MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliği (Taslak)

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Taslak)

MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliği (Taslak)
23 Mart 2010 - 00:01
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; eğitim ve öğretim hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli sayıda öğretmen atanması ile öğretmen olarak atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklar ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki öğretmenleri kapsar. Dayanak MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, c) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını, ç)Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları yüksek öğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulu kararlarıyla belirlenen öğretmenlikleri, d)Alan değişikliği: Öğretmen olarak görev yapanların Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun olduğu yüksek öğretim programlarına ilişkin kararı doğrultusunda öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara geçişlerini, e)Atama: Bakanlığın, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı içindeki öğretmen kadrolarında görev almak isteyenlere aday veya asıl öğretmen olarak görev verilmesini, f) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki; okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü örgün eğitim kurumları ve örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yaygın eğitim kurumları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlamak, ders ve yardımcı ders kitabı yazmak, ders notu hazırlamak, eğitim araç ve gereci üretmek, Bakanlığa veya diğer bakanlık ve kurumlara alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütmek, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini vermek ve düzenlemek suretiyle eğitim ve öğretim etkinliklerine yardımcı ve destek olan kurumları, g) Eğitim Kampusu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurum ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı, ğ) Görev yeri: Görevin yapıldığı eğitim kurumunu, h) Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 deki illeri, ı) Hizmet alanı: Ülke genelindeki il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerliklerine göre buralardaki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları, i)Kamu Personel Seçme Sınavı: Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelin seçimine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yapılan sınavı, j) Kılavuz: Öğretmenlik görevine atamaya veya öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan düzenlemeyi, k) Norm kadro: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında alanlara göre bulunması gereken öğretmen sayısını, l) Öğretmen: Yüksek öğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere atanan kişileri, m) Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu: Öğretmen olarak atanacaklardan sabıka kaydı bulunanlar ile işledikleri suçlardan dolayı görevine son verilenlerin yeniden öğretmenliğe atanıp atanamayacaklarının tespiti amacıyla oluşturulan komisyonu, n) Yer değiştirme suretiyle atama: Bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğretmenlerin il içinde ve iller arasında doğrudan eğitim kurumlarına yapılacak görev yeri değişikliklerini, o) Yerleşim yeri: Hizmet bölgelerinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu birbirinden ayrı olarak ilçe teşkilatı bulunmayan illerin merkezleri ve ilçeleri ile diğer ilçe, belde ve köy sınırları içinde kalan yerleri, ö) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi, p) Zorunlu çalışma süresi: Bu Yönetmeliğe göre hizmet bölgeleri itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında zorunlu olarak çalışılması öngörülen süreyi, r) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları: Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldukları hizmet bölgelerine göre 4, 5 ve 6 hizmet alanlarını, s) Pedagojik Formasyon: Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı, ş) Tebliğler Dergisi: Bakanlık Yayımlar Dairesi Başkanlığınca her ay çıkarılan dergiyi, t) Özel öğretim kurumları: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını, u) Sınav: Bakanlık öğretmen kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atanacak özürlüler için çoktan seçmeli test şeklinde merkezi olarak yapılacak yarışma sınavını, ü) Hizmet süresi: Değerlendirmeye esas alınan çalışma süresinin başlangıç tarihinden itibaren geçen süreyi, v) Hizmet Puanı: Öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için bu Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değeri ifade eder. Temel ilkeler MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre; a) Ülke genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanması, alanlar itibarıyla öğretmen norm kadro sayıları esas alınarak, öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının aynı düzeyde tutulması, b) Atama ve yer değiştirmelerde eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla boş norm kadro bulunması, c) Yer değiştirmelerde öğretmenin hizmet puanına göre işlem yapılması, ç) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda, öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlüğü, d) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda öğretmenlikteki hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi, e) Açıktan ilk atama ve kurumlar arası ilk atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda Devlet memuriyetindeki hizmet süresi, esas alınır. İKİNCİ BÖLÜM Kurullar ve Komisyonlar Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu MADDE 6- (1) Müsteşarın başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü ile ana hizmet birimlerinin genel müdürleri arasından Bakan tarafından görevlendirilecek üç genel müdür ve 1 inci Hukuk Müşaviri olmak üzere Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu yedi üyeden kurulur. Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri MADDE 7-(1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri: a) Bakanlığa her yıl atama izni verilen öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama çeşitlerine, alanlara ve illere göre kontenjanları, b) Atama yapılacak illere ve alanlara göre taban puanları, c) Bakanlığa atama izni verilen özürlü öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama yapılacak illere ve alanlara göre kontenjanları, ç) Öğretmenlik görevine atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerinde uygulanacak atama yöntemlerini, d) Ülke genelinde alanlara göre öğretmenlerin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla, atama ve yer değiştirmelerde alanlara göre boş bulunan eğitim kurumlarını belirleyerek karara bağlamaktır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kurul başkanın çağrısı üzerine toplanır. (2) Kurul tarafından alınan kararlar Bakan tarafından da uygun görülmesi ile birlikte yürürlüğe girer. (3) Kararın uygulanmasından Personel Genel Müdürlüğü yetkili ve sorumludur. Personel Genel Müdürlüğünce uygulama aşamasında ihtiyaç duyulması durumunda gerekçelerine de yer vermek suretiyle Kuruldan yürürlükteki kararda değişiklik yapılmasını ya da yeni kararlar almasını talep edebilir. Personel Genel Müdürlüğünün talepleri Kurul tarafından en kısa zamanda değerlendirilerek sonuçlandırılır. (4) Kurulun sekretarya görevi Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür. İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu MADDE 8-(1) İllerde il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında; a) Atamadan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün, b) Özlük şubesinden sorumlu şube müdürünün, c) Millî eğitim müdürünün uygun göreceği sayıda ilçe millî eğitim müdürünün, ç) MEBBİS' den sorumlu Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Yöneticisinin yer aldığı İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu oluşturulur. İl Eğitim Personeli Planlama Kurulunun görevleri MADDE 9-(1) İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu; atama ve yer değiştirmelere ilişkin her türlü iş ve işlemleri bu Yönetmelik hükümleri ve Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlar. (2) İl genelinde öğretmen ihtiyacı ve fazlalığı bulunan eğitim kurumlarını tespit eder. Öğretmen dağılımında alanlar itibarıyla denge kurulabilmesi amacıyla atama ve yer değiştirmelere açılacak eğitim kurumlarını belirleyerek Bakanlığa bildirilmesini sağlar. (3) İl/ilçe emrine verilen öğretmenlerin görev yerlerini; atama kararnamelerinde belirtilen atama çeşitlerini ve KPSS10 puanı, öğretmenlikteki/memuriyetteki hizmet sürelerini ya da hizmet puanlarını esas alarak belirler. (4) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması hallerinde gerekçelerine de yer verilmek suretiyle hizmet bölgeleri ile hizmet alanlarında yapılması istenilen değişiklik önerilerini Personel Genel Müdürlüğüne bildirir. (5) İllerindeki eğitim kurumlarının norm kadro durumu, öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı ile öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin uygulamada karşılaşılan tereddütler ve zorlukların tespitini yaparak çözüm önerileriyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne bildirir. (6) Kurul, atama ve yer değiştirme dönemleri ile gerekli görülen hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Sekretarya hizmetleri başkanın uygun gördüğü hizmet birimlerince yürütülür. Atamalarda komisyon oluşturulması MADDE 10-(1) İşledikleri suçlardan dolayı görevine son verilen öğretmenler ile öğretmenliğe ilk defa atanacaklardan adlî sicil kaydı bulunanların öğretmenliğe atanıp atanamayacaklarının tespiti amacıyla Bakanlıkta Sicil Kaydı İnceleme Komisyonu oluşturulur. (2) Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu; Personel Genel Müdürü veya uygun göreceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili atama dairesi başkanı ile üç şube müdürü ve bir hukuk müşavirinden olmak üzere en az 6 kişiden oluşur. (3) Komisyon atama dönemlerinde ve başkanın çağrısı üzerine toplanır. Sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atamalar Atama şartları MADDE 11-(1) Öğretmenlik görevine atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır: a) Mezun olduğu yüksek öğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak, b) Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak, c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak, ç) Sağlık durumunun Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek, d) Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak, e) Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak, f) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adlî sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak. g) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla kırk yaşından gün almamış olmak, ancak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda halen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz. Atama çeşitleri MADDE 12- (1) Öğretmen kadrolarına atama çeşitleri şunlardır: a) İlk atama b) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama c) Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama, ç) Milli sporcuların ataması d) Özürlülerin ataması İlk atama MADDE 13- (1) Kamu Personel Seçme Sınavına katılmak ve bu sınavda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almaları kaydıyla; a) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar, b) Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar, c) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar, ç) Devlet memuru olarak halen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday olarak görev yapanlar ile öğretmen ya da Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler, d) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli memur statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar ilk atama kapsamında başvuruda bulunabileceklerdir. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama MADDE 14- (1) Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırılmak kaydıyla; a) Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar, b) Halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar, bu kapsamda başvuruda bulunabileceklerdir. 2) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak halen çalışmakta olanlar ile çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış olanlar öğretmen olarak atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunabileceklerdir. (3) Bu madde kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında; Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan süreler ile Devlet memuriyetinde geçirilen süreler dikkate alınacaktır. Başvuruda bulunanların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenlikte önce göreve başlayana öncelik verilir. (4) Askerliğini Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzere askerlikte; resmi görevle yurt dışına gönderilenler hariç olmak üzere yurt dışında geçirilen süreler ile aylıksız izinli olarak geçirilen süreler atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz. (5) Vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararı kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler, vekil öğretmenlikte, kadrosuz usta öğreticilikte ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler hizmet süresi hesabında dikkate alınmayacaktır. Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama, MADDE 15 - (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında halen asıl memur olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar bu kapsamda başvuruda bulunabileceklerdir. (2) Bu madde kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınacaktır. (3) Bu madde kapsamında atamaya esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında; askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz. Millî sporcuların ataması MADDE 16 -(1) Millî Sporculardan; a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenlerin, b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenlerin, c) Bu fıkranın (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanların, öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları da taşımaları kaydıyla beden eğitimi öğretmenliğine atanmalarında KPSS şartı aranmadan öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Atamalar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuatına göre belirlenen öncelik sırası esas alınarak yapılır. Özürlülerin ataması MADDE-17-(1) Bedensel özrü bulunanlardan öğretmen olarak atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır: a) Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde ve atanacağı alanın öğretmenliğini yapabilecek durumda olduğunu 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu belgelendirmek, b) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen şartları taşımak, c) Hayati önem taşıyan, uzun süreli tedaviyi gerektiren (kronik veya süreğen) gidişatı (progros) bakımından ilerleyici olan, doğrudan iklim koşullarından olumsuz etkilenen, kanser, verem, akıl hastalığı (psikozlar, ağır kişilik bozuklukları, nevrotik bozukluklar, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olanlar dahil), ilerleyici nörolojik hastalıklar, organ nakli gibi uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığı bulunmamak. (2) Görme engeli olan adaylardan; a) Okul öncesi ve sınıf öğretmenliğine atanacaklarda; iki gözün toplam görme oranı en az 10/20 olmak, renk algılama bozukluğu bulunmamak, görme alanı bozukluğu olmamak, b) Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil, Matematik, Müzik, Resim, Rehber Öğretmen, Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Sosyal ve Fen Bilimleri alanlarına atanacaklarda; iki gözün toplam görme oranı 10/20’den az olmak ve görme alanı ve renk algılama bozukluğu olmamak. (3) İşitme engeli olan adaylardan; tüm alanlar için normal iletişim kurabildiğini sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek Ancak işitme cihazı taktığı halde işitme oranı %50’nin altında olanlar okul öncesi ve sınıf öğretmenliğine, orta ve ileri boyutta konuşma bozukluğu olanlar öğretmenliğe atanamazlar. (4) Ortopedik engeli olan adaylar; Beden Eğitimi, atölye ve laboratuar öğretmenliğine atanamazlar.. (5) Genel yüz hatlarını bozan ve yüz ifadesini engelleyen kalıcı yara, yanık ve tümör bulunanlar, okul öncesi ve sınıf öğretmenliğine atanamazlar. (6) Özürlü öğretmen adayları ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 16/9/2004 tarihli ve 25585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtında çalışanların atamaları MADDE 18-(1) Öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer hizmet sınıflarındaki görevlere atananlardan yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenlerde, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlik dışındaki görevlerde en az üç yıl süreyle çalışmış olmaları şartı aranır. Genel idare hizmetleri yönetim görevlerinde bulunanlarda üç yıllık süre şart aranmaz. (2) Birinci fıkrada belirtilenlerin atamaları zamana bağlı olmadan yapılabilir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanların atamaları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yapılır. (3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görevli olup öğretmenliğe ilk defa atanacakların durumu istekleri ve tercihleri doğrultusunda bu Yönetmeliğin 13 üncü veya 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilir Kontenjan belirleme MADDE 19- (1) Öğretmen atamalarında; öğretmenliğe ataması uygun görülmeyenler ile herhangi bir şekilde görevine son verilen veya meslekten çıkarılanlardan bu işlemin durdurulmasına ya da iptaline ilişkin olarak haklarında yargı kararı verilenler ile sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında başka bir göreve atananlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazananların atamaları öncelikle yapılır. (2) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından; a) % 7’si bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi, b) % 2’si bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi, c) % 1’i bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi, kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır (3) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadroları, il içi ve iller arası yer değiştirmeler ile emeklilik ve benzeri nedenlerden dolayı oluşan öğretmen ihtiyacı gözönüne alınarak öncelikle öğretmen ihtiyacının karşılanmasında güçlük çekilen yerler olmak üzere Bakanlıkça illere dağıtılır. İl milli eğitim müdürlükleri Bakanlıkça atama yapılmak üzere planlanması amacıyla gönderilen bu kadroları, öğretmen tutulmasında güçlük çekilen yerler ile mahalli imkânlarla ihtiyacı karşılanamayan ve en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarından başlanmak suretiyle alan ve kurum bazında il geneline planlayarak Bakanlığa bildirir. (4) Bakanlık il milli eğitim müdürlüklerince belirlenmiş olan alanlar ile eğitim kurumları Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu’nca değerlendirilerek atama izni verilen kadro sınırlılığında olmak üzere atama yapılacak alanlar ile bu alanların kontenjanları belirlenir ve Bakan onayından sonra ilan edilir. (4) Atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru olan alanlardaki artan kontenjan öğretmen ihtiyacı bulunan diğer alanlara aktarılabilir. Atama dönemi MADDE 20 - (1) Öğretmenlik kadrolarına atamalar bir defada Ağustos ayı içinde yapılır. Öğretmenlik için duyuru, başvuru ve atamalar, Ağustos ayı sonu itibariyle tamamlanır. Bu atamalar sonucunda yasal süre içinde göreve başlamayanların yerine Ağustos ayında başvurusu alınanlardan puan yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan adaylardan puan üstünlüğüne göre aynı alanda aynı eğitim kurumlarına Kasım ayı içinde atama yapılır. Duyuru ve başvuru MADDE 21 - (1) Eğitim kurumlarına öğretmen alınacağı hususu ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının ilanından itibaren Personel Genel Müdürlüğünce en geç on iş günü içinde Bakanlık web sitesinde duyuru yapılır. Duyuruda; öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak şartlar, kimlerin başvuruda bulunabileceği, atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan, öğretmenliğe atamaya esas alınacak puan türü ve taban puanlar, başvuruda istenecek belgeler, başvurunun nasıl yapılacağı, başvuru yeri ve süresi, puanların/hizmet sürelerinin eşitliği halinde uygulanacak bilgisayar kur’asının yöntemi ile başvuru ve atamaya ilişkin diğer hususlara yer verilir. (2) Öğretmenlik başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz. Başvurular, Bakanlıkça elektronik ortamda açılacak başvuru sayfasına yapılır ve il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarına onaylatılır. İl ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. (3) Öğretmenlik için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir. (4) Başvuruların; başvurunun yapıldığı gün ya da en çok bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar yeniden başvuru yaparak başvuru süresi çerisinde başvurularını onaylatmaları gerekmektedir. (5) Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilirler. (6) Öğretmenlikten ayrılmış olanlar yeniden atanmak üzere; a) Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde belirtilen alana, b) Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde iki alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnız öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana, c) Uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri, öğrenimi itibariyle atanabilecekleri alana atanmak için başvuruda bulunabilirler, (7) Adaylar başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilere de yaptırabilirler. Başvurularda istenecek belgeler ve beyan MADDE 22 - (1) Bu Yönetmeliğin 13, 15, 16 ve 17 nci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir: a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği b) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge. c) Yurt dışı üniversitelerden mezun olanlar bakımdan diploma denklik belgesi, ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge, d) Açıktan ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmadığına dair belge ( Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), e) Kurumlar arası ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi ve muvafakat belgesi f) Millî sporculardan ilgili mevzuatına göre Millî sporcu unvanını kazandığına dair belge. (2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir: a) Kurumlar arası yeniden atanmak üzere başvuruda bulunanlardan en son çalıştığı kurumdan alacağı hizmet belgesi ile muvafakat belgesi b) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin belge. (3) Öğretmenliğe başvurularda ayrıca; T. C. kimlik numarası, adli sicil beyanı, sağlık durumu yönünden öğretmenlik yapmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanı ile başvuruların son günü itibarıyla askerlik hizmetini yaptığına, tecil edildiğine ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair beyanı, Öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesine göre, alanlar itibariyle belirlenen taban puanın üzerinde puan aldığına ilişkin beyanı esas alınır. (4) Öğretmenlik başvurularında bu madde kapsamında istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınarak elektronik başvuru sayfasına yansıtılması halinde buna ilişkin belgeler ayrıca istenmez. (5) Öğretmenlik başvurularında adli sicil kaydı bulunanlardan sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı istenir. (6) Beyana dayalı bilgiler, teknik alt yapısı hazır olan ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda teyit edilir. Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile adayın beyanı arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra başvuruya engel hali olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilir, ataması yapılmış ise ataması iptal edilir. Atama MADDE 23 -(1) Bu Yönetmelikte aranan genel ve özel şartları taşıyanlardan öğretmenlik için başvurusu kabul edilenlerin atamaları bu Yönetmeliğin; a) 13 üncü maddesi kapsamındakilerin atamaları Kamu Personel Seçme Sınavında öğretmenliğe atamaya esas alınan puan üstünlüğüne (KPSS) göre, b) 14 üncü maddesi kapsamındakilerin atamaları öğretmenlikteki/yüksek öğretim kurumlarındaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri, c) 15 inci maddesi kapsamındakilerin atamaları memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak yapılır. (2) Milli sporcuların atamaları, ilgili mevzuatına göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenen öncelik sırası esas alınarak kontenjan sınırlılığında yapılır. (3) Özürlülerin ataması ilgili mevzuatına göre yapılacak sınav başarı sıralamasına göre yapılır. (3) Öğretmenlik başvurusu kabul edilenlerin atamaları, eğitim kurumlarına yapılır. Atamalar, başvuruların sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde gerçekleştirilir. (4) Bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerine göre öğretmenliğe atanacaklar istemeleri halinde Kamu Personel Seçme Sınavına girmek kaydıyla 13 üncü madde kapsamında da başvuruda bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların durumları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında başvuruda bulunanlarla birlikte değerlendirilir. Ancak bu durumda bulunanlar öğretmenlik başvurularında öğretmenlikteki ya da memuriyetteki hizmet sürelerine veya KPSS sonuçlarına göre atama çeşitlerinden yalnızca birini tercih etmeleri gerekmektedir. (5) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında aynı alana atanacakların Kamu Personel Seçme Sınavında almış oldukları puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda Kamu Personel Seçme Sınavı genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kur’ası ile belirlenir. (6) Bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci, maddeleri kapsamında atanacakların hizmet sürelerinin eşit olması halinde atanacak aday bilgisayar kur’ası ile belirlenir. (7) Atamalarla ilgili sonuçlar, Bakanlığın web sayfasında yayınlanır. Yayınlanma süresi beş iş gününden az olamaz. Atama kararnameleri atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde valiliklere elektronik ortamda gönderilir. Tebligat ve göreve başlamada istenecek belgeler MADDE 24 -(1) Ataması yapılanların başvurularında belirttikleri adreslerine valiliklerce 11/2/1952 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır. Atamasının yapıldığını herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla öğrenenler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne göreve başlamak üzere başvurduklarında tebligat beklemeksizin göreve başlatılırlar. (2) Öğretmen olarak ataması yapılanlar; a) Diploma veya mezuniyet belgesi ile yurt dışı mezunlarından diploma denklik belgesinin aslı ya da kurumunca onaylı örneği, b) Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası aslı ya da kurumunca onaylı örneği, c) Öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü hastanelerden son altı ay içinde alınan Sağlık Kurulu Raporu, ç) Cumhuriyet Savcılığından son altı ay içinde alınmış sabıka kayıt belgesi, d) İlk defa atanacaklardan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesi, e) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge, f) Nüfus cüzdanı örneği, ğ) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet), h) Mal bildirimi, ı) Öğretmenlikten veya memuriyetten ayrılanlardan hizmet belgesi, i) Elektronik başvuru formunun onaylı örneği ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu belgelerin asıllarını getirenlerden (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerin örnekleri görevlilerce onaylanarak birer örneği alındıktan sonra asılları adaya iade edilir. (3) İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılır, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmaz. Öğretmenliğe başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu valilikçe değerlendirilir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Göreve başlamama hâlinde yapılacak işlemler MADDE 25 -(1) Ataması yapılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere valiliklerce Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bakanlıkça ataması iptal edilenler, atama tarihi itibarıyla bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamazlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru ve başvurular MADDE 26- (1) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel genel Müdürlüğünce en geç on Mayıs tarihine kadar Bakanlığın web sayfasında duyurulur. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir. (2) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz. Başvurular, Bakanlıkça elektronik ortamda açılacak başvuru sayfasına yapılır ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanır. (3) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar. (4) Başvuruların; başvurunun yapıldığı gün ya da en çok bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğretmenlerin yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatmaları gerekmektedir. (5) Yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan bilgilerinde herhangi bir yanlışlık olan öğretmenler bilgilerinin düzeltilmesi amacıyla başvurularının iptalini talep edebilirler. Bu öğretmenlerin bilgileri düzeltildikten sonra başvuruları yenilettirilerek onaylanır. (6) Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler başvurularını ilgili onay makamlarına onaylattırdıktan sonra başvurularının kabul edildiğine dair elektronik çıktı belgesini ilgili makamdan alırlar. (7) Öğretmenler başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekalet verdikleri kişilere de yaptırabilirler. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan yer değiştirme başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (8) Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin hizmet puanlarının eşitliği halinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde bilgisayar kur’asına başvurulur. Puan eşitliği halinde uygulanacak bilgisayar kur’asının yöntemi yer değiştirme duyurularında belirtilir. İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler MADDE 27- (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. (2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf olan öğretmenlerden bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. (3) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenler, bu yükümlülüklerini tamamladıkları tarihten sonraki ilk yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. (4) İl içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınacaktır. (5) İl dışına yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin yer değiştirmeye esas olan hizmet sürelerinin belirlenmesinde kadrolarının bulunduğu il’de fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınacaktır. Kadrosunun bulunduğu il dışında görevlendirilen öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları gerekmektedir. (5) Zorunlu çalışma yükümlülükleri bulunmamak kaydıyla norm kadro uygulamaları sonucunda eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaz. Bunlardan norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır. (6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları birlikte alınır ve tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre birlikte değerlendirilir. (7) İsteğe bağlı il içi ve iller arası yer değiştirmelerde; il içindeki yer değiştirmelerde bulunduğu eğitim kurumunda, iller arası yer değiştirmelerde de bulunduğu ilde geçirilen hizmet süresi ile hizmet puanlarının hesabında 31 Ağustos tarihi esas alınır. (8) Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, alanlarındaki norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. (9) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına Dair Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, öncelikle aynı yönetmelik/yönerge kapsamında sayılan eğitim kurumları arasında tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı anılan yönetmelik/yönerge kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanamayanlar, kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarına atanırlar. (10) Ulusal projeler/protokoller veya uluslar arası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara/protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı proje kapsamında eğitim görmüş öğretmenlerden karşılanır. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirmeler bu Yönetmelikle belirlenen yer değiştirme dönemi dışında da yapılabilir. Projenin sona ermesi durumunda, öncelikle görevli oldukları okul veya kurumda alanlarında açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Alanlarında açık norm kadro bulunmaması halinde ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar. Bunlardan projenin bitiminde bulunmuş oldukları eğitim kurumlarında norm olması halinde norma dâhil edilirler. Norm olmaması halinde öncelikle il içinde ilde de norm olmaması halinde ülke genelinde isteği dikkate alınmak suretiyle ülke genelinde boş olan eğitim kurumlarına atanırlar. (11) Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması hâlinde; öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, bunun da eşit olması durumunda bilgisayarda kur’a yoluna başvurulur. (12) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile askerlik dâhil aylıksız izinli olanlardan izinleri 31 Ağustos tarihine kadar sona erecekler il içi ve iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. (13) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden, görev sürelerini tamamladıktan sonra yer değiştirme dönemlerinde yurda dönenler ile yurda döneceklerden görev süresi 31 Ağustos tarihine kadar sona erecekler il içinde ya da il dışına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler (14) Aile bütünlüğünün bozulmaması için her ikisi de öğretmen olan eşler aynı yerleşim yerlerindeki eğitim kurumları arasında tercihte bulunmak zorundadır. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerleşim yerlerindeki tercihlerine atananlar eşinin yanına yer değiştirmek isteyen eş görevinden ayrılmaması kaydıyla ataması iptal edildikten sonra özür grubu yer değiştirme döneminde eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulanabilir. (15) Her ikisi de öğretmen olan eşler, istemeleri halinde ayrı ayrı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bunların aynı yere atamalarının yapılamayan veya yer değiştirme istemeyen eş bir sonraki yıl aynı yer değiştirme dönemine kadar eş durumu özründen eşinin bulunduğu yere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri MADDE 28-(1) Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır. (2) Bakanlık kadrolarına …………. tarihinden sonra öğretmen olarak atanıp göreve başlayanlar; a) Üçüncü Hizmet Bölgesi içindeki illerin 6 ncı Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az (3) yıl, 5 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az (4) yıl, 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az (5) yıl, b) İkinci Hizmet Bölgesi içindeki illerin 6 ncı Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az (4) yıl, 5 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az (5) yıl, 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az (6) yıl, c) Birinci Hizmet Bölgesi içindeki illerin 6 ncı. Hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az (5) yıl, 5 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az (6) yıl, 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az (7) yıl çalışmakla yükümlüdürler. (3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler MADDE 29-(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 1, 2 ve 3 ncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli olup Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak 31 Ağustos tarihi itibarıyla toplam 3 yıllık görev süresini dolduranlar, Bakanlıkça yapılacak planlamaya göre zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme suretiyle atanırlar. (2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden özür grubundan zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine atamaları yapılamayanlar, bulundukları yerde görevlerine devam ederler. Bunlardan istedikleri yere ataması yapılanların atamalarının iptalini talep edenlerin istekleri dikkate alınmaz. (3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bulunduğu eğitim kurumunda yada bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında toplam 3 yıl süreyle görev yapmaları kaydıyla il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları hizmet alanında çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Bu şekilde atanan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. Ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptığı hizmet alanından daha az süre öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden her hangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamazlar (4) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 ncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, özürlerinin ortadan kalkması halinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere ayrıldıkları hizmet bölgesindeki aynı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanırlar. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklar MADDE 30- (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi öğretmenler, bu Yönetmeliğin maddelerinde belirtilen istisna hükümler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadıkça zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışındaki yerlere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacakla MADDE 31-(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur. (2) Eşi şehit veya malul gazi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur. (3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerden dolayı 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü 6 aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. 6 aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dikkate alınır. Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler MADDE 32-(1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi öğretmenlerin; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır. (2) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. (3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu kurumlarda geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğu hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz. (4) Kurumun zorunlu hizmet kapsamında olmadığı dönemlerde bu kurumlarda görev yaparak ayrılan öğretmenlerin burada geçen süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmez. (5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları arasına alınan ancak daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlarda geçirmiş oldukları süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır. (6) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır. Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler MADDE 33-(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde görev yapanların; a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da görevlendirme suretiyle geçen geçici görev süreleri, b) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler, c) Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirdikleri süreler, ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler, d) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri, e) Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler, f) Yurt dışında görevlendirilenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz. Zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi MADDE 34-(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli olanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken sağlık özür durumundan dolayı hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atananlardan sağlık özür durumunun devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir. (2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli olanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken özür durumundan dolayı hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atananlardan özür durumunun devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir. (3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki öğretmenler, her yıl yer değiştirme döneminde özür durumlarının devam ettiğini belgelendiremedikleri takdirde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar. 4) Hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim görmekte olanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenmez. (5) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda eşinin adaylığı kaldırılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir. (6) Başvuruların son günü itibariyle kendisi ya da eşi askerlik dâhil aylıksız izinli sayılanların zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir. (7) Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında istihdam imkânı bulunmayanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir. (8) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan eşinin, çocuklarının, anne, baba ya da kardeşlerinden birinin başvuruların son günü itibariyle son altı ay içerisinde öldüğünü belgelendirenlerin istemeleri halinde ölümün gerçekleştiği tarihten sonraki ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar ertelenir. Bunlardan ataması yapılmış olanların atamaları bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar iptal edilir. (9) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülüğe tâbi olmaması hâlinde öğretmen olan eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir. İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 35-(1) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler ile zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları birlikte alınır. Gerekli şartları taşıyanların yer değiştirme suretiyle atamaları, alanlar itibariyle belirlenen kontenjan ölçüsünde tercih edilen eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre Haziran ayı içinde yapılır. (2) Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin kararnameler, atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde il milli eğitim müdürlüklerine gönderilir. İl milli eğitim müdürlükleri atama kararnamelerini en geç beş iş günü içinde eğitim kurumu müdürlüklerine gönderir. Kararnamelerin eğitim kurumu müdürlüklerine ulaştığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde öğretmenlere tebliğ edilir. Kararnamesi tebliğ edilenler, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde yeni görev yerlerinde göreve başlamak zorundadırlar. BEŞİNCİ BÖLÜM Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler MADDE 36-(1) Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir. (2) İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvuruları birlikte alınır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır. (3) Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz. (4) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekmektedir. (5) Özür durumundan yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasından özür durumundan yer değişikliği yapılamayacaktır. (6) İl içi ve iller arasında herhangi bir nedenden dolayı görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan özür durumları hariç olmak üzere aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmaz. Bu durumda bulunan öğretmenler takip eden yılın özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. (7) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin sağlık durumu ya da olağanüstü hallere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun olması halinde istemeleri halinde her ikisinin yer değişikliği başvurusu birlikte alınır ve atamaları aynı kapsamda değerlendirilir. Sağlık durumu özrü MADDE 37- (1) Sağlık Kurulu raporunda; kendisi, eşi ve çocuklarının öğretmenin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması, anne ve babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için ise “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresi bulunması durumlarında il sağlık müdürlüğünden görüş alınmadan hastalığın tedavi edilebileceği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. (2) Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler çocuğuna ait Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve görev yaptığı ilde çocuğunun özel eğitim alabileceği eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. (3) Bu özür durumdan yer değiştirecek öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlüsü olanların atamaları, istemeleri durumunda atanacakları ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yapılabilir. (4) Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunması durumunda; ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin belirtilmesi gerekir. (5) Bu özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın yapılır. (6)Bu kapsamda yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir; a) Elektronik Başvuru Formu, b) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu, c) Sağlık kurulu raporun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel b
Bu haber 3353 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum