MEB'den eğitim kurumu yönetici atamalarına ilişkin yeni uygulama kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kurumu Yönetici Atamalarına İlişkin Uygulama Kılavuzu (Yeni-25.05.2010)

MEB'den eğitim kurumu yönetici atamalarına ilişkin yeni uygulama kılavuzu
25 Mayıs 2010 - 12:48

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kurumu Yönetici Atamalarına İlişkin Uygulama Kılavuzu (Yeni-25.05.2010)Kılavuz için tıklayınız...MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 21’İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ATAMALARA İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 21’inci maddesi kapsamında mayıs-haziran aylarında yapılacak atamalara ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup, içerik olarak duyuru, başvuru, atama, göreve başlama iş işlemlerine ilişkin açıklamalardan oluşmaktadır. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. PDF formatındaki kılavuz http://personel.meb.gov.tr internet adresinden indirilebileceği gibi konu başlıkları seçilerek ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilecektir. 2. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümünün 9.maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. 3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalarda ortaya çıkan ve valiliklerce bildirilen tereddütlere yönelik açıklamalar Personel Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir. 4. Yönetmeliğin 21’inci maddesi kapsamında eğitim kurumu yöneticiliklerine atanma başvurusunda bulunacakların elektronik başvuru formunu doldurmadan önce MEBBİS Özlük Modülü’ndeki bilgilerini kontrol etmeleri, varsa eksik ve hatalı bilgileri İl Millî Eğitim Müdürlüklerine güncelleştireceklerdir. Aksi halde başvuru onay işlemlerinden sonra form üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır. En son Bakanlık atama kararnamesindeki alanı ile MEBBİS Özlük Modülü’ndeki alanı farklı olan öğretmenlerin MEBBİS Özlük Modülü’ndeki alanını düzelttirmeden, MEBBİS Özlük Modülü’nde görünen alandan yaptığı başvurusu iptal edilecektir. 5. Yöneticilik görevlerinden; eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürleri ya da alan değişikliği, norm kadro fazlası olması nedeniyle, il içi ve iller arası öğretmen olarak yer değiştirmeler hariç olmak üzere, kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanmak üzere başvuruda bulunamazlar. (Madde 28/3) 6. Atama yapılacak eğitim kurumu yöneticiliklerine valiliklerce belirlenecek takvim çerçevesinde duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, kurum kodları, tipleri, bağlı bulunduğu öğretim dairesi, başvuracaklarda aranacak şartlara yer verilecektir. 7. Başvurular elektronik ortamda, en fazla on tercihte bulunularak Yönetmelik eki Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile yapılacaktır. Atama sonuçları elektronik ortamda duyurulacaktır. 8. Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için Yönetmeliğin atamaya ilişkin diğer hükümleriyle özellikle atanacakları eğitim kurumu ve yönetim kademeleri bakımından 7’nci ve 8’inci maddelerindeki hükümlerini dikkate alarak tercih yapmaları yararlarına olacaktır. 9. Yönetmeliğin 21’inci maddesi kapsamdaki duyurular üzerine başvuruda bulunan adayların atamaları Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak yapılacaktır. 10. Bu kapsamda yapılacak atamalarda sınava dayalı atama yapılmayacaktır. 3. BÖLÜM DUYURU, BAŞVURU, ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN TEREDDÜTLER VE SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Bu bölümde açıklanan hususlara, geri bildirimler ile valilikler ve adaylardan gelecek sorulara bağlı olarak ek bilgilere yer verilebilecektir. Soru 1 : Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda puan eşitliği halinde nasıl bir işlem yapılacaktır? Cevap : a)Lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş, b)Başöğretmen c)Uzman öğretmen ç)Yöneticilikte hizmet süresi fazla, d)Öğretmenlikte hizmet süresi fazla, olanlara öncelik verilir. Ancak; Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacaklarda yukarda yer alan puan eşitliği olması halinde sırasıyla alan/bölüm, atölye veya laboratuar şefi olarak görev yapmış adaylara öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik bozulmamışsa Bakanlıktan görüş istenilecektir. Soru 2 : Müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen sürelerin bir yıldan az olması halinde bu süre dikkate alınacak mı, bir yıldan az olup değişik zamanlarda geçen müdür yetkili öğretmen süreleri birleştirilebilecek mi? Cevap : Bir yıldan az müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınmayacaktır. Ancak değişik zamanlarda bir yıldan az geçen müdür yetkili öğretmenlik süreleri birleştirilir. Örnek; 1999 yılında üç ay, 2004 yılında 9 aylık müdür yetkili öğretmenlik hizmeti birleştirilerek bir yıl olarak dikkate alınacaktır. Soru 3 : Müdür Yetkili öğretmenlikte bir yıldan az geçen süreler diğer yönetim görevleriyle birleştirilebilir mi? Cevap : Bir yıldan az olmamak kaydıyla müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler yönetim kademelerinde geçmiş sayıldığından bir yıldan az süreyle müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler diğer yönetim görevleriyle birleştirilemeyecektir. Soru 4 : Yönetmeliğin 25’inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlerde çalışıp halen eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen olarak görev yapanlar Yönetmeliğin 21 inci maddesi kapsamında eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilecekler mi? Cevap : Daha önce Yönetmeliğin 25’inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlerde görev yapıp şu anda öğretmelik görevinde bulunanlar Yönetmelikte aranan diğer şartları da taşımaları kaydıyla Yönetmeliğin 21’inci maddesi kapsamında eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak, Yönetmeliğin 25’inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlerde halen görev yapanlar Yönetmeliğin 21’inci maddesi kapsamında eğitim kurumu yöneticiliğine atanmak üzere başvuruda bulunamayacaklardır. Soru 5 : Eğitim kurumlarında yöneticilik yapmakta iken; Fen ve Anadolu Liseleri öğretmenlik sınavlarında başarılı olup, bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar bir yıllık süreyi beklemeden tekrar yöneticiliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilirler mi? Cevap : Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmakta iken Fen ve Anadolu Liseleri Öğretmenlik sınavı sonucuna göre bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar bir yıllık süreyi beklemeden yöneticiliğe tekrar başvuruda bulunabilirler. Soru 6 : Yargı kararlarına bağlı olarak yöneticilerinin görevden alınması nedeniyle boşalan eğitim kurumu yöneticiliklerine atama yapılmak üzere boş ilân edilecek mi? Cevap : Yargı kararlarına bağlı olarak yöneticiliği boşalan eğitim kurumları ilân edilecektir. Soru 7 : Yargı kararıyla yöneticilik görevi üzerinden alınanların bu süreleri yöneticilik görevinden sayılır mı ? Cevap : Yargı kararıyla yöneticilik görevinden alınmış olanların bu süreleri yöneticilik görevinden sayılması hukuken mümkün olamamaktadır. Ancak, bu görevden önceki durumu esas alınır. Örnek; bir eğitim kurumunda müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken bir başka eğitim kurumuna müdür olarak atanıp, yargı kararı sonucu müdürlük görevinden alınmış olan bir yöneticinin müdürlükte geçen süreleri geçerli sayılmazken müdür yardımcısı olarak geçen süreler değerlendirilir. Soru 8 : İlköğretim okullarında 1,2,3,4 ve 5. sınıfların olmaması durumunda sınıf öğretmeni yönetici olabilir mi? Cevap : 1,2,3,4 ve 5. sınıfları olmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinin yönetici olmasında mevzuat açısından bir sakınca bulunmamaktadır. Soru 9 : Yönetici değerlendirme formunun Ödüller, Sicil, Ceza bilgi başlığında yer alan takdir ve teşekkür belgelerinin değerlendirilmesinde hangi makamlarca verilen belgeler dikkate alınacaktır? Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122.maddesinde belirtilen makamlarca (bakan, vali ve kaymakam) verilen belgeler dikkat alınacaktır. Soru 10 : Kurucu müdürlükte geçirilen sürenin C tipi eğitim kurumunda geçirilmiş sayılması için ne kadar süre gerekmektedir? Cevap : Kurucu müdür olarak belli bir süre şartı aranmaksızın geçirilen süreler C tipinde geçmiş sayılır, bu durumda olanların daha üst yönetim kademelerine başvuru yapabilmeleri için o yönetim kademesi için aranan diğer şartları taşımaları gerekmektedir . Soru 11 : Yurt dışında geçici görevde ve aylıksız izinde bulunanlar eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunabilecekler midir? Cevap : Yöneticilik görevine atamalarının yapılması halinde yasal tebligat sürecinde görevlerinden ayrılabilecek ve yeni görevlerine başlayabilecek durumda olanlar başvuruda bulunabileceklerdir. Soru 12 : İlk beş sınıfı kapatılan ilköğretim okulları yöneticileri Yönetmeliğin 26 ncı maddesi kapsamında değerlendirilecek mi? Cevap : İlk beş sınıfı kapatılan ilköğretim okulları yöneticilerinin eğitim kurumu tamamen eğitim-öğretime kapatılmadığından Yönetmeliğin 26 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Soru 13 : Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun Ödüller, Sicil, Ceza bölümünde yer alan en fazla “birer adet” olarak belirlenen ödüller değerlendirilirken alt başlıkta “her” aylıkta ödül ifadesi için nasıl işlem yapılacaktır? Cevap : Bölümün ana başlığında sadece birer adet ifadesine yer verildiğinden o bölümde yer alan “ her” ifadesinin uygulama alanı olmayacaktır. Soru 14 : Yönetmeliğin 21’inci maddesi kapsamında yapılacak atamalarda Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan genel şart aranacak mı? Cevap : 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 27’nci maddesiyle Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık kadrolarında göreve başlayanlar belirli hizmet alanlarında belirli sürelerde zorunlu olarak çalışmakla yükümlü tutulmuşlar, Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde olan öğretmenlerin ise bu yükümlülükleri kaldırılmıştır. Bu çerçevede, Yönetmeliğin 21’inci maddesi kapsamında yapılacak atamalarda Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan genel şart aranmayacaktır. Soru 15 : Yöneticiliği yargı kararına bağlı olarak iptal edilenlerin eski görevlerine dönmeleri halinde iki idari işlem arasında geçen süreleri hangi görevde geçmiş sayılacaktır? Cevap : Yargı kararına bağlı olarak iptal edilen idari işlemler yok sayılacağından bu durumda olanların hizmetleri atama öncesi bulunduğu görevde geçmiş sayılacaktır. Örnek 1- Öğretmen olarak görev yapmakta iken müdür yardımcılığına atanan ve bu ataması yargı kararına bağlı olarak iptal edilen bir adayın müdür yardımcılığında geçen bu süreleri öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır. Örnek 2- Asaleten müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken eğitim kurumu müdürlüğüne atanan ve bu ataması yargı kararına bağlı olarak iptal edilen bir adayın eğitim kurumu müdürlüğünde geçen bu süreleri müdür yardımcılığında geçmiş sayılacaktır. Örnek 3- Müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmakta iken eğitim kurumu müdürlüğüne atanan ve bu ataması yargı kararına bağlı olarak iptal edilen bir adayın eğitim kurumu müdürlüğünde geçen bu süreleri tekrar müdür yetkili öğretmen olarak eski görevine atanırsa müdür yetkili öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır. Soru 16 : Eğitim kurumu yöneticiliğine atamalarda hizmet süresinin hesabında başvuru tarihinin ilk günü mü son günü mü esas alınacaktır? Cevap : İlgililerin son günde başvuruda bulunabileceği varsayımından hareketle ve mağdur olmamaları bakımından başvuru tarihinin son günü esas alınacaktır. Soru 17 : Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanların dışındaki diğer adaylar başvuruda bulunabilecekler mi? Cevap : Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında sayılan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine aday bulunmaması halinde Yönetmeliğin 8’inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında atama yapılabilecektir. Ancak, Yönetmeliğin 21’inci maddesi kapsamında yapılacak atamalarda; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanların başvuruları kabul edilecek, bu şartı taşımayan diğer adayların başvuruları bu dönemde kabul edilmeyecektir. Soru 18 : Çok programlı lise yöneticiliklerine hangi alan öğretmenleri atanabilir? Cevap : Çok programlı liselerin genel ve mesleki teknik öğretim programlarının birlikte ve tek yönetim altında uygulandığı eğitim kurumları olması nedeniyle bu eğitim kurumlarının yöneticiliklerine alanları itibariyle aylık karşılığı okutabilecekleri dersi bulunan adaylar atanabilir. Soru 19 : Geçmiş yıllarda müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmalarına karşın bu görevlerine ilişkin onayları bulunmayanların bu süreleri Yönetmeliğin 25’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilebilecek mi? Cevap : Valilik ya da kaymakamlık oluru olmamasına rağmen müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptıkları çeşitli belgelerden anlaşılanların söz konusu belgeler esas alınarak müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptıklarının il millî eğitim müdürlüklerince belirlenerek bu sürelerinin (C) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde geçmiş sayılmasının uygun olacağı 16/06/2006 tarihli ve 49623 sayılı yazı ile valiliklere bildirilmiştir. Bu durumda olanlar bakımından söz konusu yazı çerçevesinde işlem yapılacaktır. Soru 20 : Yöneticilikte ve yöneticilikte asaleten geçen süreler ile aylıksız izinli ve özel öğretim okullarında öğretmenlikte geçen süreler hariç olmak üzere öğretmenlikte geçen sürelerin değerlendirilmesinde yıldan az süreler değerlendirmeye alınacak mı? Cevap : Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda yöneticilikte ve yöneticilikte asaleten geçen süreler ile aylıksız izinli ve özel öğretim okullarında öğretmenlikte geçen süreler hariç olmak üzere öğretmenlikte geçen sürelerin değerlendirilmesinde 1 aydan az süreler değerlendirmeye alınmayacaktır. Örnek 1- Eğitim kurumu müdürlüğünde 5 yıl 11 ay 14 gün görev yapan bir adayın müdürlükte geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde 5 yıl ve 11 ay değerlendirmeye alınacaktır. Örnek 2- Yöneticilikte asaleten geçen süreler ile aylıksız izinli ve özel öğretim okullarında öğretmenlikte geçen süreler hariç olmak üzere öğretmenlikte 11 yıl 9 ay 21 gün görev yapan bir adayın 11 yıl 9 ayı değerlendirmeye alınacaktır. Soru 21 : Yükseköğrenimleri sırasında hazırlık okuyan adayların bu süresi görmüş olduğu yüksek öğrenimin her yılına verilen puan verilmek suretiyle değerlendirilecek mi? Cevap : Yükseköğrenimleri sırasında hazırlık sınıfı okuyan adayların belgelendirmeleri kaydıyla bu öğrenimleri de değerlendirmeye alınabilecektir. Soru 22 : Birden fazla yükseköğrenim görmüş olanların her bir yükseköğrenim için puan verilecek mi? Cevap : Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun “Eğitimi” bilgi başlığında Görmüş Olduğu Her Bir Yüksek Öğrenimin Her Bir Yılı İçin(Lisans Üstü Hariç) puan verilmesi öngörüldüğünden adayların görmüş oldukları birden fazla yükseköğrenimlerinin her birine puan verilecektir. Örneğin; iki yıllık meslek yüksekokulunu bitiren bir adayın daha sonra fizik öğretmenliğini bitirmiş olması durumunda her bir yükseköğreniminin her yılına bir puan verileceğinden 2+4=6 puan alacaktır. Soru 23 : Eğitim kurumu yöneticiliğini vekâleten yürütürken yöneticilik görevi soruşturma sonucu üzerinden alınanlar 3 yıl geçmeden tekrar yöneticilik görevine başvuruda bulunabilirler mi? Cevap : Yöneticilik görevine vekaleten atananlar asilde aranan şartları taşıyarak atandıklarından yöneticilik görevini vekaleten yürütürken bu yöneticilik görevi soruşturma sonucu üzerinden alınanların aradan 3 yıl geçmeden tekrar yöneticilik görevine başvuruda bulunmaları mümkün olamamaktadır Soru 30 : Yönetmeliğin 25’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanlardan eğitim kurumu yöneticiliğine atanacaklarda Yönetmeliğin (15.05.2010 tarihli ve 27582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle) 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde aranan; “ Bu Yönetmelik kapsamında sayılan yöneticilik görevleri dahil öğretmenlikte en az üç yıl görev yapmış olmak,” şartı aranacak mı? Cevap : Yönetmeliğin 25’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olup bu sürelere dayalı olarak eğitim kurumu yöneticiliğine atanacaklarda Yönetmelik kapsamında sayılan yöneticilik görevleri dahil öğretmenlikte en az üç yıl görev yapmış olmak şartı aranacaktır. Soru 31 : Yönetmeliğin 21’inci maddesi kapsamında mayıs-haziran döneminde gerçekleştirilecek atamalara eğitim kurumu müdür yardımcılığı ve müdürlük için gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan adaylar başvuruda bulunabilecekler mi? Cevap : Yönetmeliğin 21’inci maddesi kapsamında mayıs- haziran döneminde gerçekleştirilecek atamalara eğitim kurumu müdürlüğü ve müdür yardımcılığı için yapılan sınavlara dayalı başvurular kabul edilmeyecektir. Bu madde kapsamında yapılacak atamalara; halen yönetici olarak görev yapmakta olup isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacaklar, daha önce asaleten yöneticilik yapıp halen öğretmen olarak görev yapanlardan yeniden yöneticiliğe atama isteğinde bulunanlar ile Yönetmeliğin 25’inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlerde daha önce bulunup halen öğretmen olarak görev yapanlar ve aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanlar başvuruda bulunabileceklerdir. Söz konusu madde kapsamında başvuruda bulunanların atamaları Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre puan üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecektir. Soru 32 : Eğitim kurumu müdür yardımcılığında asaleten 5 yıl görev yapan bir yönetici veya eğitim kurumu müdür başyardımcılığında asaleten 3 yıl görev yapan bir yönetici, mayıs-haziran döneminde yapılacak atamalarda eğitim kurumu müdürlüğüne atanmak üzere başvuruda bulunabilir mi? Cevap : Yönetmelik hükümlerine göre eğitim kurumu müdürlüğüne ilk defa atanacaklar için sınav şartı öngörüldüğünden eğitim kurumu müdür yardımcılığında asaleten 5 yıl görev yapan bir yöneticinin

Bu haber 2640 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort