlanacaktır.

5. Emeklilik için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlardan, kurumlarıyla ilişikleri kesildiği halde SGK Başkanlığınca emekli aylığı bağlanmamış olanların emeklilik onayları, SGK Başkanlığının bu yöndeki bildiriminin kuruma intikalinden itibaren iptal edilerek en kısa sürede göreve iadeleri sağlanacak ve durumları SGK Başkanlığına en seri şekilde bildirilecektir. Ancak, bunlardan daha sonra emekliliğe hak kazanarak yeniden emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemleri yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

6. EÖH Sınıfında olup özlük(sicil) dosyaları Personel Genel Müdürlüğünce tutulan ve kadrosu Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı konumundaki okul/kurumlarda bulunan, görevli personelin emeklilik işlemleri Genel Müdürlüğümüz Özlük ve Kadro Daire Başkanlığınca yürütülecektir.

7. Kurumlarınca ilişikleri kesilerek SGK Başkanlığınca da emeklilikleri onaylanarak emekli aylığı bağlananlar, aylıklarını ve/veya ikramiyelerini ilgili bankadan almamış olsalar dahi, emeklilik işlem süreci tamamlanmış kabul edilmektedir. Bunlardan emekli aylığının derece/kademelerinde indirim yapılarak bağlanması, küsuratlı hizmetlerin tamamlanması veya çalışma isteği vb. hallere bağlı olarak tekrar göreve dönmek isteyenlerin göreve dönmeleri yeni bir atamayı gerektirdiğinden durumları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (değişik) 93 üncü maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

8. EÖH Sınıfına dahil kadrolarda iken; görevinden çekilen (istifa), çekilmiş sayılan (müstafi), malul, engelli, 61 istekle yaş haddi vb. durumda açıkta olanlardan; istemeleri halinde, belirli bir zaman dilimine bağlı olmaksızın ve emeklilik izni aranmaksızın açıktan emeklilik işlemleri doğrudan en son görev yaptıkları Bakanlık Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı ve/veya Valilikçe (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) yapılacaktır. Bu durumda olanların emeklilik işlemleri 5434 SK (değişik) 91/c ve/veya 5510 SK 48/c maddeleri gereğince en son görev yaptıkları [özlük (sicil) dosyasının tutulduğu] kurumlarca gerçekleştirileceğinden, başvuruların en son görev yapılan kuruma ve/veya SGK Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

9. Uygulamada oluşan aksaklıkların giderilmesi ve Kurumumuz bünyesinde görev yapan personelin emeklilik işlemlerinin eksiksiz ve tam olarak gerçekleştirilmesi bakımından 1/11/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.03.04.27-215/95609 sayılı Genelge ile 12/04/2007 tarihli ve 08.0.PGM.0.23.03.02.27-215/21576 sayılı genelgeler ekinde gönderilen SGK Başkanlığının 01/11/2006 tarihli ve B.07.1.EMS.0.10.01.01/4359-5504 SK. sayılı yazısı, 14/07/2009 tarihli ve B.13.2.SGK.0.10.03.09/I-5434-31 sayılı yazısı, 22/07/2009 tarihli ve B.13.2.SGK.0.10.03.09/I-5434 Ek-18 sayılı yazıları ile Milli Eğitim Bakanlığının 04/08/2017 tarihli ve 16833931-903.06.01-E. 11793682 sayılı yazısı ve 23/02/2018 tarihli ve 16833931-903.06.01-E.3904920 sayılı yazılarındaki konulara azami dikkat edilecektir.

10. Emekli işlemlerinde MEBBİS e- personel modülündeki personel kayıtları esas alındığından, söz konusu kayıtların her an hatasız ve güncel olması sağlanacak ve akabinde SGK Başkanlığının HİTAP sistemine aktarılacaktır.

11. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19/03/2012 tarihli ve B.08.0.İKG.0.04.00.00.911/13229 (2012/15) sayılı genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu haber 5665 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum