MEB, 1709 şube müdürü atamasına iptal sinyali

MEB, 1709 şube müdürü atamasına ilişkin soru önergesini cevapladı.

MEB, 1709 şube müdürü atamasına iptal sinyali
24 Mart 2017 - 10:22

Danıştay, MEB'in görevde yükselme yönetmeliğinde yer alan atamaların sadece sözlü sınav puanıyla yapılacağı yönündeki hükmün yürütmesini durdurmuştu.

Bu karar üzerine yapılan tüm atamaların iptali istenmesine rağmen MEB yargı kararlarını gerekçe göstererek atamaları iptal etmemişti

Aşağıda MEB'in, milletvekillerinin soru önergesine verdiği cevap yer almaktadır. Ancak bu cevapta bir çok mahkeme kararına atıfta bulunulmasına rağmen, 16 Mart'ta yayımladığımız Danıştay kararından hiç söz edilmemektedir. Tıklayınız. Üstelik bu karar Danıştay İdari Dava Dairelerince de onanmıştır.

MEB, 31/01/2017 tarihinde cevapladığı soru önergesinde "Bu konuda nihai karar henüz verilmemiştir. Şayet dava ile ilgili nihai iptal kararı verildiği takdirde, 1709 şube müdürü kadrosuna atama yeniden değerlendirileceğinden davacıların talebi de kendiliğinden yerine gelmiş olacaktır." demektedir. Bu da şunu göstermektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim Sendikası açtığı ve Danıştay'ın tüm atamaların iptaline karar verdiği mahkeme kararı MEB'e ulaştığında, 1709 şube müdürü ataması iptal edilecektir.

İŞE MEB'İN, SORU ÖNERGESİNE VERDİĞİ CEVAP

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/8758 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Danıştay 2. Dairesince verilen 29.04.2014 tarihli ve E:2013/10363 sayılı yürütmenin durdurulması kararı üzerine Türk Eğitim-Sen tarafından 1709 şube müdürü adayının tümünün atamasının iptali istemiyle açılan davada Ankara 17. İdare Mahkemesince 25.12.2015 tarihli ve E:2014/1634, K:2015/2627 sayılı Kararda; "...yalnızca düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması ya da iptal edilmesi nedeniyle geri alınması zorunluluğundan söz edilemez." gerekçesi belirtilerek davanın reddi kararı verilmiştir.

Başbakanlık aleyhine açılan davada verilen Danıştay 5. Dairenin E:2013/8367 sayılı Kararı ile Bakanlığımız aleyhine açılan davada verilen Danıştay 2. Dairenin E:2013/10363 sayılı Kararı, görevde yükselme yazılı ve sözlü sınav ile 16.04.2014 tarihinde yapılan atama işlemlerinden sonra idarelere tebliğ edilmiştir.
Söz konusu kararlar 1709 il/ilçe milli eğitim şube müdürü kadrosuna yapılan atamalarla ilgili değil, yönetmelik hükümlerine ilişkindir.

Danıştay kararları sonrası, 23/07/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslanna Dair Yönetmelik Değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibanyla Bakanlığımızca Genel Yönetmelik değişikliğine uygun olarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10/12/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece Genel Yönetmelikteki değişikliğe paralel düzenleme yapmak suretiyle Bakanlığımızca söz konusu yargı kararının gereği yerine getirilmiştir.

Bakanlığımızın taşra teşkilatı il/ilçe milli eğitim şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama için 31.10.2013 tarihli Bakanlık onayı ile başlatılan süreçte sözlü sınav işlemine karşı 355 dava açılmıştır. Bunlardan 204'ü Bakanlığımız aleyhine, 57'si hakkında Bakanlığımız lehine karar verilmiş olup henüz karara bağlanmamış 94 dava bulunmaktadır. Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması ile atanma için 270 dava açılmış, bunlardan 96'sı hakkında aleyhte, 21'i hakkında lehte karar verilmiş olup henüz karara bağlanmamış 153 dava bulunmaktadır.

Aym konuda Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda; Aydın 1. İdare Mahkemesince 21.04.2016 tarihli ve E:2015/1137, K:2016/498 sayılı, 21.04.2016 tarihli ve E:2016/235, K:2016/506 sayılı kararlarında; "...davacının yürürlüğü durdurulan düzenleme gereğince almış olduğu sözlü puanının aritmetik ortalamaya tabi tutulmasının söz konusu olamayacağı, ... kaldı ki yukarıda aktarılan yönetmelik düzenlenmesi uyarınca sınav sonuçlarının altı ay süreyle geçerli olduğu, ... dolayısıyla davacının hukuka aykırı bulunarak yürürlüğü durdurulan düzenleme öncesinde yapılan sınav sonuçları gözetilmek suretiyle atamasının yapılmasına ilişkin yapmış olduğu başvurunun reddedilmesine ilişkin işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. ..."

İzmir 3. İdare Mahkemesince 07.10.2016 tarihli ve E:2016/265, K:2016/1258 sayılı Kararda; "...işlemin davacı yönünden kesinleştiği anlaşıldığından, sonradan başkalarının açtığı davada verilen yargı kararı ile Yönetmelik hükmünün yürütülmesinin durdurulması üzerine aynı konuda idarenin bireysel olarak davacı hakkında yeniden değerlendirme ve işlem yapma zorunluluğu bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
Öte yandan, yönetmelik hükmüne ve sözlü sınav sonucuna göre yapılan atamalara ilişkin yargı kararları üzerine idarece tüm ilgililerin başvurmasına imkan tanınacak şekilde tesis edilecek işlem üzerine davacının da başvurabileceği ise açıktır. ..." gerekçeleri belirtilerek davanın reddi kararlan verilmiştir.

Yine İzmir 3. İdare Mahkemesince 16.03.2016 tarihli ve E:2016/333, K:2016/339 sayılı Kararda; "...bu hali ile tek başına davacının atanmaması işlemi niteliği taşımadığı, ..." gerekçesiyle davanın yetki yönünden Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesi kararı verilmiştir.

Dava konusu edilen talep doğrultusunda işlem yapılması, 1709 kadroya 16.04.2014 tarihinde yapılan atamanın iptal edilerek geri alınması ile mümkündür. Bu hali ile tek başına davacıların atanmaması işlemi niteliği taşımadığından işlem sadece davacılara münhasır değildir ve sözlü sınavda başarılı olan diğer şube müdürü adaylannı da ilgilendirmektedir. Bu konuda nihai karar henüz verilmemiştir. Şayet dava ile ilgili nihai iptal kararı verildiği takdirde, 1709 şube müdürü kadrosuna atama yeniden değerlendirileceğinden davacıların talebi de kendiliğinden yerine gelmiş olacaktır.

Nitekim aynı konuda Bakanlığımız aleyhine açılan davada Gaziantep 2. idare Mahkemesinin 13.05.2016 tarihli ve E:2015/1095, K:2016/545 sayılı Kararında; "...Öte yandan, işbu kararın davacının doğrudan talep ettiği şube müdürlüğü kadrosuna atanması sonucunu doğurmadığı, davacının ve diğer tüm adayların ilan edilen kadrolara atanmalarının yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre ele alınarak davacının atamasının değerlendirilmesi gerektiği de açıktır. ..." yönünde gerekçe belirtilerek iptal karan verilmiştir.
Görevde yükselme suretiyle atanan 1709 şube müdüründen, 19 şube müdürü FETÖ/PDY kapsamında kamu görevinden çıkartılmıştır.
 
Bu haber 1770 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum